RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ

S b í r k a
interních aktů řízení
rektora Policejní akademie České republiky v Praze     Ročník: 2014 V Praze dne 7. října 2014 Částka: 13RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ

Metodický pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, doplňující Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým se vydává Řád rigorózního řízení Policejní akademie České republiky v Praze (SIAŘ, ročník 2014, částka 11)


KOMISE PRO SRZK (státní rigorózní zkoušku)

V souladu s akreditací je rigorózní řízení na PA ČR organizačně členěno podle studijních oborů do 3 oborových skupin:

  • N 61 bezpečnostně právní studia/policejní management a kriminalistika
  • N 62 bezpečnostně právní studia/bezpečnostně strategická studia
  • N 71 veřejná správa/ bezpečnostní management ve veřejné správě.

Přihlášky uchazečů, kteří absolvovali magisterské studium na jiné vysoké škole v blízké oblasti k vyjmenovaným, výše uvedeným oborům budou posuzovány dle běžných standardů a ustanovení Řádu rigorózního řízení.


TAJEMNÍCI KOMISÍ SRZK

Pro každou ze tří oborových skupin jsou jmenováni tajemníci komise státní rigorózní zkoušky. Tajemníci komisí spolupracují s referentem pro rigorózní řízení při běžné organizaci a koordinaci agendy rigorózního řízení, zejména při zařazování přihlášek o rigorózní řízení do patřičné oborové komise pro SRZK, při posuzování formální a věcné správnosti přihlášky k rigoróznímu řízení, při návrhu na sestavení komisí pro SRZK, při určování a koordinaci termínů SRZK. Tajemníci komisí SRZK rovněž poskytují organizační a koordinační podporu předsedům SRZK.


PŘEDSEDOVÉ KOMISÍ SRZK

V každé oborové skupině je ustanoven seznam předsedů komise státní rigorózní zkoušky. Povinnosti předsedy SRZK jsou upraveny v Řádu rigorózního řízení, např. jmenování oponentů rigorózní práce, určování termínu pro SRZK.


REFERENT pro rigorózní řízení

Referent pro rigorózní řízení je zařazen na oddělení pro akreditace a doktorské studium PA ČR. Spravuje agendu rigorózního řízení, zejména eviduje přihlášky, provádí kontrolu formálních náležitostí, registruje přijaté přihlášky, přijímá rigorózní práce a ve spolupráci s tajemníky se podílí na organizačním zajištění SRZK.


POSTUP při posuzování přihlášek k rigoróznímu řízení

Referent vede evidenci přihlášek k rigoróznímu řízení zaslaných na PA ČR. Přihlášku k rigoróznímu řízení posoudí referent po formální stránce, prověřuje, zda přihláška obsahuje přílohy stanovené Řádem rigorózního řízení. Rozčlení přihlášky podle oborů (tj. na čtyři soubory a to N61, N62, N71, z jiných vysokých škol.) Spolupracuje přitom s tajemníky SRZK a dle potřeby s dalšími akademickými pracovníky, zejména ze seznamu předsedů SRZK. Tajemník ztvrdí správnost přihlášky svým podpisem.
Formálně i obsahově vyhovující přihlášku referent zaregistruje a předloží přihlášku prorektorovi pro studijní a pedagogickou činnost, který navrhuje rektorovi zařazení do oborové komise pro SRZK. Podpisem (souhlasem) rektora s přijetím přihlášky je zahájeno rigorózní řízení. O zahájení rigorózního řízení vyrozumí písemně a neprodleně uchazeče referent.


STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKA (SRZK)

SZRK má dvě části: obhajobu rigorózní práce a ústní zkoušku. Ústní zkouška se skládá z jednoho povinného předmětu a z jednoho volitelného předmětu, které si uchazeč zvolí.

