KnihovnaPŘEHLED REŠERŠÍ ZPRACOVANÝCH V R. 2005

R 001/05 Syndrom CAN
R 002/05 Znásilnění a genger
R 003/05 Pornografie
R 004/05 Moc soudní
R 005/05 Bezpečnostní doktrína
R 006/05 Právní ochrana životního prostředí a činnost vyšetřovatele při vyšetřování tr. činů ohrožujících životní prostředí
R 007/05 Psychologické aspekty předávání trestních věcí
R 008/05 Krizové řízení a rizika
R 009/05 Výslech
R 010/05 Veřejné zakázky, soutěžní právo
R 011/05 Trestní řízení - historický vývoj
R 012/05 Sociálně patologické jevy
R 013/05 Audit
R 014/05 Dopravní nehody pod vlivem alkoholu
R 015/05 Zásady systému ochrany obyvatelstva na území hl.m. Prahy
R 016/05 Softwarové pirátství, počítačová kriminalita
R 01705 Etický kodex
R 018/05 Vývojové trendy v činnostech soukromých bezpeč. služeb
R019/05 Přestupkové řízení
R020/05 Občanská společnost a její úloha při zajišťování bezpečnosti státu
R021/05 Kriminalistické zkoumání ručního písma
R022/05 Identifikace mrtvol a kosterních nálezů
R023/05 Pojem a podstata daktyloskopie
R024/05 Identifikace osob podle vnějších znaků
R025/05 Divácké násilí - sociální původ fotbal. výtržníků
R026/05 Identifikace osob podle biologických stop
R027/05 Tajní agenti, špionáž služba v tajných službách
R028/05 Kriminalistická charakteristika a typické stopy krádeží
R029/05 Etický kodex úředníka
R030/05 Loupeže
R031/05 Sídliště a kriminalita mládeže
R032/05 Sekty
R033/05 Domácí násilí
R034/05 Zadržení a otevření zásilek
R035/05 Typový plán činnosti řešení mimořád. události - únik ropných produktů do vod
R036/05 Ochrana utajovaných skutečností z hlediska výpočetní techniky
R037/05 Příprava občanů na řešení krizových situací
R038/05 Euthanasie
R039/05 Sociální kompetence adolescentů, struktura, vývoj - ZBD
R040/05 Pojišťovací podvody
R041/05 Metodika vyšetřování pojišťovacích podvodů
R042/05 Trestní odpovědnost právnických osob
R043/05 Evropský zatýkací rozkaz
R044/05 Ochrana lidských práv
R045/05 Smíšené správní delikty v gesci Celní správy České republiky
R046/05 Probace a mediace v trestním řízení
R047/05 Trestněprávní a jiné aspekty domácího násilí
R048/05 Přípravné řízení trestní (zkrácené formy)
R049/05 Azyl
R050/05 Metody efektivního vedení lidí k vyšší výkonnosti
R051/05 Mobbing - šikana na pracovišti - Bl.
R052/05 Aplikace Schengenské dohody při ochraně státních hranic ČR v souvislosti se vstupem ČR do EU
R053/05 Social Self -Efficacy Scale - ZBD
R054/05 Počítačová kriminalita
R055/05 Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech v EU
R056/05 Prevence kriminality na místní úrovni
R057/05 Kontrola a vyhodnocení cestovních dokladů s využitím technických prostředků
R058/05 Činnost referátu cizinecké a pohr. policie s jeho podílem na zajišťování bezpečnosti civilní letecké dopravy na leteckých hraničních přechodech
R059/05 Trestní právo procesní, trestní řád, trestní řízení, trestní proces apod. Německa
R060/05 Druhy pobytu cizinců na území ČR a postup cizinecké a pohr. policie při jejich povolování včetně zpracování vzorové dokumentace
R061/05 Právní úprava správního vyhoštění se zaměřením na problematiku azylu
R062/05 Výskyt a motivace falešných obvinění ze sexuálního zneužívání
R063/05 Současný stav řešení správních deliktů u Celní správy
R064/05 Drogová prevence v ČR
R065/05 Marketing v řízení lidských zdrojů, manažerská ekonomika, kvantitativní a kvalitativní modely v managementu
R066/05 Korupce - obecné otázky a ve vztahu k policii
R067/05 Terorismus a psychologická válka
R068/05 Trestně právní odpovědnost mladistvých
R069/05 Vězeňská služba a justiční stráž
R070/05 Násilí v blízkém sociálním okolí
