Erasmus+


Základní informacePolicejní akademie ČR v Praze (PA ČR v Praze) se zapojila do programu Erasmus v akademickém roce 2003/2004.

Základní podmínkou pro zapojení VŠ do zmíněného programu bylo přidělení Erasmus University Charter (EUC) od Evropské komise. První Erasmus University Charter - "klasický" pro všechny typy aktivit kromě pracovních stáží získala PA na období let 2007-2013.

Od prosince 2013 je PA ČR v Praze držitelem tzv. Erasmus Charter for Higher Education(ECHE), který je základní podmínkou pro zapojení do mobilit programu Erasmus plus na období 2014-2020.

Nový program Erasmus plus patří mezi komunitární programy, které mají za úkol zvyšovat konkurenceschopnost Evropy a podporují zaměstnanost. Podobně jako předchozí programy je také Erasmus+ určen nejen pro zájemce z členských zemí EU, ale i pro občany dalších států včetně mimoevropských. Seznam zemí zapojených do nového vzdělávacího programu není uzavřený. Přidat se mohou další státy, jež splní předem stanovené podmínky.

Program Erasmus+ nahrazuje několik stávajících programů EU pokrývajících všechny oblasti vzdělávání : program celoživotního učení tvořený programy Erasmus (vysokoškolské vzdělávání), Leonardo da Vinci (odborné vzdělávání), Comenius (vzdělávání učitelů), Grundwig (vzdělávání dospělých), program "Mládež v akci" a pět programů mezinárodní spolupráce(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pro spolupráci s průmyslovými zeměmi.

Cílem sjednocení dosavadních programů je větší efektivita programu, zvyšování kvality evropského vzdělávání a navázání spolupráce v rámci nejrůznějších sektorů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Zcela novou možností, kterou Erasmus+ přináší, je podpora sportu, zejména na místní úrovni.

Na podporu vzdělávání je v letech 2014 až 2020 v rámci programu Erasmus+ určeno 14,7 miliardy eur.Struktura programu Erasmus+

Klíčová akce 1 (KA1): Mobilita jednotlivců

 • Patří sem mobility studentů na studijní pobyty. Hlavní změnou je možnost opakovaného výjezdu v každém studijním cyklu. V bakalářském, magisterském a doktorském cyklu může student vycestovat až na 12 měsíců. Nezáleží na počtu období mobility (např. 2 období v délce 6 měsíců nebo 3 období v délce 4 měsíců). Vysoká škola může však upřednostnit studenty, kteří ještě žádné možnosti studia v zahraničí nevyužili.
 • Druhou skupinou v KA1 jsou mobility učitelů a zaměstnanců. Od akademického roku 2014/2015 dochází ke změně v počtu odučených hodin na partnerské instituci. Nově vzniká povinnost výuky minimálně 8 hod. za týden.

Klíčová akce 2 (KA2) : Strategická partnerství

Strategické partnerství (KA2) umožňuje organizacím v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a dalším aktérům z různých socio-ekonomických sektorů spolupracovat za účelem realizace nových postupů vedoucích k vysoké kvalitě výuky, institucionální modernizaci a společenským inovacím.

Předložit žádost o grant může jakákoliv organizace založená v programové zemi. Zapojit se do projektu jako partneři mohou jakékoliv veřejné nebo soukromé organizace založené v programové zemi nebo v jakékoliv partnerské zemi na světě, např.:

 • vysoká škola (vysokoškolská instituce z programové země musí vlastnit Erasmus Charter for Higher Education - ECHE)
 • státní nebo soukromý malý, střední nebo velký podnik (včetně sociálních podniků)
 • veřejný subjekt na místní, regionální nebo celostátní úrovni
 • sociální partner nebo jiný představitel pracovního života včetně obchodních komor, řemeslnických cechů/profesních sdružení a odborových svazů
 • výzkumná instituce
 • nadace
 • škola/školské zařízení/vzdělávací středisko (na jakékoliv úrovni od předškolního vzdělávání až po vyšší sekundární vzdělávání včetně odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání dospělých)
 • neziskové organizace, sdružení, nevládní organizace
 • subjekt poskytující profesní poradenství, odborné poradenství a informační služby

Projektové partnerství musí být založeno na spolupráci minimálně 3 organizací z 3 různých programových zemí. Všechny instituce musí být uvedené v žádosti. Projekty trvají 2 - 3roky.

Další podrobnější informace získáte na webové stránce evropské komise:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Národní agentury programu Erasmus+ v ČR:

www.naerasmusplus.cz, www.dzs.cz
Official Documents


Aktuality
Výsledky výběrového řízení let. sem. 2021/22
Information for incoming Erasmus students
Financování mobilit
Mobilita studentů (SMS)
Termíny a dokumenty - přihlášení na SMS
Mobilita zaměstnanců (ST)
Dokumenty pro přihlášení na STA a STT
Seznam partnerských škol
Zprávy studentů
Fotografie studentů ze studijních pobytů
Kontakt
15 let existence programu Erasmus© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/zahrstyk/index.html