Pro zájemce o studium

Z p r á v a
o průběhu přijímacího řízení na PA ČR v Praze
pro akademický rok 2017/2018


Přijímací zkoušky na Policejní akademii ČR v Praze pro akademický rok 2017/2018 se konaly ve dnech 13. a 14. června 2017, náhradní termín byl dne 21. 6. 2017. Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení uchazečů o doktorský studijní program na Policejní akademii České republiky v Praze se uskutečnily dne 15. 6. 2017. Náhradní termín byl dne 22. 6. 2017. Přijímací zkoušky proběhly v souladu s Interním aktem řízení rektora PA ČR v Praze, částka 6 ze dne 31. 8. 2016. Přijímací řízení bylo realizováno v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu bezpečnostně právní studia a veřejná správa a dále v doktorském studijním programu.

V souladu s čl. 6 výše uvedeného Interního aktu řízení rektora PA ČR proběhlo příjímací řízení dvoukolově s tím, že v prvním kole byli vybrání ti uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí bez příjímací zkoušky;

  • jednalo se o příslušníky bezpečnostních (P ČR, VS, CS, HZS, BIS, ÚZSI, GIBS), kteří jsou ve služebním poměru nejméně 6 let;
  • dále zaměstnanci obecní a městské policie s nepřetržitou praxi nejméně 6 let u obecní policie;
  • vojáci z povolení ve služebním poměru nejméně 6 let;
  • na FBM osoby, kteří jsou státními zaměstnanci nebo služebním orgánem podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, kteří vykonali úřednickou službu a prokázali nejméně 6 let praxe ve veřejné správě;

V prvním kole bylo přijato bez příjímací zkoušky 50% maximálních počtu přijímaných studentů dané formy (prezenční a kombinované) studijního oboru. U oborů a forem, kde splnilo podmínky přijetí bez přijímací zkoušky více jak 50% uchazečů o studium, bylo pořadí do 50% seřazeno podle studijního průměru u maturitní zkoušky a jako další kritérium byla délka praxe.

Všichni ostatní uchazeči, kteří nesplnily podmínky přijetí bez příjímací zkoušky se podrobili příjímací zkoušce, která představovala druhé kolo přijímacích zkoušek.

Studenti, kteří absolvovali bakalářské studium s vyznamenáním, byli přijati k navazujícímu magisterskému studiu s prominutím příjímací zkoušky, pokud o to děkana příslušné fakulty požádali.

Ke studiu v bakalářském studijním programu "Bezpečnostně právní studia" se přihlásilo celkem 1845 uchazečů. Přijímací zkoušky se zúčastnilo celkem 1546 uchazečů.

Ke studiu v bakalářském studijním programu "Veřejná správa" se přihlásilo celkem 392 uchazečů. Přijímací zkoušky se zúčastnilo celkem 327 uchazečů.

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu "Bezpečnostně právní studia" se přihlásilo celkem 424 uchazečů. Přijímací zkoušky se zúčastnilo celkem 343 uchazečů.

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu "Veřejná správa" se přihlásilo celkem 115 uchazečů. Přijímací zkoušky se zúčastnilo celkem 106 uchazečů.

V bakalářském studijním programu ve studijním oboru "Bezpečnostně právní studia B 60" bylo v prezenční formě studia přihlášeno 916 civilních uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 684 civilních uchazečů. Pro prezenční formu studia se z řad příslušníků bezpečnostních sborů a strážníků obecní a městské policie žádný uchazeč nepřihlásil. V kombinované formě studia bylo přihlášeno 143 uchazečů z řad P ČR, přijímací zkoušky se zúčastnilo 120 uchazečů; dále bylo přihlášeno 153 uchazečů z ostatních bezpečnostních sborů a strážníků obecní a městské policie, přijímací zkoušky se zúčastnilo 121 z nich; ve skupině ostatních uchazečů (civilní uchazeči, občanští pracovníci státní a veřejné správy, příslušníci Vojenské policie, Armády ČR, atd.) se přihlásilo 245 uchazečů, z nichž se přijímací zkoušky zúčastnilo 186 uchazečů.

V bakalářském studijním programu ve studijním oboru "Kriminalistika a další forenzní disciplíny B 61" bylo přijímací řízení vyhlášeno pouze pro kombinovanou formu studia. Přihlášeno bylo 17 uchazečů z bezpečnostních sborů, přijímací zkoušky se zúčastnili všichni přihlášení.

