Katedra trestního práva

Trestně právní odpovědnost a ochrana mládeže


Anotace :

Předmět je zaměřen na problematiku juvenilní kriminality, která je stále aktuálním sociálně patologickým problémem. Hlavní pozornost bude zaměřena na speciální úpravu trestně právní odpovědnosti mladistvých, na odchylky trestního řízení od obecných ustanovení trestního řádu a na možnost řešení protiprávních činů - činů jinak trestných - dětí mladších patnácti let.

Dále je předmět zaměřen na ochranu mládeže prostředky trestního práva hmotného - a to nejen na trestné činy proti rodině a mládeži - ale i na další ustanovení, která jsou určena k jejich ochraně.

Předmět je vyučován s akcentem na oblast bezpečnosti.

Cíl předmětu :

Cílem předmětu je zejména prohloubit odborné znalosti speciální hmotně i procesně právní úpravy, obsažené v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže. Předmět je určen především pro policisty služebně zařazené v policejních orgánech - orgánech činných podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže - ale i další policisty, neboť cílem předmětu je také hlubší seznámení s trestně právní ochranou mládeže.

Problematika trestní odpovědnosti a ochrany mládeže má interdisciplinární charakter. Především je nedílnou součástí nauky trestního práva, která sama o sobě nese významné znaky mezioborové vědní disciplíny (souvisí např. s ústavním, mezinárodním, správním, občanským, rodinným a obchodním právem jakož i s dalšími vědními obory, např. kriminalistikou, kriminologií, forenzní psychologií, soudním lékařstvím aj.). Navíc problematika juvenilní kriminality dále úzce souvisí s vědními obory, které se týkají problematiky psychosomatického vývoje jedince a jeho začleněním do společnosti, tj. psychopatologií, pedagogikou (zejména pak vývojovou kriminologií), psychiatrií, sociologií aj.
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/ktrp/a_tpoom.html