Oddělení celoživotního vzdělávání

KATALOG PROGRAMU
celoživotního vzdělávání
v akademickém roce 2020/2021

Vážení přátelé,

předkládáme Vám, stejně jako v minulých letech, katalog kurzů celoživotního vzdělávání, které pořádá Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen PA ČR) v akademickém roce 2020/2021.

Nabízené kurzy celoživotního vzdělávání jsou orientovány na stálé i aktuální problémy praxe a jejich využitelnost právě pro policejní praxi je vysoká. Jedná se zejména o aktualizované úpravy trestního práva, hospodářskou kriminalitu, problematiku výnosů z trestné činnosti, boje proti extremismu, daňové kriminality, kybernetické trestné činnosti, problematiku platebních karet a jejich kriminalistický význam, dále o správní řád, ale i drogovou problematiku. Na základě požadavku Policejního prezidia ČR byl do katalogu opětovně zařazen kurz Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Žádáme Vás, abyste s nabídkou kurzů celoživotního vzdělávání seznámili své podřízené a spolupracovníky. Je naším společným zájmem, aby se s možností účasti na nabízených kurzech seznámil co nejširší okruh zájemců z oblasti bezpečnostní praxe. V souladu se zaměřením PA ČR jsou kurzy určeny zejména pro příslušníky Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, zaměstnance rezortu Ministerstva vnitra ČR a experty z řad dalších bezpečnostních sborů. Tam, kde to kapacity umožní, rádi přivítáme též další mimorezortní účastníky z veřejné i soukromé sféry.

Okruh zájemců, pro které je daný kurz určen, je uváděn u jednotlivých kurzů. Je proto nezbytně nutné, aby se na jednotlivé kurzy přihlašovali prostřednictvím personálních pracovišť pouze ti zájemci, pro které je kurz určen. Do kurzů budou přednostně zařazováni uchazeči, pro něž, jako pro cílovou skupinu, byl kurz připraven. Zájemce lze přijímat podle kapacitních možností a podle obsahu kurzů. Tak jako v minulosti i letos lze kurzy, o které projevíte mimořádný zájem, rozšířit nad rámec uvedený v katalogu, případně ad hoc zorganizovat samostatný kurz o nejžádanější problematiku policejní praxe. V případě, že o nabízený kurz bude malý zájem, tedy méně než 10 přihlášených zájemců, posuzuje PA ČR rentabilitu kurzu a rozhoduje o jeho realizaci.

Veškeré případné další informace organizačního charakteru Vám poskytne Mgr. Jarmila Chvostková, oddělení celoživotního vzdělávání, ( 974 828 039), která zajišťuje průběh kurzů po organizační stránce. Na eventuální dotazy k obsahu kurzů Vám rádi poskytnou informace garanti, uvedení v katalogu.

Přivítáme veškeré Vaše náměty, připomínky a doporučení jak ke skladbě programu celoživotního vzdělávání, tak k úrovni jednotlivých kurzů.

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme si, aby Vás tato nabídka oslovila a poskytla Vám dobré podněty pro Vaši práci.

30. června 2020


doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.               
prorektorka pro zahraniční styky a celoživotní vzdělávání

Základní organizační informace k pořádaným kurzům
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZŮ:

Pro příslušníky Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR a pro zaměstnance Ministerstva vnitra České republiky:

Probíhá pouze prostřednictvím informačního systému EKIS II.
Zájemce o kurz se obrátí na personální oddělení svého útvaru, které mu sdělí další postup.

Účast v kurzu pro příslušníky Policie ČR a pro zaměstnance MV ČR je možná pouze na základě udělení souhlasu služebního funkcionáře s personální pravomocí (viz Přihláška do kurzu CŽV na PA ČR pro příslušníky a zaměstnance MV ČR), na jehož základě je uchazeč rezervován příslušným personálním oddělením do informačního systému EKIS II.

