Studijní oddělení


POKYN
rektora Policejní akademie České republiky v Praze
ze dne 7. září 2020,
kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2020/2021


Rektor PA ČR stanoví tento harmonogram akademického roku 2020/2021:


Čl. 1

Zimní semestr

Zimní semestr

 • 5. 10. - 5. 2. 2021
 • Zápis do I. ročníků

 • 14. 9. - 16. 9. 2020
 • 29. 9. 2020 pro doplňovací přijímací řízení
 • Zápis do II. a III. ročníků

 • do 25. 9. 2020 na studijním oddělení
 • Výuka

 • 5. 10. - 18. 12. 2020 (11 týdnů)
 • Promoce - termíny pro absolventy z letních měsíců

 • 30. 9. - 2. 10. 2020
 • Náhradní a opravný termín obhajob bakalářských a diplomových prací

 • 29. 9. - 2. 10. 2020
 • Zkouškové období státních závěrečných zkoušek - náhradní termín

 • 5. 10. - 9. 10. 2020
 • Zkouškové období státních závěrečných zkoušek - opravný termín

 • 12. 10. - 16. 10. 2020
 • Promoce - termíny pro absolventy z podzimních měsíců

 • 11. 11. 2020 v odpoledních hodinách (změna vyhrazena)
 • Stanovení požadavků na zkoušky a zápočty

 • do 16. 10. 2020 (plní katedry)
 • Vyhlášení termínů zkoušek

 • do 20. 11. 2020 (plní katedry)
 • Zveřejnění témat bakalářských a diplomových prací v SIS - v českém a anglickém jazyce

 • do 30. 11. 2020 (plní katedry)
 • Vyhlášení témat prací SVOČ na web stránkách

 • do 30. 11. 2020 (plní katedry)
 • Přihlašování témat bakalářských a diplomových prací - otevření databáze v SIS

 • od 1. 12. 2020 do 31. 3. 2021 (plní studenti)
 • Předtermíny

 • nejdříve od 7. 12. 2020 (plní katedry)
 • Termín odevzdání přihlášky na SVOČ na děkanát příslušné fakulty

 • do 18. 12. 2020 (plní studenti)
 • Zkouškové období zimního semestru

 • 4. 1. - 5. 2. 2021
 • Přihlášení studentů na povinně volitelné předměty v SIS

 • podle harmonogramu studijního oddělení PA ČR v Praze zveřejněného na www stránkách
 • Čl. 2

  Letní semestr

  Letní semestr

 • 8. 2. - 11. 6. 2021
 • Výuka

  I. a II. ročníky bakalářského studia + I. ročníky magisterského studia
 • 8. 2. - 30. 4. 2021 (12 týdnů)
 • závěrečné ročníky
 • 8. 2. - 1. 4. 2021 (8 týdnů)
 • Stanovení požadavků na zkoušky a zápočty

 • do 19. 2. 2021 (plní katedry)
 • Termín odevzdání prací SVOČ na děkanát příslušné fakulty

 • do 26. 2. 2021 (plní studenti)
 • Přihlášení na bakalářské a diplomové práce (v SIS) a potvrzení přijetí práce na příslušné katedře

 • od 1. 12. 2020 do 31. 3. 2021 (plní studenti)
 • Vyhlášení termínů zkoušek pro závěrečné ročníky

 • do 5. 3. 2021 (plní katedry)
 • Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedru

 • do 15. 3. 2021 (plní studenti závěrečných ročníků)
 • Termín obhajob prací SVOČ

 • 31. 3. 2021 (středa) zrušena výuka pro prezenční i kombinované studium
 • Předání údajů potřebných pro zpracování protokolu o SZZk na SO

 • do 19. 3. 2021 (plní katedry)
 • Konec výuky pro závěrečné ročníky

 • 1. 4. 2021
 • Přihlášky ke SZZk

 • studenti prostřednictvím SIS (plní studenti závěrečných ročníků) zpravidla od prvního týdnu v březnu do zahájení obhajob bakalářských a diplomových prací
 • Vyhlášení termínů zkoušek pro ostatní ročníky

 • do 1. 4. 2021 (plní katedry)
 • Zpracování zadání bakalářských a diplomových prací podepsaných vedoucím katedry

 • nejpozději do 30. 4. 2021 (plní katedry)
 • Předání podepsaných zadání bakalářských a diplomových prací studentům

 • na základě telefonické nebo mailové výzvy nejpozději do 11. 6. 2021 (plní katedry)
 • Zkouškové období letního semestru

  závěrečné ročníky
 • předtermíny nejdříve od 22. 3. 2021
 • zkouškové období 6. 4. - 23. 4. 2021
 • ostatní ročníky
 • předtermíny nejdříve od 19. 4. 2021
 • zkouškové období 3. 5. - 11. 6. 2021
 • Zpracování posudků bakalářských a diplomových prací

 • nejpozději do 16. 4. 2021 (plní katedry)
 • Seznámení studentů s posudky bakalářských a diplomových prací formou konzultace na katedře a stanovení termínu obhajoby studentovi

 • nejpozději 5 dnů před termínem obhajoby na základě telefonické nebo mailové výzvy (plní katedry)
 • Obhajoby bakalářských a diplomových prací

 • 3. 5. - 14. 5. 2021
 • závěrečné práce, u kterých proběhla obhajoba (bez ohledu na výsledek), jsou příslušným pracovištěm odevzdány do 30 dnů po dokončení obhajob do Knihovny PA ČR v Praze 1)
 • Zkouškové období státních postupových zkoušek letního semestru

 • 3. 5. - 14. 5. 2021
 • Zkouškové období státních závěrečných zkoušek

 • 24. 5. - 11. 6. 2021
 • Zkouškové období státních postupových zkoušek - náhradní a opravný termín letního semestru

 • 14. 6. - 18. 6. 2021 + 6. 9. - 10. 9. 2021
 • Promoce

 • 28. 6. - 2. 7. 2021
 • Přihlášení studentů na povinně volitelné předměty v SIS

 • podle harmonogramu studijního oddělení PA ČR v Praze zveřejněném na www stránkách
 • Reprobace a odložené zkoušky

 • 30. 8. - 10. 9. 2021
 • Náhradní a opravné termíny státní závěrečné zkoušky, včetně obhajoby bakalářské nebo diplomové práce

 • obhajoby - 4. 10. - 8. 10. 2021, SZZk - 18. 10. - 22. 10. 2021
 • Zápis do vyššího ročníku

 • do 10. 9. 2021
 • Zahájení akademického roku 2021/2022

 • 27. 9. 2021 • Čl. 3

  Závěrečná ustanovení

  Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 7. září 2020.
  1)  viz 10. Pokyn rektora PA ČR, kterým se upravuje způsob zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací zpracovávaných na Policejní akademii České republiky v Praze (SIAŘ, ročník 2016, částka 52)

  8. 9. 2020  © 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
  www.polac.cz/g2/view.php?inf_stud/so_plany/harm20.html