V bakalářském studijním programu ve studijním oboru "Policejní činnosti B 62" se pro prezenční formu studia nepřihlásil žádný uchazeč. V kombinované formě studia bylo přihlášeno 485 uchazečů z řad P ČR, přijímací zkoušky se zúčastnilo 395 uchazečů; dále bylo přihlášeno 24 uchazečů z ostatních bezpečnostních sborů a strážníků obecní a městské policie s tím, že přijímací zkoušky se zúčastnilo 23 uchazečů.

V bakalářském studijním programu ve studijním oboru "Bezpečnostní management ve veřejné správě B71" pro prezenční studium bylo přihlášeno 232 civilních uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 178 uchazečů. Pro prezenční formu studia se z řad příslušníků bezpečnostních sborů a strážníků obecní a městské policie žádný uchazeč nepřihlásil. V kombinovaném studiu bylo z bezpečnostních sborů a strážníků obecní a městské policie přihlášeno 34 uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnili všichni přihlášení uchazeči. Z řad příslušníků P ČR bylo přihlášeno 6 uchazečů, z nichž přijímací zkoušku absolvovali rovněž všichni. V kategorii ostatních bylo přihlášeno 120 uchazečů, z nichž přijímací zkoušku vykonalo 109 uchazečů.

V navazujícím magisterském studijním programu Bezpečnostně právní studia v oboru "Policejní management a kriminalistika N 61" v prezenčním studiu bylo přihlášeno 43 civilních uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 37 z nich. Z řad příslušníků P ČR byli pro prezenční formu studia přihlášeni 4 uchazeči a všichni se přijímací zkoušky zúčastnili. V kombinované formě studia bylo přihlášeno 28 uchazečů z bezpečnostních sborů a strážníků obecní a městské policie, přijímací zkoušky se zúčastnilo 25. Z řad příslušníků P ČR bylo v kombinované formě studia přihlášeno 270 uchazečů, z nichž přijímací zkoušku absolvovalo 226. V kategorii ostatních bylo přihlášeno 58 uchazečů, z nichž přijímací zkoušku absolvovalo 37 uchazečů.

V navazujícím magisterském studijním programu Bezpečnostně právní studia ve studijním oboru "Bezpečnostně strategická studia N62" se z řad civilních studentů přihlásilo 21 uchazečů a přijímací zkoušky se zúčastnilo 14 uchazečů; z policistů se nepřihlásil nikdo.

V navazujícím magisterském studijním programu veřejná správa v oboru "Bezpečnostní management ve veřejné správě N 71" se pro prezenční formu studia přihlásilo 42 civilních uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 40 uchazečů. Z P ČR, dalších bezpečnostních sborů, strážníků obecní a městské policie se nepřihlásil nikdo. V kombinované formě studia bylo přihlášeno 23 příslušníků bezpečnostních sborů a strážníků obecní a městské policie, přijímací zkoušky se zúčastnilo 20 uchazečů. Z řad příslušníků P ČR se přihlásilo 15 uchazečů a všichni se přijímací zkoušky zúčastnili. V kategorii ostatních bylo přihlášeno 35 zájemců, přijímací zkoušku absolvovalo 31 z nich.

Do doktorského studijního programu se na kombinovanou formu studia přihlásilo 20 uchazečů, z nichž se přijímací zkoušky zúčastnilo 17 uchazečů.

Přijímací zkouška se v bakalářském studijním programu skládala z písemných testů. Písemné testy tvořily test znalostní - obecných studijních předpokladů a jazykový test. Otázky do testu znalostního byly vybrány ze zveřejněných tezí na Internetu, kde byly rovněž prezentovány ukázky jazykových testů. Žádný z testů nebyl použit opakovaně.

Test znalostní obsahoval celkem 70 otázek a jazykový test 30 úloh. Na vyřešení všech otázek testu bylo vyhrazeno 90 minut čistého času. Ve znalostním testu za každou správně zodpovězenou otázku mohl uchazečů získat 4 body; maximálně tedy mohl uchazeč získat za test 280 bodů. V jazykovém testu (cizí jazyky - angličtina, němčina, ruština, francouzština) bylo možné získat celkem 120 bodů. Za oba testy - celou přijímací zkoušku - mohlo být dosaženo maximálně 400 bodů.

