Povodně 2017

   

Policejní akademie České republiky v Praze, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, Ministerstvem životního prostředí České republiky a Svazem vodního hospodářství České republiky, z. s. pořádá

ve dnech 20. - 21. září 2017

mezinárodní vědeckou konferenci

Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté)

10 let od přijetí Povodňové směrnice

Akce se koná pod záštitou

ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce
rektora Policejní akademie České republiky v Praze doc. JUDr. Mgr. Josefa Salače, Ph.D.,
generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Drahoslava Ryby,
a předsedy představenstva Svazu vodního hospodářství České republiky, z. s. RNDr. Petra Kubaly

Konference proběhne v těchto tematických blocích:

 • Minulost a zkušenosti s povodněmi - ohlédnutí za významnými povodněmi na území České republiky.
 • Připravenost České republiky na povodně velkého rozsahu v současných podmínkách.
 • Povodně optikou místních záležitostí veřejného pořádku.
 • Implementace Povodňové směrnice v České republice.
 • Ochrana před povodněmi v České republice. Obnova území po povodni.
 • Finanční, mezinárodní a humanitární rozměr povodní.

Součástí konference bude i představení nové publikace o povodňové ochraně v České republice.

Aktuální pracovní program konference (stav k datu 15. září 2017) viz  ZDE

Místo konání konference: Policejní akademie České republiky v Praze (Lhotecká 559/7, 143 01 Praha)

Pozice Policejní akademie České republiky v Praze viz ZDE (GPS 50.0170872N, 14.4315997E)

Spojení na Policejní akademii České republiky v Praze městskou hromadnou dopravou, metro Kačerov, autobusy 139, 150 a 196, podrobnosti viz ZDE.

Kontaktní e-mail: povodne2017@seznam.cz

Závazné termíny:

 • zaslání příspěvku (prezentace) do sborníku do 10. září 2017 včetně;
 • zaslání přihlášky + úhrada účastnického poplatku do 10. srpna 2017;

Registrace přihlášek a úhrada poplatku byla posunuta do 30. srpna 2017

Účet pro úhradu účastnického poplatku:

číslo účtu pro platební styk v rámci Komerční banky: 0000510125040217/0100
číslo účtu pro platební styk z jiné banky: 51-0125040217/0100
variabilní symbol: 19972002

Přihlašovací formulář viz  ZDE.

Účastnický poplatek ve výši 1 200,- Kč ZAHRNUJE účast na konferenci, obědy dne 20. a 21. září, další občerstvení, společenský večer a sborník na CD.

Účastnický poplatek NEZAHRNUJE ubytování, které je možné na vyžádání zajistit v prostorách Policejní akademie České republiky v Praze za 161,- Kč na noc (včetně snídaně).
POKYNY PRO AUTORY

V kontextu konference se plánuje vydání elektronického sborníku a vědecké monografie (tištěné či elektronické).

V souvislosti s elektronickým sborníkem (ve formě CD s ISBN) se předpokládá zveřejnění prakticky všech příspěvků, souvisejících s tématem, rozčleněných do tematických bloků.

Ve sborníku budou zveřejněny příspěvky, které organizátoři obdrží do 10. září 2017 včetně.

Termín pro zaslání příspěvku do monografie je 30. září 2017 (tedy až po skončení konference).

V souvislosti s monografií se předpokládá následující:

Vazba na samotnou konferenci není přímá. V rámci monografie mohou být uvedeny příspěvky od autorů, kteří se na konferenci přímo nepodíleli a nevystupovali zde - naopak, ne všichni vystupující mohou automaticky předpokládat zařazení do monografie.

Monografie je koncipována jako logicky navazující sled příspěvků (pojatých jako kapitoly), kde autoři budou uvedeni v úvodu či v tiráži, nikoli u nadpisů jednotlivých kapitol.

V rámci monografie se předpokládá určitá logika, co se týče návaznosti či rozsahu kapitol. Konečné slovo o zařazení dané pasáže náleží vědeckému výboru konference.

Formální úprava příspěvků do monografie se očekává v zásadě obdobná, jako v případě časopisu Bezpečnostní teorie a praxe:

 • příspěvky je třeba předávat v programu Microsoft Word (libovolná verze);
 • text článku psát jako hladký text bez rozdělování slov; vzhled stránky - vlevo i vpravo 2,5 cm, nahoře 3 cm, dole 3 cm, zápatí 2 cm; písmo Arial, velikost 12 bodů; nadpis 18 bodů (nad nadpisem 24 bodů a pod 18 bodů); poznámky pod čarou písmo Arial 11 bodů,
 • v textu podle potřeby zvýrazňovat jednotlivé pasáže - možno použít kurzívu, tučný text, (ale nepodtrhávat) a jiné grafické úpravy pro lepší přehlednost textu,
 • poznámky k textu a odkazy na citovanou literaturu umisťovat pod čarou automaticky programem Word, číslovat na každé stránce vždy od čísla 1,
 • při citování literatury je třeba respektovat zásady citování odborné literatury dle platné ČSN,
 • je třeba uvádět zdroje fotodokumentace i grafických a dalších příloh,
 • autoři odpovídají za obsahovou i jazykovou správnost (redakce neprovádí korektury textů),
 • autoři jsou zodpovědní za to, že jejich příspěvek neobsahuje utajované informace.

Monografie bude recenzována přinejmenším dvěma nezávislými externími experty.

Pro potřeby sborníku se instrukce pro potřeby monografie chápou jako doporučující (zveřejněny budou texty, ale i powerpointové prezentace).

Organizační výbor konference:

Policejní akademie České republiky v Praze:

 • doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D., děkan Fakulty bezpečnostního managementu
 • prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc., prorektor pro vědu a výzkum Policejní akademie České republiky v Praze
 • Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum Fakulty bezpečnostního managementu
 • Mgr. Bc. Karel Vokurka, kvestor Policejní akademie České republiky v Praze

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky:

 • Ing. Ivan Koleňák, sekce prevence a civilní nouzové připravenosti
 • kpt. Ing. Olga Píchová, vrchní komisař, oddělení krizového řízení odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Ministerstvo životního prostředí:

 • Ing. Pavel Marták, vedoucí oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod
 • Mgr. Ing. Jana Tejkalová, ministerský rada, oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod
 • Ing. Tereza Davidová, Ph.D., referent oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod

Svaz vodního hospodářství:

 • Sylvie Plechatá

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?povodne2017/index.html