PRÁVNÍ DOKUMENTY

Pokyn
rektora Policejní akademie České republiky v Praze,
ze dne 27. září 2018,
kterým se vydává Knihovní řád Knihovny Policejní akademie České republiky v Praze


Čl. 1

Právní zakotvení
1) Tento Knihovní řád Knihovny Policejní akademie ČR v Praze (dále jen "Knihovna PA ČR") je vydáván v souladu s § 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v platném znění, se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen "zákon o vysokých školách"), zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, Statutem PA ČR, Organizačním řádem PA ČR a dalšími předpisy PA ČR.
2) Do evidence knihoven podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen "knihovní zákon") byla Knihovna PA ČR zapsána jako knihovna specializovaná 1) dne 1. 10. 2002 pod evidenčním číslem 1032/2002.
3) Podle § 4 knihovního zákona poskytuje Knihovna PA ČR veškeré vyjmenované knihovnické a informační služby všem svým registrovaným uživatelům na základě rovnosti, zakotvené v čl. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod 2).
4) Činnost Knihovny PA ČR dále upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2

Poslání a činnost Knihovny PA ČR
1) Knihovna PA ČR je specializovaným pracovištěm pro poskytování knihovnických a informačních služeb. Základním úkolem pracoviště je informační zajištění studijních programů akreditovaných na PA ČR a zabezpečení vědecké, výzkumné a odborné činnosti fakult a kateder. Tento úkol plní tím, že spravuje knihovní a vědecké informační fondy PA ČR a organizuje získávání, zpracování, uložení, ochranu a využívání těchto fondů.

Čl. 3

Skladba fondů
1) Knihovna PA ČR buduje specializované fondy informačních zdrojů v papírové i elektronické podobě podle informačního profilu, který vychází z akreditovaných studijních oborů a realizovaných vědeckovýzkumných záměrů PA ČR.
2) Knihovna PA ČR spravuje dokumenty označené stupněm utajení "Vyhrazené" v souladu se zvláštními právními předpisy, které upravují jejich uložení a manipulaci s nimi. 3)

Čl. 4

Doplňování fondů
1) Fondy jsou soustavně doplňovány nákupem na základě akviziční strategie vypracované pro informační profil Knihovny PA ČR. Objednávky jsou realizovány na základě vydavatelských plánů a dalších dostupných informací nebo na základě konkrétních uživatelských požadavků fakult, kateder či jednotlivých pracovníků PA ČR, nejsou-li v rozporu s akviziční strategií a informačním profilem PA ČR. Objednávky schvaluje vedoucí Knihovny PA ČR.
2) Knihovní fond může být doplňován i dary, meziknihovní výměnou a nákupem ze zdrojů mimo rozpočet knihovny.
3) Nákup publikací z prostředků pro vědeckou a výzkumnou činnost na PA ČR zajišťuje Knihovna PA ČR. Takto nakoupené publikace jsou součástí knihovního fondu a jsou řešitelům zapůjčovány až do doby ukončení institucionálního vědeckého úkolu.

Čl. 5

Zpřístupňování fondů
1) Knihovní fond je po zpracování zpřístupňován prezenčně v prostoru Knihovny PA ČR a absenčními výpůjčkami mimo Knihovnu PA ČR na dobu určitou.
2) Knihovna PA ČR umožňuje prostřednictvím výpočetní techniky zde umístěné vstup do vlastního elektronického katalogu a vstup do jejím prostřednictvím získaných a zpřístupňovaných databází.
3) Knihovna PA ČR rovněž zpřístupňuje oprávněným uživatelům vstup do intranetu MV ČR.
4) Oprávněným uživatelům z řad zaměstnanců PA ČR a příslušníkům Policie ČR ustanoveným na služebních místech systemizovaných na PA ČR (dále jen "příslušníci PA ČR") zprostředkovává Knihovna PA ČR elektronické informace ze SIAŘ MV ČR.

Čl. 6

Kategorie uživatelů Knihovny PA ČR
1) Interní uživatelé:
a) zaměstnanci PA ČR,
b) studenti PA ČR všech druhů studia.
2) Externí uživatelé:
a) zaměstnanci Ministerstva vnitra ČR,
b) ostatní veřejnost.

