Oddělení celoživotního vzdělávání


KATALOG PROGRAMU
celoživotního vzdělávání
v akademickém roce 2018/2019


Vážení přátelé,

předkládáme Vám, stejně jako v minulých letech, katalog kurzů celoživotního vzdělávání, které pořádá Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen PA ČR) v akademickém roce 2018/2019.

Nabízené kurzy celoživotního vzdělávání jsou orientovány na stálé i aktuální problémy praxe a jejich využitelnost právě pro policejní praxi je vysoká. Jedná se zejména o aktualizované úpravy trestního práva, hospodářskou kriminalitu, problematiku korupce, boje proti extremismu, daňové kriminality, kybernetické trestné činnosti, problematiku platebních karet a jejich kriminalistický význam, dále o občanský zákoník, správní řízení, přezkumné řízení, ale i problematiku migrace. Na základě požadavku PP ČR byl do katalogu opětovně zařazen kurz Právní odpovědnost ve zdravotnictví.

Žádáme Vás, abyste s nabídkou kurzů celoživotního vzdělávání seznámili své podřízené a spolupracovníky. Je naším společným zájmem, aby se s možností účasti na nabízených kurzech seznámil co nejširší okruh zájemců z oblasti bezpečnostní praxe. V souladu se zaměřením PA ČR jsou kurzy určeny zejména pro příslušníky Policie ČR, HZS ČR, zaměstnance rezortu Ministerstva vnitra ČR a experty z řad dalších bezpečnostních sborů. Tam, kde to kapacity umožní, rádi přivítáme též další mimorezortní účastníky z veřejné i soukromé sféry.

Okruh zájemců, pro které je daný kurz určen, je uváděn u jednotlivých kurzů. Je proto nezbytně nutné, aby se na jednotlivé kurzy přihlašovali prostřednictvím personálních pracovišť pouze ti zájemci, pro které je kurz určen. Do kurzů budou přednostně zařazováni uchazeči, pro něž, jako pro cílovou skupinu, byl kurz připraven. Zájemce lze přijímat podle kapacitních možností a podle obsahu kurzů. Tak jako v minulosti i letos lze kurzy, o které projevíte mimořádný zájem, rozšířit nad rámec uvedený v katalogu, případně ad hoc zorganizovat samostatný kurz o nejžádanější problematiku policejní praxe. V případě, že o nabízený kurz bude malý zájem, tedy méně než 10 přihlášených zájemců, posuzuje PA ČR rentabilitu kurzu a rozhoduje o jeho realizaci.

Veškeré případné další informace organizačního charakteru Vám poskytne referentka Oddělení celoživotního vzdělávání PA ČR, Mgr. Jarmila Chvostková ( 974 828 039), která zajišťuje průběh kurzů po organizační stránce. Na eventuální dotazy k obsahu kurzů Vám rádi poskytnou informace garanti, uvedení v katalogu.

Přivítáme veškeré Vaše náměty, připomínky a doporučení jak ke skladbě programu celoživotního vzdělávání, tak k úrovni jednotlivých kurzů.

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme si, aby Vás tato nabídka oslovila a poskytla Vám dobré podněty pro Vaši práci.

V Praze 30. dubna 2018


doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.                       
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání

Základní organizační informace k pořádaným kurzům
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZŮ:

Pro příslušníky Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR a pro zaměstnance Ministerstva vnitra České republiky:

Probíhá pouze prostřednictvím informačního systému EKIS II.
Zájemce o kurz se obrátí na personální oddělení svého útvaru, které mu sdělí další postup.

Účast v kurzu pro příslušníky PČR a pro zaměstnance MV ČR je možná pouze na základě udělení souhlasu služebního funkcionáře s personální pravomocí (viz Přihláška do kurzu CŽV na PA ČR pro příslušníky a zaměstnance MV ČR), na jehož základě je uchazeč rezervován příslušným personálním oddělením do informačního systému EKIS II.