Přihlašování do kurzů je závazné (NMV č. 32/2016, část 3, čl. 10).
INFORMACE:

 • organizační informace podá Mgr. Chvostková, tel: 974 828 039
 • informace z oblasti personální (EKIS) poskytuje Bc. Kristýna Štaff Holcová, tel: 974 828 528
 • Informace a přehled aktuálních kurzů:
  Internetové stránky: www.polac.cz - studenti - informace o studiu a kurzech - Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2020/2021.
  Internetové stránky: www.polac.cz - úřední deska - Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2020/2021.
 • Pozvánky ke kurzům nejsou zasílány.
 • Místem konání kurzů, pokud není stanoveno jinak, je PA ČR, Praha 4 - Lhotka, Lhotecká 559/7, budova B (číslo učebny bude uvedeno ve vysílacím rozkaze ).
 • Doprava na PA ČR MHD: metrem trasa "C" stanice Kačerov, dále autobusem č. 139 nebo 150 do zastávky "Sídliště Lhotka" (naproti OBI).
 • Vjezd a parkování soukromých vozidel v areálu PA ČR není povoleno.

KURZOVNÉ:

Policistům a zaměstnancům Ministerstva vnitra České republiky je poskytováno další vzdělávání v nabízených kurzech zdarma.

STRAVOVÁNÍ a UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ:

Požadavek stravování a ubytování musí být vyznačen v infotypu 9050 informačního systému EKIS II. již při prvním zapsání zájemce o vybraný kurz, prostřednictvím příslušného personálního oddělení, jinak není možné stravování a ubytování poskytnout.

Na základě tohoto zapsaného požadavku je třeba si v den konání kurzu vyzvednout osobně do 8.45 hodin na oddělení provozu stravovacích služeb PA ČR, budova C 1. patro, potvrzení o nároku na stravu, které pak předložíte v jídelně.

V areálu PA ČR je také možno využít nabídky kantýny (budova A1 přízemí).

Ubytování mimopražských zájemců z řad příslušníků Policie ČR a HZS ČR a zaměstnanců MV ČR je možno zajistit na kolejích PA ČR (pokud bude volná kapacita). Ubytování v rámci účasti na kurzu je za úhradu dle aktuálně platného interního aktu řízení - pokynu rektora PA ČR (viz www.polac.cz).

Začátek všech kurzů je zpravidla v 9.00 hodin
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZŮ:

Pro mimoresortní zájemce z veřejné nebo soukromé sféry

Zasláním písemné přihlášky


K dispozici v tomto katalogu nebo viz písemné formuláře přihlášek na
www.polac.cz - ke stažení přihláška ve formátu "docx"
INFORMACE:

Uzávěrka písemných přihlášek pro mimorezortní zájemce z veřejné nebo soukromé sféry je měsíc před dnem zahájení vybraného kurzu. Poté obdrží přihlášení uchazeči vyrozumění s potvrzením přihlášky, nebo informací o naplnění kurzu (při větším počtu přihlášených uchazečů než je vypsáno v kurzu), či o náhradním termínu nebo stornování kurzu. Pro urychlení tohoto procesu žádáme zdvořile uchazeče o poskytnutí tel. spojení a e-mailové adresy.

 • Způsoby zasílání písemné přihlášky:
  elektronickou poštou na adresu: chvostkova@polac.cz
   
  písemně na adresu: Policejní akademie České republiky v Praze
    oddělení celoživotního vzdělávání
    P.O.BOX 54
    143 01 Praha 4
   
  Faxem na číslo: 974 827 260

 • Informace a přehled aktuálních kurzů najdete na:
  Internetové stránky: www.polac.cz - studenti - informace o studiu a kurzech - Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2020/2021.
  Internetové stránky: www.polac.cz - úřední deska - Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2020/2021.
 • Místem konání kurzů, pokud není stanoveno jinak, je PA ČR, Praha 4 - Lhotka, Lhotecká 559/7, budova B (číslo učebny bude uvedeno ve vyrozumění).
 • Doprava na PA ČR MHD: metrem trasa "C" stanice Kačerov, dále autobusem č. 139 nebo 150 do zastávky "Sídliště Lhotka" (naproti OBI).
  Vjezd a parkování soukromých vozidel v areálu PA ČR není povoleno.

KURZOVNÉ:

Mimorezortním zájemcům nabízíme účast na vybraných vzdělávacích programech s finanční úhradou. Účastnický poplatek činí 2 420,- Kč (včetně 21% DPH) za jednodenní kurz (cena bez DPH 2 000,- Kč, DPH činí 420,-Kč) a u vícedenních kurzů 1 210,- Kč (včetně DPH) za každý další den kurzu (cena bez DPH 1 000,- Kč, DPH 210,- Kč). Daňový doklad obdrží zájemci po zaplacení kurzovného na vyžádání na finančním oddělení PA ČR.

STRAVOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ:

Mimorezortní zájemci z veřejné nebo soukromé sféry se mohou stravovat ve stravovacím zařízení PA ČR za stanovenou cenu (viz www.polac.cz). Stravování lze objednat:

 • předem telefonicky na oddělení provozu stravovacích služeb PA ČR na telefonních číslech 974 828 711-2,
 • osobně v den konání kurzu na oddělení provozu stravovacích služeb PA ČR (budova C, 1. patro) do 8.45 hodin,
 • v areálu je také možno využít nabídky kantýny (budova A1 přízemí).

UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ:

Ubytování mimopražských mimorezortních zájemců a z řad veřejné nebo soukromé sféry je možno zajistit na kolejích PA ČR (pokud bude volná kapacita). Pravidla pro ubytování se řídí vždy aktuálně platným interním aktem řízení - pokynem rektora PA ČR (viz www.polac.cz).Začátek všech kurzů je zpravidla v 9.00 hodin

PŘEHLED KURZŮ

KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021


Poř. č. Název kurzu Cílová skupina Délka
kurzu(dny)
Termín
1. Příslušník policejního orgánu v postavení svědka v jednání před soudem Příslušníci Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR a Vojenské police ČR zařazené v policejních orgánech 1 02.09.2020
2. Sociálně patologické jevy ve společnosti   kurz zrušen Pedagogičtí pracovníci středních policejních škol a lektoři ostatních vzdělávacích zařízení MV ČR, pracovníci SKPV, pracovníci zabývající se prevencí kriminality a sociálně patologických jevů obecně 1 16.09.2020
3. Správní řád - Správní řízení Kurz je určen zejména pro nově nastoupené zaměstnance rezortu MV ČR aplikující při své činnosti správní řád, popř. zaměstnance, kteří mají velmi krátkou praxi 1 - 2 roky 2 16-17. 09.2020
4. Restorativní přístupy a jejich využití v aplikační praxi policie   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR (základní útvary - MOP, OOP, SKPV) pověřeni vyšetřováním, příslušníci GIBS 1 21.09.2020
5. Aktuální trendy v drogové problematice   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR (základní útvary - MOP, OOP, SKPV) 1 23.09.2020
6. Operativně pátrací činnost policie   kurz zrušen Základní kurz pro příslušníky Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR a Vojenské policie ČR krátkou dobu zařazené v policejních orgánech s omezením analogicky ve smyslu § 115 zákona č. 273/2018 Sb. o Policii ČR 1 29.09.2020
7. Hospodářská kriminalita   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR nově zařazeni na úseku odhalování, dokumentování a vyšetřování hospodářské kriminality zařazeni na všech úrovních. Kurz na vyžádání ÚSKPV 30 Od 19.10.2020
6 týdenních soustředění do 19.03.2021
8. Řízení ve věcech služebního poměru   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR, SKPV občanští zaměstnanci Policie ČR 1 27.10.2020
9. Daňová kriminalita   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR zařazeni na SKPV5 02.-06.11. 2020
10. Zaměstnanecké karty a zaměstnávání cizinců v ČR - Komplexní představení problematiky s důrazem na aktuální problémy   kurz zrušen Zaměstnanci státní správy a příslušníci Policie ČR zabývající se problematikou zaměstnaneckých karet a ostatní zájemci o danou problematiku 1 10.11.2020
11. Vězeňské tetování - vývoj a trendy   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR, Vězeňská služba ČR, GIBS, Celní správa ČR, zájemci ze státní správy 1 12.11.2020
12. Metody a techniky v praktické daktyloskopii (Výsledky dlouhodobého testování prostředků a metod)   kurz zrušen Především kriminalističtí technici výjezdových skupin SKPV i obvodních oddělení Policie ČR 2 25.-26.11. 2020
13. Trestná činnost v oblasti veřejných zakázek   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR, zařazeni na SKPV 1 02.12.2020
14. Projevy extremismu ve společnosti, tetování s extremistickým podtextem   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR, Vězeňské služby ČR, GIBS, Celní správy ČR, Vojenské policie ČR a další zájemci ze státní správy 1 03.12.2020