Čl. 7

Registrace uživatelů
1) Uživatelem se stává fyzická osoba po zaregistrování, tj. vyplnění a podepsání Smlouvy uživatele s Knihovnou PA ČR v Praze o poskytování knihovních služeb - dále jen "Smlouva" (viz Příloha č. 1), a předložení platného občanského průkazu nebo pasu. Registrovaný uživatel v Knihovně PA ČR poté prokazuje svoji totožnost identifikační čipovou kartou, popř. občanským nebo služebním průkazem nebo pasem.
2) Knihovna PA ČR využívá automatizovaný knihovní systém. Z tohoto důvodu je součástí Smlouvy i písemný souhlas s uložením osobních dat a evidencí výpůjček v tomto automatizovaném knihovním systému. 4)
3) Při registraci je uživatel povinen se seznámit s Knihovním řádem, což stvrzuje podpisem na Smlouvě.

Čl. 8

Práva a povinnosti uživatelů
1) Ztrátu čipové karty, případně průkazu čtenáře a případnou změnu v osobních údajích (jméno a příjmení, bydliště, email, telefon) je uživatel povinen neprodleně nahlásit Knihovně PA ČR.
2) Studenti PA ČR, kteří ukončí, přeruší, uzavřou nebo zanechají studium, jsou povinni neprodleně vrátit všechny vypůjčené materiály do Knihovny PA ČR.
3) Zaměstnanci PA ČR a příslušníci PA ČR jsou před ukončením pracovního nebo služebního poměru povinni vrátit veškerou vypůjčenou literaturu do Knihovny PA ČR. Vrácení jim bude Knihovnou PA ČR potvrzeno.
4) Uživatel má právo, na základě přihlašovacích údajů získaných při registraci, využívat v rámci automatizovaného knihovního systému své čtenářské konto a v něm nastavené funkcionality.
5) Nedodržuje-li uživatel Knihovní řád, může být vykázán z prostoru Knihovny PA ČR nebo případně zbaven práva využívat služeb Knihovny PA ČR. Tímto opatřením však není zbaven povinnosti nahradit případnou způsobenou škodu ani odpovědnosti za ni podle platných právních předpisů.
6) Uživatel si ve svém vlastním zájmu při převzetí publikace sám zkontroluje její stav a kompletnost.
7) Případné zjištěné závady v zapůjčené publikaci je nutné ihned nahlásit službu konajícímu pracovníkovi Knihovny PA ČR, odpovědnost za později zjištěné závady nese uživatel sám.
8) Uživateli není dovoleno vypůjčenou publikaci půjčovat dalším osobám.
9) Uživatel je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu, který odpovídá jejímu řádnému užívání. Ve vypůjčených publikacích je zakázáno podtrhávat, vpisovat či je jiným způsobem poškozovat a znehodnocovat.
10) Uživateli, který onemocněl nakažlivou chorobou nebo v jehož bytě tato choroba vypukla, nelze v inkubační době nemoci nebo v době karantény půjčit žádné publikace. V takovémto případě je uživatel povinen již vypůjčené publikace před vrácením do Knihovny PA ČR nechat dezinfikovat hygienicko-epidemiologickou stanicí a předložit o tom potvrzení při vrácení publikace.
11) Vrací-li uživatel publikaci poštou, je povinen ji řádně zabalit, odeslat doporučeně a do balíčku vložit průvodní list se svým jménem a adresou. Za zásilku vrácenou poštou nebo kurýrní službou MV ČR nese uživatel odpovědnost až do okamžiku, kdy ji Knihovna PA ČR převezme a nezjistí závady.
12) Ztrátu vypůjčené publikace je uživatel povinen neprodleně hlásit a do stanovené lhůty 30 dnů způsobenou škodu nahradit. Náhrada škody za ztracenou nebo zničenou publikaci se zpravidla děje obstaráním náhradního exempláře stejného nebo novějšího vydání daného knižního titulu. Knihovna PA ČR může požadovat náhradní titul z daného oboru, ne starší než byla ztracená publikace.
13) Případné odvolání souhlasu uživatele se zpracováním osobních údajů - vypovězení Smlouvy znamená ukončení poskytování služeb Knihovny PA ČR. Tímto však není uživatel zbaven povinnosti vrátit vypůjčenou publikaci ani nahradit případnou způsobenou škodu ani odpovědnosti za ni podle platných právních předpisů.

