Bezpečnostní teorie a praxe


ÚvodRedakční radaVědecká redakceRecenzní řízeníPokyny pro autory Články Kontakt

Články

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

- č. 1

- č. 2

- č. 3

- č. 4

2016
2017
2018

Resumé čísla 3/2015Analýza výsledků celoživotního vzdělávání na Policejní akademii České republiky v Praze v průběhu posledních tří akademických období
Dr. Zdeněk Kovařík, CSc., oddělení vědy a výzkumu PA ČR v Praze,
Mgr. Jarmila Chvostková, oddělení celoživotního vzdělávání

Předložený článek se soustřeďuje na analýzu výsledků celoživotního vzdělávání na PA ČR. Analyzovaná data byla získána dotazníkovým šetřením u absolventů jednotlivých kurzů v období 2012/2013; 2013/2014 a 2014/2015. Na základě deskriptivní statistické analýzy byly zjištěny absolutní a relativní četnosti kategorizovaných dat za období 2014/2015. Stanovení pozice jednotlivých kurzů v období 2014/2015 v rámci dosažených bodů celkového průměrného váženého skóre bylo uskutečněno s využitím regresního stromu. S využitím Koeficientu ?, Goodman-Kruskal tau a indexu věcné významnosti (Cohenovo w a d) byl ověřen výzkumný předpoklad o lepším hodnocení podstatných stránek hodnocených kurzů v období 2013/2014 oproti předcházejícímu období 2012/2013.
Klíčová slova: Kurzy celoživotního vzdělávání, deskriptivní statistická analýza, regresní strom, věcná významnost, koeficient ?, Goodman-Kruskalovo tau, Cohenovo "w" a "d".


Propagační nástroje a témata extremismu v ČR - výstupy výzkumného projektu - II. část
pplk. Mgr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA., Fakulta bezpečnostně právní PA ČR v Praze, katedra kriminální policie

Článek představuje výzkumný projekt zaměřený na propagační nástroje a témata extremismu. V detailní podobě jsou zde popsány metody použité při výzkumu, analýza dat a jejich vyhodnocení a interpretace nejvýznamnějších výstupů. Hlavním cílem projektu je přispět k zefektivnění procesu odhalování, identifikace a vyšetřování trestné činnosti s extremistickým podtextem v České republice.
Klíčová slova: extremismus, extremistický projev, identifikace, odhalování, propaganda.


Prognóza vězeňské populace v České republice za užití kohortně-komponentního modelu
Mgr. Martin Koňařík, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR, katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK v Praze

Znalost velikosti vězeňské populace a její struktury je pro státní správu velmi důležitá, jelikož je možné plánovat do budoucna nezbytné výdaje a investice do vězeňského systému. Dále je tato znalost zásadní, jelikož v případě nepříznivého vývoje umožní odpovědným orgánům včas reagovat a zbránit tak samotnému nepříznivému vývoji. Tento příspěvek obecně shrnuje některé poznatky prognózování vězeňských populací a na jednoduchém příkladu ukazuje možnosti těchto prognóz.
Klíčová slova: prognózování, vězeňské populace, vězni, bezpečnost.


Rozpaky nad multikulturalismem (pokus o koncepční zamyšlení)
PhDr. Petr Nesvadba, CSc., Fakulta bezpečnostního managementu PA ČR v Praze, katedra společenských věd

Článek chce být příspěvkem k současné odborné i veřejné diskusi na téma multikulturalismu. V prvé části klade autor otázku, co vlastně tento pojem označuje, a předkládá několik variant jeho interpretace. Teprve po základním pojmovém vymezení přistupuje ke kardinálnímu problému, zda (a pokud ano, v jakém smyslu) má oprávnění stále více se šířící tvrzení, že "multikulturalismus selhal"; v zájmu korektnosti předkládá zásadní tvrzení jak vybraných zastánců, tak i kritiků multikulturalismu. Ve třetí části zdůvodňuje autor své přesvědčení o nebezpečnosti fanatického fundamentalismu všech druhů a o nezbytnosti zabránit tendencím "nahradit" islamistickou variantu fundamentalismu variantou fundamentalismu "západního". Poslední část článku navrhuje čtenáři, aby se pokusil porozumět krizi multikulturalismu jako výzvě k utváření nového typu euroamerické racionality, a uvádí několikerou výrazných současných osobností, jejichž dílo je v tomto směřování nepochybnou inspirací (Lévinase, Waldenfelse, Welsche, Derridu a Habermase).
Klíčová slova: Fanatismus, fundamentalismus, multikulturalismus, západní myšlení.


