Konference


Připravované akce


Mezinárodní vědecká konference, pořádaná Policejní akademií České republiky v Praze a Národní univerzitou veřejné služby, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí České republiky; Ministerstvem zemědělství České republiky; Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky; Správou státních hmotných rezerv; Svazem vodního hospodářství České republiky; Českým hydrometeorologickým ústavem, Výzkumným ústavem vodohospodářským Tomáše Garrigue Masaryka a Centrem pro bezpečný stát, zapsaný spolek.

International Scientific Conference, organized by the Police Academy of the Czech Republic in Prague and the National University of Public Service, in cooperation with the Ministry of the Interior - General Directorate of the Fire Rescue Service of the Czech Republic; Ministry of Environment of the Czech Republic; Ministry of Agriculture of the Czech Republic; Ministry for Regional Development of the Czech Republic; Water Management Association of the Czech Republic; Administration of State Material Reserves of the Czech Republic; Czech Hydrometeorological Institute; Tomáš Garrigue Masaryk Water Research Institute and "Center for a Safe State", registerred associaion.


"Klimatická změna a její bezpečnostní dopady"
"Climate Change and its Security Impacts"


Pod záštitou generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Drahoslava RYBY; předsedy představenstva Svazu vodního hospodářství České republiky, z. s., RNDr. Petra KUBALY a rektora Policejní akademie České republiky v Praze, doc. JUDr. Mgr. Josefa SALAČE, Ph.D., dr.h.c., mult.

Under the auspices of the General Director of the Fire Rescue Service of the Czech Republic Major General. Ing. Drahoslav RYBA; Chairman of the Board of Directors of the Water Management Association of the Czech Republic, RNDr. Petr KUBALA and Rector of the Police Academy of the Czech Republic in Prague doc. JUDr. Mgr. Josef SALAČ, Ph.D., dr.h.c., mult.

18. a 19. září 2019 - 18 and 19 September 2019

Zapojené instituce

 • Policejní akademie České republiky v Praze;
 • Národní univerzita veřejné služby;
 • Centrum pro bezpečný stát, zapsaný spolek;
 • Ministerstvo životního prostředí České republiky;
 • Ministerstvo zemědělství České republiky;
 • Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky;
 • Správa státních hmotných rezerv;
 • Svaz vodního hospodářství;
 • Český hydrometeorologický ústav;
 • Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garrigue Masaryka;
 • Svaz měst a obcí České republiky.
 • Akadémia Policajného zboru v Bratislave;
 • Velvyslanectví Státu Izrael.

Involved institutions

Police Academy of the Czech Republic in Prague; National University of Public Service; "Center for a Safe State", registerred associaion; Ministry of Environment of the Czech Republic; Ministry of Agriculture of the Czech Republic; Ministry for Regional Development of the Czech Republic; Administration of State Material Reserves of the Czech Republic; Water Management Association of the Czech Republic; Czech Hydrometeorological Institute; Tomáš Garrigue Masaryk Water Research Institute; Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic; Academy of the Police Force in Bratislava; Embassy of the State of Israel.

Předpokládaný okruh účastníků konference: veřejná správa - zástupci dotčených resortů a institucí, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obcí; složky integrovaného záchranného systému - základní i ostatní; pedagogové a studenti vybraných vysokých škol; odborná veřejnost - právnické osoby, soukromé firmy.

Expected range of conference participants: public administration - representatives of concerned departments and institutions, regional authorities, municipalities with extended powers and municipalities; components of the Integrated Rescue System; educators and students of selected universities; professional public - legal persons, private companies.

Místo konání: Policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4. Pozice Policejní akademie České republiky v Praze viz ZDE (GPS 50.0170872N, 14.4315997E). Spojení na Policejní akademii České republiky v Praze městskou hromadnou dopravou, metro Kačerov, autobusy 139, 150 a 196, podrobnosti viz ZDE.

Venue: Police Academy of the Czech Republic in Prague (Lhotecká Street 559/7, ZIP CODE 143 01 Prague 4. Position of the Police Academy of the Czech Republic in Prague see HERE (GPS 50.0170872N, 14.4315997E). Connection to the Police Academy of the Czech Republic in Prague by means of public transport, subway station Kačerov, buses 139, 150 and 196, for details see HERE.

Jazyky konference: Čeština, slovenština, angličtina (simultánní tlumočení dne 18. září 2019)..

Conference languages: Czech, Slovak, English (simultaneous translantion on 18th September 2019)..

Rozpracování programu konference viz - Draft of the Conference Programme ZDE - HERE.

Přihlašovací formulář - Application form ZDE - HERE.

Účet pro úhradu účastnického poplatku: 4016705329/0800, variabilní symbol: 20190918

Pro zefektivnění identifikace platby, uvádějte, prosím, celé jméno, nebo alespoň příjmení osoby, jíž se platba týká, případně i název vysílající instituce.

The account for payment of the attendance fee: 4016705329/0800, variable symbol: 20190918

To make the payment identification more effective, please include the full name or at least the surname of the person to whom the payment is made, or the name of the sending institution.

Kontaktní e-mail: sucho2019@polac.cz

Contact e-mail: sucho2019@polac.cz

Účastnický poplatek ve výši 1.400,- Kč ZAHRNUJE účast na konferenci, obědy dne 18. a 19. září 2019, další občerstvení, účast na společenském večeru a sborník na CD.

The attendance fee of CZK 1 400 INCLUDES participation in the conference, lunch on 18th and 19th September 2019, additional refreshments, attendance at the social evening and CD proceedings.