Přihlašování do kurzů je závazné (NMV č. 32/2016, část 3, čl. 10).
INFORMACE:

 • organizační informace podá Mgr. Chvostková, tel: 974 828 039
 • informace z oblasti personální (EKIS) poskytuje Bc. Kristýna Holcová, tel: 974 828 528
 • Informace a přehled aktuálních kurzů:
  Internetové stránky: www.polac.cz - studenti - informace o studiu a kurzech - Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2018/2019.
  Internetové stránky: www.polac.cz - úřední deska - Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2018/2019.
 • Pozvánky ke kurzům nejsou zasílány.
 • Místem konání kurzů, pokud není stanoveno jinak, je PA ČR, Praha 4 - Lhotka, Lhotecká 559/7, budova B (číslo učebny bude uvedeno ve vysílacím rozkaze ).
 • Doprava na PA ČR MHD: metrem trasa "C" stanice Kačerov, dále autobusem č. 139 nebo 150 do zastávky "Sídliště Lhotka" (naproti OBI).
 • Vjezd a parkování soukromých vozidel v areálu PA ČR není povoleno.

KURZOVNÉ:

Policistům a zaměstnancům Ministerstva vnitra České republiky je poskytováno další vzdělávání v nabízených kurzech zdarma.

STRAVOVÁNÍ a UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ:

Požadavek stravování a ubytování musí být vyznačen v infotypu 9050 informačního systému EKIS II. již při prvním zapsání zájemce o vybraný kurz, prostřednictvím příslušného personálního oddělení, jinak není možné stravování a ubytování poskytnout.

Na základě tohoto zapsaného požadavku je třeba si v den konání kurzu vyzvednout osobně do 8.45 hodin na oddělení provozu stravovacích služeb PA ČR, budova C 1. patro, potvrzení o nároku na stravu, které pak předložíte v jídelně.

V areálu PA ČR je také možno využít nabídky dvou kantýn (budova B 1. patro, budova A1 přízemí).

Ubytování mimopražských zájemců z řad příslušníků PČR a HZS ČR a zaměstnanců MV ČR je možno zajistit na kolejích PA ČR (pokud bude volná kapacita). Ubytování v rámci účasti na kurzu je za úhradu dle aktuálně platného interního aktu řízení - pokynu rektora PA ČR (viz www.polac.cz).

Začátek všech kurzů je zpravidla v 9.00 hodin
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZŮ:

Pro mimoresortní zájemce z veřejné nebo soukromé sféry

Zasláním písemné přihlášky


K dispozici v tomto katalogu nebo viz písemné formuláře přihlášek na
www.polac.cz - ke stažení přihláška ve formátu "docx"
INFORMACE:

Uzávěrka písemných přihlášek pro mimoresortní zájemce z veřejné nebo soukromé sféry je měsíc před dnem zahájení vybraného kurzu. Poté obdrží přihlášení uchazeči vyrozumění s potvrzením přihlášky, nebo informací o naplnění kurzu (při větším počtu přihlášených uchazečů než je vypsáno v kurzu), či o náhradním termínu nebo stornování kurzu. Pro urychlení tohoto procesu žádáme zdvořile uchazeče o poskytnutí tel. spojení a e-mailové adresy.

 • Způsoby zasílání písemné přihlášky:
  elektronickou poštou na adresu: chvostkova@polac.cz
   
  písemně na adresu: Policejní akademie České republiky v Praze
    oddělení celoživotního vzdělávání
    P.O.BOX 54
    143 01 Praha 4
   
  Faxem na číslo: 974 827 260

 • Informace a přehled aktuálních kurzů najdete na:
  Internetové stránky: www.polac.cz - studenti - informace o studiu a kurzech - Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2018/2019.
  Internetové stránky: www.polac.cz - úřední deska - Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2018/2019.
 • Místem konání kurzů, pokud není stanoveno jinak, je PA ČR, Praha 4 - Lhotka, Lhotecká 559/7, budova B (číslo učebny bude uvedeno ve vyrozumění).
 • Doprava na PA ČR MHD: metrem trasa "C" stanice Kačerov, dále autobusem č. 139 nebo 150 do zastávky "Sídliště Lhotka" (naproti OBI).
  Vjezd a parkování soukromých vozidel v areálu PA ČR není povoleno.

KURZOVNÉ:

Mimorezortním zájemcům nabízíme účast na vybraných vzdělávacích programech s finanční úhradou. Účastnický poplatek činí 2 420,- Kč (včetně 21% DPH) za jednodenní kurz (cena bez DPH 2 000,- Kč, DPH činí 420,-Kč) a u vícedenních kurzů 1 210,- Kč (včetně DPH) za každý další den kurzu (cena bez DPH 1 000,- Kč, DPH 210,- Kč). Daňový doklad obdrží zájemci po zaplacení kurzovného na vyžádání na finančním oddělení PA ČR.

STRAVOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ:

Mimorezortní zájemci z veřejné nebo soukromé sféry se mohou stravovat ve stravovacím zařízení PA ČR za stanovenou cenu (viz www.polac.cz). Stravování lze objednat:

 • předem telefonicky na oddělení provozu stravovacích služeb PA ČR na telefonních číslech 974 828 711-2,
 • osobně v den konání kurzu na oddělení provozu stravovacích služeb PA ČR (budova C, 1. patro) do 8.45 hodin,
 • v areálu je také možno využít nabídky dvou kantýn (budova B 1. patro, budova A1 přízemí).

UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ:

Ubytování mimopražských mimorezortních zájemců a z řad veřejné nebo soukromé sféry je možno zajistit na kolejích PA ČR (pokud bude volná kapacita). Pravidla pro ubytování se řídí vždy aktuálně platným interním aktem řízení - pokynem rektora PA ČR (viz www.polac.cz).Začátek všech kurzů je zpravidla v 9.00 hodin

PŘEHLED KURZŮ

KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2018/2019


Poř. č. Název kurzu Cílová skupina Délka
kurzu(dny)
Termín
1. Přezkumné řízení Příslušníci PČR, případně další zájemci 1 10.09. 2018
2. Kurz pro vrcholové policejní manažery Dle určení PP ČR 9 10.-12.09.2018 05.-07.11.2018 25.-27.03.2019
3. Nové druhy kriminalistické dokumentace a kriminalistická fotografie v manuálním režimu pro HZS - vyšetřovatele Především vyšetřovatelé požárů HZS 5 17.-21.09. 2018
4. Sociálně patologické jevy ve společnosti Pedagogičtí pracovníci SPŠ a VPŠ MV ČR a lektoři ostatních vzdělávacích zařízení MV ČR, pracovníci SKPV, pracovníci zabývající se prevencí kriminality a sociálně patologických jevů obecně, strážníci obecní a městské policie 1 20.09.2018
5. Webová aplikace CRIBIS Zájemci o problematiku získání a zpracování informací z webové aplikace CRIBIS o ekonomických subjektech registrovaných na území ČR a SROV 1 24.09.2018
6. Kriminalistická digitalizace daktyloskopických stop a práce s digitálním daktyloskopickým komparátorem Především pracovníci OKTE zařazeni na oddělení daktyloskopie, KÚP, Vojenská policie ČR 3 03.-05.10.2018
7. Správní řád Kurz je určen zejména pro nově nastoupené zaměstnance (lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR, příslušníci HZS ČR a PČR, MV ČR) a další zájemce o uvedené téma 2 17.-18.10. 2018
8. Občanský zákoník v praxi Policisté krajských ředitelství, zaměstnanci MV ČR, příslušníci HZS ČR 1 18.10.2018
9. Hospodářská kriminalita Policisté nově zařazeni na úseku odhalování, dokumentování a vyšetřování hospodářské kriminality zařazeni na všech úrovních 30 Od 22.10.2018
6 týdenních soustředění
10. Výslech dětského svědka - oběti mravnostní trestné činnosti Policisté SKPV zařazeni na úseku odhalování a vyšetřování mravnostní TČ páchané na dětech 5 22.-26.10.2018
11. Problematika migrace Příslušníci PČR, Vězeňské služba ČR, Celní správy ČR, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR a školních policejních středisek a další zájemci z řad bezpečnostních složek 1 30.10.2018
12. Řízení ve věcech služebního poměru Příslušníci PČR, SKPV občanští zaměstnanci PČR 1 30.10.2018
13. Daňová kriminalita Policisté zařazeni na SKPV 5 05.-09.11. 2018
14. Symbolika kriminálního tetování Příslušníci PČR, Vězeňské služby ČR, celní správy ČR, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR a ŠPS a další zájemci z řad bezpečnostních složek, strážníci obecní a městské policie 2 07.-08.11. 2018
15. Zaměstnávání cizinců v ČR - aktuální trendy a výzvy Zaměstnanci státní správy, příslušníci PČR, případně další zájemci. 1 07.11.2018
16. Právní odpovědnost ve zdravotnictví Policisté, hasiči, záchranáři, státní zástupci, úředníci krajských úřadů, pracovníci poskytovatelů zdravotní péče. 1 08.11.2018
