ÚŘEDNÍ DESKA

POKYN
rektora Policejní akademie České republiky v Praze
ze dne 28. července 2023,
kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2023/2024 pro
bakalářské studijní programy a magisterský studijní program


Rektor PA ČR stanoví tento harmonogram akademického roku 2023/2024 pro
bakalářské studijní programy a magisterský studijní program:


ČI. 1

Zimní semestr

Zimní semestr

 • 2. 10. 2023 - 4. 2. 2024
 • Zápis do I. ročníků

 • 28. 8. 2023 - 30. 8. 2023
 • Zápis do II. a III. ročníků

 • do 8. 9. 2023 na studijním oddělení
 • Výuka

 • 2. 10. - 22. 12. 2023 (12 týdnů)
 • Stanovení požadavků na zkoušky a zápočty

 • do 13. 10. 2023 (plní katedry)
 • Náhradní a opravný termín obhajob bakalářských a diplomových prací

 • 9. 10. - 13. 10. 2023
 • Zkouškové období státních závěrečných zkoušek - opravný a náhradní termín

 • 23. 10. - 3. 11. 2023
 • Promoce

 • v týdnu od 20. 11. 2023 v odpoledních hodinách (změna vyhrazena)
 • Vyhlášení termínů zkoušek

 • do 24. 11. 2023 (plní katedry)
 • Zveřejnění témat bakalářských a diplomových prací v SIS - v českém a anglickém jazyce

 • do 30. 11. 2023 (plní katedry)
 • Vyhlášení témat prací SVOČ na web stránkách

 • do 30. 11. 2023 (plní katedry)
 • Přihlašování témat bakalářských a diplomových prací - otevření databáze v SIS

 • od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024 (plní studenti)
 • Předtermíny

 • nejdříve od 11. 12. do 22. 12. 2023 (plní katedry)
 • Zkouškové období zimního semestru

 • 2. 1. - 2. 2. 2024
 • Přihlášení studentů na povinně volitelné předměty v SIS

 • podle harmonogramu studijního oddělení PA ČR v Praze zveřejněného na www stránkách


 • Čl. 2

  Letní semestr

  Letní semestr

 • 5. 2. - 7. 6. 2024
 • Výuka

  I. a II. ročníky bakalářského studia + I. ročníky magisterského studia
 • 5. 2. - 26. 4. 2024 (12 týdnů)
 • závěrečné ročníky
 • 5. 2. - 28. 3. 2024 (8 týdnů)
 • Den otevřených dveří

 • 17. 2. 2024 (sobota)
 • Stanovení požadavků na zkoušky a zápočty

 • do 16. 2. 2024 (plní katedry)
 • Termín odevzdání přihlášky na SVOČ na děkanát příslušné fakulty

 • do 1. 3. 2024 (plní studenti)
 • Termín odevzdání prací SVOČ na děkanát příslušné fakulty

 • do 5. 4. 2024 (plní studenti)
 • Přihlášení na bakalářské a diplomové práce (v SIS) a potvrzení přijetí práce na příslušné katedře

 • od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024 (plní studenti)
 • Vyhlášení termínů zkoušek pro závěrečné ročníky

 • do 1. 3. 2024 (plní katedry)
 • Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedru

 • do 15. 3. 2024 (plní studenti závěrečných ročníků)
 • Přihlašování termínů SZZk

 • studenti prostřednictvím SIS (plní studenti závěrečných ročníků) zpravidla od prvního týdne v březnu do zahájení obhajob bakalářských a diplomových prací
 • Předání údajů potřebných pro zpracování protokolu o SZZk na SO

 • do 22. 3. 2024 (plní katedry)
 • Konec výuky pro závěrečné ročníky

 • 28. 3. 2024
 • Vyhlášení termínů zkoušek pro ostatní ročníky

 • do 28. 3. 2024 (plní katedry)
 • Termín obhajob prací SVOČ

 • 24. 4. 2024 (středa) zrušena výuka pro prezenční i kombinované studium
 • Předání podepsaných zadání bakalářských a diplomových prací studentům

 • na základě telefonické nebo mailové výzvy nejpozději do 7. 6. 2024 (plní katedry)
 • Zkouškové období letního semestru

  závěrečné ročníky
 • předtermíny nejdříve od 18. 3. 2024
 • zkouškové období 2. 4. - 19. 4. 2024
 • ostatní ročníky
 • předtermíny nejdříve od 15. 4. 2024
 • zkouškové období 29. 4. - 7. 6. 2024
 • Seznámení studentů s posudky bakalářských a diplomových prací formou konzultace na katedře a stanovení termínu obhajoby studentovi

 • nejpozději 5 dnů před termínem obhajoby na základě telefonické nebo mailové výzvy (plní katedry)
 • Obhajoby bakalářských a diplomových prací

 • 29. 4. - 10. 5. 2024
 • závěrečné práce, u kterých proběhla obhajoba (bez ohledu na výsledek), jsou příslušným pracovištěm odevzdány do 30 dnů po dokončení obhajob do Knihovny PA ČR v Praze 1)
 • Zkouškové období státních závěrečných zkoušek

 • 20. 5. - 7. 6. 2024
 • Promoce

 • 24. 6. - 28. 6. 2024
 • Přihlášení studentů na povinně volitelné předměty v SIS

 • podle harmonogramu studijního oddělení PA ČR v Praze zveřejněném na www stránkách
 • Reprobace a odložené zkoušky

 • 26. 8. - 6. 9. 2024
 • Náhradní a opravné termíny státní závěrečné zkoušky, včetně obhajoby bakalářské nebo diplomové práce

 • obhajoby - 7. 10. - 11. 10. 2024, SZZk - 21. 10. - 1. 11. 2024
 • Zápis do vyššího ročníku

 • do 6. 9. 2024
 • Zahájení akademického roku 2024/2025

 • 30. 9. 2024


 • Čl. 3

  Závěrečná ustanovení

  Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.
  1)  viz 10. Pokyn rektora PA ČR, kterým se upravuje způsob zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací zpracovávaných na Policejní akademii České republiky v Praze (SIAŘ, ročník 2016, částka 52)

  31. 7. 2023  Důležité odkazy
  © 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.