Mimořádné studium na Policejní akademii České republiky v Praze

Žádost o přijetí k mimořádnému studiuPOKYN
rektora Policejní akademie České republiky v Praze,
ze dne 20. července 2021,
kterým se stanoví termín podání přihlášek k mimořádnému studiu
na Policejní akademii ČR v Praze a podmínky přijímacího řízení
pro akademický rok 2021/2022


Čl. 1

Úvodní ustanovení
1) V rámci své vzdělávací činnosti poskytuje univerzita Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen "univerzita") v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") pro občany České republiky z řad příslušníků bezpečnostních sborů a zaměstnanců veřejné správy s ukončeným vysokoškolským vzděláním (dále jen "účastník celoživotního vzdělávání"), programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání (dále jen "CŽV").
2) Mimořádné studium na Policejní akademii České republiky v Praze je studiem vybraných předmětů akreditovaného studijního programu. Uskutečňuje se jako program CŽV na univerzitě.
3) Mimořádné studium je určeno zejména uchazečům z řad příslušníků bezpečnostních sborů, zejména Policie ČR, HZS, Vězeňské služby, dále zaměstnancům veřejné a státní správy i pracovníkům městské a obecní policie; žádost o přijetí k mimořádnému studiu mohou podat uchazeči, kteří absolvování mimořádného studia potřebují ke splnění odborných požadavků kladených na určité služební (pracovní) místo.

Čl. 2

Obecné informace o přijímacím řízení
1) Termín podání žádosti o přijetí k mimořádnému studiu na univerzitě je:
a) pro zimní semestr akademického roku 2021/2022 do 10. září 2021; zahájení výuky je od 29. září 2021;
b) pro letní semestr akademického roku 2021/2022 do 17. prosince 2021; zahájení výuky je od 7. února 2022.
2) Žádost o mimořádné studium společně s ověřenou kopií vysokoškolského diplomu, vysvědčením o státních zkouškách (nebo Dodatkem k diplomu) a doporučením příslušného služebního funkcionáře s personální pravomocí zašle uchazeč ve stanoveném termínu na studijní oddělení univerzity.
3) Počty přijímaných uchazečů se řídí kapacitními možnostmi univerzity.

Čl. 3.

Organizace mimořádného studia
1) Mimořádné studium lze v daném období uskutečnit v těchto předmětech:
a) předměty pro zimní semestr akademického roku 2021/2022

 kód předmět dotace
KBS SPV 501 Bezpečnostní politika 8 z
KKRIZ BEZ 410 Bezpečnostní systém České republiky 10 z
KPC CIN 502 Činnost obecní policie 10 zk
KVPD PRA 001 Daňové a poplatkové právo 8 z
KKRE KRI 501 Drogy a závislosti 8 z
KVPD PRA 501 Evropské právo 10 zk
KSV SPV 520 Forenzní psychologie 10 zk
KPC CIN 505 Komunální policie ve velkých městech 8 z
KKRIM KRI 512 Kriminalistická technika 12 zk
KMI EKO 024 Manažerská ekonomika 10 z
KKRIM KRI 524 Metodika vyšetřování 12 zk
KPC CIN 506 Mezinárodní a evropské dopravní právo 8 z
KVPD PRA 402 Mezinárodní humanitární právo 8 zk
KSPD PRA 017 Občanské právo - nehmotné statky 8 z
KSPD PRA 019 Občanské právo - ochrana osobnosti 8 zk
KSPD BEZ 501 Občanské právo I 8 zk
KKRIZ BEZ 548 Ochrana obyvatelstva 12 zk
KKRE KRI 523 Penologie 8 z
KSPD PRA 511 Pracovní právo 8 zk
KSPD PRA 523 Právo obchodních společností 8 z
KVPD PRA 522 Právo životního prostředí 8 zk
KKRE KRI 516 Prevence kriminality 8 z
KSV SPV 508 Psychologie 12 zk
KSPD BEZ 408 Rodinné právo 10 z
KSPD PRA 524 Služební poměry 8 zk
KBS SPV 044 Sociální patologie 8 z
KKRIZ PRO 517 Teorie a praxe krizového řízení 10 zk
KVPD BEZ 505 Teorie práva a státověda 10 zk
KKP PRO 525 Terorismus 10 zk
KTRP PRA 538 Trestní právo hmotné 30 zk
KSPD BEZ 533 Vybrané otázky civilní státní služby a služebních poměrů 8 z
KVPD PRA 512 Základy finančního práva 10 z
KVPD PRA 509 Základy mezinárodního práva 8 z
KSPD PRA 517 Základy obchodního práva 12 zk