Detekce účastníků anonymních transakcí akciovými tituly
doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr., Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., katedra financí

Článek popisuje způsoby používané při zakrývání skutečných vlastníků majetku a při zakrývání majetkových převodů, ve kterých jsou využívány akciové a jim podobné obchodní společnosti případně ve kterých jsou využívány operace s akciemi a jim "podobnými" cennými papíry. Článek přibližuje čtenáři problematiku generálních plných mocí (Power Attorney) a popisuje postupy, které pomohou orgánům činným v trestním řízení a soudním znalcům skutečné vlastníky detekovat.
Klíčová slova: Daňové ráje, legalizace výnosů z trestné činnosti, off-shore společnosti, plná moc.


Role státu v zajišťování kybernetické bezpečnosti
Mgr. Roman Pačka, Národní centrum kybernetické bezpečnosti, Národní bezpečnostní úřad

Tento článek se zabývá vymezením role státu v oblasti zajišťování kybernetické bezpečnosti. Konkrétně si klade za cíl vymezit roli státu a vytvořit základní přehled o působení státu v kyberprostoru, které rozčleňuje celkem do čtyř oblastí: činnost policejních složek (vymáhání práva); činnost zpravodajských služeb; činnost vojenských složek (kybernetická obrana) a ochrana kritické informační infrastruktury. V každé z těchto oblastí se pak detailněji věnuje výčtu jednotlivých metod, nástrojů či technik, které stát v dané oblasti využívá. V neposlední řadě tento článek stručně představuje i základní problematické oblasti, kterým stát musí při zajišťování kybernetické bezpečnosti čelit.
Klíčová slova: kybernetická bezpečnost, kybernetická obrana, informační kriminalita, role státu, kybernetická bezpečnostní politika, zpravodajské služby, kritická informační infrastruktura.


Elektronický monitoring v Evropě
JUDr. Simona Diblíková, Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Článek shrnuje poznatky o užívání elektronického monitoringu pro účely trestní justice v takřka 20 zemích Evropy. Úvod obsahuje krátký exkurz o původu konceptu, dále následuje přehledová část, která sumarizuje informace o existujících modelech elektronického sledování, používaných technologiích, uplatňovaných věkových limitech a např. škále trestných činů, u jejichž pachatelů je elektronické sledování aplikováno.
Klíčová slova: Elektronický monitoring, dohled, alternativní sankce, trestní justice.


Enterprise Risk Management in the Slovak Republic - Research and Results
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., Odbor krizového řízení, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Žilinská univerzita, SR

Článok sa zaoberá postavením a aplikáciou metód a implemtentáciou riadenia rizika v malých a stredných podnikoch na Slovensku. Sú spracované výsledky štatistického zisťovania spolu s komentovaním výsledkov a opisom kontextu, ktorý sa spája so súčasnou situáciou riadenia rizika podniku na Slovensku.
Klíčová slova: riadenie rizík, riadenie rizika podniku.


Počty provedených zkoušek spolehlivosti - výzkumná zjištění
pplk. JUDr. Josef Hrudka, Ph.D., Fakulta bezpečnostně právní PA ČR v Praze, katedra policejních činností
pplk. JUDr. Boris Löffler, PhD., Akadémia Policajného sboru v Bratislave, katedra policajných vied

Vědecký článek ve své první části zprostředkovává informace týkající se počtů provedených zkoušek spolehlivosti, které byly veřejně prezentovány v médiích. Další část článku poskytuje vhled do dílčích výzkumných zjištění výzkumného úkolu Policejní akademie České republiky v Praze č. 3/6 "Zkouška spolehlivosti - explikace, aplikace, efektivita", přinášejících informaci o konkrétní představě policistů a zaměstnanců policie - respondentů o počtech zkoušek provedených za jeden rok a o vlivu této představy na předpoklad zda právě já se stanu zkoušenou osobou.
Klíčová slova: zkouška spolehlivosti, Generální inspekce bezpečnostních sborů.


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?periodik_n/clanky/resume015-3.html