Přijímací zkouška v navazujícím magisterském studijním programu obsahovala písemný test logického myšlení, jazykový test a znalostní test. Na jeho komplexní řešení bylo vyhrazeno 90 minut čistého času. Test logického myšlení obsahoval 60 otázek s tím, že podle obtížnosti bylo 45 otázek za 1 bod, 10 otázek za 2 body a 5 otázek za 3 body. Jazykový test obsahoval 10 otázek za 2 body a znalostní test rovněž 10 otázek za 2 body. Každý uchazeč obdržel za průměrný prospěch v bakalářském studiu přesně stanovený počet bodů, maximálně 80 bodů při studijním průměru 1,00. Maximální počet bodů v přijímací zkoušce, tedy za písemné testy a za studijní průměr, bylo 200 bodů. Žádný z testů nebyl použit opakovaně.

Použití jednotlivých variant přijímacích testů pro určitý den a hodinu bylo losováno členem akademického senátu PA ČR za přítomnosti prorektora pro studijní a pedagogickou činnost, bezpečnostního ředitele a proděkanů pro studijní a pedagogickou činnost. Vyhodnocení testů bylo provedeno s využitím výpočetní techniky na základě zpracovaného klíče.

Podle získaného počtu bodů bylo v bakalářském studijním programu ve studijním oboru bezpečnostně právní studia přijato v 1. a 2. kole (řádný a náhradní termín) přijímacích zkoušek 89 civilních uchazečů v prezenčním studiu. V této kategorii získal v pořadí první uchazeč 372 bodů. Z řad příslušníků P ČR se pro prezenční formu studia nepřihlásil nikdo, tudíž nebyl přijat nikdo a neobsazena místa budou využita (se souhlasem náměstka MV ČR) v odvolacím řízení pro civilní uchazeče. V kombinované formě studia bylo přijato celkem 120 příslušníků bezpečnostních sborů a strážníků obecní a městské policie z toho 60 bez přijímací zkoušky. Po přijímací zkoušce získal v pořadí první uchazeč 312 bodů. V kategorii příslušníků P ČR bylo přijato 80 studentů, z toho 40 bez přijímací zkoušky. Po přijímací zkoušce získal v pořadí první uchazeč 328 bodů. V kategorii ostatních v kombinované formě bylo přijato 68 uchazečů, z toho bez přijímací zkoušky 13 uchazečů. Po přijímací zkoušce získal v pořadí první uchazeč 324 bodů. V bakalářském studijním programu ve studijním oboru kriminalistika a další forenzní disciplíny bylo přijato 15 příslušníků bezpečnostních sborů, z toho 8 bez přijímací zkoušky. Po přijímací zkoušce získal první v pořadí 272 bodů. V bakalářském studijním programu ve studijním oboru policejní činnosti se pro prezenční formu studia nepřihlásil žádný uchazeč z řad příslušníků P ČR, tudíž nebyl přijat nikdo a plánovaná neobsazena místa budou využita (se souhlasem náměstka MV ČR) v přezkumném řízení pro civilní uchazeče oboru bezpečnostně právní studia. V kombinované formě bylo přijato 205 příslušníků P ČR, z toho 101 bez přijímací zkoušky. Po přijímací zkoušce získal první v pořadí 324 bodů. V kategorii dalších bezpečnostních sborů a strážníků obecní a městské policie bylo přijato 23 uchazečů, z toho 16 bez přijímací zkoušky. Po přijímací zkoušce získal první v pořadí 304 bodů.

Podle získaného počtu bodů bylo v bakalářském studijním programu ve studijním oboru bezpečnostní management ve veřejné správě přijato v řádném a náhradním termínu 93 civilních uchazečů v prezenčním studiu. V této kategorii získal v pořadí první uchazeč 392 bodů. Pro prezenční formu studia se nepřihlásil žádný z příslušníků bezpečnostních sborů ani strážníků obecní a městské policie, tudíž nebyl přijat nikdo a plánovaná neobsazená místa budou využita (se souhlasem náměstka MV ČR) v odvolacím řízení pro civilní uchazeče. V kombinované formě studia bylo přijato celkem 34 příslušníků bezpečnostních sborů a strážníků obecní a městské policie, z toho bez přijímací zkoušky 21 uchazečů. Po příjímací zkoušce získal první v pořadí 268 bodů. V kategorii příslušníků P ČR bylo přijato 6 studentů, z toho bez přijímací zkoušky 4. Po přijímací zkoušce získal první v pořadí 268 bodů. Dále bylo přijato 90 ostatních, z toho bez přijímací zkoušky 32. Po přijímací zkoušce získal první v pořadí 332 bodů.

