Mimořádné studium na Policejní akademii České republiky v Praze

Žádost o přijetí k mimořádnému studiuPOKYN
rektora Policejní akademie České republiky v Praze,
ze dne 1. července 2022,
kterým se stanoví termín podání přihlášek k mimořádnému studiu
na Policejní akademii ČR v Praze a podmínky přijímacího řízení
pro akademický rok 2022/2023


Čl. 1

Úvodní ustanovení
1) V rámci své vzdělávací činnosti poskytuje univerzita Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen "univerzita") v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") pro občany České republiky z řad příslušníků bezpečnostních sborů a zaměstnanců veřejné správy s ukončeným vysokoškolským vzděláním (dále jen "účastník celoživotního vzdělávání"), programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání (dále jen "CŽV").
2) Mimořádné studium na Policejní akademii České republiky v Praze je studiem vybraných předmětů akreditovaného studijního programu. Uskutečňuje se jako program CŽV na univerzitě.
3) Mimořádné studium je určeno zejména uchazečům z řad příslušníků bezpečnostních sborů, zejména Policie ČR, HZS, Vězeňské služby, dále zaměstnancům veřejné a státní správy i pracovníkům městské a obecní policie; žádost o přijetí k mimořádnému studiu mohou podat uchazeči, kteří absolvování mimořádného studia potřebují ke splnění odborných požadavků kladených na určité služební (pracovní) místo.

Čl. 2

Obecné informace o přijímacím řízení
1) Termín podání žádosti o přijetí k mimořádnému studiu na univerzitě je:
a) pro zimní semestr akademického roku 2022/2023 do 9. září 2022; zahájení výuky je od 3. 10. 2022;
b) pro letní semestr akademického roku 2022/2023 do 20. prosince 2022; zahájení výuky je od 6. února 2023.
2) Žádost o mimořádné studium společně s ověřenou kopií vysokoškolského diplomu, vysvědčením o státních zkouškách (nebo Dodatkem k diplomu) a doporučením příslušného služebního funkcionáře s personální pravomocí zašle uchazeč ve stanoveném termínu na studijní oddělení univerzity.
3) Počty přijímaných uchazečů se řídí kapacitními možnostmi univerzity.

Čl. 3.

Organizace mimořádného studia
a) Mimořádné studium lze v daném období uskutečnit v těchto předmětech:
a) předměty pro zimní semestr akademického roku 2022/2023

  kód předmět dotace
KBS SPV 501 Bezpečnostní politika 8 z
KKRIZ BEZ 410 Bezpečnostní systém České republiky 10 z
KPC CIN 502 Činnost obecní policie 10 zk
KVP PRA 001 Daňové a poplatkové právo 8 z
KKRE KRI 501 Drogy a závislosti 8 z
KVP PRA 501 Evropské právo 10 zk
KSV SPV 520 Forenzní psychologie 10 zk
KPC CIN 505 Komunální policie ve velkých městech 8 z
KKRIM KRI 512 Kriminalistická technika 12 zk
KKRIZ MAN 702 Krizové řízení 10 zk
KMI EKO 024 Manažerská ekonomika 10 z
KKRIM KRI 524 Metodika vyšetřování 12 zk
KPC CIN 506 Mezinárodní a evropské dopravní právo 8 z
KVP PRA 402 Mezinárodní humanitární právo 8 zk
KSP PRA 017 Občanské právo - nehmotné statky 8 z
KKRIZ BEZ 548 Ochrana obyvatelstva 12 zk
KKRE KRI 523 Penologie 8 z
KSP PRA 511 Pracovní právo 8 zk
KSP PRA 523 Právo obchodních společností 8 z
KVP PRA 522 Právo životního prostředí 8 zk
KKRE KRI 516 Prevence kriminality 8 z
KSP PRA 707 Rodinné právo 8 z
KSP PRA 524 Služební poměry 8 zk
KBS SPV 606 Sociální deviace a patologie 8 z
KSP PRA 702 Soukromé právo II (občanské a obchodní) 14 zk
KKRIZ PRO 517 Teorie a praxe krizového řízení 10 zk
KKP PRO 525 Terorismus 10 zk
KTRP PRA 538 Trestní právo hmotné 30 zk
KSP BEZ 533 Vybrané otázky civilní státní služby a služebních poměrů 8 z
KVP PRA 512 Základy finančního práva 10 z
KVP PRA 509 Základy mezinárodního práva 8 z
KSP PRA 517 Základy obchodního práva 12 zk
KSP PRA 604 Základy římského práva 8 z