N 61

Povinné předměty rigorózní zkoušky pro obor Policejní management a kriminalistika:

1) Management lidských zdrojů
2) Manažerská informatika
3) Kriminalistika
4) Kriminologie
5) Forenzní psychologie

Volitelné předměty rigorózní zkoušky pro obor Policejní management a kriminalistika:

1) Politologie
2) Aplikovaná sociologie
3) Trestní právo
4) Obchodní právo
5) Občanské právo
6) Správní právo
7) Policejní právo
8) Extremismus
9) Terorismus
10) Pořádková činnost policie
11) Dopravně bezpečnostní činnost policie
12) Operativně pátrací činnost policie
13) Činnost cizinecké policie

N 62

Povinné předměty rigorózní zkoušky pro obor Bezpečnostně strategická studia:

1) Manažerská informatika
2) Zpravodajská informatika
3) Zpravodajská analytika
4) Strategický management
5) Politologie

Volitelné předměty rigorózní zkoušky pro obor Bezpečnostně strategická studia:

1) Forenzní psychologie
2) Kriminologie
3) Kriminalistika
4) Aplikovaná sociologie
5) Správní právo
6) Policejní právo
7) Extremismus
8) Terorismus
9) Občanské právo
10) Trestní právo

N 71

Povinné předměty rigorózní zkoušky pro obor Bezpečnostní management ve veřejné správě:

1) Management lidských zdrojů
2) Strategický management
3) Řízení bezpečnosti a rizik
4) Územní, nouzové a krizové plánování
5) Rizikový management

Volitelné předměty rigorózní zkoušky pro obor Bezpečnostní management ve veřejné správě:

1) Aplikovaná sociologie
2) Občanské právo
3) Obchodní právo
4) Politologie
5) Extremismus
6) Manažerská informatika
7) Bezpečnost a obnova území
8) Sociální psychologie práce
9) Veřejná ekonomika
10) Terorismus
11) PsychologieTÉMATA RIGORÓZNÍCH PRACÍ PRO OBOR
POLICEJNÍ MANAGEMENT A KRIMINALISTIKA N 61
1) Aplikace poznatků soudního inženýrství v kriminalistice.
2) Domácí násilí.
3) Fyziodetekční vyšetření a jeho význam.
4) Hodnocení příslušníků Policie České republiky.
5) Identifikace osob s pomocí DNA.
6) Medializace násilí.
7) Mezinárodní terorismus.
8) Moderní metody dokumentace míst činů.
9) Možnosti a perspektivy zkoumání mikrostop.
10) Nacismus a neonacismus.
11) Pracovní motivace a spokojenost v exponovaných profesích.
12) Praktické problémy kriminalistické identifikace.
13) Problémy výslechu cizinců.
14) Problémy zneužívání platebních karet.
15) Psychologie oběti.
16) Statistická zpracování kriminality a jejich význam.
17) Statistika a pravděpodobnost kriminality.
18) Vyšetřování domácího násilí.
19) Vyšetřování trestné činnosti s národnostním podtextem.
20) Vyšetřování trestné činnosti s rasovým podtextem.
21) Využití elektrotechnických metod v kriminalistice.
22) Využití metalografických a defektoskopických metod v kriminalistice.
23) Využití speciální výslechové místnosti.
24) Využití způsobu spáchání trestného činu.
25) Závažné problémy vyšetřování hospodářské trestné činnosti.
26) Zvláštní způsoby dokazování - problémy kriminalistické praxe.
27) Využití databází ve veřejné správě.
28) Kybernetické hrozby a útoky na informační systémy.
29) Aplikace správy datových skladů v policejní činnosti.
30) Odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality.
31) Nástin prostředků forenzní analýzy digitálních dat.
32) Antikonfliktní týmy a extremismus v ČR.
33) Divácké násilí - historie a současnost.
34) Divácké násilí a politický extremismus v České republice.
35) Divácké násilí a Internet.
36) Právní kvalifikace skutku.
37) Biometrie v informačních systémech EU s důrazem na Vízový informační systém.
38) Bezpečnostní prvky užívané v cestovních dokladech.
39) Nové trendy v bezpečnostních prvcích a nové technologie, které jsou nebo by mohly být použity v cestovních či jiných osobních dokladech.
40) Komparace systému správního trestání v ČR a zahraničí se zaměřením na problematiku silničního provozu.
41) Technické prostředky používané v současnosti pro dokumentaci místa dopravní nehody v ČR a zahraničí.
42) Role masových médií a možnosti internetu v rámci extremismu aneb sociální aspekty extremismu.
43) Islám a extremismus v Evropě.
44) Operativně pátrací činnost v prostředí Internetu.
45) Výslech.
46) Žena jako pachatelka násilného trestného činu.
47) Trestná činnost žen.
48) Trestná činnost mladictvích.
49) Nelegální migrace a její dopady na bezpečnostní situaci v ČR.
50) Spolupráce policejních orgánů v boji s nelegální migrací.


