KnihovnaREŠERŠE zpracované v r. 2007

R 001/07 Místo psychologa v kriminalistickém vyšetřovacím týmu, sestavujícím profil pachatele trestné činnosti
R 002/07 Napadení pracovníků záchranné služby a možnosti řešení
R 003/07 Odborná kriminalistická literatura v ČR
R 004/07 Preventivní programy a sebeobrana
R 005/07 Zákon o zbraních č. 119/2002 Sb. - hodnocení odbornou veřejností
R 006/07 Atributy československé a české státnosti
R 007/07 Násilná trestná činnost mladistvých - ZP a DP
R 008/07 Identifikace osob podle trasologických stop
R 009/07 Stres policistů a posttraumatická intervenční péče
R 010/07 Validita výpovědi
R 011/07 Přípravné řízení trestní
R 012/07 Odhalování tr. činnosti související s machinacemi na obchodním rejstříku
R 013/07 Agresivní jednání policistů při zákrocích proti davům
R 014/07 Česká bezpečnostní politika v současném světě
R 015/07 Vědní obory v sebeobraně
R 016/07 Tlumiče hluku výstřelu, jejich konstrukce a využití.
R 017/07 Právo a informace
R 018/07 Zjišťování příčin požárů a výbuchů
R 019/07 Psychologie oběti
R 020/07 Azyl
R 021/07 Policejní akce v podmínkách P ČR
R 022/07 Činnost inspektorátu zbraní, střeliva, výbušnin a drog, vyhlášení nouzového stavu a spolupráce se složkami IZS
R 023/07 Řízení pracovní výkonnosti
R 024/07 Osobnost pachatele v kriminologii
R 025/07 DVI Team (identifikace oběti hromadného neštěstí)
R 026/07 Dobrovolnická služba při zajišťování vnitřní bezpečnosti v zahraničí a v ČR
R 027/07 Vliv managementu na zvyšování efektivnosti ve veřejné správě
R 028/07 Oprávnění policisty
R 029/07 Pojem a úkoly Policie ČR
R 030/07 Dozor státního zástupce v přípravném řízení
R 031/07 Aspekty výuky metodiky služebních zákroků pořádkové policie ČR
R 032/07 Organizovaný zločin - učebnice a skripta pro studenty policejních škol v ČR
R 033/07 Státní hranice ČR, pohraniční policie
R 034/07 Použití donucovacích prostředků a zbraně policistou
R 035/07 Pytláctví
R 036/07 Oprávnění strážníků obecní policie
R 037/07 Kriminalistické zkoumání ručního písma
R 038/07 Právní úprava výkonu činnosti kynologie a služby cizinecké a pohraniční policie
R 039/07 Oprávnění k úkonům v souvislosti s řízením o přestupcích
R 040/07 Oprávnění celníka
R 041/07 Podmíněné zastavení trestního stíhání
R 042/07 Oprávnění policisty v případech domácího násilí
R 043/07 Aplikace technik karate v policejní praxi
R 044/07 Psychologické aspekty viktimizace
R 045/07 Psychologické profilování
R 046/07 Vichřice
R 047/07 Policejní sbory a vnitřní bezpečnostní složky v zemích EU
R 048/07 Bezpečnost a krizové řízení
R 049/07 Biomechanická analýza úderu tomfou
R 050/07 Správní procesní delikty, smíšené správní delikty, jiné správní delikty fyzických a právnických osob
R 051/07 Povinnosti policisty
R 052/07 Kriminalita na úseku zdravotnhího pojištění cizinců
R 053/07 Povinnosti příslušníků Vězeňské služby ČR
R 054/07 Vliv přetlaku na lidský organismus u dekompresních chorob
R 055/07 Krevní stopy
R 056/07 Organizovaný zločin - pojem "kriminální audit"
R 057/07 Integrovaný záchranný systém
R 058/07 Muslimské komunity a demokratická společnost
R 059/07 Problematika odhalení identity informátora v trestním řízení
R 060/07 Kriminalita a masmédia
R 061/07 Vztahy biologicko-genetické podstaty člověka jako pachatele trestného činu
R 062/07 Státní občanství, právo sdružovací a shromažďovací
R 063/07 Součinnost Služby pořádkové policie ČR se složkami IZS při MU
R 064/07 Kriminologické aspekty trestného činu znásilnění
R 065/07 Daktyloskopie, stálost stop
R 066/07 Děti a mladiství jako oběti trestné činnosti
R 067/07 Právní kvalifikace skutku
R 068/07 Stres v policejní práci
R 069/07 Kriminologické aspekty prekriminality
R 070/07 Policie jako správní orgán
R 071/07 Alternativní tresty a restorativní justice
R 072/07 Základní odborná příprava policistů
R 073/07 Občanské průkazy, cestovní doklady
R 074/07 Alternativní řešení trestních věcí v trest. řízení
R 075/07 Činnost státního zastupitelství v civilním řízení
R 076/07 Díla Fr. Storcha
R 077/07 Transsexualita a kriminalita páchaná transsexuály
R 078/07 Přerážecí technika - taekwondo, úderové techniky karate, fyziologie úderu
R 079/07 Právní předpisy územní samosprávy
R 080/07 Kriminalistická charakteristika a typické stopy krádeží
R 081/07 Metodika vyšetřování pojistných podvodů.
