VYSOKÉ ŠKOLY PRO SPOLEČNOST

Projekt CHIMERA: Ochrana městské zástavby před CBRN agens


V rámci programu EU Horizon se Policejní akademie ČR v Praze (PA ČR) zapojila do významného projektu nazvaného CHIMERA (Comprehensive Hazard Identification and Monitoring System for Urban Areas). Tento projekt, jehož koordinátorem je výzkumný institut iTTi v Poznani, zahrnuje celkem 12 partnerů z různých evropských zemí. PA ČR je zastoupena Katedrou krizového řízení (KKŘ), která se na projektu podílí klíčovým způsobem.

Cíle a úkoly projektu CHIMERA

Projekt CHIMERA se zaměřuje na hodnocení a minimalizaci nebezpečí spojených s CBRN agens (chemickými, biologickými, radiologickými a nukleárními látkami) ve městských oblastech. Cílem je především identifikace těchto nebezpečných látek, ochrana městské zástavby a komunikace rizik s obyvatelstvem.

Jedním z hlavních úkolů PA ČR v rámci tohoto projektu je vývoj a implementace metod pro identifikaci jednotlivých CBRN látek. To zahrnuje jak detekci v reálném čase, tak i analýzu potenciálních scénářů jejich použití, například při teroristických útocích. Kromě toho se PA ČR zaměřuje na efektivní komunikaci rizik s obyvatelstvem, což je klíčový prvek pro minimalizaci dopadů těchto nebezpečných agens na veřejné zdraví a bezpečnost.

Významné příspěvky a výsledky

PA ČR dosud přispěla k projektu několika významnými pracemi a studiemi. Mezi ně patří například studie o komunikaci rizik CBRN s veřejností, kterou představili David Dlouhý a Jozef Sabol na mezinárodním vědeckém fóru ve Vilniusu. Další významnou prací je aplikace modelů šíření CBRN látek, kterou prezentovali Ludovit Lipták a Jozef Sabol na mezinárodní konferenci o radiačních aplikacích v Granadě. „Předvedli jsme názornou ukázku simulace, jak se šíří nebezpečná látka s ohledem na směr a sílu větru v městské zástavbě. Největší koncentrace látky je blízko zdroje a pak klesá, také budovy mají vliv na to, že se koncentrace mění,“ říká Josef Sabol z PA a dodává: „Podle modelu pak můžeme komunikovat riziko, informovat obyvatele o tom, kde jsou v bezpečí a nemusí se bát. Důležité je, aby lidé nevstoupli do toho mraku.“

V nedávné době se také uskutečnilo setkání všech partnerů projektu CHIMERA, které proběhlo 25. a 26. dubna 2024. Cílem setkání bylo zhodnotit dosavadní výsledky a stanovit další kroky. Za PA ČR se jednání zúčastnil doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc., který prezentoval průběžnou zprávu o výsledcích dosažených na PA ČR. Koordinátor projektu se zprávou vyslovil plný souhlas.

Přínos projektu pro ochranu městské zástavby

Projekt CHIMERA má zásadní význam pro ochranu městské zástavby před hrozbami spojenými s CBRN agens. Výsledky projektu přispívají k lepšímu pochopení a prevenci těchto rizik, což umožňuje městům lépe se připravit na možné incidenty. Identifikace a monitorování nebezpečných látek, vývoj ochranných opatření a efektivní komunikace rizik jsou klíčovými aspekty, které přispívají k vyšší bezpečnosti obyvatelstva.

PA ČR, jako součást tohoto významného evropského projektu, hraje důležitou roli při vývoji a implementaci těchto opatření. Spolupráce s dalšími evropskými partnery a výzkumnými centry zajišťuje sdílení znalostí a zkušeností, což přispívá k celkovému úspěchu projektu CHIMERA.


Tento článek poskytuje přehled o významném projektu CHIMERA, jeho cílech, úkolech a dosavadních výsledcích. Úspěšná realizace projektu přispívá k ochraně městských oblastí před hrozbami spojenými s CBRN agens, což má zásadní význam pro bezpečnost a zdraví obyvatel a vznikl v rámci iniciativy ČKR "Vysoké školy pro společnost".
29. 5. 2024


Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.