Policejní akademie České republiky v Praze

Informace k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")1. Oficiální název

Policejní akademie České republiky v Praze


2. Důvod a způsob založení

Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen "PA ČR") byla zřízena dne 1.1.1993 zákonem č. 26/1993 Sb. ze dne 21.12.1992. Od 1. 1.1999 je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o VŠ") státní vysokou školou. Hlavní principy a zásady, podle nichž provozuje svou činnost, jsou uvedeny v § 1 zákona o VŠ. Zvláštnosti státní vysoké školy jsou řešeny v § 94 a § 95 zákona o VŠ.

Hospodaření PA ČR se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.


3. Organizační struktura

Organizační struktura je zveřejněna na www.polac.cz/dokument/index.html v části ostatní vnitřní předpisy.


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Policejní akademie České republiky v Praze
Lhotecká 559/7
P.O.BOX 54
143 01 Praha 4

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

studijní oddělení  974828627 so@polac.cz

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou zveřejněny na www.polac.cz/so/index.html

4.4 Telefonní čísla

Telefonní čísla jsou zveřejněna na www.polac.cz/rektor/index.html

4.5 Čísla faxu

Čísla faxu jsou zveřejněna na www.polac.cz/kontakt/index.html

4.6 Adresa internetové stránky

Adresa internetové stránky je www.polac.cz

4.7 Adresa e-podatelny

E-podatelnu PA ČR nemá

4.8 Další elektronické adresy

Další elektronické adresy jsou zveřejněny na www.polac.cz/kontakt/index.html

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu je 0000190002100881, kód banky 0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol 0379, název účtu - adresa Policejní akademie

Poštovní poukázky k zaplacení administrativního poplatku je možno získat ve vrátnici Policejní akademie ČR, Lhotecká 559/7, Praha 4 - Kamýk.

6. IČ

Identifikační číslo je 48135445

7. DIČ

Daňové identifikační číslo je CZ48135445

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů jsou zveřejněny na www.polac.cz/dokument/index.html

9. Žádosti o informace

Informace o PA ČR v Praze je možno získat na elektronické adrese polac@polac.cz

Sazebník úhrad za úkony spojené s prováděním zákona č. 106/1999 Sb.
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací:

Administrativní úkon Jednotka Úhrada v Kč
Kopie dokumentu do velikosti A4 - jednostranně stránka 2
Kopie dokumentu do velikosti A4 - oboustranně list 3
Kopie dokumentu do velikosti A3 - jednostranně stránka 4
Kopie dokumentu do velikosti A3 - oboustranně list 6
Vytištění dokumentu na tiskárně - jednostranně, jednobarevně stránka 2
Vytištění dokumentu na tiskárně - oboustranně, jednobarevně list 3
Vytištění dokumentu na tiskárně - jednostranně, barevně stránka 5
Vytištění dokumentu na tiskárně - oboustranně, barevně list 10
Vyhledávání údajů v aktuálních dokumentech (do 1 roku) započatá hodina 100
Vyhledávání údajů v archivu školy započatá hodina 100
Kopírován í dat a údajů na vlastní USB disk žadatele činnost 30
Zaslání dokumentů a informací datovou schránkou dokument 10
Zaslání dokumentů poštou do vlastních rukou dokument 52

Úhradu nákladů za prováděné administrativní úkony je třeba, na základě písemného oznámení povinného subjektu, provést před poskytnutím informace:
1) v hotovosti na pokladně v areálu PA ČR v Praze, budova A1, 4. patro, místnost č. 427, pondělí až pátek od 9 - 11.30 h.
2) bezhotovostní platbou na účet č. 19-2100881/0710

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání se podávají písemně na adresu:

Policejní akademie ČR v Praze
P.O.BOX 54
143 01 Praha 4
nebo na podatelně PA ČR či elektronicky emailem na adrese: polac@polac.cz.

11. Opravné prostředky

Podání opravných prostředků je uvedeno na www.polac.cz/uchazec/index.html

12. Formuláře

Seznam používaných formulářů je uveden na www.polac.cz/uchazec/index.html

13. Popisy postupů-návody pro řešení životních situací

Popisy postupů-návody pro řešení životních situací jsou uvedeny na www.polac.cz/uchazec/index.html

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy jsou uvedeny na www.polac.cz/dokument/index.html

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Je součástí Výroční zprávy Policejní akademie České republiky v Praze

Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.