V navazujícím magisterském studijním programu bezpečnostně právní studia bylo přijato v řádném a náhradním termínu 14 civilních uchazečů v prezenční formě studia s prominutím přijímací zkoušky na základě studia s vyznamenáním a dalších 23 uchazečů po přijímací zkoušce. Uchazeč na prvním místě po přijímací zkoušce získal 188 bodů. Pro prezenční formu studia byli dále přijati 4 uchazeči z řad příslušníků P ČR. První v pořadí po přijímací zkoušce získal 170 bodů. V kombinované formě studia bylo přijato celkem 52 příslušníků P ČR, z toho 24 bez přijímací zkoušky a dále 5 na základě prominutí přijímací zkoušky z důvodu ukončeného bakalářského studia s vyznamenáním. Po přijímací zkoušce získal první v pořadí 169 bodů. V kategorii příslušníků bezpečnostních sborů a strážníků obecní a městské policie, bylo přijato celkem 25 uchazečů, z toho bez přijímací zkoušky 19. Po přijímací zkoušce získal první v pořadí 141 bodů. V kategorii ostatních bylo přijato celkem 30 uchazečů. S prominutím přijímací zkoušky na základě ukončeného bakalářského studia s vyznamenáním bylo přijato 5 uchazečů, bez přijímací zkoušky 2 uchazeči. První v pořadí po přijímací zkoušce získal 169 bodů.

V navazujícím magisterském studijním programu Bezpečnostně právní studia ve studijním oboru "Bezpečnostně strategická studia" bylo po řádném a náhradním termínu přijato 14 uchazečů, z toho 4 s prominutím přijímací zkoušky na základě studia s vyznamenáním, první v pořadí po přijímací zkoušce získal 189 bodů. Pro tento studijní obor nebyl přihlášen žádný příslušník P ČR, tudíž vyčleněná kapacita pro P ČR nebyla využita.

V navazujícím magisterském studijním programu veřejná správa v oboru bezpečnostní management ve veřejné správě v prezenční formě studia u civilních uchazečů bylo přijato 40 studentů, z nichž bylo 11 přijato s prominutím přijímací zkoušky na základě studia s vyznamenáním. První v pořadí po přijímací zkoušce získal 179 bodů. Ani pro tento studijní obor nebyl pro prezenční formu studia přihlášen žádný uchazeč z řad příslušníků bezpečnostních sborů, tudíž vyčleněna kapacita nebyla využita. V kombinované formě bylo přijato ve skupině příslušníků bezpečnostních sborů a strážníků obecní a městské policie celkem 20 uchazečů, z toho 13 bez přijímací zkoušky a jeden s prominutím přijímací zkoušky na základě ukončeného bakalářského studia s vyznamenáním. První v pořadí po přijímací zkoušce získal 156 bodů. V kategorii příslušníků P ČR bylo přijato celkem 15 uchazečů, z toho 14 bez přijímací zkoušky. První v pořadí po přijímací zkoušce získal 101 bodů. U ostatních uchazečů bylo přijato 30 studentů, z toho 6 s prominutím přijímací zkoušky na základě studia s vyznamenáním. První v pořadí po přijímací zkoušce získal 164 bodů.

Do doktorského studijního programu bylo rektorem PA ČR, na návrh zkušebních komisí, přijato 12 uchazečů v kombinované formě studia, přijímací zkoušky se zúčastnilo 17 uchazečů.

Přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské studijní obory se zúčastnilo celkem 2322 uchazečů, z nichž po 1. a 2. kole přijímacích zkoušek bylo přijato 1090 studentů.

Závěr

Údaje zveřejněné ve zprávě se řídí vyhláškou MŠMT č. 343 ze dne 11. července 2002 o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách.