Čl. 9

Pravidla výpůjčky publikací z knihovního fondu
1) Knihovní fond je majetkem PA ČR. Uživatelé služeb jsou povinni užívat knihovní fond předepsaným způsobem, chránit jej a nepoškozovat.
2) Uživatelé mají volný přístup do čtenářských sálů a studoven ve stanovené otevírací době. Do dalších prostorů Knihovny PA ČR nemají uživatelé přístup.
3) Uživatelé jsou povinni dodržovat Knihovní řád a řídit se pokyny pracovníků Knihovny PA ČR.
4) V prostorách přístupných uživatelům knihovny je zakázáno:
a) porušovat klid, pořádek a čistotu,
b) jíst, pít, kouřit,
c) používat mobilní telefony a jiné donesené přístroje (výjimku tvoří donesená elektronika pro práci s textem, kterou lze použít pouze se souhlasem službu konajícího pracovníka Knihovny PA ČR),
d) vnášet střelné zbraně, střelivo a výbušniny.

Čl. 10

Výpůjčky
1) Pro půjčování z fondů Knihovny PA ČR platí ustanovení § 2193 až 2200 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2) Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním Knihovny PA ČR podle čl. 2 tohoto Knihovního řádu a v souladu s ustanoveními autorského zákona. Vypůjčování dokumentů se řídí níže uvedenými pravidly:
a) výpůjčkou se rozumí prezenční nebo absenční výpůjčka; u akademických pracovníků PA ČR se za prezenční výpůjčku rovněž považuje studium vypůjčené literatury v kanceláři tohoto pracovníka do konce otevírací doby knihovny téhož dne,
b) o druhu výpůjčky publikace rozhoduje službu konající pracovník Knihovny PA ČR, který může s ohledem na ochranu knihovních fondů nebo jejich lepší využití půjčování omezit,
c) uživateli je možné půjčit od každé publikace pouze jeden výtisk,
d) počet absenčních výpůjček je dán kategorií uživatele a kategorií dokumentu (viz Příloha č. 2 a Příloha č. 3).
3) Části knihovního fondu, které se půjčují pouze prezenčně, jsou zejména:
a) publikace uložené ve studovně vědecké knihovny,
b) zvlášť cenné dokumenty,
c) studijní literatura uchovávaná v jednom exempláři pro tyto účely,
d) vázané ročníky časopisů,
e) jednotlivá čísla časopisů,
f) multimédia (dle licenční smlouvy),
g) všechny druhy vysokoškolských kvalifikačních prací,
h) dokumenty vyžádané prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (dále jen "MVS") a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (dále jen "MMVS").
4) Dokumenty označené stupněm utajení "Vyhrazené" půjčuje Knihovna PA ČR podle zvláštních předpisů. 5) Pokud dokument nese doprovodné omezení čtenářského určení, je půjčován zásadně podle tohoto ustanovení jen těm uživatelům, kteří jsou čtenářským určením vymezeni. 6) Tento druh literatury nelze zpřístupňovat prostřednictvím MVS ani MMVS.
5) Vysokoškolské kvalifikační práce půjčuje Knihovna PA ČR pouze prezenčně, maximálně pět titulů v jeden výpůjční den.
6) Knihovna PA ČR půjčuje literaturu ihned po zadání požadavku, pokud se nejedná o literaturu umístěnou v dislokovaném skladu. V takovém případě se publikace připraví na následující pracovní den nebo dle dohody.
7) Poslední příjem požadavku na výpůjčku je možné realizovat nejpozději 15 minut před koncem výpůjční doby.
8) Uživatel má možnost zadat si rezervaci na absenčně vypůjčené publikace. Publikace aktuálně nevypůjčené rezervovat nelze. Rezervaci si uživatel zadává osobně nebo prostřednictvím e-mailového požadavku. Knihovna PA ČR rezervuje publikace podle chronologického pořadí. Rezervované publikace jsou uloženy v Knihovně PA ČR 10 pracovních dnů od odeslání výzvy k vyzvednutí uživateli. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté publikace postoupeny dalším zájemcům.
9) Pokud Knihovna PA ČR ve svém knihovním fondu požadovaný dokument nemá, může registrovaný uživatel z řad zaměstnanců PA ČR, příslušníků PA ČR, doktorandů PA ČR požádat o jeho zapůjčení prostřednictvím MVS. MVS provádí Knihovna PA ČR výhradně pro ten druh literatury, který se nachází pouze ve fondech mimopražských knihoven.
10) Pokud požadovaný dokument prokazatelně nemá ve fondu žádná knihovna na území ČR, může uživatel z řad zaměstnanců PA ČR, příslušníků PA ČR a doktorandů PA ČR požádat Knihovnu PA ČR o zprostředkování výpůjčky žádaného dokumentu prostřednictvím MMVS. Vzniklé náklady hradí Knihovna PA ČR. Tyto výpůjčky lze využívat pouze ve studovně vědecké knihovny.
11) Za dlouhodobé výpůjčky publikací zakoupených z finančních prostředků určených na vědeckovýzkumnou činnost a umístěných ve vymezených prostorách příslušné katedry (oddělení) nese odpovědnost příslušný pracovník oddělení, na jehož osobním účtu v Knihovně PA jsou výpůjčky registrovány. Tyto výpůjčky podléhají jedenkrát ročně revizi. Inventární kontrolu provedou pověření pracovníci Knihovny PA ČR za přítomnosti uživatele, na jehož účtu jsou příslušné publikace evidovány.