17. Problematika boje proti korupci Příslušníci SKPV 1 13.11.2018
18. Kybernetická trestná činnost Policisté zařazeni na SKPV. Jedná se o základní kurz. Účastníky ba měli být příslušníci, kteří potřebují získat znalosti v oblasti kybernetické trestné činnosti a trestné činnosti páchané pomocí informačních technologií. Notebook s sebou. 4 19.-22.11. 2018
19. Výslech dětského svědka - oběti mravnostní trestné činnosti II. Policisté SKPV, kteří se již zúčastnili kurzu I. Uvedení pracovníci by měli být zařazeni na úseku odhalování a vyšetřování mravnostní TČ páchané na dětech 5 19.-23.11. 2018
20. Trestná činnost v oblasti veřejných zakázek Policisté SKPV 1 05.12.2018
21. Soudní lékařství a kriminalistika - aktuální problémy - I. část Příslušníci SKPV okresních nebo krajských ředitelství Policie ČR, příslušníci Vojenské policie ČR, zaměření účastníků na násilnou trestnou činnost 1 06.12.2018
22. Kvalifikační kurz kriminalistických znalců Pracovníci PČE - KUP, OKTE, PO PP nebo Vojenské policie připravující se na výkon znalecké činnosti Kurz na vyžádání KÚP 40 07.01.-1.03.2019
23. Extremismus v České republice Příslušníci PČR, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR a lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR a školních policejních středisek, příslušníci HZS ČR a další zájemci z řad bezpečnostních složek 1 08.01.2019
24. Teorie a praxe krizového řízení Příslušníci a zaměstnanci PČR, obecní a městská policie, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory 1 09.01.2019
25. Zkušenosti ze znalecké analýzy pro vyšetřování silničních dopravních nehod Především policisté skupin provádějící dokumentaci na místech dopravních nehod 2 10.-11.01.2019
26. Nelegální výroba drog a její dopady na životní prostředí Příslušníci PČR SKPV (pověření vyšetřováním) 1 10.01.2019
27. Kybernetická trestná činnost - workshop Policisté zařazeni na SKPV a další osoby, které se v praxi setkávají s moderními způsoby páchání TČ pomocí informačních a komunikačních technologií 1 15.01.2019
28. Domácí násilí a stalking Policisté zařazeni na SKPV a pořádková služba 1 15.01.2019
29. Mezinárodní humanitární právo Policisté, zaměstnanci MV ČR, PP ČR a správ Policie ČR, lektoři VPŠ a SPS MV ČR a další zájemci z řad PČR a HZS 1 16.01.2019
30. Komunikačně náročné situace - krizová komunikace po telefonu Policisté - operační důstojníci 1 17.01.2019
31. Webová aplikace CRIBIS    kurz zrušen Zájemci o problematiku získávání a zpracování informací a webové aplikace CRIBIS o ekonomických subjektech registrovaných na území ČR a SROV 1 22.01.2019
32. Manažer ve státní organizaci - Rozvoj manažera Zaměstnanci státních organizací a příslušníci bezpečnostních sborů - management na všech úrovních 1 23.01.2019
33. Moc a nemoc médií Tiskoví mluvčí na všech úrovních organizace PČR, vedoucí obvodních a okresních oddělení PČR, pracovníci analytických oddělení PČR a MV ČR, pracovníci PIS, příslušníci a zaměstnanci HZS 1 24.01.2019
34. Geografický informační systém v IZS Všechny osoby, které při výkonu povolání řeší jevy a problémy geograficky lokalizovatelné 2 28.-29.01. 2019
35. OSINT - Open Source Intelligence Analytici SKPV územních odborů KŘP, analytici odborů analytiky krajských ředitelství a ÚCP a další zájemci o problematiku získávání a zpracování informací z otevřených zdrojů 1 05.02.2019
36. Dimenze ochrany lidských práv Policisté, zaměstnanci MV ČR, PP ČR a správ Policie ČR, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR a další zájemci z řad PČR a HZS 1 07.02.2019
37. Okolnosti vylučující protiprávnost s akcentem na nutnou obranu a oprávněné použití zbraně Příslušníci PČR, HZS ČR a IZS, strážníci obecních a městských policií 1 06.03.2019