TÉMATA RIGORÓZNÍCH PRACÍ PRO OBOR
BEZPEČNOSTNĚ STRATEGICKÁ STUDIA N62
1) Finanční rozpracování.
2) Finanční šetření.
3) Kriminální zpravodajská analýza v procesu prevence, identifikace, odhalování a dokumentování trestné činnosti.
4) Metody a prostředky finančního zpravodajství.
5) Metody a prostředky operativního zpravodajství při pronikání do zájmového prostředí.
6) Mezinárodní terorismus.
7) Možnosti a nástroje automatizovaného získávání informací z otevřených zdrojů.
8) Ochrana obyvatelstva v České republice.
9) Organizace a činnost zpravodajských služeb České republiky.
10) Práce s informacemi v oboru operativního zpravodajství.
11) Právní úprava činnosti zpravodajských služeb České republiky.
12) Právní úprava operativního zpravodajství.
13) Softwarové analytické nástroje a jejich využití ve zpravodajské analytice.
14) Součinnost zpravodajských služeb České republiky a Policie České republiky.
15) Specializované nástroje pro získávání, shromažďování a vyhodnocování biometrických dat.
16) Systémová integrace informačních systémů.
17) Veřejné a komerčně dostupné informační systémy a jejich využití v bezpečnostní praxi.
18) Vybrané analytické metody a nástroje - jejich využití v bezpečnostní a kriminalistické praxi.
19) Využití analýzy sociálních sítí ve vybraných oblastech kriminální analýzy.
20) Vznik a vývoj operativního zpravodajství v českých zemích.
21) Zpravodajská analytika v historii - význam organizace, využívání.
22) Zpravodajská analýza v boji s organizovaným zločinem a terorismem - případové studie.
23) Využití databází ve veřejné správě.
24) Kybernetické hrozby a útoky na informační systémy.
25) Aplikace správy datových skladů v policejní činnosti.
26) Odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality.
27) Nástin prostředků forenzní analýzy digitálních dat.


