KnihovnaPřehled rešerší zpracovaných v r. 2006

R 001/06 Organizovaná kriminalita
R 002/06 Zkrácené přípravné řízení trestní
R 003/06 Interpersonální konflikty a jejich řešení
R 004/06 Hospodářská kriminalita jako problém kriminalistický a kriminologický
R 005/06 Rekodifikace trestního zákona.
R 006/06 Optimalizace vztahu učitel a student vysoké školy
R 007/06 Krizová komunikace
R 008/06 Mediální gramotnost, mediální výchova
R 009/06 Sociálně patologické jevy
R 010/06 Vzdělávání zvláštních sociálních skupin.
R 011/06 Kreativita a kreativní učení. Aktivační metody a jejich použití ve výuce dospělých
R 012/06 Metody a organizační formy vzdělávání dospělých
R 013/06 Sebeobrana žen
R 014/06 Krizový management
R 015/06 Rozhodovací proces policisty při použití donucovacích prostředků
R 016/06 Obecní policie
R 017/06 Zákon o veřejných zakázkách jako protikorupční opatření, zadávání veřejných zakázek v ČR
R 018/06 Kynologie
R 019/06 Technické prostředky, donucovací prostředky
R 020/06 Prevence kriminality
R 021/06 Oprávněné použití zbraně
R 022/06 Domobrana, národní garda
R 023/06 Srovnání ústavních systémů v zemích klasické ústavní komparatistiky
R 024/06 Identifikace osob podle papilárních linií
R 025/06 Znásilnění - právní rozbor, prevence
R 026/06 Kriminalistické zkoumání psacích prostředků
R 027/06 Patologické hráčství .
R 028/06 Psychologie výpovědi
R 029/06 Postavení a úkoly plánování v rámci krizového řízení
R 030/06 Krizová komunikace
R 031/06 Operativně pátrací prostředky a jejich využití v dokazování
R 032/06 Oprávnění vojenských policistů
R 033/06 Vztahy policie ke státním orgánům a k dalším subjektům
R 034/06 Služební zákroky pod jednotným velením v pořádkových jednotkách
R 035/06 Pojem a úkoly policie
R 036/06 Správní řád (2005 - 2006 ) a veřejnoprávní smlouvy (období 2000- 2006)
R 037/06 Zkrácené přípravné řízení
R 038/06 Psychologie výslechu
R 039/06 Drogy a jejich zneužívání ve věznicích
R 040/06 Kriminalistická biologie a DNA
R 041/06 Doživotní trest
R 042/06 Služba pořádkové policie jako významný subjekt situační prevence kriminality
R 043/06 Prověrka výpovědi na místě
R 044/06 Zásady evakuace osob, metodika provedení evakuace vybraného objektu
R 045/06 Historie korupce ve světě
R 046/06 Zneužití látek používaných v lékařství k páchání TČ
R 047/06 Soukromé bezpečnostní služby
R 048/06 Irská republikánská armáda, ETA
R 049/06 Právní, psychologické a morální aspekty použití zbraně
R 050/06 Metodika činnosti štábu v pátrací akci
R 051/06 Vyšetřování silničních dopravních nehod
R 052/06 Povodeň v r. 1997
R 053/06 Děti jako oběti domácího násilí
R 054/06 Neofašismus
R 055/06 Probační a mediační služba se zaměřením na alternativní řešení trestních věcí
R 056/06 Kriminologické aspekty kriminality cizinců
R 057/06 Recidiva trestné činnosti
R 058/06 Kriminalita cizinců
R 059/06 Kriminalistické problémy zadržení
R 060/06 Právní úprava tr. řízení od 1.1.1993 v SR, právní úprava po rekodifikaci tr. řádu v SR
R 061/06 Metody efektivního vedení lidí k vyšší výkonnosti
R 062/06 Reakce organismu na použití donucovacích prostředků
R 063/06 Identifikace osob podle ručního písma
R 064/06 Korupce
R 065/06 Podnikání a trestná činnost v podnikání (hospodářská kriminalita)
R 066/06 Recidiva z kriminologického hlediska
R 067/06 Průmyslové trhaviny
R 068/06 Psychologické profilování pachatele
R 069/06 Kriminalita a masmédia
R 070/06 Bezpečnostní ozbrojené a neozbrojené sbory
R 071/06 Historický vývoj dálnic
R 072/06 Komparace právní úpravy pravidel silničního provozu ČR a SR
R 073/06 Historický vývoj bojových umění, současný trend a možnosti využití v policejní praxi
R 074/06 Organizovaná kriminalita
R 075/06 Rekognice v trestním řízení
R 076/06 Postupimská konference
R 077/06 Inspekce MV a její analogie v zahraničí
R 078/06 Sociální, politologické a psychologické aspekty terorismu
R 079/06 Identifikace osob podle ručního písma
R 080/06 Donucovací prostředky
R 081/06 Vzdělávání příslušníků bývalé StB
R 082/06 Protiteroristická legislativní opatření
R 083/06 Policejní věda, policejní činnost, bezpečnostní věda
R 084/06 Právo profesní a kanonické
R 085/06 Soudní antropologie a genetika
R 086/06 Prevence kriminality mládeže
R 087/06 Padělání dálničních kuponů
R 088/06 Optimalizace podmínek k řešení nouzového režimu provozu v tunelech pozemních komunikací - požáry
R 089/06 Hospodářská kriminalita
R 090/06 Orgány OSH sousedních států, součinnost a spolupráce s orgány OSH ČR
R 091/06 Zkrácené přípravné řízení
R 092/06 Výslech obviněného
R 093/06 Správní řád, správní řízení
R 094/06 Státní občanství České republiky
R 095/06 Výběr biblio. D. Císařová
