Konference


Připravované akce


Mezinárodní vědecká konference, pořádaná Policejní akademií České republiky v Praze a Národní univerzitou veřejné služby, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky; Ministerstvem životního prostředí České republiky; Ministerstvem zemědělství České republiky; Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky; Svazem vodního hospodářství České republiky; Správou státních hmotných rezerv; Českým hydrometeorologickým ústavem, Výzkumným ústavem vodohospodářským Tomáše Garrigue Masaryka a Centrem pro bezpečný stát, z. s.

International Scientific Conference, organized by the Police Academy of the Czech Republic in Prague and the National University of Public Service, in cooperation with the Ministry of the Interior - General Directorate of the Fire Rescue Service of the Czech Republic; Ministry of Environment of the Czech Republic; Ministry of Agriculture of the Czech Republic; Ministry for Regional Development of the Czech Republic; Water Management Association of the Czech Republic; Administration of State Material Reserves of the Czech Republic; Czech Hydrometeorological Institute; Tomáš Garrigue Masaryk Water Research Institute and "Center for a Safe State", registerred associaion.


"Klimatická změna a její bezpečnostní dopady" - "Climate Change and its Security Impacts"


Pod záštitou generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Drahoslava RYBY; předsedy představenstva Svazu vodního hospodářství České republiky, z. s., RNDr. Petra KUBALY a rektora Policejní akademie České republiky v Praze, doc. JUDr. Mgr. Josefa SALAČE, Ph.D., dr.h.c., mult.

Under the auspices of the General Director of the Fire Rescue Service of the Czech Republic Major General. Ing. Drahoslav RYBA; Chairman of the Board of Directors of the Water Management Association of the Czech Republic, RNDr. Petr KUBALA and Rector of the Police Academy of the Czech Republic in Prague doc. JUDr. Mgr. Josef SALAČ, Ph.D., dr.h.c., mult.

18. a 19. září 2019 - 18 and 19 September 2019

Zapojené instituce (částečně v jednání)

 • Policejní akademie České republiky v Praze;
 • Národní univerzita veřejné služby;
 • Centrum pro bezpečný stát, z. s.;
 • Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky; Hasičský záchranný sbor České republiky;
 • Svaz vodního hospodářství;
 • Ministerstvo životního prostředí České republiky;
 • Ministerstvo zemědělství České republiky;
 • Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky;
 • Správa státních hmotných rezerv;
 • Český hydrometeorologický ústav;
 • Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garrigue Masaryka;
 • Akadémia Policajného zboru v Bratislave;
 • Policejní škola Sczytno;
 • Velvyslanectví Státu Izrael.

Involved institutions (subject of negotiaton)

 • Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • National University of Public Service;
 • Ministry of the Interior - General Directorate of the Fire Rescue Service of the Czech Republic; Fire Rescue Service of the Czech Republic;
 • "Center for a Safe State", registerred associaion;
  Water Management Association of the Czech Republic;
 • Ministry of Environment of the Czech Republic;
 • Ministry of Agriculture of the Czech Republic;
 • Ministry for Regional Development of the Czech Republic;
 • Administration of State Material Reserves of the Czech Republic;
 • Czech Hydrometeorological Institute;
 • Tomáš Garrigue Masaryk Water Research Institute;
 • Academy of the Police Force in Bratislava;
 • Sczytno Police School;
 • Embassy of the State of Israel.

Předpokládaný okruh účastníků konference: veřejná správa - zástupci dotčených resortů a institucí, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obcí; složky integrovaného záchranného systému - základní i ostatní; pedagogové a studenti vybraných vysokých škol; odborná veřejnost - právnické osoby, soukromé firmy.

Expected range of conference participants: public administration - representatives of concerned departments and institutions, regional authorities, municipalities with extended powers and municipalities; components of the Integrated Rescue System; educators and students of selected universities; professional public - legal persons, private companies.

Místo konání: Policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4. Pozice Policejní akademie České republiky v Praze viz ZDE (GPS 50.0170872N, 14.4315997E). Spojení na Policejní akademii České republiky v Praze městskou hromadnou dopravou, metro Kačerov, autobusy 139, 150 a 196, podrobnosti viz ZDE.