Čl. 11

Výpůjční lhůta
1) Výpůjční lhůta je dána typem informačního pramene a druhem kategorie uživatele (viz Příloha č. 2 a Příloha č. 3).
2) Výpůjční lhůta může být prodloužena.
3) Výpůjční lhůtu nelze prodloužit, pokud je daná publikace rezervovaná.
4) Periodika (vázané ročníky nebo jednotlivá čísla) se absenčně nepůjčují. Pouze zaměstnancům PA ČR a příslušníkům PA ČR je možné periodikum půjčit na dobu maximálně pěti pracovních dnů.
5) V případech zvláštního zřetele může vědecká knihovna určit kratší výpůjční lhůtu, než je stanovená, eventuálně žádat neodkladné vrácení výpůjčky před uplynutím výpůjční lhůty. Uživatel je povinen takové žádosti neprodleně vyhovět.
6) Uživatel je povinen vypůjčenou literaturu vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději ve stanovené lhůtě. O blížícím se vypršení výpůjční lhůty je uživatel automaticky vyrozuměn knihovním systémem na zadanou e-mailovou adresu, studenti Policejní akademie ČR na studentské e-maily, které jsou jediným oficiálním prostředkem pro jejich elektronickou komunikaci se všemi pracovišti PA ČR v Praze.  7)