b) předměty pro letní semestr akademického roku 2021/2022

 kód předmět dotace
KBS SPV 501 Bezpečnostní politika 8 z
KKRIZ BEZ 410 Bezpečnostní systém České republiky 10 z
KPC CIN 502 Činnost obecní policie 10 zk
KVPD PRA 001 Daňové a poplatkové právo 8 z
KKRE KRI 501 Drogy a závislosti 8 z
KVPD PRA 501 Evropské právo 10 zk
KSV SPV 520 Forenzní psychologie 10 zk
KKRIZ BEZ 414 Informační systémy pro bezpečnostní management 10 z
KPC CIN 505 Komunální policie ve velkých městech 8 z
KKRIM KRI 513 Kriminalistická taktika 12 zk
KMI MAN 503 Management 16 zk
KMI EKO 024 Manažerská ekonomika 10 z
KPC CIN 506 Mezinárodní a evropské dopravní právo 8 z
KVPD PRA 402 Mezinárodní humanitární právo 8 zk
KSPD PRA 017 Občanské právo - nehmotné statky 8 z
KSPD BEZ 511 Obchodní právo I 8 zk
KKRE KRI 523 Penologie 8 z
KPC PRA 520 Policejní právo 12 zk
KSPD PRA 511 Pracovní právo 8 zk
KSPD PRA 523 Právo obchodních společností 8 z
KVPD PRA 522 Právo životního prostředí 8 zk
KKRE KRI 516 Prevence kriminality 8 z
KSPD BEZ 408 Rodinné právo 10 z
KSPD PRA 524 Služební poměry 8 zk
KBS SPV 044 Sociální patologie 8 z
KMI BEZ 405 Strategický management 10 zk
KKRIZ PRO 517 Teorie a praxe krizového řízení 10 zk
KKP PRO 525 Terorismus 10 zk
KTRP PRA 539 Trestní právo procesní 30 zk
KMI BEZ 510 Veřejná ekonomika 10 zk
KSPD BEZ 533 Vybrané otázky civilní státní služby a služebních poměrů 8 z
KVPD PRA 512 Základy finančního práva 10 z
KVPD PRA 509 Základy mezinárodního práva 8 z
KSPD PRA 510 Základy občanského práva 12 zk

c) vícesemestrální předměty začínající v zimním semestru akademického roku 2021/2022

 kód předmět dotace
KKRIZ BEZ 523 Analýza rizika 10 z/12 zk
KKRIZ BEZ 500 Bezpečnost a krizové řízení - základy 8 z/8 zk
KPP PRO 521 Donucovací prostředky a zákroky 8 z/8 z
KPC CIN 524 Dopravně bezpečnostní činnost policie 12 z/12 zk
KMI BEZ 531 Hospodářská politika 8 z/8 zk
KKRIM KRI 514 Kriminalistika 12 z/12 zk
KKRE KRI 510 Kriminologie 12 z/12 zk
KPC PRO 523 Nestátní bezpečnostní služby I, II 8 z/10 zk
KPC+KKP PRO 506/ PRO 507 Organizace a činnost policejních služeb 6 z/6 z
KSV SPV 503 Policejní psychologie 12 z/12 zk
KKRIM PRO 539 Policejní technika 12 z/12 zk
KPC PRO 524 Pořádková činnost policie 8 z/8 zk
KSPD BEZ 532 Pracovní právo 8 z/8 zk
KVPD PRA 507 Teorie práva a státověda 12 z/16 zk
KVPD PRA 401 Ústavní právo a státověda 8 z/10 z

d) vícesemestrální předměty začínající v letním semestru akademického roku 2021/2022 a pokračující v zimním semestru akademického roku 2022/2023

 kód předmět dotace
KBS PRO 501 /PRO 502 Extremismus 10 z/10 zk
KKRE KRI 502/ KRI 503 Kriminologie 12 z/12 zk
KPC CIN 521/ CIN 522 Pořádková činnost policie 12 z/12 zk
KVPD PRA 504/ PRA 505 Správní právo 12 z/12 zk
KTRP PRA 536/ PRA 537 Trestní právo 20 z/30 zk
KMI BEZ 420/ BEZ 421 Veřejná správa a finance veřejného sektoru 10 z/10 z

2. Agendu mimořádného studia vede a zajišťuje studijní oddělení univerzity. Přijatý uchazeč mimořádného studia zašle studijnímu oddělení vyplněnou elektronickou přihlášku k mimořádnému studiu a splní další povinnosti uvedené v informacích, které obdrží od studijního oddělení.


Čl. 4.

Přijímací řízení
1) Uchazeči o mimořádné studium vyplní žádost o přijetí k mimořádnému studiu a tuto společně s požadovanými doklady zašlou na studijní oddělení (blíže viz http://www.polac.cz).
2) Přijímací řízení se zahajuje doručením žádosti o přijetí k mimořádnému studiu a stanovených příloh na studijní oddělení univerzity.
3) O přijetí uchazeče do mimořádného studia rozhoduje rektor na základě žádosti o přijetí k mimořádnému studiu doporučené příslušným služebním funkcionářem s personální pravomocí.
4) Oznámení o přijetí či nepřijetí k mimořádnému studiu bude uchazeči zasláno elektronicky neprodleně po rozhodnutí rektora na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o přijetí k mimořádnému studiu.

Čl. 5

Adresa školy

Policejní akademie České republiky v Praze, studijní oddělení, P. O. BOX 54, Lhotecká 559/7, 143 01, Praha 4 - Kamýk, tel.: 974828647, e-mail: so@polac.cz, www.polac.cz.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/czv/index_21.html