b) předměty pro letní semestr akademického roku 2022/2023
  kód předmět dotace
KBS SPV 609 Bezpečnostní politika 10 zk
KKRIZ BEZ 410 Bezpečnostní systém České republiky 10 z
KPC CIN 502 Činnost obecní policie 10 zk
KVP PRA 001 Daňové a poplatkové právo 8 z
KKRE KRI 501 Drogy a závislosti 8 z
KVP PRA 501 Evropské právo 10 zk
KSV SPV 520 Forenzní psychologie 10 zk
KKRIZ BEZ 414 Informační systémy pro bezpečnostní management 10 z
KPC CIN 505 Komunální policie ve velkých městech 8 z
KKRIM KRI 513 Kriminalistická taktika 12 zk
KKRIZ MAN 702 Krizové řízení 10 zk
KMI EKO 024 Manažerská ekonomika 10 z
KPC CIN 506 Mezinárodní a evropské dopravní právo 8 z
KVP PRA 402 Mezinárodní humanitární právo 8 zk
KSP PRA 017 Občanské právo - nehmotné statky 8 z
KSP BEZ 511 Obchodní právo I 8 zk
KKRE KRI 523 Penologie 8 z
KPC PRA 520 Policejní právo 12 zk
KSP PRA 511 Pracovní právo 8 zk
KSP PRA 523 Právo obchodních společností 8 z
KVP PRA 522 Právo životního prostředí 8 zk
KKRE KRI 516 Prevence kriminality 8 z
KSP PRA 707 Rodinné právo 8 z
KSP PRA 524 Služební poměry 8 zk
KBS SPV 044 Sociální patologie 8 z
KKRIM KRI 506 Soudní lékařství 8 z
KKRIZ PRO 517 Teorie a praxe krizového řízení 10 zk
KKP PRO 525 Terorismus 10 zk
KTRP PRA 539 Trestní právo procesní 30 zk
KSP BEZ 533 Vybrané otázky civilní státní služby a služebních poměrů 8 z
KVP PRA 709 Základy finančního práva 8 zk
KVP PRA 509 Základy mezinárodního práva 8 z


c) vícesemestrální předměty začínající v zimním semestru akademického roku 2022/2023
  kód předmět dotace
KKRIZ BEZ 523 Analýza rizika 10 z/12 zk
KPP PRO 521 Donucovací prostředky a zákroky 8 z/8 z
KPC CIN 524 Dopravně bezpečnostní činnost policie 12 z/12 zk
KMI BEZ 531 Hospodářská politika 8 z/8 zk
KKRIM KRI 514 Kriminalistika 12 z/12 zk
KKRE KRI 510 Kriminologie 12 z/12 zk
KPC PRO 523 Nestátní bezpečnostní služby I, II 8 z/10 zk
KPC+KKP PRO 506/ PRO 507 Organizace a činnost policejních služeb 6 z/6 z
KSV SPV 603 Psychologie 14 z/14 zk
KKRIM PRO 541 Policejní technika 8 z/8 zk
KPC PRO 524 Pořádková činnost policie 8 z/8 zk
KSP BEZ 532 Pracovní právo 8 z/8 zk
KVP PRA 601 Teorie práva a ústavní právo 14 z/14 zk


d) vícesemestrální předměty začínající v letním semestru akademického roku 2022/2023 a pokračující v zimním semestru akademického roku 2023/2024
  kód předmět dotace
KBS PRO 501 /PRO 502 Extremismus 10 z/10 zk
KPC CIN 521/ CIN 522 Pořádková činnost policie 12 z/12 zk
KVP PRA 513/ PRA 514 Správní právo 12 z/12 zk
KTRP PRA 536/ PRA 537 Trestní právo 20 z/30 zk


2) Agendu mimořádného studia vede a zajišťuje studijní oddělení univerzity. Přijatý uchazeč mimořádného studia zašle studijnímu oddělení vyplněnou elektronickou přihlášku k mimořádnému studiu a splní další povinnosti uvedené v informacích, které obdrží od studijního oddělení.

Čl. 4.

Přijímací řízení
1) Uchazeči o mimořádné studium vyplní žádost o přijetí k mimořádnému studiu a tuto společně s požadovanými doklady zašlou na studijní oddělení (blíže viz http://www.polac.cz).
2) Přijímací řízení se zahajuje doručením žádosti o přijetí k mimořádnému studiu a stanovených příloh na studijní oddělení univerzity.
3) O přijetí uchazeče do mimořádného studia rozhoduje rektor na základě žádosti o přijetí k mimořádnému studiu doporučené příslušným služebním funkcionářem s personální pravomocí.
4) Oznámení o přijetí či nepřijetí k mimořádnému studiu bude uchazeči zasláno elektronicky neprodleně po rozhodnutí rektora na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o přijetí k mimořádnému studiu.

Čl. 5

Adresa školy

Policejní akademie České republiky v Praze, studijní oddělení, P. O. BOX 54, Lhotecká 559/7, 143 01, Praha 4 - Kamýk, tel.: 974828647, e-mail: so@polac.cz, www.polac.cz.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/czv/index_22.html