R071/05 Práva a povinnosti příslušníků vězeňské služby, organizace VS
R072/05 Správní řízení
R073/05 Dokazování v trestním řízení
R074/05 Organizovaný zločin a praní špinavých peněz
R075/05 Výuka na vysoké škole
R076/05 E-Learning - výuka
R077/05 Zbraně zásahových jednotek PČR
R078/05 Policejní kynologie - využití služebního psa v pořádkové činnosti policie
R079/05 Vnitrokolektivní mravní vztahy na základních útvarech Služby pořádkové policie
R080/05 Terorismus a financování terorismu
R081/05 Kriminalistická rekognice
R082/05 Problematika chodců a cyklistů v silničním provozu
R083/05 Vývoj hospodářské trestné činnosti v ČR po roce 1990
R084/05 Vývoj silniční dopravy v českých zemích do r. 1945
R085/05 Pornografie ohrožující děti a mládež - právní aspekty, možnosti postihu
R 086/05 Historie dopravních nehod
R 087/05 Taktika zákroku při kontrole vozidla
R 088/05 Prevence kriminality a Evropská unie
R 089/05 Veřejná správa
R090/05 Islámský terorismus
R091/05 Výslech z kriminalistického a trestněprávního hlediska
R 092/05 Služební poměr policisty. Policejní právo
R 093/05 Faktory ovlivňující činnost řidiče za volantem
R 094/05 Problematika nemotorových účastníků silničního provozu
R 095/05 Ochrana svědka
R 096/05 Konfrontace
R 097/05 Toxikomanie
R 098/05 Ohledání jako kriminalistická metoda z hlediska trestněprávního, trestněprocesního a kriminalistického
R 099/05 Státní služba
R 100/05 Veřejná služba
R 101/05 Služební poměry příslušníků ozbrojených sborů
R 102/05 Ochrana osobnosti a problematika ochrany osobních údajů
R 103/05 Restorativní justice
R 104/05 Detence, zabezpečovací detence
R 105/05 Dějiny státního zastupitelství
R 106/05 Trestněprávní ochrana před zneužitím návykových látek
R 107/05 Zkušební metody a kritéria samovznícení hořlavých látek jako příčiny vzniku požárů a jejich validace - ZBD
R 108/05 Fire investigation- vývoj a validace požárních modelů pro předpověď vývinu/šíření tepla, kouře, toxických plynů, tlakové vlny výbuchu k interpretaci scénářů požárů/výbuchů a jejich ničivých účinků - ZBD
R 109/05 Sociálně negativní jevy mládeže
R 110/05 Identifikace osob podle vnějších znaků
R 111/05 Identifikace osob podle ručního písma
R 112/05 Kriminalita spojená s užíváním drog
R 113/05 Problematika bezpečnosti nemotorizovaného účastníka silničního provozu
R 114/05 Vyhledávání a výběr pracovníků v Policii ČR
R 115/05 Stopy při požárech a výbuších
R 116/05 Obchodně závazkové vztahy
R 117/05 Sociální dimenze právní úpravy postavení žen, mladistvých a občanů se změněnou pracovní schopností
R 118/05 Systém trestů a trestání v první čsl. republice (1918-1938)
R 119/05 Islám v Evropě
R 120/05 Korupce
R 121/05 Vlivy a faktory ovlivňující sociální patologii u mladistvých
R 122/05 Bezpečnostní management, řízení bezpečnosti
R 123/05 Teorie policejně bezpečnostní činnosti
R 124/05 Biomechanika pádu z výšky - empiricky zjištěná data
R 125/05 Organizovaný zločin - kriminologické aspekty páchání korupce v ČR
R 126/05 Organizovaný zločin v ČR
R 127/05 Diskuse o zákazu komunistických stran a hnutí v ČR (1989-2006)
R 128/05 Válečné hry a extrémní využití
R 129/05 Prověřování speciálních dovedností policistů
R 130/05 Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
R 131/05 Kriminalistická stopa
R 132/05 Skinheads
R 133/05 Prevence a represe vůči účastníkům silničního provozu
R 134/05 Loupežná přepadení peněžních transportů
R 135/05 Audit správního úřadu
R 136/05 Právní hlediska zajištění kriminalistických stop
R 137/05 Community policing
R 138/05 Státní hranice ČR - vývoj
 
R ZBD 001/05 Fire investigation - zahr. báze dat
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/res_05.html