Pro zájemce o studium

Informace o studiu na Policejní akademii ČR v Praze pro akademický rok 2018/2019NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY

1) BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ STUDIA

a) Studijní obor Policejní management a kriminalistika
realizuje fakulta BP v prezenční i kombinované formě
b) Studijní obor Bezpečnostně strategická studia
realizuje fakulta BP v prezenční formě


2) VEŘEJNÁ SPRÁVA
a) Studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě
realizuje fakulta BM v prezenční i kombinované formě

Policejní akademie ČR je státní vysokou školou univerzitního typu se sídlem v Praze. Hlavním posláním PA ČR je vysokoškolská příprava specialistů pro vybrané policejní a další bezpečnostní činnosti a pro výkon řídících funkcí v policejní praxi a ve státní správě. Zajišťuje vysokoškolskou přípravu především těch odborníků, jejichž kvalifikaci nelze zajistit na jiných vysokých školách. Ke studiu jsou přijímáni též studenti, kteří nejsou příslušníky Policie ČR.

Standardní doba studia je dva roky. Studium je poskytováno ve formě prezenční a formě kombinované. V kombinovaném studiu se uskuteční v každém semestru zpravidla čtyři krátkodobá soustředění v pracovních dnech s přednáškami ve škole, jinak se student připravuje na zkoušky domácím studiem odborné literatury, ev. individuálními konzultacemi s učiteli. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce. Absolventům je přiznáván titul "magistr" ve zkratce "Mgr.

OBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

PREZENČNÍ FORMA: určeno pro ostatní uchazeče tj. civilní uchazeče, občanské pracovníky státní a veřejné správy, příslušníky Vojenské policie a Armády ČR, strážníky obecní a městské policie, atd. i příslušníky bezpečnostních sborů zpravidla PČR. Prezenční forma je primárně určena pro uchazeče, kteří nejsou v pracovním poměru.

KOMBINOVANÁ FORMA: určeno pro příslušníky ve služebním poměru k bezpečnostním sborům dle zákona č. 361/2003 Sb. (příslušníci PČR, HZS, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, GIBS, BIS a ÚZSI) a dále pro občanské pracovníky státní a veřejné správy, příslušníky Vojenské policie a Armády ČR, strážníky obecní a městské policie atd. U studijního oboru Policejní management a kriminalistika a Bezpečnostní management ve veřejné správě mohou podat přihlášku ke studiu i ostatní uchazeči.

Přihlášky ke studiu: elektronicky, nebo na tiskopisu obecné přihlášky na VŠ (SEVT 49 145 0) nebo na tiskopisu přihlášky ke studiu na PA ČR (MV č. skl. 920). Ověření přijetí přihlášky ke studiu a jejího zaevidování je možné na www.polac.cz - Studijní informační systém - modul Průběh přijímacího řízení.

Přílohy přihlášky: životopis, vlepený doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,- Kč (např. poslední díl poukázky typu A, potvrzení o bankovním převodu apod.) banka ČNB Praha, číslo účtu 000019-0002100881, kód banky 0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol 0379, název účtu - adresa Policejní akademie. Civilní uchazeči přiloží k přihlášce čestné prohlášení o bezúhonnosti a v případě přijetí ke studiu předloží při zápisu ke studiu na začátku akademického roku výpis z rejstříku trestů ne starší 6 měsíců.

Uchazeč se může přihlásit POUZE NA JEDEN STUDIJNÍ PROGRAM (Bezpečnostně právní studia nebo Veřejná správa) a v rámci tohoto programu POUZE NA JEDEN OBOR A NA JEDNU FORMU STUDIA (prezenční nebo kombinovanou).

