KnihovnaPŘEHLED REŠERŠÍ ZPRACOVANÝCH V R. 2004

R 001/04 Daň z přidané hodnoty
R 002/04 Význam Aristotela ve vývoji vědy
R 003/04 Komerční sexuální zneužívání dětí
R 004/04 Zavedení modelu Evropské nadace pro řízení a kvalitu (EFQM) do policie ČR
R 005/04 Využití systému AFIS 2000 v daktyloskopii - kriminalistice
R 006/04 Podstata rozdílu mezi vědami sociálními, humanitními, duchovními, přírodními, experimentálními, teoretickými, axiomatickými, deduktivními
R 007/04 Komparace profilu manažera soukromého a veřejného sektoru policie
R 008/04 Vyšetřování tr. činnosti na úseku nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů
R 009/04 Krádeže motorových vozidel v ČR a v zahraničí
R 010/04 Utajovaný svědek v trestním řízení
R 011/04 Zákon o prostituci
R 012/04 Soukromé bezpečnostní služby
R 013/04 Terorismus
R 014/04 Kynologie
R 015/04 Terorismus - zahraniční prameny
R 016/04 Krizový management
R017/04 Krizové řízení
R018/04 Biometrie, biometrika
R019/04 Praxeologie
R020/04 Kriminalistika - předmět a systém
R021/04 Policejní věda - předmět a systém
R022/04 Metodika vyšetřování - pojem, předmět, systém
R023/04 Podprahové vnímání (psychologie)
R024/04 Grafitti, hip hop, snowboard, games, hry, skateboard, cyberpunk R025/04 - Pracovní spokojenost policistů
R026/04 Prevence kriminality dětí a mládeže
R 027/04 SBS - úprava státního dozoru, porovnání s demokrat. státy v Evropě
R 028/04 Velení v policejních akcích
R 029/04 Zákon o prostituci, regulace prostituce - doplnění R 011/2004
R 030/04 Prevence kriminality na místní úrovni - partnerství
R 031/04 Viktimologie
R 032/04 Anarchismus a anarchoautonomové
R 033/04 Komerční sexuální zneužívání dětí
R 034/04 Ústavní systém USA, volební systém, prezident USA
R 035/04 Extradice
R 036/04 Napadení policisty
R 037/04 Kriminalistická a balistická dokazování a srovnávání
R 038/04 Lidská práva, práva dítěte, základní životní potřeby a sociálně ekonomický model
R 039/04 Závislost na drogách a jedech v dětské populaci, současný stav a předpokládaný vývoj
R 040/04 Základní hodnoty konceptu lidských práv (život, svoboda, důstojnost, rovnost), jejich význam, vztah a vzájemný vliv práva, politiky, morálky a náboženství na ochranu a rozvoj lidských práv
R 041/04 Terorismus, média, sociální skupiny, psycholog. operace.
R 042/04 Obchod s lidmi za účelem nucené práce, otroctví, nevolnictví, odběr orgánů
R 043/04 Trestný čin vraždy
R 044/04 Zpravodajské služby ČR - reformy
R 045/04 Policie ČR - reformy
R 046/04 Vnitřní bezpečnost ČR - koncepční změny
R 047/04 Krizové řízení a jeho proměny
R 048/04 Vnitřní bezpečnost ve vztahu k mezinárodním institucím
R 049/04 Systém trestů a trestání v Československu (1918 - 1938
R 050/04 Korupce
R 051/04 Sebevražda ze sociolog. event. psycholog. hlediska.
R 052/04 Sprejerství (ze sociolog. hlediska)
R 053/04 Psychologická péče o policisty a hasiče po mimořádných událostech
R 054/04 Teoretické a praktické aspekty finančního šetření v oblasti přímých daní
R 055/04 Metodika vyšetřování teroristických aktů
R 056/04 Policejně-bezpečnostní služby - činnosti
R 057/04 Vnitropodniková bezpečnost
R 058/04 Příčiny a projevy diváckého násilí na stadionech
R 059/04 Spolupráce policie v Evropě.
R 060/04 Kontrola kriminality mládeže
R 061/04 Pracovní motivace příslušníků bezpečnostních sborů
R 062/04 Počítačová kriminalita a kyberterorismus
R 063/04 Proměny ženy v české společnosti
R 064/04 Blízký Východ
R065/04 Přenos vědeckých poznatků do rozhodování v policejní praxi (mechanismy přenosu, aktuální stav)
R066/04 Vlivy působící na agresivní chování pachatelů trestné činnosti
R067/04 Ochrana objektu
R 068/04 Řízení lidských zdrojů, vývoj a prognóza
R 069/04 Sociální fobie
R 070/04 Ochrana utajovaných skutečností
R 071/04 Věková hranice trestní odpovědnosti
R 072/04 Způsoby napadání zámkových mechanismů a možnosti jejich kriminalistického zkoumání
R 073/04 Trendy kriminality mládeže
R 074/04 Mentálně handicapovaný jedinec jako pachatel a oběť kriminality

REŠERŠE zpracovávané pouze ze zahraničních bází dat

R ZBD - 001/04 Komerční sexuální zneužívání dětí
R ZBD - 002/04 Bezpečnostní politika velkých měst - community policing
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/res_04.html