MIMOŘÁDNÉ STUDIUM NA POLICEJNÍ AKADEMII ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZEŽádost o přijetí k mimořádnému studiu


POKYN
rektora Policejní akademie České republiky v Praze
ze dne 28. července 2023,
kterým se stanoví termín podání přihlášek k mimořádnému studiu
na Policejní akademii ČR v Praze a podmínky přijímacího řízení pro
akademický rok 2023/2024


Čl. 1

Úvodní ustanovení
1) V rámci své vzdělávací činnosti poskytuje univerzita Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen "univerzita") v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") pro občany České republiky z řad příslušníků bezpečnostních sborů a zaměstnanců veřejné správy s ukončeným vysokoškolským vzděláním (dále jen "účastník celoživotního vzdělávání"), programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání (dále jen "CŽV").
2) Mimořádné studium na Policejní akademii České republiky v Praze je studiem vybraných předmětů akreditovaného studijního programu. Uskutečňuje se jako program CŽV na univerzitě.
3) Mimořádné studium je určeno zejména uchazečům z řad příslušníků bezpečnostních sborů, zejména Policie ČR, HZS, Vězeňské služby, dále zaměstnancům veřejné a státní správy i pracovníkům městské a obecní policie; žádost o přijetí k mimořádnému studiu mohou podat uchazeči, kteří absolvování mimořádného studia potřebují ke splnění odborných požadavků kladených na určité služební (pracovní) místo.

Čl. 2

Obecné informace o přijímacím řízení
1) Termín podání žádosti o přijetí k mimořádnému studiu na univerzitě je:
a) pro zimní semestr akademického roku 2023/2024 do 8. září 2023; zahájení výuky je od 2. 10. 2023;
b) pro letní semestr akademického roku 2023/2024 do 21. prosince 2023; zahájení výuky je od 5. února 2024
2) Žádost o mimořádné studium společně s ověřenou kopií vysokoškolského diplomu, vysvědčením o státních zkouškách (nebo Dodatkem k diplomu) a doporučením příslušného služebního funkcionáře s personální pravomocí zašle uchazeč ve stanoveném termínu na studijní oddělení univerzity.
3) Počty přijímaných uchazečů se řídí kapacitními možnostmi univerzity.

Čl. 3.

Organizace mimořádného studia
1)Mimořádné studium lze v daném období uskutečnit v těchto předmětech:
a) předměty pro zimní semestr akademického roku 2023/2024

  kód předmět dotace
KMI MAN 601 Bezpečnostní management 14 zk
KBS SPV 609 Bezpečnostní politika 10 zk
KKRE KRI 704 Drogová kriminalita 8 z
KMI MAN 602 Ekonomie 14 zk
KSV SPV 702 Forenzní psychologie 14 zk
KKRIM KRI 701 Kontrola příslušníků bezpečnostních sborů 14 z
KKRIZ MAN 702 Krizové řízení 10 zk
KKRE KRI 706 Kriminalita mládeže 8 z
KKRIM KRI 524 Metodika vyšetřování 12 zk
KVP PRA 701 Ochrana lidských práv 12 zk
KKRIZ BEZ 548 Ochrana obyvatelstva 12 zk
KKRE KRI 523 Penologie 8 z
KKRIM PRO 606 Policejní technika 10 zk
KPC PRO 611 Policejní pyrotechnika 8 z
KBS SPV 602 Politologie 12 zk
KSP PRA 611 Pracovní právo 10 zk
KSP PRA 523 Právo obchodních společností 8 z
KSPSV PRA 522 Právo životního prostředí 8 zk
KKRE KRI 516 Prevence kriminality 8 z
KSV SPV 616 Psychologie pro veřejnou správu 12 zk
KSP PRA 707 Rodinné právo 8 z
KSP PRA 524 Služební poměry 8 zk
KBS SPV 606 Sociální deviace a patologie 8 z
KBS SPV 604 Sociologie 12 zk
KSP PRA 702 Soukromé právo II (občanské a obchodní) 14 zk
KKP PRO 525 Terorismus 10 zk
KVP PRA 618 Teorie práva a státověda 12 zk
KSPSV PRA 709 Základy finančního práva 8 zk
KVP PRA 608 Základy mezinárodního a evropského práva 12 zk
KSP PRA 604 Základy římského práva 8 z