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ - MAGISTRŮ

Absolventi magisterského studia se uplatní ve vrcholových řídících pozicích a jako špičkoví odborníci na místech, vyžadujících tvůrčí přístup a vysoký stupeň znalostí. Okruh možných zaměstnavatelů je převážně stejný jako u absolventů - bakalářů. Dále se mohou stát učiteli odborných předmětů v rezortním školství MV a výzkumnými a vývojovými pracovníky v bezpečnostních oborech.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Uchazeči o studium jsou povinni se podrobit přijímacím zkouškám. To platí i pro studenty, kteří jeden nebo část studijního programu absolvovali na jiné vysoké škole v ČR či v zahraničí nebo kteří studují podle jiného studijního programu na jiných vysokých školách. Děkani fakult mohou přijmout s prominutím přijímací zkoušky studenty, kteří ukončili studium bakalářských studijních programů na PA ČR v Praze s vyznamenáním, pokud o to písemně požádají. Další podmínky přijímacího řízení, včetně možnosti přijetí bez přijímací zkoušky, jsou zveřejněny samostatně a platí stejně pro bakalářské i magisterské obory.

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději měsíc před konáním přijímací zkoušky. Pozvánka slouží zároveň jako potvrzení o registraci přihlášky ke studiu na PA ČR. Uchazeči, kteří splní podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky, budou o této skutečnosti vyrozuměni a nebudou pozváni k přijímací zkoušce. Rozhodnutí o přijetí i pro tyto uchazeče bude vydáno společně až po přijímacích zkouškách.

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Po zahájení přijímacího řízení se administrativní poplatek v žádném případě nevrací.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je uchazečům doručeno do vlastních rukou nejpozději do 30 dnů od konání přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přezkumném řízení bude vydáno nejpozději do 31. 8. 2018. U nedoručených rozhodnutí se za náhradní doručení považuje zveřejnění výsledků přijímacího řízení na úřední desce PA ČR.

Uchazeči, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky, mají možnost nahlédnout do všech svých materiálů, které měly význam pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dne 10. 8. 2018 v době od 10.00 do 13.00 hod. na studijním oddělení PA ČR.

Přijímací zkouška pro magisterský studijní program obsahuje:

  • test logického myšlení - zkoumá logický úsudek a kritické myšlení;
  • jazykový test - uchazeč prokáže dovednost čtení s porozuměním autentickému cizojazyčnému textu (AJ, FJ, NJ, RJ) odborného charakteru. V rámci daného textu také kompetenci lexikální a stupeň praktického zvládnutí gramatických jevů;
  • znalostní test - zkoumá znalosti a vědomosti z vybraných předmětů bakalářských studijních oborů (teorie práva, psychologie, občanské právo).

Uvedené testy pro magisterský program jsou písemné. Na každou otázku odpovídají uchazeči označením správné varianty z několika možných odpovědí. Významným hlediskem pro přijetí jsou výsledky dosažené v předchozím bakalářském studiu.Den otevřených dveří je 13. 1. 2018 a 17. 2. 2018.Termín podání přihlášky ke studiu na Policejní akademii ČR v Praze
pro akademický rok 2018/2019 je do 13. března 2018.Přijímací zkoušky budou konány ve dnech 11. června - 15. června 2018,
náhradní termín se uskuteční 20. června 2018.


Adresa PA ČR v Praze: Policejní akademie ČR v Praze, studijní oddělení,
Lhotecká 559/7, P.O. BOX 54, 143 01 Praha 4

tel.: 974828626-9
e-mail: so@polac.cz
www.polac.czRámec dalších podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