Venue: Police Academy of the Czech Republic in Prague (Lhotecká Street 559/7, ZIP CODE 143 01 Prague 4. Position of the Police Academy of the Czech Republic in Prague see HERE (GPS 50.0170872N, 14.4315997E). Connection to the Police Academy of the Czech Republic in Prague by means of public transport, subway station Kačerov, buses 139, 150 and 196, for details see HERE.

Jazyky konference: Čeština, slovenština, angličtina (předpokládá se simultánní tlumočení).

Conference languages: Czech, Slovak, English (simultaneous translantion is expected).

V rámci konference se předběžně předpokládají tyto tematické bloky:

 • Vývoj klimatu České republiky - minulost, současnost a předpoklad budoucího vývoje. Statistické podchycení situace.
 • Dopady vývoje klimatu na bezpečnost České republiky.
 • Zahraniční zkušenosti ohledně bezpečnostních dopadů klimatické změny.
 • Dopad změny klimatu na města, obce a územní plánování.
 • Perspektivy dalšího vývoje a výzkumu.

The following thematic blocks are anticipated during the conference:

 • Climate development in the Czech Republic - past, present and future. Statistical background of the situation.
 • Impacts of climate development on the security of the Czech Republic.
 • Foreign experience on the security impacts of climate change.
 • Impact of climate change on cities, municipalities and spatial planning.
 • Perspectives of further development and research.

Rozpracování programu konference viz - Draft of the Conference Programme ZDE - HERE.

Přihlašovací formulář - Application form ZDE - HERE.

Účet pro úhradu účastnického poplatku: 4016705329/0800, variabilní symbol: 20190918

Pro zefektivnění identifikace platby, uvádějte, prosím, celé jméno, nebo alespoň příjmení osoby, jíž se platba týká, případně i název vysílající instituce.

The account for payment of the attendance fee: 4016705329/0800, variable symbol: 20190918

To make the payment identification more effective, please include the full name or at least the surname of the person to whom the payment is made, or the name of the sending institution.

Kontaktní e-mail: sucho2019@polac.cz

Contact e-mail: sucho2019@polac.cz

Účastnický poplatek ve výši 1.400,- Kč ZAHRNUJE účast na konferenci, obědy dne 18. a 19. září 2019, další občerstvení, účast na společenském večeru a sborník na CD.

The attendance fee of CZK 1 400 INCLUDES participation in the conference, lunch on 18th and 19th September 2019, additional refreshments, attendance at the social evening and CD proceedings.

Účastnický poplatek NEZAHRNUJE ubytování, které je možné na vyžádání zajistit v prostorách Policejní akademie České republiky v Praze (včetně snídaně).

The attendance fee DOES NOT INCLUDE accommodation which can be arranged on request at the Police Academy of the Czech Republic in Prague (including breakfast).

Závazné termíny

 • zaslání přihlášky + úhrada případného účastnického poplatku do 3. září 2019 včetně;
 • zaslání příspěvku (prezentace) do sborníku do 8. září 2019 včetně;

Deadlines

 • sending an application + payment of a possible attendance fee until 3rd September 2019;
 • sending the paper (presentation) to the proceedings until 8th September 2019.

Upozorňujeme, že není v silách Policejní akademie České republiky v Praze zajistit parkování vozidel ve svém areálu (je možné využít neplacená parkoviště v bezprostředním okolí).

Please note that the Police Academy of the Czech Republic in Prague is not able to arrange parking in its premises (it is possible to use unpaid parking lots in the immediate vicinity).

Upozorňujeme, že areál Policejní akademie České republiky v Praze je nekuřácký.

Please note that the premises of the Police Academy of the Czech Republic in Prague are non-smoking.

