RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ

Pravidla pro posuzování přihlášek k rigoróznímu řízení uchazečů - absolventů
magisterských studijních programů jiných vysokých škol

Podle čl. 2 Řádu rigorózního řízení Policejní akademie České republiky v Praze přihlášku k rigoróznímu řízení v daném programu může podat i uchazeč, který absolvoval magisterský studijní program v téže oblasti studia a získal titul "magistr" podle § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách, na jiné vysoké škole. Pro uchazeče stanovuji následující pravidla pro posuzování přihlášek k rigoróznímu řízení:

1. Přihlášky uchazečů po úspěšném ukončení magisterského studijního programu na Policejní akademii ČR v Praze se přijímají k rigoróznímu řízení bez omezení.
2. Přihlášky uchazečů, kteří absolvovali bakalářský i navazující magisterský studijní program nebo nenavazující magisterský studijní program (§ 46 odst. 2 zákona o vysokých školách) na jiné vysoké škole v téže oblasti studia (studijním programu nebo oboru) jaký je akreditován na Policejní akademii ČR v Praze, se přijímají k rigoróznímu řízení následujícím způsobem:
  • referentka pro rigorózní řízení vede evidenci přihlášek uchazečů z jiných vysokých škole odděleně,
  • tajemníci komisí státní rigorózní zkoušky a další akademičtí pracovníci v součinnosti s oddělením pro doktorské studium a akreditace, předběžně zařadí přihlášku uchazeče z jiné vysoké školy do jedné ze tří oborových skupin (N61, N62 nebo N71),
  • kritériem pro zařazení konkrétní přihlášky uchazeče do konkrétní oborové skupiny je obdobný název absolvovaného magisterského studijního programu (oboru) jako akreditované magisterské studijní programy (obory) Policejní akademie ČR v Praze a alespoň 80 % shoda v absolvovaných předmětech uvedených v dodatku k diplomu (diploma supplement) a 80 % shoda obsahu státních závěrečných zkoušek,
  • dalším kritériem pro zařazení konkrétní přihlášky uchazeče do konkrétní oborové skupiny je zvolený povinný a volitelný předmět pro ústní zkoušku a název rigorózní práce, který musí odpovídat stanoveným tématům pro danou oborovou skupinu nebo, v případě, že uchazeč podá návrh vlastního tématu (případně téma navrhne ředitel bezpečnostního sboru), tak název i obsah (struktura) rigorózní práce musí korespondovat se studijním programem (oborem) magisterského studia akreditovaného na Policejní akademii ČR v Praze.
3. Uchazeč o rigorózní řízení z jiné vysoké školy pro rozhodnutí o předběžném zařazení do konkrétní oborové skupiny, je povinen předložit (jako součást přihlášky k rigoróznímu řízení):
  • obsahovou náplň státních závěrečných zkoušek, potvrzenou studijním oddělením,
  • název a anotaci diplomové práce,
  • čestné prohlášení, že uchazeč nezahájil na jiné vysoké škole rigorózní řízení ve stejném oboru a že předložená rigorózní práce nebyla použita jako podklad v jiném rigorózním řízení či nevedla k udělení jiného akademického titulu.
4. Návrh zařazení přihlášky do konkrétní oborové skupiny předloží referentka pro rigorózní řízení prorektorce pro studijní a pedagogickou činnost a CŽV, která v případě souhlasu, navrhne rektorovi zařazení do oborové komise pro SRZK.
5. Podpisem (souhlasem) rektora s přijetím přihlášky uchazeče z jiné vysoké školy je zahájeno rigorózní řízení. Dále je postupováno v souladu s ustanovením rigorózního řádu PA ČR.

Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.