KnihovnaPŘEHLED REŠERŠÍ ZPRACOVANÝCH V R. 2010


Rešerše jednorázové


R001/10 Metody efektivního vedení lidí k vyšší výkonnosti
R002/10 Mezinárodní policejní mise - OSN, EU, PČR
R003/10 Oběti domácího násilí
R004/10 Teorie superkompenzace a její využití při sportovním tréninku
R 005/10 Kriminalistická rekonstrukce
R 006/10 Kyberterorismus
R 007/10 Trestná činnost páchaná z nenávisti
R 008/10 DP, ZP a disertační práce s romskou tématikou
R 009/10 Postavení azylantů v mezinárodním právu
R 010/10 Recidiva v trestním zákoně
R 011/10 Postavení ženy ve společnosti
R 012/10 Federativní model ve státovědě
R 013/10 Trestná činnost páchaná na seniorech
R 014/10 Domácí násilí
R 015/10 80 let boje policie proti drogám
R 016/10 Krizové řízení
R 017/10 Teoreticko aplikační problémy skončení služebního poměru příslušníků policajného zboru - srovnání s českou právní úpravou
R 018/10 Preventivně výchovný program
R 019/10 Využití kriminalistického experimentu ve znalecké činnosti
R 020/10 Vyšetřování příčin požáru
R 021/10 Šikana
R 022/10 Manželství
R 023/10 Sportovní riziko - okolnosti vylučující protiprávnost
R 024/10 Dlouhodobé tresty odnětí svobody
R 025/10 Rodina jako předpoklad integrace jedince do společnosti
R 026/10 Dětská pornografie a dětská prostituce
R 027/10 Zpravodajství jako nástroj protiterorismu
R 028/10 Organizace, působnost a řízení SKPV
R 029/10 Trest domácího vězení
R 030/10 Sebevraždy, asistované sebevraždy, euthanázie
R 031/10 Trestněprávní ochrana práv duševního vlastnictví
R 032/10 Kriminologie, prevence kriminality
R 033/10 Pojem a podstata daktyloskopie
R 034/10 Otevřené informační zdroje a protiterorismus
R 035/10 Kriminalistická audioexpertiza
R 036/10 Ochranná opatření
R 037/10 Trestné činy v průmyslovém vlastnictví
R 038/10 Historický vývoj právní úpravy dohledu nad bezpečností silničního provozu na území ČR od r. 1938
R 039/10 Spolupráce policie ČR a orgánů státní správy a územní samosprávy v oblasti ochrany životního prostředí
R 040/10 Drogová scéna ve věznicích
R 041/10 Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
R 042/10 Vyšetřování - trestní právo
R 043/10 Formování psychologického kontaktu mezi vyslýchaným a vyslýchajícím
R 044/10 Přípravné řízení trestní
R 045/10 Eskorty osob
R 046/10 Ohledání místa činu
R 047/10 Tvorba cílů ochrany vnitřní bezpečnosti a veř. pořádku
R 048/10 Státní zastupitelství v ČR a prokuratura na Slovensku
R 049/10 Metodika k prošetřování trestné činnosti policistů
R 050/10 Organizovaná kriminalita
R 051/10 Řízení lidských zdrojů
R 052/10 SBS v ČR a SR
R 053/10 Střelba na jedoucí a pronásledované vozidlo
R 054/10 Penitenciární péče jako způsob prevence
R 055/10 Vnitrostátní a mezinárodní právní úprava ochrany státních hranic od vzniku Rakousko-Uherska
R 056/10 Globální terorismus
R 057/10 Sport a trestní právo
R 058/10 Způsoby řešení úpadku
R 059/10 Způsob páchání trestného činu a jeho krim. význam
R 060/10 Operativně pátrací činnost, operativně pátrací prostředky
R 061/10 Ublížení na zdraví
R 062/10 Peněžitý trest
R 063/10 Recidiva kriminality
R 064/10 Ochrana osobních údajů v informačních systémech EU
R 065/10 Finanční kriminalita a její legislativní vymezení
R 066/10 Informační systémy policie v rámci Schengenského prostoruá
R 067/10 Bipedální lokomoce
R 068/10 Charakteristika drogové kriminality
R 069/10 Syndrom vyhoření
R 070/10 Ochranné léčení ve výkonu trestu odnětí svobody
R 071/10 Biometrie v daktyloskopii
R 072/10 Státní správa na úseku živnostenského podnikání
R 073/10 Kriminologické aspekty trestného činu loupeže
R 074/10 Soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče
R 075/10 Specifická ochrana určených objektů
R 076/10 Vznik a vývoj pozemních komunikací ve světě
R 077/10 Sociální reintegrace propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody
R 078/10 Využití DNA v kriminalistice z ekonomického hlediska
R 079/10 Problematika zklidňování silničního provozu ve městech a obcích
R 080/10 Pády osob, ohledání místa činu
R 081/10 Kontrola kriminality mládeže
R 082/10 Práva výkonných umělců a jejich ochrana
R 083/10 Kriminální a teroristické činy
R 084/10 Vývoj dohledu nad silničním provozem od r. 1953 do r. 1997
R 085/10 Pátrání po osobách
R 086/10 Vazba
R 087/10 Domácí násilí
R 088/10 Analýza možnosti využití ostatních složek IZS při realizaci typových činností
R 089/10 Typické vyšetřování situace a zvláštnosti počátečních úkonů při vyšetřování požárů
R 090/10 Prognóza vývoje fyzické zdatnosti uchazečů o práci u Policie ČR
R 091/10 Zpravodajské služby v boji s terorismem
R 092/10 Zákon o služebním poměru - ZKP
R 093/10 Financování terorismu a opatření proti němu
R 094/10 Ochranná opatření
R 095/10 Alternativní řešení trestních věcí
R 096/10 Pojistné podvody
R 097/10 Výkon trestu odnětí svobody
R 098/10 Sledování osob a věcí
R 099/10 Komparace Ústavy ČR s ústavami států EU
R 100/10 Sebevraždy
R 101/10 Vztah Interpolu a Europolu
R 102/10 Zásady ukládání trestů
R 103/10 Kriminalistická charakteristika stop TČ krádeže
R 104/10 Vzdělávání vězněných ve výkonu trestu odnětí svobody
R 105/10 Zločinné spolčení
R 106/10 Psychologické aspekty sériových vražd
R 107/10 Týrání a zanedbávání v etiologii sociálně patologických jevů
R 108/10 Legalizace výnosů z trest. činnosti
R 109/10 Služební kynologie
R 110/10 Represivní strategie v rámci kriminality mládeže
R 111/10 Delikty páchané pod vlivem omamných a psych. látek
R 112/10 Týrané a sexuálně zneužívané děti
R 113/10 Daktyloskopická identifikace
R 114/10 Problémy institutu vazby
R 115/10 Rozvoj, posuzování vlivů staveb na životní prostředí
R 116/10 Didaktické-organizačně metodické formy služební přípravy
R 117/10 Zákon o zbraních a střelivu
R 118/10 Právní a taktické postupy kriminální policie při odhalování násilných projevů organizovaného zločinu
R 119/10 Informační systémy policie a jejich využití při typování pachatelů trestné činnosti


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/res_10.html