b) předměty pro letní semestr akademického roku 2023/2024
  kód předmět dotace
KBS SPV 609 Bezpečnostní politika 10 zk
KVP PRA 619 Bezpečnostní systém ČR 14 zk
KKREKRI 704 Drogová kriminalita 8 z
KBS SPV 612 Extremismus a radikalismus 10 zk
KBS SPV 703 Globální bezpečnostní hrozby 14 zk
KKRIZMAN 702 Krizové řízení 10 zk
KKREKRI 706 Kriminalita mládeže 8 z
KPC PRO 615 Organizace a činnost vnější služby policie 12 zk
KKRIMPRO 606 Policejní technika 10 zk
KPC PRO 611 Policejní pyrotechnika 8 z
KBS SPV 607 Politologie 8 z
KSP PRA 611 Pracovní právo 10 zk
KMI PRA 708 Právo kybernetické bezpečnosti a kyberkriminalita 10 zk
KTRPPRA 715 Restorativní justice 8 zk
KSP PRA 707 Rodinné právo 8 z
KBS SPV 606 Sociální deviace a patologie 8 z
KBS SPV 608 Sociologie 8 z
KVP PRA 620 Ústavní právo 12 zk
KSPSVPRA 709 Základy finančního práva 8 zk
KVP PRA 608 Základy mezinárodního a evropského práva 12 zk
KSP PRA 604 Základy římského práva 8 z
KTRPPRA 716 Znalecké dokazování 8 z
KKP PRO 703 Zpravodajské služby 8 z


c) dvousemestrální předměty začínající v zimním semestru akademického roku 2023/2024
  kód předmět dotace
KMI MAN 701 Bezpečnostní management II 14 z / 14 zk
KBS SPV 610 Bezpečnostní politika 12 z / 12 zk
KSV SPV 601 Filozofie a profesní etika 14 z / 14 zk
KKRE KRI 611 Kriminologie 14 z / 14 zk
KSV SPV 603 Psychologie 14 z / 14 zk
KSPSV PRA 614 Správní právo 14 z / 14 zk
KVP PRA 601 Teorie práva a ústavní právo 14 z / 14 zk


d) dvousemestrální předměty začínající v letním semestru akademického roku 2023/2024 - pokračování v zimním semestru 2024/2025
  kód předmět dotace
KKRIM KRI 702/703 Kriminalistka II 16 z / 16 zk
KSP PRA 602/603 Soukromé právo II (občanské a obchodní) 14 z / 14 zk
KTRP PRA 609/610 Trestní právo 14 z / 16 zk


2) Agendu mimořádného studia vede a zajišťuje studijní oddělení univerzity. Přijatý uchazeč mimořádného studia zašle studijnímu oddělení vyplněnou elektronickou přihlášku k mimořádnému studiu a splní další povinnosti uvedené v informacích, které obdrží od studijního oddělení.

Čl. 4.

Přijímací řízení
1) Uchazeči o mimořádné studium vyplní žádost o přijetí k mimořádnému studiu a tuto společně s požadovanými doklady zašlou na studijní oddělení (blíže viz http://www.polac.cz).
2) Přijímací řízení se zahajuje doručením žádosti o přijetí k mimořádnému studiu a stanovených příloh na studijní oddělení univerzity.
3) O přijetí uchazeče do mimořádného studia rozhoduje rektor na základě žádosti o přijetí k mimořádnému studiu doporučené příslušným služebním funkcionářem s personální pravomocí.
4) Oznámení o přijetí či nepřijetí k mimořádnému studiu bude uchazeči zasláno elektronicky neprodleně po rozhodnutí rektora na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o přijetí k mimořádnému studiu.

Čl. 5

Adresa školy

Policejní akademie České republiky v Praze, studijní oddělení, P. O. BOX 54, Lhotecká 559/7, 143 01, Praha 4 - Kamýk, tel.: 974828647, e-mail: so@polac.cz, www.polac.cz.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.