R 096/06 Domácí násilí v ČR
R 097/06 Dokazování v trestním řízení
R 098/06 Kriminalistika, kriminální policie, teorie policejních věd
R 099/06 Ústavní vývoj ČR
R 100/06 Vzdělávání manažerů
R 101/06 Snížení věkové hranice trestní odpovědnosti a její dopad na kriminalitu mládeže
R 102/2006 Nezaměstnanost jako sociální událost
R 103/2006 Identifikace osob podle biologických stop
R 104/2006 Velení v policejních akcích
R 105/2006 Kriminalistická hlediska výslechové praxe
R 106/2006 Domácí násilí
R 107/2006 Ublížení na zdraví
R 108/2006 Zanedbání povinné výživy
R 109/2006 Problematika vývoje statistiky silniční dopravní nehodovosti
R 110/2006 Problematika pobytových kontrol
R 111/2006 Organizace odbavovacího procesu referátem cizinecké a pohraniční Policie na hraničním přechodu
R 112/2006 Kriminalita mládeže
R 113/2006 Kriminalita žen
R 114/2006 Léčebná, výchovná, preventivní opatření k užívání drog
R 115/2006 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu
R 116/2006 Kriminologie - problematika obecné části
R 117/2006 Obranná střelba, výuka a výcvik, související problematika
R 118/2006 Témata v rozsahu struktury výzkumných záměrů PA ČR od roku 1999
R 119/2006 Státní symboly České republiky
R 120/2006 Právní úprava civilní ochrany v EU
R 121/2006 Technické prostředky v měření rychlosti
R 122/2006 Dětská prostituce a kriminalita s tím spojená
R 123/2006 Využití služebních psů pol. inspektorem služ. pořád. policie na místě trestní události
R 124/2006 Prvotní a neodkladné úkony prováděné polic. inspektorem na místě trestného činu
R 125/2006 Recidiva majetkové a násilné kriminality
R 126/2006 Stres
R 127/2006 Přestavba sériově vyráběných motorových vozidel na speciální služební vozidla
R 128/2006 Ochrana osob
R 129/2006 Silniční doprava a životní prostředí
R 130/2006 Technická zkoumání písemností
R 131/2006 Majetková kriminalita
R 132/2006 Stanovení obsahu alkoholu v krvi při vyšetřování dopr. nehod
R 133/2006 Trestná činnost na úseku spotřební daně a daně z přidané hodnoty
R 134/2006 Úkoly PČR v naplňování programu protidrogové politiky vlády na léta 2005 až 2009
R 135/2006 Zajištění věci - trestní řád
R 136/2006 Chráněné údaje v trestním řízení
R 137/2006 Nejčastější příčiny dopravních nehod na dálnicích
R 138/2006 Vývoj četnictva po roce 1918
R 139/2006 Metodika vyšetřování tr.činu praní špinavých peněz
R 140/2006 Křesťanství a islám
R 141/2006 Psychologie oběti
R 142/2006 Stres a zvládání stresových situací
R 143/2006 Vražda
R 144/2006 Kriminalistická biologie, její vývoj a současná uplatnění
R 145/2006 Asertivita
R 146/2006 Balistika
R 147/2006 Problematika zajišťování bezpečnosti provozu v obvodu dálničního oddělení
R 148/2006 Trestná činnost související s fotbalovým diváctvím
R 149/2006 Identifikace osob podle obrazců papilárních linií
R 150/2006 Relaxace a regenerace s využitím plavání a vodních procedur
R 151/2006 Kondiční příprava
R 152/2006 Úpolové sporty
R 153/2006 Veřejná správa
R 154/2006 Disciplinární delikty
R 155/2006 Kriminalistické zkoumání stop uší
R 156/2006 Kriminologické aspekty trestných činů z nenávisti
R 157/2006 Behaviorální analýzy
R 158/2006 Historie Hradní policie
R 159/2006 Oprávnění vojenských policistů
R 160/2006 Aktuální problémy součinnosti služby pořádkové policie a služby železniční policie
R 161/2006 Community policing
R 162/2006 Policie evropských zemí a mezinárodní policejní spolupráce
R 163/2006 Organizovaný zločin páchaný občany ČR, krimi. charakteristika, typické stopy
R 164/2006 Kriminalistická charakteristika a typické stopy trest. činů páchaných mládeží
R 165/2006 Postoj společnosti k trestu smrti. Trest smrti.
R 166/2006 Mechanoskopie
R 167/2006 Cizinecký režim
R 168/2006 Státní občanství, postavení cizinců na území ČR
R 169/2006 Psychologie sportu, psychologie bojového umění
R 170/2006 Regionální přístupy v řešení sociálně patologických jevů
R 171/2006 Vývoj právní úpravy výsluhových nároků po skončení sl. poměru
R 172/2006 Projekty prevence zadlužování sociálně vyloučených menšin
R 173/2006 Písmoznalectví
R 174/2006 Euthanasie
R 175/2006 Zneužívání návykových látek - rekodifikace tr. zákona
R 176/2006 Konstrukce a použití zakázaných zbraní
R 177/2006 Sebevraždy dětí (mladistvých, nezletilých)
R 178/2006 Mezinárodní právo soukromé
R 179/2006 Zajišťování výnosů z trestné činnosti
R 180/2006 Odorologie
R 181/2006 Svobodný přístup k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.
R 182/2006 Ochrana osobnosti v tisku
R 183/2006 Policie ČR
R 184/2006 Psychické aspekty - procesy - u žen policistek
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/res_06.html