1) Další podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019, včetně počtu přijímaných studentů, byly projednány a schváleny akademickou samosprávou - akademickými senáty FBP, FBM i PA ČR.
2) Požadavky ke studiu příslušníků PČR na PA ČR v Praze stanoví Ministerstvo vnitra ČR.
3) K podání přihlášky uchazečů z bezpečnostních sborů ani státních zaměstnanců (případně služebních orgánů) se nevyžaduje doporučení nebo souhlas ke studiu ze strany nadřízeného s personální pravomocí.
4) Možnost přijetí bez přijímací zkoušky příslušníků bezpečnostních sborů (PČR, VS, CS, HZS, BIS, ÚZSI, GIBS), kteří jsou ve služebním poměru nejméně 6 let. Tuto skutečnost doloží úředním potvrzením příslušného personálního útvaru.
5) Možnost přijetí na Fakultu bezpečnostního managementu bez přijímací zkoušky osob, které jsou státními zaměstnanci nebo služebním orgánem podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a které prokážou vykonání úřednické zkoušky a nejméně 6 let praxe ve veřejné správě; u služebního orgánu se toto považuje za splněné.
6) Zaměstnanci obecní policie, kteří prokážou nejméně 6 let praxe u obecní policie. Tuto skutečnost doloží úředním potvrzením příslušného personálního útvaru.
7) Možnost přijetí bez přijímací zkoušky vojáků z povolání, kteří jsou ve služebním poměru nejméně 6 let. Tuto skutečnost doloží úředním potvrzením příslušného personálního útvaru.
8) Přijímací řízení bude organizováno:
a) v prvním kole budou přijati ti uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí bez přijímací zkoušky;
b) počet přijímaných v prvním kole činí nejvýše 50 % maximálního počtu přijímaných studentů do dané formy (prezenční, kombinovaná) studijního programu a oboru;
c) v případě, že podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky splní větší počet uchazečů, než stanovených 50 % vyčleněné kvóty pro daný obor a formu studia, bude využito rozřazovací kritérium a to: primárně celkový studijní průměr maturitní zkoušky, v případě rovnosti výsledku maturitní zkoušky u více uchazečů bude pořadí seřazeno podle délky trvání služebního poměru, případně délky praxe;
d) všichni ostatní uchazeči, kteří nebyli přijati bez přijímací zkoušky, se podrobí přijímací zkoušce;
9) V souladu s § 49 odst. 1 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, stanoví fakulty z důvodů vyžadování specifických znalostí tuto podmínku: navazující magisterské studijní programy jsou určeny pro absolventy některého z bakalářských studijních oborů:
  • "bezpečnostně právní studia - B60"
  • "policejní činnosti - B62"
  • "kriminalistika a další forenzní disciplíny - B61"
  • "bezpečnostní management ve veřejné správě - B71"

V odůvodněných případech schvaluje výjimku z této podmínky rektor nebo v jeho zastoupení děkan příslušné fakulty.

10) Délku trvání služebního či pracovního poměru v délce alespoň 6 let (pro možnost přijetí bez přijímací zkoušky) splní ti uchazeči, kterým služební nebo pracovní poměr započal nejpozději k datu 12. 3. 2012 (musí se jednat o nepřetržitý služební nebo pracovní poměr); tato skutečnost musí být v přihlášce doložena úředním potvrzením příslušného personálního útvaru s datem započetí služebního nebo pracovního poměru;
11) K podání přihlášky ke studiu kombinované formy se nevyžaduje doporučující stanovisko nebo souhlas ke studiu ze strany nadřízeného s personální pravomocí; toto neplatí pro uchazeče z řad příslušníků PČR a HZS, kteří mají zájem studovat v prezenční formě studia; do této formy studia bude přihláška zaevidována (přijata) výhradně v případě, že bude přiloženo potvrzení od nadřízeného s personální pravomocí o tom, že uchazeč bude vyslán ke studiu v prezenční formě studia.
12) K přihlášce ke studiu navazujícího magisterského studijního programu uchazečů z řad příslušníků bezpečnostních sborů, státních zaměstnanců podle zák. č. 234/2014 Sb., obecní a městské policie, vojáků z povolání, kteří splňují podmínku přijetí bez přijímací zkoušky (délka praxe alespoň 6 let) - viz bod 1) se vyžaduje kopie maturitního vysvědčení

V případě, že dojde k zásadní změně ve služebním nebo pracovním poměru od doby podání přihlášky do konání přijímacích zkoušek, je uchazeč povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit na studijní oddělení PA ČR v Praze.

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/prij_mag.html