KnihovnaPŘEHLED REŠERŠÍ ZPRACOVANÝCH V R. 2008

R 001/08 Třetí říše a holocaust
R 002/08 Biomechanika pádu z výšky, ze schodů, ze stoje na zem
R 003/08 Obnova řízení podle správního řádu
R 004/08 Multikulturalismus
R 005/08 Vlastnictví vod a užitku z ní
R 006/08 Kriminalistické aspekty boje s extremismem
R 007/08 Dozor státního zástupce v přípravném řízení
R 008/08 Neverbální komunikace v policejní praxi
R 009/08 Padělání bankovek a mincí
R 010/08 Trestání válečných zločinců
R 011/08 Kupní smlouva podle občanského zákoníku
R 012/08 Strategický management
R 013/08 Management kvality
R 014/08 Analýza rizika teroristických hrozeb
R 015/08 Postupimská a Jaltská konference
R 016/08 Ochrana svědka v právu EU
R 017/08 Analýza reálné sebeobrany laiků
R 018/08 Profesní sdružení v oboru bezpečnosti
R 019/08 Ochrana osobních údajů
R 020/08 Biomechanika
R 021/08 Kinematika úderu
R 022/08 Sportovní diváctví jako psychologický problém
R 023/08 Vodní záchranná služba
R 024/08 Válka proti terorismu, cíle, obsah, metody, prostředky
R 025/08 Jednatel ve společnosti s ručením omezeným
R 026/08 Psychologické aspekty krizové situace
R 027/08 Prvotní a neodkladné úkony policistů pořádkové policie na místě trest. činu
R 028/08 Výroba a použití podomácku vyrobených střelných zbraní
R 029/08 Taktika a metodika prohlídky
R 030/08 Využití letecké služby (vrtulníky) pro zvládání krizových situací
R 031/08 Indikátory a jejich použití při řízení bezpečnosti
R 032/08 Daktyloskopie - upotřebitelnost daktyl. stopy podle počtu shodných daktyloskop. markantů
R 033/08 Kriminalistické verze
R 034/08 Obecně prospěšné práce
R 035/08 Fire investigation
R 036/08 Softwarová a internetová trestná činnost
R 037/08 Metodika vyjednávání v případech držení rukojmí
R 038/08 Sankční politika ve vztahu k pachatelům korupčních trestných činů
R 039/08 Mimosoudní řešení sporů
R 040/08 Postup před zahájením trestního stíhání
R 041/08 Znalostní management
R 042/08 Použití zbraně a donucovacích prostředků
R 043/08 Dlouhodobé tresty odnětí svobody
R 044/08 Právní význam kriminalisté identifikace
R 045/08 Okolnosti vylučující protiprávnost
R 046/08 Význam náboženství a ideologií v oblasti terorismu
R 047/08 Implementace kvality v PČR, zejména community policing
R 048/08 Násilná trestná činnost
R 049/08 Policejní mise Evropské unie
R 050/08 Kriminalistické zkoumání mikrostop
R 051/08 Správa státních hmotných rezerv při krizových stavech
R 052/08 Andragogika, vzdělávání dospělých
R 053/08 Leasing, burza cenných papírů
R 054/08 Diskriminace v právních vztazích
R 055/08 Adhezní řízení
R 056/08 Kriminalita prvotrestaných
R 057/08 Mezinár. policejní spolupráce se zaměřením na Europol a Interpol
R 058/08 Šikana ve škole
R 059/08 Stres/psychická zátěž v policejní práci
R 060/08 Efektivita programů prevence kriminality
R 061/08 Úloha policie v systému prevence kriminality
R 062/08 Svědek v trestním řízení
R 063/08 Počítačová kriminalita
R 064/08 Model Excelence EFQM - optimalizace vztahu policistů ke službě a občanů k Policii ČR
R 065/08 Taktika výslechu zadržené podezřelé osoby a osoby obviněné ze závažné tr. činnosti ve speciální výslechové místnosti
R 066/08 Obchodování s lidmi
R 067/08 Recidiva kriminality mládeže
R 068/08 Děti a mladiství jako oběti trestné činnosti
R 069/08 Kriminologické aspekty korupce v ČR
R 070/08 Korupce
