Úřední deska

Interní protikorupční program Policejní akademie České republiky v Praze

Obsah:

1. Úvod
2. Pilíře interního protikorupčního programu PA ČR

1. ÚVOD

Interní protikorupční program Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen "PA ČR") je souborem převážně dlouhodobě realizovaných opatření, aktuálně reagujících na vzniklé situace a poznatky, signalizující možný vznik korupčního prostředí na PA ČR.

Cílem Interního protikorupčního programu (dále jen "IPP") je průběžně vnášet do řídícího procesu na všech stupních řízení PA ČR takové prvky, které svým charakterem brání vzniku korupčního prostředí. Protikorupční program PA ČR preferuje preventivní stránku protikorupčních opatření.

PA ČR vyhlašuje nulovou toleranci zjištěných a prokázaných případů korupčního jednání ze strany zaměstnanců i studentů PA ČR. Každý takový případ bude řešen s využitím nejúčinnějších právních prostředků daných k tomu zákony i vnitřními předpisy.

Proti oznamovatelům korupčního jednání nebudou, v souvislosti s jejich oznámením, ze strany PA ČR, činěna žádná personální, či jiná sankční opatření. Identita oznamovatele bude důsledně chráněna.

2. PILÍŘE INTERNÍHO PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU

Interní protikorupční program se opírá o následující základní pilíře:

  • vytváření, udržování a posilování protikorupčního klimatu
  • transparentnost rozhodování a jednání
  • poznání korupčních rizik a jejich řízení
  • systém postupů k řešení podnětů a případně podezření na korupci
  • vyhodnocování a aktualizace IPP

2.1 Vytváření, udržování a posilování protikorupčního klimatu

Vedoucí zaměstnanci PA ČR všech stupňů jsou povinni průběžně v rámci plnění svých pracovních povinností:

a) svými postoji a osobním příkladem propagovat protikorupční klima; osobním příkladem se rozumí vlastní bezúhonnost, příkladné plnění povinností včetně dodržování právních předpisů a interních aktů řízení a naplňování etických zásad
b) průběžně osvětově působit na své podřízené tak, aby bylo dosaženo správného pochopení a plošného rozšíření protikorupčního klimatu v rámci PA ČR
c) pravidelně vyhodnocovat úspěšnost opatření přijímaných k eliminaci identifikovaných rizik.
d) bezodkladně přijímat opatření k eliminaci nově identifikovaných rizik nebo ke zmírnění jejich následků
e) aktivně reagovat na korupční symptomy a přijímat adekvátní personální opatření vůči osobám, které se podílely na korupčním jednání
f) aktivně působit na podřízené k dosažení naplnění požadavků a pravidel daných Etickým kodexem
g) podle možností zajišťovat a umožňovat podřízeným školení a vzdělávání v oblasti žádoucích postupů k předcházení korupce, řešení korupčních nabídek a dalších korupčních situací.

2.2 Transparentnost

Transparentnost umožňuje účinnou veřejnou kontrolu s nakládáním s majetkem státu i procesů řízení. Informace o nakládání s veřejnými prostředky jsou zveřejňovány průběžně na internetových stránkách PA ČR a elektronických médiích, u nichž tak stanoví příslušná právní úprava.

Jedná se zejména o:

2.3 Řízení korupčních rizik

PA ČR má zaveden systém hodnocení korupčních rizik a opatření ke snižování rizika nežádoucích dopadů. Korupční rizika jsou analyzována jako součást řízení všech rozpoznaných rizik v procesech a činnostech, které jsou uskutečňovány. Jde o postup ve smyslu § 25 odst. 1 a 4 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Hodnocení rizik včetně zajišťování opatření k eliminaci negativních dopadů zajišťují vedoucí zaměstnanci všech stupňů v rozsahu odpovědnosti za úkoly, které jsou jim svěřeny. Hodnocení rizik je prováděno průběžně. V jednoročním intervalu (k 31. 12.) je zpracováno písemné vyhodnocení rizik, které projednává a schvaluje kolegium rektora.

2.4 Nastavení systému pro oznámení podezření na korupci

V případě konkrétního podezření na korupční jednání kdokoli může toto oznámit:

a) písemně na adresu Policejní akademie České republiky v Praze, Pracoviště proti korupci, Lhotecká 559/7, P. O. BOX 54, 143 01 Praha 4
b) zaslat e - mailem na adresu protikorupci@polac.cz
c) osobně na pracovišti auditu a vnitřní kontroly PA ČR

V případě doručení takového oznámení jiné organizační složce PA ČR, je přijímající zaměstnanec povinen zajistit vhodná opatření k zaručení anonymity oznamovatele a předat písemnost pracovišti proti korupci, neurčí-li rektor univerzity jinak.

Přijatá oznámení o korupci budou přijata a prošetřována pracovištěm proti korupci, neurčí-li rektor univerzity jinak. Prošetřující pracoviště zajistí ochranu osobních údajů včetně identity oznamovatele. Ochrana identity oznamovatele se netýká případů předání oznámení k dalšímu opatření orgánům činným v trestním řízení. V takovém případě je podání předáváno s plnými údaji oznamovatele. Proti oznamovatelům korupčního jednání nebudou, v souvislosti s jejich oznámením, ze strany PA ČR činěna žádná personální, či jiná sankční opatření.

2.5 Vyhodnocování a aktualizace interního protikorupčního programu

a) IPP a jeho naplňování vyhodnocují vedoucí pracovníci všech stupňů průběžně souběžně s identifikací a hodnocením rizik přítomných na jimi řízeném pracovišti.
b) IPP je vyhodnocován jedenkrát ročně z hlediska úplnosti, aktuálnosti a účelnosti v kontextu zjištěných korupčních rizik a efektivity řízení jejich dopadu.
c) IPP musí být změněn v případě výskytu nových rizik či významné změny jejich hodnocení. Návrh změny projedná kolegium rektora.
d) IPP musí být aktualizován v případě, že dojde k rozšíření úkolů kladených rezortním IPP.
e) Souhrnnou zprávu o plnění IPP zpracuje na základě podkladů vedoucích organizačních článků pracovní skupina určená rektorem univerzity.
f) Vedoucí organizačních článků poskytnou pracovní skupině potřebnou součinnost tak, aby nedošlo k průtahům při plnění úkolů daných rezortem MV.
g) Vyhodnocení IPP musí být zasláno Ministerstvu vnitra nejpozději do 15. ledna sudého kalendářního roku tak, aby byly splněny úkoly rezortního IPP.


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/protikor2.html