ÚŘEDNÍ DESKA

POKYN
rektora Policejní akademie České republiky v Praze
ze dne 16. září 2022,
kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2022/2023


Rektor PA ČR stanoví tento harmonogram akademického roku 2022/2023:


ČI. 1

Zimní semestr

Zimní semestr

 • 3. 10. 2022 - 3. 2. 2023
 • Zápis do I. ročníků

 • 29. 8. 2022 - 31. 8. 2022
 • Zápis do II. a III. ročníků

 • do 9. 9. 2022 na studijním oddělení
 • Výuka

 • 3. 10. - 23. 12. 2022 (12 týdnů)
 • Stanovení požadavků na zkoušky a zápočty

 • do 14. 10. 2022 (plní katedry)
 • Náhradní a opravný termín obhajob bakalářských a diplomových prací

 • 3. 10. - 14. 10. 2022
 • Zkouškové období státních závěrečných zkoušek - opravný a náhradní termín

 • 24. 10. - 4. 11. 2022
 • Promoce

 • v týdnu od 21. 11. 2022 v odpoledních hodinách (změna vyhrazena)
 • Vyhlášení termínů zkoušek

 • do 25. 11. 2022 (plní katedry)
 • Zveřejnění témat bakalářských a diplomových prací v SIS - v českém a anglickém jazyce

 • do 30. 11. 2022 (plní katedry)
 • Vyhlášení témat prací SVOČ na web stránkách

 • do 30. 11. 2022 (plní katedry)
 • Přihlašování témat bakalářských a diplomových prací - otevření databáze v SIS

 • od 1. 12. 2022 do 31. 3. 2023 (plní studenti)
 • Předtermíny

 • nejdříve od 12. 12. do 23. 12. 2022 (plní katedry)
 • Zkouškové období zimního semestru

 • 2. 1. - 3. 2. 2023
 • Přihlášení studentů na povinně volitelné předměty v SIS

 • podle harmonogramu studijního oddělení PA ČR v Praze zveřejněného na www stránkách


 • Čl. 2

  Letní semestr

  Letní semestr

 • 6. 2. - 9. 6. 2023
 • Výuka

  I. a II. ročníky bakalářského studia + I. ročníky magisterského studia
 • 6. 2. - 28. 4. 2023 (12 týdnů)
 • závěrečné ročníky
 • 6. 2. - 31. 3. 2023 (8 týdnů)
 • Den otevřených dveří

 • 18. 2. 2023 (sobota)
 • Stanovení požadavků na zkoušky a zápočty

 • do 17. 2. 2023 (plní katedry)
 • Termín odevzdání přihlášky na SVOČ na děkanát příslušné fakulty

 • do 28. 2. 2023 (plní studenti)
 • Termín odevzdání prací SVOČ na děkanát příslušné fakulty

 • do 6. 4. 2023 (plní studenti)
 • Přihlášení na bakalářské a diplomové práce (v SIS) a potvrzení přijetí práce na příslušné katedře

 • od 1. 12. 2022 do 31. 3. 2023 (plní studenti)
 • Vyhlášení termínů zkoušek pro závěrečné ročníky

 • do 3. 3. 2023 (plní katedry)
 • Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedru

 • do 15. 3. 2023 (plní studenti závěrečných ročníků)
 • Přihlašování termínů SZZk

 • studenti prostřednictvím SIS (plní studenti závěrečných ročníků) zpravidla od prvního týdnu v březnu do zahájení obhajob bakalářských a diplomových prací
 • Předání údajů potřebných pro zpracování protokolu o SZZk na SO

 • do 21. 3. 2023 (plní katedry)
 • Konec výuky pro závěrečné ročníky

 • 31. 3. 2023
 • Vyhlášení termínů zkoušek pro ostatní ročníky

 • do 31. 3. 2023 (plní katedry)
 • Termín obhajob prací SVOČ

 • 19. 4. 2023 (středa) zrušena výuka pro prezenční i kombinované studium
 • Předání podepsaných zadání bakalářských a diplomových prací studentům

 • na základě telefonické nebo mailové výzvy nejpozději do 9. 6. 2023 (plní katedry)
 • Zkouškové období letního semestru

  závěrečné ročníky
 • předtermíny nejdříve od 20. 3. 2023
 • zkouškové období 3. 4. - 21. 4. 2023
 • ostatní ročníky
 • předtermíny nejdříve od 17. 4. 2023
 • zkouškové období 2. 5. - 9. 6. 2023
 • Seznámení studentů s posudky bakalářských a diplomových prací formou konzultace na katedře a stanovení termínu obhajoby studentovi

 • nejpozději 5 dnů před termínem obhajoby na základě telefonické nebo mailové výzvy (plní katedry)
 • Obhajoby bakalářských a diplomových prací

 • 2. 5. - 12. 5. 2023
 • závěrečné práce, u kterých proběhla obhajoba (bez ohledu na výsledek), jsou příslušným pracovištěm odevzdány do 30 dnů po dokončení obhajob do Knihovny PA ČR v Praze  1)
 • Zkouškové období státních závěrečných zkoušek

 • 22. 5. - 9. 6. 2023
 • Promoce

 • 26. 6. - 30. 6. 2023
 • Přihlášení studentů na povinně volitelné předměty v SIS

 • podle harmonogramu studijního oddělení PA ČR v Praze zveřejněném na www stránkách
 • Reprobace a odložené zkoušky

 • 28. 8. - 8. 9. 2023
 • Náhradní a opravné termíny státní závěrečné zkoušky, včetně obhajoby bakalářské nebo diplomové práce

 • obhajoby - 9. 10. - 13. 10. 2023, SZZk - 23. 10. - 27. 10. 2023
 • Zápis do vyššího ročníku

 • do 8. 9. 2023
 • Zahájení akademického roku 2023/2024

 • 2. 10. 2023


 • Čl. 3

  Závěrečná ustanovení

  Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.
  1) viz Pokyn rektora PA ČR č. 10/2016, kterým se upravuje způsob zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací zpracovávaných na Policejní akademii České republiky v Praze (SIAŘ, ročník 2016, částka 52)

  23. 9. 2022  Důležité odkazy
  © 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.