V Praze 2. října 2017

Zpracoval:
JUDr. Karel NOVOSAD
vedoucí studijního oddělení

PhDr. Barbora VEGRICHTOVÁ, Ph.D., MBA
děkanka fakulty bezpečnostně právní

doc. JUDr. Štěpán KALAMÁR, Ph.D.
děkan fakulty bezpečnostního managementu

doc. PhDr. Ludmila ČÍRTKOVÁ, CSc.
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání

doc. JUDr. Mgr. Josef SALAČ, Ph.D.
rektor PA ČR v PrazeVyhodnocení odvolacího řízení o nepřijetí do bakalářského, navazujícího magisterského
a doktorského studijního programu
pro akademický rok 2017/2018

Vyhodnocení odvolacího řízení o nepřijetí do bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studijního programu pro akademický rok 2017/2018.

Uchazeč přijímacího řízení může v souladu s § 50 odstavec 6 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a čl. 11 statutu PA ČR podat odvolání proti rozhodnutí výsledku příjímací zkoušky ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolacím orgánem je rektor. Odvolání se podává cestou děkana, který může své rozhodnutí změnit a odvolání vyhovět, jinak je předá rektorovi, který změní vydané rozhodnutí, pokud bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, interním předpisem vysoké školy nebo fakulty či podmínkami stanovenými pro přijetí ke studiu. Jinak odvolání zamítne a původní rozhodnutí potvrdí. Odvolací řízení se uskutečnilo dne 17.8.2017.

Pro akademický rok 2017/2018 podalo odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí do bakalářského studijního programu "Bezpečnostně právní studia" celkem 186 uchazečů.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí na bakalářský studijní program "Veřejná správa", obor "Bezpečnostní management ve veřejné správě" podalo celkem 45 uchazečů.

Pro navazující magisterský studijní program "Bezpečnostně právní studia" ve studijním oboru "Policejní management a kriminalistika" podalo odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí pro akademický rok 2017/2018 celkem 55 uchazečů, pro studijní program "Veřejná správa", obor "Bezpečnostní management ve veřejné správě" 7 uchazečů.

Pro doktorský studijní program nepodal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí žádný uchazeč.

V souladu s ustanovením § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách bylo umožněno uchazečům o studium nahlédnout do všech materiálů, které byly významné pro rozhodování o přijetí ke studiu. Této možnosti využilo celkem 11 zájemců, z toho 9 pro bakalářské studijní obory a 2 pro magisterské studijní obory.

Z 11 zájemců, kteří se dostavili, byl 1 ke studiu přijat. Všem zájemcům byla poskytnuta individuální péče. Po seznámení se s předloženými materiály se někteří rozhodli doplnit odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

V rámci odvolacího řízení byla volná kapacita pro studijní obory B60, B62 a B71 pro prezenční formu studia původně určena pro příslušníky P ČR, příslušníky ostatních bezpečnostních sborů využita a obsazena, se souhlasem náměstka MV ČR, civilními uchazeči, protože ani po opakované výzvě se z výše uvedených bezpečnostních sborů pro prezenční formu studia nikdo nepřihlásil (čj. MV-46698-1/NV-2017).

Děkani fakult v rámci odvolacího řízení formou autoremedury přijali pro bakalářské studijní programy celkem 68 uchazečů, pro navazující magisterské studijní programy celkem 15 uchazeče. Rektor v rámci přezkumného řízení neshledal důvody pro změnu rozhodnutí děkanů, jejich rozhodnutí potvrdil a tudíž nepřijal pro bakalářské a magisterské studijní programy žádného uchazeče.

Pro studium v doktorském studijním programu se odvolací řízení nekonalo, protože se žádný uchazeč neodvolal.

V Praze 2. října 2017

Zpracoval:
JUDr. Karel NOVOSAD
vedoucí studijního oddělení

PhDr. Barbora VEGRICHTOVÁ, Ph.D., MBA
děkanka fakulty bezpečnostně právní

doc. JUDr. Štěpán KALAMÁR, Ph.D.
děkan fakulty bezpečnostního managementu

doc. PhDr. Ludmila ČÍRTKOVÁ, CSc.
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání

doc. JUDr. Mgr. Josef SALAČ, Ph.D.
rektor PA ČR v Praze


13. 10. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/vyhodnoc17.html