TÉMATA RIGORÓZNÍCH PRACÍ PRO OBOR
BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ N 71
1) Aplikace správy datových skladů v policejní činnosti.
2) Efektivní manažerský styl v řízení Policie ČR.
3) Harmonizace procesů v oblasti bezpečnostního managementu.
4) Kompetence policejních manažerů.
5) Koncepce řízení pracovního výkonu v aplikaci na výkonnost v Policii ČR.
6) Konceptuální přístupy k řešení strategických problémů bezpečnostních sborů.
7) Manažerské kompetence jako determinanty efektivního řízení ve veřejné správě.
8) Metody efektivního vedení lidí k vyšší výkonnosti.
9) Metody operačního výzkumu ve strategickém rozhodování policejního managementu.
10) Pravděpodobnost v rozhodování při řízení veřejné správy.
11) Problém efektivnosti ve veřejné správě.
12) Profese bezpečnostního manažera.
13) Projektový management ve veřejné správě.
14) Role manažerských informačních systémů v řízení policejních činností.
15) Řízení osobního růstu manažerů.
16) Řízení pracovní výkonnosti ve veřejné správě.
17) Specifika řízení procesů v organizacích státní správy.
18) Statistické zpracování kriminality a jejich význam.
19) Kybernetické hrozby a kybernetická kriminalita v organizaci.
20) Systémová integrace informačních systémů.
21) Systémový interface poznatků bezpečnostního managementu a kriminalistiky.
22) Technické a softwarové prostředky informační bezpečnosti ve veřejné správě.
23) Teorie a praxe rozhodování ve veřejné správě.
24) Vybrané aspekty vyšetřování kybernetické kriminality.
25) Využití databází ve veřejné správě.
26) Vývoj a současné tendence řízení lidských zdrojů ve veřejné správě.
27) Vývojové tendence integrace a diferenciace bezpečnostního systému.
28) Vzdělávání manažerů ve státních organizacích.
29) Zálohování jako prostředek ochrany dat.
30) Znalostní kompetence a informační gramotnost vrcholových manažerů.
31) Využití databází ve veřejné správě.
32) Kybernetické hrozby a útoky na informační systémy.
33) Aplikace správy datových skladů v policejní činnosti.
34) Odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality.
35) Nástin prostředků forenzní analýzy digitálních dat.
36) Připravenost obyvatelstva na činnost při vzniku mimořádných událostí spojených s únikem chemických a radioaktivních látek.
37) Optimalizace profesní přípravy příslušníků Policie ČR a krizových manažerů.
38) Identifikace a redukce rizika při výpadku funkce prvku kritické infrastruktury.
39) Kybernetická bezpečnost jako nedílná součást enviromentální bezpečnosti.
40) Poruchy cirkulace vody v životním prostředí.
41) Analýza nástrojů řízení pro ochranu obyvatelstva a udržitelný rozvoj.
42) Bezpečnostní systém ČR z pohledu aktuálních potřeb spolupráce s EÚ a NATO.
43) Výslednost státní správy při zajišťování bezpečnosti území.
44) Potřeby samosprávy v oblasti příprav a řešení mimořádných událostí a krizových situací.
45) Specifika řízení rizik z hlediska potřeb ochrany kritické infrastruktury.
46) Problémy a jejich řešení při naplňování potřeb zajištění odborné připravenosti krizového managementu.
47) Právní, systémové a organizační řešení událostí nedosahujících úrovně krizových situací (nouzové řízení).
48) Možnosti sjednocení dílčích systémů v oblasti nevojenských rizik a příprav k obraně státu.
49) Možnosti vývoje a využití nových informačních a komunikačních technologií pro bezpečnostní systém ČR.
50) Logistické zabezpečení bezpečnostního systému ČR.

Připouští se rovněž individuální témata.

Při posuzování individuálních témat klade PA ČR důraz na provázanost témat rigorózních prací s policejní a bezpečnostní praxí a dále s prioritami vědecko- výzkumné činnosti PA ČR.

TERMÍNY RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ

Přihlášku k rigoróznímu řízení může uchazeč podat kdykoli v průběhu akademického roku. Přihlášky se budou vyřizovat postupně podle termínu podání v rámci kapacitních možností PA ČR. Orientační kapacitní možnosti pro akademický rok 2014/2015:

Kapacitní limit N 61 pro rok 2014/2015 maximálně 200 uchazečů
Kapacitní limit N 62 pro rok 2014/2015 maximálně 10 uchazečů
Kapacitní limit N 71 pro rok 2014/2015 maximálně 100 uchazečů
SRZK: maximálně 6 uchazečů na 1 termín a komisi.

Termíny pro SRZK budou organizovány průběžně v daném akademickém roce v souladu s Řádem rigorózního řízení.

V akademickém roce 2014/2015 lze podávat přihlášky od 1.11 2014.


POPLATEK

Poplatek pro akademický rok 2014/2015 je stanoven ve výši 5.638,- Kč a hradí se podle ustanovení Řádu rigorózního řízení.

Jedná se o poplatek stanovený ze základu pro stanovení poplatků spojených se studiem dle § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.


Č.j. PA-03914/14


Garant: doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.,
  prorektor pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání

doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.
rektor

20. 10. 2014

Důležité odkazy
© 2023 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.