VĚDA A VÝZKUM


Vědeckovýzkumná činnost Policejní akademie ČR v Praze v letech 2017-2023


PA ČR jako výzkumná organizace se zaměřuje na bezpečnostní výzkum v podmínkách České republiky, který se systematicky a systémově zabývá zvyšováním bezpečnosti společnosti, jako jedné z nezbytných podmínek jejího trvale udržitelného rozvoje.

Strategickým cílem PA ČR je potom její pozice centra excelentního výzkumu v oblasti bezpečnostně právní a bezpečnostního managementu, a to v úzké vazbě na veřejnou správu, resort Ministerstva vnitra České republiky, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky a na další bezpečnostní složky státu.

Vědeckovýzkumná činnost Policejní akademie ČR v Praze se řídí zejména schváleným Rozvojovým programem na léta 2017-2023 a dále pak nově vznikajícími požadavky bezpečnostního výzkumu.

Dominantní stránkou výzkumné činnosti PA ČR je v tomto období oblast zajišťování bezpečnosti a řízení rizik. Strategie dalšího rozvoje PA ČR je proto směřována do následujících základních směrů výzkumné činnosti:

  • Kriminalistika a forenzní disciplíny, jejichž cílem bude identifikace základních problémů kriminalistické vědy, jejich teoretická analýza a transformace do návrhu optimalizace algoritmů identifikace objektů a systémů.
  • Bezpečnostní management a krizové řízení, jehož cílem bude vytvářet a navrhovat variantní řešení dílčích scénářů základních situací z oblasti ochrany obyvatelstva a ochrany kritické infrastruktury i vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, a to jak za použití relativně dostupných prostředků, které může mít veřejná správa k dispozici, tak i na základě sofistikovaných systémů.
  • Analýza a predikce vybrané aktuální policejně bezpečnostní problematiky se speciálním důrazem na aktuální bezpečnostní hrozby antropogenního charakteru a možnosti jejich eliminace.
  • Analýza a predikce vybraných aktuálních problémů veřejné správy, v jejichž rámci budou výzkumné úkoly zaměřeny např. na problematiku utváření protiextremistické politiky České republiky, na analýzu současných trendů v oblasti informační kriminality s návrhem doporučení pro jejich forenzní analýzu.

Výzkumné aktivity PA ČR jsou koordinovány a realizovány zejména po linii fakult, Fakulty bezpečnostně právní a Fakulty bezpečnostního managementu a jsou zaměřeny na:

  • rozvoj teoretické vědecké základny bezpečnostních vědních oborů,
  • analýzu a predikci vybraných aktuálních forem kriminality a sociálně patologických jevů,
  • potřeby a formy posílení kompetencí a spolupráce bezpečnostních subjektů,
  • zefektivnění fungování systému ochrany obyvatelstva a krizového řízení v rámci České republiky,
  • kybernetickou bezpečnost a ochranu kritické informační infrastruktury.Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.