Co se týče pravidel Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, se shora uvedenými osobními údaji subjektu osobních údajů, získanými prostřednictvím vyplnění přihlašovacího formuláře budou nakládat jen a výhradně členové organizačního výboru konference a pověření pracovníci Policejní akademie České republiky v Praze a Centra pro bezpečný stát, z. s. (dále všichni také jako "Správce"), pro účely samotné akce, souvisejících publikačních výstupů a prezentace Policejní akademie a Centra pro bezpečný stát, z. s. navenek. Tyto údaje budou uchovávány po dobu akce a dále tři roky po jejím skončení. Po této době budou tyto údaje zlikvidovány, s výjimkou údajů o zájemcích o publikování v navazující vědecké monografii.

As far as the rules of the General Data Protection Regulation are concerned, the above personal data of the personal data subject, obtained through the completion of the application form, will be handled only and exclusively by the members of the conference organizing committee and authorized staff of the Police Academy of the Czech Republic in Prague and the Center for Safe State [Centrum pro bezpečný stát]. (hereinafter also referred to as the "Administrator"), for the purposes of the event itself, the related publications and the external presentation of the Police Academy of the Czech Republic in Prague and the Center for the Safe State [Centrum pro bezpečný stát]. This data will be retained for the duration of the event and three years after its end. After this time, these data will be obliterated, with the exception of data on applicants for publishing in the follow-up scientific monograph.

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek;
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je účast subjektu údajů na akci pořádané Správcem;
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování;
 • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na adrese: poverenec@polac.cz;
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci;
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Instruction of the Personal Data Subject's

In accordance with the provisions of Article 13 of Regulation No. 2016/679 of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016, the General Data Protection Regulation (hereinafter "GDPR"), the Administrator informs that:

 • the Personal Data Subject's personal data will be processed on the basis of his/her free consent under the above conditions;
 • The reason for the provision of personal data by the Personal Data Subject is the participation of the data Subject in an event organized by the Administrator;
 • when processing the personal data of the Personal Data Subject, there will be no automated decision making or profiling;
 • The Administrator has appointed a Privacy Officer who can be contacted at: poverenec@polac.cz;
 • The Administrator does not intend to transfer the Personal Data Subject's data to a third country or an international organization;
 • The Personal Data Subject has the right to revoke his or her consent to the processing of personal data at any time, the right to request access from the Administrator to his/her personal data, their correction or erasure, or the limitation of processing, and to object to the processing; and the right to lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection if it considers that the Administrator proceeds in violation of the GDPR when processing personal data.

Organizační výbor konference

Organizational Committee of the Conference

 • prof. Ing. Bedřich ŠESTÁK, DrSc., Dr.h.c. prorektor pro vědu a výzkum Policejní akademie České republiky v Praze;
 • doc. JUDr. Mgr. Jan BAJURA, Ph.D., děkan Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze;
 • Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze;
 • Mgr. Bc. Karel VOKURKA, kvestor Policejní akademie České republiky v Praze;
 • Ing. Zdeňkem RATHAUSKÝ, MBA, Centrum pro bezpečný stát, z. s.
 • prof. Ing. Bedřich ŠESTÁK, DrSc., Dr.h.c. Vice-Rector for Science and Research of the Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • doc. JUDr. Mgr. Jan BAJURA, Ph.D., Dean of the Faculty of Security Management of the Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D., Vice-Dean for Science and Research of the Faculty of Security Management of the Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • Mgr. Bc. Karel VOKURKA, Bursar of the Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • Ing. Zdeňkem RATHAUSKÝ, MBA, "Center for a Safe State", registerred association.

Vědecký výbor konference

 • prof. Ing. Bedřich ŠESTÁK, DrSc., Dr.h.c., prorektor pro vědu a výzkum Policejní akademie České republiky v Praze;
 • doc. JUDr. Mgr. Jan BAJURA, Ph.D., děkan Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze;
 • Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze;
 • další členové budou upřesněni.

Scientific Committee of the Conference

 • prof. Ing. Bedřich ŠESTÁK, DrSc., Dr.h.c., Vice-Rector for Science and Research of the Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • doc. JUDr. Mgr. Jan BAJURA, Ph.D., Dean of the Faculty of Security Management of the Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D., Vice-Dean for Science and Research of the Faculty of Security Management of the Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • other members will be confirmed.


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?konference/sucho/index.html