Katedra managementu a informatiky

Katedra managementu a informatiky zajišťuje na PA ČR výuku na obou fakultách, a to v bakalářském studijním programu, magisterském studijním programu i doktorském studijním programu. V gesci katedry je celkem více než 30 povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů.
Katedra se dále dělí na sekci managementu, ekonomie a informatiky. Akademičtí pracovníci katedry se podílí na postgraduálním vzdělávání vedoucích pracovníků Policie ČR a na programu Erasmus pro zahraniční studenty.
Katedra je rovněž nositelem vědeckovýzkumné činnosti. Její pracovníci se podílejí se na vědecko-výzkumných úkolech, zúčastňují se vědeckých konferencí a seminářů a jsou autory vědeckých publikací a statí v odborném tisku.


Tematické okruhy k přijímacímu řízení pro doktorský studijní program (2018)

Pověřen řízením katedry : doc. RNDr. Josef Požár, CSc., Dr. h. c.


fax: 974827054
e-mail: kalamar@polac.cz
Sekretariát: Jana Škanderová
Tajemník: Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.
 
 
Předměty katedry:

Bakalářský studijní program - bezpečnostně právní studia:

Management
Informatika
Počítačová prezentace a komunikace
Ekonomie
Manažerské techniky a výcvik
Bezpečnost informací

Detailní informace tzn. programy kurzů, seznam témat seminárních prací, zkušební otázky, literaturu a základní přednášky najdou studenti zapsaní do příslušných kurzů ve Studentském informačním systému (SIS).
Bakalářský studijní program - veřejná správa :

Management
Informační systémy pro veřejnou správu
Bezpečnost informací
Informatika a kancelářský software
Ekonomie
Veřejná ekonomika
Manažerské techniky a výcvik

Detailní informace tzn. programy kurzů, seznam témat seminárních prací, zkušební otázky, literaturu a základní přednášky najdou studenti zapsaní do příslušných kurzů ve Studentském informačním systému (SIS).
Magisterský studijní program:

Manažerská informatika
Management lidských zdrojů
Manažerská ekonomika
Statistické metody zpracování dat
Účelové databáze
Strategický management
Veřejná správa a finance veřejného sektoru

Detailní informace tzn. programy kurzů, seznam témat seminárních prací, zkušební otázky, literaturu a základní přednášky najdou studenti zapsaní do příslušných kurzů ve Studentském informačním systému (SIS).Doktorský studijní program:

Management
Informační management

Detailní informace tzn. programy kurzů, seznam témat seminárních prací, zkušební otázky, literaturu a základní přednášky najdou studenti zapsaní do příslušných kurzů ve Studentském informačním systému (SIS).


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?katedry/kpmi/kpmi.html