INFORMACE O UBYTOVÁNÍ

UBYTOVACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD
ubytovacího zařízení Policejní akademie České republiky v Praze

Čl. 1

Vymezení účelu ubytovacího zařízení
(1) Ubytovacím zařízením Policejní akademie České republiky (dále jen akademie) se rozumí účelové ubytovací zařízení provozované v určených prostorách budov G a H na adrese Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 (dále jen "koleje"), jehož ubytovací kapacita slouží pro přechodné ubytování studentů a při aktuálním neobsazení míst i osob souvisejících s plněním účelu nebo úkolů Policejní akademie a veřejné správy,
(2) účelové ubytovací zařízení provozované na adrese Přední Labská 21, 543 51 Špindlerův Mlýn (dále jen "školicí středisko"), jehož ubytovací kapacita slouží pro přechodné nebo rekreační ubytování studentů, zaměstnanců Policejní akademie a jejich rodinných příslušníků, případně dalších osob uvedených v tomto pokynu.

Čl. 2

Kategorie ubytování, obsazenost a cena za ubytování v ubytovacím zařízení
(1) Pro studenty jsou určeny pokoje kategorie C.
(2) Pokoje na kolejích a ve školicím středisku jsou využívány na plnou kapacitu.
(2) Ceník ubytování včetně kalkulace ceny za ubytování (příloha č. 1) je k nahlédnutí u správce ubytovny/školícího střediska a na recepci koleje.

ČI. 3

Zahájení ubytování
(1) Při zahájení ubytování je ubytovaný povinen:
a) přihlásit se na recepci koleje, kde s ním bude na základě schválené žádosti o ubytování sepsána smlouva o dlouhodobém ubytování; příslušník Policie České republiky (dále jen "policista") se prokáže služebním průkazem, zaměstnanci průkazem zaměstnance, ostatní občanským průkazem, cizí státní příslušníci cestovním dokladem.
b) ohlásit správci ubytovny nebo recepční soukromé spotřebiče, které bude po dobu ubytování na koleji užívat, k jejich evidenci, která je součástí smlouvy o dlouhodobém ubytování.
Ceník použití soukromých elektrických spotřebičů (příloha č. 2) je k nahlédnutí u správce ubytovny a na recepci.
c) převzít od správce ubytovny nebo od recepční ubytovací kartu opravňující ke vstupu na kolej, převzít vyhrazený pokoj nebo jeho část, inventář a lůžkoviny,
(2) Při ukončení ubytování je ubytovaný povinen:
a) předat správci ubytovny nebo recepční zapůjčený inventář, lůžkoviny, ubytovací kartu opravňující ke vstupu na kolej, klíče a ostatní převzaté předměty a materiál,
b) zaplatit platbu za ubytování a poplatek za užívání soukromých elektrických spotřebičů podle zaevidovaných soukromých elektrických spotřebičů dle ceníku použití soukromých elektrických spotřebičů.
c) nezaplatí-li ubytovaný poplatek za užívání soukromých elektrických spotřebičů ve stanovené lhůtě je povinen zaplatit úrok z prodlení. Úrok z prodlení je stanoven ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, nejméně však 25,- Kč za každý i započatý měsíc.

ČI. 4

Práva ubytovaného

Ubytovaný v ubytovacím zařízení má zejména právo:

a) užívat pokoj (nebo jeho část) vyhrazenou mu k ubytování,
b) užívat společné prostory a zařízení (kuchyň, sociální zařízení apod.),
c) používat služby spojené s poskytnutým ubytováním (např. použití pračky, žehličky, žehlicího prkna apod.),
d) vnášet do ubytovacího zařízení předměty osobního vlastnictví, jejichž vnesení neodporuje právním předpisům a interním aktům řízení a lze je umístit na ploše vyhrazené mu k ubytování,
e) ohlásit správci ubytovny nebo recepční případné závady a nedostatky a požadovat jejich odstranění,
f) oznámit správci ubytovny nebo recepční případy, kdy ze strany ubytovaných dochází k porušování pořádku na pokojích, v prostorách kolejí a k porušování ubytovacího a provozního řádu.
g) podávat správci ubytovny návrhy na zlepšení ubytovacích služeb,

Čl. 5

Zajištění výkonu práv ubytovaného
(1) Správce ubytovny nebo recepční odevzdá ubytovanému prostory včetně vybavení k jeho ubytování ve stavu způsobilém pro jejich řádné užívání.
(2) Úklid společných prostor v pokojích (WC, koupena a chodbička) si zajišťují dlouhodobě ubytovaní na pokojích kategorie "C" sami. Úklid na pokojích kategorie "A" a "B" a úklid společných prostor na koleji zajišťuje ubytovatel dle aktuální potřeby.
(3) Výměna lůžkovin je prováděna vždy při změně ubytované osoby, v případě ubytování po delší dobu minimálně jedenkrát za 14 dní.
(4) Odpovědný pracovník provozovatele* je oprávněn v ubytovacím zařízení provádět kontrolu kvality úklidu a případných oprav. Dále je oprávněn provádět kontroly pořádku na pokojích a kontroly dodržování ubytovacího řádu a vstupovat do pokojů z důvodu odstraňování havárie.

