FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU
Děkanát

Fakulta bezpečnostního managementu staví na obecném právním i přírodovědném základě s důrazem na obecné i zvláštní části správního práva a na problematiku analýzy a řízení rizik. Zejména v oblasti analýzy rizik úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem i s ostatními složkami HZS.

Jednotlivé katedry fakulty zajišťují výuku v oblasti krizového řízení (prevence, řešení a minimalizace následků mimořádných událostí a krizí), managementu a informatiky (ochrana dat, bezpečnost informací, ekonomie a manažerská ekonomika, informační systémy, statistické metody), veřejné správy (správní, policejní, daňové a poplatkové právo, právo životního prostředí aj.), veřejnoprávních disciplín (právověda a státověda, lidská práva, evropské a mezinárodní právo), soukromoprávních disciplín (obchodní, pracovní, bbčanské, sociální právo), společenských věd (policejní a forenzní psychologie, politologie, sociologie, profesní a policejní etika) a výuky jazyků (realizace výuky i atestací odborného jazyka bezpečnostněprávního, krizového managementu, kriminalistiky, policejního managementu).

Ve vědeckovýzkumné oblasti se fakulta orientuje zejména na problematiku bezpečí, inovace a technologie, bezpečí a infrastruktury, bezpečí a konkurenceschopnosti a bezpečí a společnosti. V prvním okruhu bude prioritou hledání postupů, jakým způsobem může výzkum bezpečí redukovat hrozby a ohrožení, které představují útočníci a pohromy. Jsou to zejména otázky ochrany proti terorismu, organizované kriminalitě a pohromám a rovněž otázky reakcí na krize. V dalším vyjmenovaném úseku bude cílem hledání metod, jak může výzkum bezpečí redukovat zranitelnost společnosti. Třetí oblast bude zaměřena na zjištění postupů, jakým způsobem může výzkum bezpečí přispět k růstu konkurenceschopnosti. Půjde tedy o problematiku rozvoje nových trhů, inovační zprostředkování, společenskou a ekonomickou perspektivu bezpečí. Ve čtvrtém okruhu bude pozornost věnována hledání cest, jak může poznání příčin radikalizace a hrozeb dohromady s určením strategií na protiakce přispět k bezpečí společnosti.

Studium uvedeného oboru je na stupni bakalářském určeno pro základní až střední stupeň řídicích funkcí v orgánech a organizacích bezpečnostního systému státu, na magisterském stupni na středním až vyšším stupni těchto funkcí.
Katedry fakulty


Orgány fakulty


Aktuality


Úřední deska


Právní dokumenty


Pro studenty

 

Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.