Čl. 12

Poplatky za nedodržení výpůjční lhůty
1) Dojde-li k překročení stanovené výpůjční lhůty, je uživatel povinen uhradit poplatek ve výši 1,- Kč za každou knihovní jednotku za každý kalendářní den, který následuje po uplynutí stanovené výpůjční lhůty, a to až do doby vrácení vypůjčené knihovní jednotky. Připadá-li poslední den stanovené výpůjční lhůty na den, kdy je Knihovna PA ČR uzavřena, posunuje se termín vrácení na následující výpůjční den. Maximální poplatek za překročení stanovené výpůjční lhůty činí 300,- Kč za jednu knihovní jednotku.
2) Poplatky za opožděné vrácení výpůjčky jsou vybírány pracovnicí sekretariátu Knihovny PA ČR. Překročí-li celková dlužná částka 300,- Kč, je poplatek vybírán pracovnicí pokladny Finančního oddělení PA ČR na základě podkladu vystaveného pracovníkem Knihovny PA ČR. O uhrazení poplatku bude uživateli vystaven příjmový doklad (stvrzenka), který předloží v Knihovně PA ČR. Do doby plného uhrazení poplatku je uživateli pozastaveno poskytování všech knihovnických služeb. Ve výjimečných případech je možné poplatek uhradit též bezhotovostně převodem na účet PA ČR. V tomto případě je nutné platbu řádně identifikovat (ve zprávě pro příjemce plátce uvede své jméno a příjmení a důvod platby).
3) Pokud uživatel nevrátí vypůjčené publikace ani po upomenutí, budou vymáhány právní cestou. Stejným způsobem budou vymáhány i poplatky za překročení výpůjční lhůty stanovené v odstavci 1 tohoto článku.
4) Pokud prodlení uživatele s vrácením publikace přesáhne 1 rok, má Knihovna PA ČR právo obstarat náhradní výtisk uživatelem půjčené publikace, nelze-li pak její vázanou kopii. Náklady na pořízení publikace, případně vázané kopie jdou k tíži uživatele a jsou připočteny k pohledávce, kterou knihovna vůči uživateli eviduje v souvislosti s poplatkem za překročení výpůjční doby.

Čl. 13

Řád studoven
1) Právo využívat studovny Knihovny PA ČR mají všichni registrovaní uživatelé Knihovny PA ČR.
2) Knihovna PA ČR má čtyři studovny, které slouží k prezenčnímu studiu dokumentů. Jedná se o:
a) studovnu vědecké knihovny,
b) studovnu studijní knihovny,
c) studovnu speciální studijní knihovny,
d) audiovizuální studovnu, která, mimo jiné, zpřístupňuje intranet MV ČR, určený k využívání pouze příslušníky Policie ČR.
3) Uživatelé studoven mají právo využívat všechny publikace umístěné ve volném výběru a další dokumenty, které jsou zapůjčeny pracovníkem Knihovny PA ČR k prezenčnímu studiu. Zjistí-li uživatel při přebírání dokumentu nedostatky, je povinen toto oznámit službu konajícímu pracovníkovi Knihovny PA ČR.
4) Uživatelé studovny jsou povinni:
a) odložit svrchní oděv, příruční zavazadla apod. na místě k tomu určeném,
b) zachovávat klid, neobtěžovat a neomezovat svým chováním ostatní uživatele,
c) uživatel má právo obsadit jen jedno pracovní místo,
d) přináší-li si uživatel ke studiu vlastní literaturu, je povinen toto oznámit službu konajícímu pracovníkovi Knihovny PA ČR,
e) při odchodu ze studovny uživatel vrátí vypůjčenou literaturu z volného výběru na příslušné místo a publikace vypůjčené k prezenčnímu studiu službu konajícímu pracovníkovi Knihovny PA ČR.
5) Speciální studijní knihovna zpřístupňuje uživatelům dokumenty stupně utajení "Vyhrazené" a závěrečné vysokoškolské kvalifikační práce. Pro uživatele je otevřena jeden den v týdnu.
6) Studovna speciální studijní knihovny se řídí těmito pravidly:
a) uživatelem knihovního fondu se stupněm utajení "Vyhrazené" může být jen fyzická osoba, která je držitelem oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení "Vyhrazené", osvědčení fyzické osoby nebo dokladu a je zároveň poučena,  8)
b) výpisky lze pořizovat pouze za dodržení ustanovení Vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, 9)
c) uživatel se s dokumenty obsahující utajované informace stupně utajení "Vyhrazené" seznamuje výhradně v zabezpečené oblasti PA ČR po předchozí domluvě a se souhlasem bezpečnostního ředitele PA ČR,
d) bakalářské, magisterské, disertační a habilitační práce se půjčují pouze prezenčně na základě předchozí objednávky (osobně, telefonicky, e-mailem) nejpozději jeden pracovní den před dnem požadovaným,
7) Lhůta uchovávání všech druhů závěrečných kvalifikačních prací ve fondu Knihovny PA ČR činí 10 let ve fondu aktivním a dalších 40 let v depozitních skladech speciální studijní knihovny.