38. Zkoumání platebních karet a jejich kriminalistický význam Především policisté zařazeni na SKPV a provádějící vyšetřování v oblasti hospodářské kriminality, Vojenská policie ČR a Celní správa ČR 1 07.03.2019
39. Zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti v praxi policejního orgánu Specializovaní pracovníci SKPV 5 11.-15.03. 2019
40. Změny v zákoníku práce Personalisté, mzdové účetní, vedoucí pracovníci, pracovníci legislativních a právních pracovišť, referenti sociálních věcí 1 12.03.2019
41. Zvláštní způsoby dokazování Policisté zařazeni na SKPV, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR 1 14.03.2019
42. Kybernetická trestná činnost    kurz zrušen Policisté zařazeni na SKPV. Jedná se o základní kurz. Účastníky ba měli být příslušníci, kteří potřebují získat znalosti v oblasti kybernetické trestné činnosti a trestné činnosti páchané pomocí informačních technologií. Notebook s sebou 4 18.-21.03. 2019
43. Nové formy a metody kriminalistické dokumentace Policisté, Vojenská policie ČR, Celní správa ČR, HZS ČR 1 21.03.2019
44. Postup policie při získávání důkazů v případech prokazování ovlivnění alkoholem a návykovou látkou u řidičů (přestupky versus trestné činy) Příslušníci dopravní služby PČR, SKPV, příslušníci PČR, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR 1 26.03.2019
45. Výslech dětského svědka - oběti mravnostní trestné činnosti II. Policisté SKPV, kteří se již zúčastnili kurzu I. Uvedení pracovníci by měli být zařazeni na úseku odhalování a vyšetřování mravnostní TČ páchané na dětech. Jen pro KŘP Středočeský kraj 5 08.-12.04. 2019
46. Problematika zákona o pozemních komunikacích Policisté služby dopravní policie - dopravní inženýři a policisté zařazení do skupin dohledu na silniční provoz, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR, příslušníci HZS ČR 1 09.04.2019
47. Kriminalistické a trestně právní aspekty postupu Policie ČR při odhalování, vyšetřování a předcházení pytláctví Policisté PČR zařazeni na základních útvarech PČR a na základních útvarech SKPV územních odborů 1 11.04.2019
48. Trestní odpovědnost právnických osob Zejména policisté zařazeni na SKPV, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR 1 18.04.2019
49. Krajní pravice a islamismus v EU a ČR Zájemci z řad PČR, pracovníci státní správy a další zájemci 1 24.04.2019
50. Psychologické a kriminalistické zvláštnosti vedení výslechů s cizinci Kurz na vyžádání pro zaměstnance azylové a migrační politiky MV ČR 1 25.04.2019
51. Zákon o policii Příslušníci Policie ČR, služebně zařazeni v pořádkové a dopravní službě na základních útvarech krajských ředitelství policie 1 02.05.2019
52. Symbolika kriminálního tetování Příslušníci PČR, Vězeňské služby ČR, celní správy ČR, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR a ŠPS a další zájemci z řad bezpečnostních složek, strážníci obecní a městské policie 1 14. 05. 2019
53. Psychologie obětí kriminality Policisté z praxe ( SKPV) 1 04.06.2019
54. Aktuální problémy českého vězeňství Příslušníci vězeňské služby ČR, zájemci ze státní správy 2 05.-06.06. 2019
55. Psychologické aspekty jednání kriminalistického znalce před soudem Kriminalističtí znalci KÚP, OKTE KŘP, Pyrotechnické služby 1 7. 6. 2019
56. Teorie a praxe krizového řízení v podmínkách ÚSÚ, krajských úřadů a ORP Zaměstnanci ÚSÚ, krizový pracovníci na krajských úřadech a ORP - účastníci krizového managementu s praxí 1 17.06.2019
57. Evropská integrace a evropské právo Policisté, zaměstnanci MV ČR, PP ČR a správ Policie ČR, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR a další zájemci z řad PČR a HZS 1 18.06.2019


29. 5. 2018

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?inf_stud/kata18/kata18.html