Čl. 6

Udržování odpovídajícího kulturního prostředí a ochrana majetku státu
(1) Ubytovaný je povinen se vyvarovat takového jednání, nebo opomenutí, při němž dochází k nehospodárnosti a porušování pořádku v ubytovacím zařízení. Dále je povinen dodržovat stanovená bezpečnostní, protipožární, hygienická a protiepidemiologická opatření, zejména
a) udržovat pořádek v místnosti i ve společných prostorách,
b) provádět stanoveným způsobem a v určených lhůtách výměnu lůžkovin,
c) nakládat hospodárně s dodávanými energiemi (elektřina, voda),
d) odhazovat do koše v místnosti jen běžný komunální odpad; ostatní odpad (sklo, plasty, papír, použité baterie apod.) ukládat do nádob pro tříděný odpad,
e) sociální zařízení udržovat ve stavu, aby mohlo sloužit ostatním ubytovaným,
f) vypnout po použití spotřebiče v kuchyňce a prostor po sobě uklidit,
g) nezhotovovat kopie klíčů,
h) od 22:00 do 06:00 hodin dodržovat dobu nočního klidu,
(2) Ubytovaný odpovídá za poškození ubytovacího zařízení nebo jeho součásti, jakož i za ztrátu a poškození vybavení způsobené jeho úmyslným i neúmyslným zaviněním. Jakékoliv poškození, nebo ztrátu je ubytovaný povinen nahlásit správci nebo recepční ubytovacího zařízení. Při náhradě škody se bude postupovat dle platných vnitřních předpisů provozovatele ubytovacího zařízení.

Čl. 7

Zákaz některých činností
(1) Ubytovanému není dovoleno zejména
a) přestěhovávat se, nebo přemisťovat jakékoliv vybavení ubytovacího zařízení bez souhlasu správce ubytovacího zařízení,
b) poškozovat objekt, resp. vybavení ubytovacího zařízení,
c) používat nepřihlášené soukromé elektrické spotřebiče (vyjma spotřebičů sloužících k osobní hygieně, např. holicích strojků, vysoušečů vlasů); užívání elektrických spotřebičů nad rámec spotřebičů pro osobní hygienu je povoleno jen s předchozím souhlasem správce ubytovny, který souhlas nevydá, jestliže by užívání spotřebiče odporovalo bezpečnostním, požárním, energetickým, nebo jiným předpisům; manipulovat v ubytovacím zařízení se zbraněmi a střelivem, hořlavými a lehce zápalnými látkami,
d) držet domácí, či jiná zvířata v ubytovacím zařízení,
e) kouřit v celém vnitřním prostoru ubytovacího zařízení,
f) ukládat předměty větších rozměrů (lyže, kola) na chodbách, resp. společných prostorách,
g) přechovávat cizí osoby, tj. osoby nepřihlášené k ubytování na pokoji.
(2) Za šperky, cenné předměty, větší částky peněz, cenné papíry apod. provozovatel ubytovacího zařízení neručí. Tyto ceniny a předměty lze uložit v trezoru u na recepci ubytovny "H" v zapečetěné schránce.

Čl. 8

Návštěvy
(1) Ubytovaný může přijímat návštěvy bez omezení, není-li dále stanoveno jinak. Ustanovení první věty se nepoužije, jestliže návštěva porušila povinnosti stanovené v tomto článku, neposkytla součinnost podle tohoto článku, uvedla nepravdivé údaje, nebo je-li návštěva zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
(2) Ubytovaný na pokojích kategorie "A", "B" a "C" si může do svých ubytovacích prostor pozvat návštěvu. Je povinen tuto návštěvu nahlásit u recepční.
(3) Návštěvní hodiny jsou od 08:00 do 20:00.
(4) Návštěva je povinna se při vstupu do koleje prokázat na recepci průkazem studenta nebo zaměstnance PA ČR v Praze anebo jiné vysoké školy, nebo jinak prokázat svou totožnost (např. platný občanský průkaz či cestovní doklad).
(5) Návštěva musí být službou na recepci zapsána při příchodu i odchodu do Knihy návštěv. Do Knihy návštěv se vždy zapíše datum návštěvy, jméno a příjmení návštěvy, číslo průkazu podle bodu 4, jméno a příjmení navštíveného, číslo navštíveného pokoje, hodina příchodu a odchodu. Návštěva může v objektu koleje setrvávat pouze za přítomnosti navštíveného ubytovaného.
(6) Nevyplývá-li z právních předpisů něco jiného, vztahují se na návštěvu povinnosti ubytovaného týkající se pořádku a chování v prostorách ubytovacího zařízení, a to včetně odpovědnosti za způsobenou škodu.
(7) Při porušení této povinnosti je návštěva povinna, na výzvu zaměstnance ubytovny, ubytovací zařízení opustit; takovéto osobě může být další vstup do prostor ubytovacího zařízení odepřen. (8) Na pokojích kategorie "A" a "B" lze ubytovat návštěvu dle čl. 7 odstavec 4, písmeno d, Pokynu rektora Policejní akademie v Praze č. 4 ze dne 22. června 2016.

Čl. 9

Povinnosti ubytovaného
(1) Ubytovaní jsou povinni mezi sebou i vůči ostatním ubytovaným v ubytovacím zařízení dodržovat pravidla slušného občanského chování, zachovávat dobrovolnou kázeň tak, aby všem ubytovaným byl zaručen potřebný klid na odpočinek.

V Praze dne 29. července 2016

Mgr. Bc. Karel Vokurka      
kvestor                 Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.