Studijní oddělení


POKYN
rektora Policejní akademie České republiky v Praze
ze dne 20. srpna 2021,
kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2021/2022


Rektor PA ČR stanoví tento harmonogram akademického roku 2021/2022:


ČI. 1

Zimní semestr

Zimní semestr

 • 27. 9. 2021 - 4. 2. 2022
 • Zápis do I. ročníků

 • 30. 8. - 1. 9. 2021
 • Zápis do II. a III. ročníků

 • do 10. 9. 2021 na studijním oddělení
 • Výuka

 • 29. 9. - 17. 12. 2021 (12 týdnů)
 • Stanovení požadavků na zkoušky a zápočty

 • do 8. 10. 2021 (plní katedry)
 • Náhradní a opravný termín obhajob bakalářských a diplomových prací

 • 4. 10. - 8. 10. 2021
 • Zkouškové období státních závěrečných zkoušek - opravný a náhradní termín

 • 18. 10. - 22. 10. 2021
 • Promoce

 • 10. 11. 2021 v odpoledních hodinách (změna vyhrazena)
 • Vyhlášení termínů zkoušek

 • do 19. 11. 2021 (plní katedry)
 • Zveřejnění témat bakalářských a diplomových prací v SIS - v českém a anglickém jazyce

 • do 30. 11. 2021 (plní katedry)
 • Vyhlášení témat prací SVOČ na web stránkách

 • do 30. 11. 2021 (plní katedry)
 • Přihlašování témat bakalářských a diplomových prací - otevření databáze v SIS

 • od 1. 12. 2021 do 31. 3. 2022 (plní studenti)
 • Předtermíny

 • nejdříve od 6. 12. 2021 (plní katedry)
 • Zkouškové období zimního semestru

 • 3. 1. - 4. 2. 2022
 • Přihlášení studentů na povinně volitelné předměty v SIS

 • podle harmonogramu studijního oddělení PA ČR v Praze zveřejněného na www stránkách


 • ČI. 2

  Letní semestr

  Letní semestr

 • 7. 2. - 17. 6. 2022
 • Výuka

  I. a II. ročníky bakalářského studia + I. ročníky magisterského studia
 • 7. 2. - 29. 4. 2022 (12 týdnů)
 • závěrečné ročníky
 • 7. 2. - 1. 4. 2022 (8 týdnů)
 • Stanovení požadavků na zkoušky a zápočty

 • do 18. 2. 2022 (plní katedry)
 • Termín odevzdání přihlášky na SVOČ na děkanát příslušné fakulty

 • do 28. 2. 2022 (plní studenti)
 • Termín odevzdání prací SVOČ na děkanát příslušné fakulty

 • do 6. 4. 2022 (plní studenti)
 • Přihlášení na bakalářské a diplomové práce (v SIS) a potvrzení přijetí práce na příslušné katedře

 • od 1. 12. 2021 do 31. 3. 2022 (plní studenti)
 • Vyhlášení termínů zkoušek pro závěrečné ročníky

 • do 4. 3. 2022 (plní katedry)
 • Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedru

 • do 15. 3. 2022 (plní studenti závěrečných ročníků)
 • Přihlašování termínů SZZk

 • studenti prostřednictvím SIS (plní studenti závěrečných ročníků) zpravidla od prvního týdnu v březnu do zahájení obhajob bakalářských a diplomových prací
 • Předání údajů potřebných pro zpracování protokolu o SZZk na SO

 • do 21. 3. 2022 (plní katedry)
 • Konec výuky pro závěrečné ročníky

 • 1. 4. 2022
 • Vyhlášení termínů zkoušek pro ostatní ročníky

 • do 1. 4. 2022 (plní katedry)
 • Termín obhajob prací SVOČ

 • 20. 4. 2022 (středa) zrušena výuka pro prezenční i kombinované studium
 • Předání podepsaných zadání bakalářských a diplomových prací studentům

 • na základě telefonické nebo mailové výzvy nejpozději do 17. 6. 2022 (plní katedry)
 • Zkouškové období letního semestru

  závěrečné ročníky
 • předtermíny nejdříve od 21. 3. 2022
 • zkouškové období 4. 4. - 22. 4. 2022
 • ostatní ročníky
 • předtermíny nejdříve od 19. 4. 2022
 • zkouškové období 2. 5. - 17. 6. 2022
 • Seznámení studentů s posudky bakalářských a diplomových prací formou konzultace na katedře a stanovení termínu obhajoby studentovi

 • nejpozději 5 dnů před termínem obhajoby na základě telefonické nebo mailové výzvy (plní katedry)
 • Obhajoby bakalářských a diplomových prací

 • 2. 5. - 13. 5. 2022
 • závěrečné práce, u kterých proběhla obhajoba (bez ohledu na výsledek), jsou příslušným pracovištěm odevzdány do 30 dnů po dokončení obhajob do Knihovny PA ČR v Praze  1)
 • Zkouškové období státních postupových zkoušek letního semestru

 • 2. 5. - 13. 5. 2022
 • Zkouškové období státních závěrečných zkoušek

 • 23. 5. - 10. 6. 2022
 • Zkouškové období státních postupových zkoušek - náhradní a opravný termín letního semestru

 • 13. 6. - 17. 6. 2022 + 5. 9. - 9. 9. 2022
 • Promoce

 • 27. 6. - 1. 7. 2022
 • Přihlášení studentů na povinně volitelné předměty v SIS

 • podle harmonogramu studijního oddělení PA ČR v Praze zveřejněném na www stránkách
 • Reprobace a odložené zkoušky

 • 29. 8. - 9. 9. 2022
 • Náhradní a opravné termíny státní závěrečné zkoušky, včetně obhajoby bakalářské nebo diplomové práce

 • obhajoby - 3. 10. - 7. 10. 2022, SZZk - 17. 10. - 21. 10. 2022
 • Společný den PA ČR a Policie ČR

 • 30. 3. 2022 (středa) zrušena výuka pro prezenční studium
 • Zápis do vyššího ročníku

 • do 9. 9. 2022
 • Zahájení akademického roku 2022/2023

 • 26. 9. 2022 • Čl. 3

  Závěrečná ustanovení

  Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.
  1)  viz 10. Pokyn rektora PA ČR, kterým se upravuje způsob zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací zpracovávaných na Policejní akademii České republiky v Praze (SIAŘ, ročník 2016, částka 52)

  24. 8. 2021  © 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
  www.polac.cz/g2/view.php?inf_stud/so_plany/harm21.html