R 082/07 Smlouva o dílo
R 083/07 Analýza kriminalistických metod v činnosti pořádkové služby
R 084/07 Ombudsman
R 085/07 Cestovní doklady, OP, RČ, evidence obyvatel
R 086/07 Postup před zahájením trestního řízení
R 087/07 Vztahy biologické, sociální a genetické podstaty člověka jako pachatele trestného činu
R 088/07 Nebezpečné odpady
R 089/07 Subjekty protidrogové prevence v ČR a jejich činnost
R 090/07 Psychologické aspekty katastrofm
R 091/07 Trestní právo procesní - odložení a jiné vyřízení věci
R 092/07 Spolupráce obecní policie s Policií ČR
R 093/07 Střelivo pro revolvery
R 094/07 Cyklisté jako významná skupina účastníků silničního provozu
R 095/07 Problematika profese řidiče kamionové dopravy
R 096/07 Europol - organizační a funkční aspekty
R 097/07 Společná cizinecká politika EU
R 098/07 Organizace a řízení služby pořádkové policie v turistických a rekreačních oblastech
R 099/07 Identifikace osob podle biologických stop
R 100/07 Bezpečnostní politika ČR
R 101/07 Použití neletálních zbraní
R 102/07 Historický vývoj dopravně bezpečnostních služeb na území ČR
R 103/07 Ochrana ústavních činitelů
R 104/07 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu
R 105/07 Dokazování
R 106/07 Význam a funkce policejní uniformy 78
R 107/07 Znalostní management
R 108/07 Odčerpávání nezákonných výnosů
R 109/07 Silniční kontroly vozidel přepravující nebezpečné látky
R 110/07 Komerční sexuální zneužívání dětí
R 111/07 Posttraumatická stresová situace policisty po použití střelné zbraně
R 112/07 Pojistné podvody
R 113/07 Motivace pracovní činnosti z hlediska psychologie
R 114/07 Terorismus jako nástroj vedení psychologické války
R 115/07 Orgány a instituce EU a jejich role v legislativním procesu
R 116/07 Poskytování humanitární pomoci
R 117/07 Dokazování v přestupkovém řízení
R 118/07 Nové trendy ve vývoji střeliva
R 119/07 Psychologické profilování pachatele
R 120/07 Taktika výslechu
R 121/07 Zánik trestnosti
R 122/07 Nucené práce, novodobé otrokářství (obchod s lidmi za účelem pracovního vykořisťování
R 123/07 Trestní odpovědnost za zdravotnický postup non lege artis v porodnictví
R 124/07 Krizové řízení při havarijní události chemického podniku
R 125/07 Krizová komunikace v průběhu krizového řízení při havarijní události chemického podniku
R 126/07 Postavení a úloha Interpolu a Europolu v boji se zločinem
R 127/07 Rekognice
R 128/07 Přeprava nebezpečných věcí po pozemních komunikacích
R 129/07 Kriminalistické zkoumání léčiv a drog
R 130/07 Sekundární viktimizace
R 131/07 Neodkladné, neopakovatelné a zajišťovací úkony
R 132/07 Dějiny policejního vzdělávání v ČR
R 133/07 Smlouva o dílo
R 034/07 Kriminalistická fotografie
R 135/07 Služební zákon o definitivě, její význam a dopady
R 136/07 Historický vývoj řešení právní úpravy kvality ve veřejné správě
R 137/07 Protiterorismus a boj s terorismem v podmínkách ČR
R 138/07 Systémové hodnocení příslušníků policie ČR a okolních států
R 139/07 Kyberterorismus
R 140/07 Přípravné řízení, zkrácené přípravné řízení
R 141/07 Použití nepřiměřené síly při policejním zákroku
R 142/07 Kriminalita spojená s užíváním drog
R 143/07 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
R 144/07 Hnutí Červeného kříže se zaměřením na krizové řízení
R 145/07 Ochrana svědka v českém a slovenském právním systému
R 146/07 Taktika osobní prohlídky
R 147/07 Trestněprávní ochrana před zneužíváním návykových látek
R 148/07 Typické vyšetřovací situace a zvláštnosti počátečních úkonů při vyšetřování požárů
R 149/07 Prevence diváckého násilí
R 150/07 Přeprava peněz a cenností
R 151/07 Soukromé bezpečnostní služby
R 152/07 Vývoj trestů a jejich aplikace
R 153/07 Stres v policejní práci (1985 - 1989)
R 154/07 Využití psychologie při vyšetřování TČ
R 155/07 Korupce
R 156/07 Mezinárodněprávní aspekty tzv. Benešových dekretů
R 157/07 Policejní agrese
R 158/07 Morálka bez etiky
R 159/07 Prohlídka
R 160/07 Válečné právo a trestání
R 161/07 Tvořivý přístup učitele k vyučovacímu procesu
R 162/07 Kriminalisticko-technické zkoumání psacích prostředků
R 163/07 Způsoby páchání a utajování TČ násilného překročení státní hranice
R 164/07 Životní prostředí
R 165/07 Správní delikty práv. osob, jiné správní delikty fyzických osob, smíšené správní delikty, správní pořádkové delikty
R 166/07 Postup policejního orgánu při prověřování a vyšetřování trestné činnosti na životním prostředí
R 167/07 Domácí násilí jako celospolečenský problém
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/res_07.html