R 071/08 Programy zacházení s mladistvými ve výkonu vazby
R 072/08 Forenzní psycholingvistika
R 073/08 Alternativní řešení provinění u mladistvých pachatelů
R 074/08 Aspekty hromadného narušování veřejného pořádku při fotbalových utkáních
R 075/08 Odměňování a hodnocení prac. v pracovně-právních vztazích
R 076/08 Personální bibliografie Nikolaj HRIB
R 077/08 Kriminalistické zkoumání dokumentů a psacích prostředků a jejich právní využití
R 078/08 Ochrana majetkových vztahů prostřednictvím trestního práva, TČ dle § 250 TZ
R 079/08 Kriminalita a statistika kriminality
R 080/08 Prevence, zločinnost, kriminologie
R 081/08 Domácí vězení jako alternativa k trestu odnětí svobody
R 082/08 Historie služební kynologie
R 083/08 Protipovodňová opatření na řece Opavě - výstavba vodního díla Nové Heřminovy
R 084/08 Obecní policie
R 085/08 Rizikové inženýrství
R 086/08 Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika
R 087/08 Efektivita v územní veřejné správě
R 088/08 Střelecká příprava
R 089/08 Cizinecký režim v Evropské unii
R 090/08 Ochrana osobnosti v pracovním právu
R 091/08 Domácí násilí
R 092/08 Neúplná rodina a její vliv na kriminalitu dětí a mladistvých
R 093/08 Vzdělávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody
R 094/08 Možnosti využití DNA ve forenzní praxi
R 095/08 Vliv působení vodního prostředí na lidskou tkáň
R 096/08 Odchod policistů od policie
R 097/08 Reakční čas
R 098/08 Historický vývoj vězeňství v českých zemích
R 099/08 Ochranné léčení ve výkonu trestu odnětí svobody
R 100/08 Psychologické profilování neznámého pachatele
R 101/08 Vedení hlídkové služby
R 102/08 Kriminalisticko-technická dokumentace, její perspektivy
R 103/08 Zvláštnosti taktiky výslechu účastníků dopravních nehod
R 104/08 Psychologie výslechu
R 105/08 Manažerská komunikace v policejní činnosti
R 106/08 Prostředky a metody terorismu a možná protiopatření v ČR
R 107/08 Příčiny, formy a projevy vandalismu
R 108/08 Terorismus jako forma psychologické války
R 109/08 Trestné činy a správní delikty na úseku životního prostředí
R 110/08 Federace v komparačním pojetí ústavních systémů
R 111/08 Psychologie práva /právo a psychologie/
R 112/08 Kriminologické aspekty tr. činu znásilnění
R 113/08 Komerční sexuální zneužívání dětí
R 114/08 Právní úpravy státní služby příslušníků policie ve vybraných státech Evropy
R 115/08 Sociální zabezpečení příslušníků police ve vybraných státech Evropy
R 116/08 Bodnutí nožem
R 117/08 Ekologická kriminalita
R 118/08 Negativní společenské jevy s kriminologickým potenciálem
R 119/08 Tolerované závislosti jako kriminogenní faktor
R 120/08 Seznam ZP a DP zpracovaných na PA ČR od r. 2003 na zadaná témata
R 121/08 Euthanazie
R 122/08 Vliv vnějších parametrů na kinematické a dynamické aspekty vybraných úderů
R 123/08 Obnova po povodních 2002 v Praze
R 124/08 Správní řízení ve věci správního vyhoštění
R 125/08 Efektivita v územní veřejné správě
R 126/08 Neoprávněné užívání cizí věci
R 127/08 Ublížení na zdraví z nedbalosti v léčebném procesu
R 128/08 Komerční sexuální zneužívání dětí v ČR
R 129/08 Metodika vyšetřování daňových deliktů
R 130/08 Schengenská dohoda
R 131/08 Největší narušení veřejného pořádku v ČR
R 132/08 Leader Ship
R 133/08 Historie a vývoj sebeobrany v ČR po roce 1918
R 134/08 Právo a kriminalistická identifikace


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/res_08.html