Katedra trestního práva

Trestní právo


Anotace :

Trestní právo je jedním ze základních studijních předmětů, jejichž zvládnutí výrazně profiluje absolventa policejní akademie. Výuka v prvém výukovém semestru je zaměřena na zvládnutí teoretických institutů trestního práva hmotného, interpretaci a aplikaci ustanovení tr. zákona, která mají bezprostřední význam pro praktickou činnost policejních orgánů jako orgánů činných v trestním řízení.

Obsahem výuky ve druhém výukovém semestru je trestní právo procesní - úprava postupu subjektů trestně procesních vztahů, zejména orgánů činných v trestním řízení, při odhalování trestných činů, zjišťování jejich pachatelů a rozhodování o nich, jakož i postupu při výkonu těchto rozhodnutí. Znalosti trestního práva jsou nezbytné v činnosti policejních orgánů a policistů zařazených do řídících funkcí služeb Policie ČR bez ohledu na to, zda policisté trestně procesní činnost vykonávají či nikoli. V průběhu výuky jsou studenti seznamováni s celým rozsahem předmětu.

Předmět je vyučován s akcentem na oblast bezpečnosti.

Cíl předmětu :

Cílem výuky je seznámit posluchače s celkovou koncepcí trestního práva a s jeho návazností na jiná odvětví českého práva a související vědní obory. Dosáhnout, aby posluchači získali teoretické znalosti a praktické dovednosti nezbytně potřebné pro interpretaci a aplikaci tr. zákona, naučit studenty dovednostem při interpretaci a aplikaci vybraných ustanovení tr. řádu s akcentem na činnost policejních orgánů v přípravném řízení trestním a souvisejících předpisů a to v souladu se zásadou zákonnosti.

S problematikou trestního práva se ve své činnosti budou setkávat i příslušníci dalších bezpečnostních sborů a také absolventi z řad civilních studentů, pokud budou pracovat jako strážníci obecní policie či zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb.
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/ktrp/a_trpr60.html