Katedra společenských věd

Katedra společenských věd zajišťuje na PA ČR výuku v předmětových skupinách filozofie a etiky, politologie, sociologie a psychologie. Do studijních oborů vstupuje povinnými, povinně volitelnými i volitelnými předměty. Ve vyučovaných předmětech je kladen důraz na aplikace do bezpečnostní praxe.
Katedra je rovněž nositelem vědeckovýzkumné činnosti se zaměřením například na otázky forenzní psychologie, extremismu, profesní a policejní etiky. V rámci své odborné působnosti zajišťuje katedra také konzultační a poradenskou činnost pro policejní a bezpečnostní praxi. Skupina psychologů nabízí rovněž psychologické poradenství pro studenty a zaměstnance.


Tematické okruhy k přijímacímu řízení pro doktorský studijní program (2018)

Vedoucí: doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr.h.c. tel.: 974828251
cirtkova@polac.cz
Sekretariát: Jitka Kratochvílová tel.: 974828250
ksv@polac.cz
Tajemník katedry: doc. JUDr. Mgr.Joža SPURNÝ, Ph.D. tel.: 974828249
spurny@polac.cz
 
 
Předměty katedry:

Bakalářský program - Bezpečnostně právní studia

 

Povinné předměty

Policejní psychologie
        Profesní etika
 

Povinně volitelné předměty

Soudní psychologie
  

Bakalářský program - Veřejná správa

Etika
Aplikovaná politologie
Psychologie pro krizové manažery
Psychologie katastrof, krizová komunikace a intervence

Magisterský program

Povinné předměty

        Filozofie a profesní etika
Forenzní psychologie
Politologie II
 

Povinně volitelné předměty

Komunikačně náročné policejní situace
 

Doktorské studium

Forenzní psychologie
 © 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/ksv/ksv.html