Čl. 14

Bibliograficko-informační služby
1) Knihovna PA ČR poskytuje uživatelům ústní i písemné informace o odborné a vědecké literatuře domácí i zahraniční provenience z vědních oborů, které jsou v souladu s informační gescí PA ČR.
2) Knihovna PA ČR vytváří úzce oborově specializovanou bázi dat, tvořenou anotovanými bibliografickými záznamy článků z vybraných odborných periodik domácí i zahraniční provenience. Tato báze dat je součástí elektronického katalogu knihovny.
3) Knihovna PA ČR zpracovává na požádání tematicky zaměřené jednorázové rešerše z fondů Knihovny PA ČR pro určené kategorie uživatelů, kterými jsou doktorandi, akademičtí, vědečtí a odborní pracovníci PA ČR, zaměstnanci MV ČR a příslušníci Policie ČR. Rešerše nezpracovává pro studenty bakalářského a magisterského studia.
4) Uživatelské potřeby a požadavky akademických, vědeckých a odborných pracovníků PA ČR, zaměstnanců MV ČR a příslušníků Policie ČR zajišťuje Knihovna PA ČR v podobě ARI profilů (tematicky zaměřených rešerší, periodicky zpracovávaných na základě zadání uživatele) z fondů Knihovny PA ČR.

Čl. 15

Elektronické služby
1) Výpočetní techniku umístěnou v Knihovně PA ČR lze používat výlučně k účelu odpovídajícímu její funkci, tj. vstup do elektronického katalogu, vstup do zpřístupňovaných databází a vyhledávání odborných informací.
2) Uživatel nesmí měnit konfiguraci počítače nebo terminálu a nesmí překračovat hranice svých uživatelských práv.
3) Veškeré získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a jeho studijním účelům. Není povoleno je dále rozšiřovat, půjčovat, prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Zneužití dat a informací je trestné.  10)
4) Uživatel je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených zanesenými počítačovými viry.
5) Při využívání volného přístupu na internet je uživatel povinen dodržovat platné právní normy a etická pravidla.
6) Provoz sítě PA ČR může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě.
7) Dostupnost elektronického katalogu Knihovny může být omezena z důvodů nezbytné údržby.

Čl. 16

Reprografické služby
1) Reprografické služby se poskytují pouze z dokumentů Knihovny PA ČR, a to jen pro osobní potřebu uživatele v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.
2) Pro zaměstnance PA ČR a příslušníky PA ČR zhotovuje Knihovna PA ČR v omezeném rozsahu kopie dokumentů zdarma v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.

Čl. 17

Závěrečná ustanovení
1) Knihovna PA ČR poskytuje knihovnické a informační služby bezplatně.
2) Výjimky z Knihovního řádu Knihovny PA ČR povoluje na návrh vedoucího Knihovny PA ČR kvestor.
3) Ruší se Knihovní řád vydaný v SIAŘ rektora PA ČR v Praze částka 64/2016 ze dne 2. 12. 2016.
4) Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem vydání.


Garant: Mgr. Alena Kábelová
  pověřena vedením Knihovny PAČR

doc. JUDr. Mgr. Josef SALAČ, Ph.D., dr. h. c.     
rektor                                 
schváleno elektronicky                  

Příloha č. 1    Smlouva o poskytování knihovních služeb
Příloha č. 2    Počet výpůjček a platnost registrace podle kategorií uživatelů
Příloha č. 3    Výpůjční doba / délka prodloužení / maximální povolený počet prodloužení
1) V souladu s § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) vydalo Ministerstvo kultury Policejní akademii České republiky v Praze jako provozovateli Osvědčení o zápisu do evidence knihoven.

2) Viz Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.

3) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

6) Služebním určením se rozumí určení pro pracovníky ve služebním poměru policisty, vnitřním určením se rozumí určení pro pracovníky resortu vydávající instituce, obdobně se postupuje i u eventuálních jiných vyjádření o omezení čtenářském okruhu.

7) Viz http://www.polac.cz/g2/view.php?student/pro_stud.html

8) § 6 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zejména § 18 a § 19 této Vyhlášky.

10) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.