Účastnický poplatek NEZAHRNUJE ubytování, které je možné na vyžádání zajistit v prostorách Policejní akademie České republiky v Praze (včetně snídaně).

The attendance fee DOES NOT INCLUDE accommodation which can be arranged on request at the Police Academy of the Czech Republic in Prague (including breakfast).

Závazné termíny

 • zaslání přihlášky + úhrada případného účastnického poplatku do 10. září 2019 včetně (v případě předchozí domluvy je možné poplatek hradit na místě v den konference);
 • zaslání příspěvku (prezentace) do sborníku do 11. září 2019 včetně;

Deadlines

 • sending an application + payment of a possible attendance fee until 10th September 2019;
 • sending the paper (presentation) to the proceedings until 11th September 2019.

Upozorňujeme, že není v silách Policejní akademie České republiky v Praze zajistit parkování vozidel ve svém areálu (je možné využít neplacená parkoviště v bezprostředním okolí).

Please note that the Police Academy of the Czech Republic in Prague is not able to arrange parking in its premises (it is possible to use unpaid parking lots in the immediate vicinity).

Upozorňujeme, že areál Policejní akademie České republiky v Praze je nekuřácký.

Please note that the premises of the Police Academy of the Czech Republic in Prague are non-smoking.

Co se týče pravidel Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, se shora uvedenými osobními údaji subjektu osobních údajů, získanými prostřednictvím vyplnění přihlašovacího formuláře budou nakládat jen a výhradně členové organizačního výboru konference a pověření pracovníci Policejní akademie České republiky v Praze a Centra pro bezpečný stát, z. s. (dále všichni také jako "Správce"), pro účely samotné akce, souvisejících publikačních výstupů a prezentace Policejní akademie a Centra pro bezpečný stát, z. s. navenek. Tyto údaje budou uchovávány po dobu akce a dále tři roky po jejím skončení. Po této době budou tyto údaje zlikvidovány, s výjimkou údajů o zájemcích o publikování v navazující vědecké monografii.

As far as the rules of the General Data Protection Regulation are concerned, the above personal data of the personal data subject, obtained through the completion of the application form, will be handled only and exclusively by the members of the conference organizing committee and authorized staff of the Police Academy of the Czech Republic in Prague and the Center for Safe State [Centrum pro bezpečný stát]. (hereinafter also referred to as the "Administrator"), for the purposes of the event itself, the related publications and the external presentation of the Police Academy of the Czech Republic in Prague and the Center for the Safe State [Centrum pro bezpečný stát]. This data will be retained for the duration of the event and three years after its end. After this time, these data will be obliterated, with the exception of data on applicants for publishing in the follow-up scientific monograph.

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek;
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je účast subjektu údajů na akci pořádané Správcem;
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování;
 • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na adrese: poverenec@polac.cz;
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci;
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Instruction of the Personal Data Subject's

In accordance with the provisions of Article 13 of Regulation No. 2016/679 of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016, the General Data Protection Regulation (hereinafter "GDPR"), the Administrator informs that:

 • the Personal Data Subject's personal data will be processed on the basis of his/her free consent under the above conditions;
 • The reason for the provision of personal data by the Personal Data Subject is the participation of the data Subject in an event organized by the Administrator;
 • when processing the personal data of the Personal Data Subject, there will be no automated decision making or profiling;
 • The Administrator has appointed a Privacy Officer who can be contacted at: poverenec@polac.cz;
 • The Administrator does not intend to transfer the Personal Data Subject's data to a third country or an international organization;
 • The Personal Data Subject has the right to revoke his or her consent to the processing of personal data at any time, the right to request access from the Administrator to his/her personal data, their correction or erasure, or the limitation of processing, and to object to the processing; and the right to lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection if it considers that the Administrator proceeds in violation of the GDPR when processing personal data.

Organizační výbor konference

Organizational Committee of the Conference

 • prof. Ing. Bedřich ŠESTÁK, DrSc., Dr.h.c. prorektor pro vědu a výzkum Policejní akademie České republiky v Praze;
 • doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze;
 • Mgr. Bc. Karel VOKURKA, kvestor Policejní akademie České republiky v Praze;
 • Ing. Zdeněk RATHAUSKÝ, MBA, Centrum pro bezpečný stát, zapsaný spolek.


 • prof. Ing. Bedřich ŠESTÁK, DrSc., Dr.h.c. Vice-Rector for Science and Research of the Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D., Vice-Dean for Science and Research of the Faculty of Security Management of the Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • Mgr. Bc. Karel VOKURKA, Bursar of the Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • Ing. Zdeněk RATHAUSKÝ, MBA, "Center for a Safe State", registerred association.

Vědecký výbor konference

 • prof. Ing. Bedřich ŠESTÁK, DrSc., Dr.h.c., prorektor pro vědu a výzkum Policejní akademie České republiky v Praze;
 • doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze;
 • genmjr. prof. Dr. Joszef PADANYI, prorektor pro vědu, Národní univerzita veřejné služby; National University of Public Service.

Scientific Committee of the Conference

 • prof. Ing. Bedřich ŠESTÁK, DrSc., Dr.h.c., Vice-Rector for Science and Research of the Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D., Vice-Dean for Science and Research of the Faculty of Security Management of the Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • Major General prof. Dr. Joszef PADANYI, Vice-Rector for Science of the National University of Public Service.


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?konference/sucho/index.html