15. Kvalifikační kurz kriminalistických znalců   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR (KÚP/OKTE/POPP) nebo Vojenské policie ČR připravující se na výkon znalecké činnosti Kurz na vyžádání KÚ PČR 40 04.01.-26.02. 2021
16. Teorie a praxe krizového řízení   kurz zrušen Příslušníci a zaměstnanci Policie ČR, obecní a městská policie, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory 1 07.01.2021
17. Mezinárodní humanitární právo   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR, zaměstnanci MV ČR, PP ČR a správ Policie ČR, učitelé VPŠ a SPŠ MV ČR a další zájemci z řad PČR a HZS ČR 1 12.01.2021
18. Aktuální problémy českého vězeňství   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR, Vězeňské služby ČR, GIBS, zájemci ze státní správy 2 13.-14.01. 2021
19. Seberozvoj manažera   kurz zrušen Zaměstnanci státních organizací a příslušníci bezpečnostních sborů - management na všech úrovních řízení 1 13.01.2021
20. Komunikačně náročné situace a jejich řešení   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR, pracovníci MV ČR 1 14.01.2021
21. Jednání policistů s psychicky narušenými osobami   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR, pracovníci SKPV 1 19.01.2021
22. Kybernetická trestná činnost - workshop   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR zařazeni na SKPV a další osoby, které se v praxi setkávají s moderními způsoby páchání TČ pomocí informačních a komunikačních technologií 1 20.01.2021
23. Moc a nemoc médií   kurz zrušen Tiskoví mluvčí všech úrovní z resortu MV ČR, Policie ČR, vedoucí obvodních oddělení a územních odborů Policie ČR, pracovníci analytických oddělení Policie ČR a MV ČR, pracovníci tisku a prevence 1 21.01.2021
24. Geografický informační systém IZS   kurz zrušen Příslušníci a zaměstnanci bezpečnostních sborů a zaměstnanci MV ČR, kteří při výkonu povolání řeší jevy a problémy geograficky lokalizovatelné 2 26.-27.01. 2021
25. Krajní pravice a islamismus v EU a ČR   kurz zrušen Zájemci z řad Policie ČR, pracovníci státní správy a další zájemci 1 27.01.2021
26. OSINT - Open Source Intelligence   kurz zrušen Zájemci o problematiku získávání a zpracování informací z otevřených zdrojů z řad příslušníků bezpečnostních sborů a MO ČR 1 02.02.2021
27. Ochrana soukromí a osobních údajů podle GDPR v souvislosti s právem na informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR, učitelé středních policejních škol a další zájemci z řad Policie ČR a HZS ČR, personalisté ze zmíněných institucí 1 03.02.2021
28. Dimenze ochrany lidských práv   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR, zaměstnanci MV ČR, PP ČR a správ Policie ČR, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR a další zájemci z řad Policie ČR a HZS ČR 1 09.02.2021
29. Okolnosti vylučující protiprávnost s akcentem na nutnou obranu a oprávněné použití zbraně   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR, HZS ČR a IZS, strážníci obecních a městských policií 1 03.03.2021
30. Zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti v praxi policejního orgánu   kurz zrušen Specializovaní pracovníci SKPV 5 08.-12.03. 2021
31. Využití znalců a odborníků v trestním řízení   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR, strážníci obecních a městských policií 1 10.03.2021
32. Zkoumání platebních karet a jejich kriminalistický význam   kurz zrušen Především příslušníci Policie ČR zařazeni na SKPV v oblasti hospodářské kriminality, Vojenská policie ČR a Celní správa ČR 1 16.03.2021
33. Kybernetická trestná činnost   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR zařazeni na SKPV. Jedná se o základní kurz. Účastníky by měli být příslušníci, kteří potřebují získat znalosti v oblasti kybernetické trestné činnosti a trestné činnosti páchané pomocí informačních technologií 4 15.-18.03. 2021
34. Právní odpovědnost ve zdravotnictví   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR, hasiči, záchranáři, státní zástupci, úředníci krajských úřadů, pracovníci poskytovatelů zdravotní péče 1 18.03.2021
35. Aktuální otázky trestního zákonodárství   kurz zrušen Příslušníci SKPV a další zájemci o tuto problematiku 1 24.03.2021
36. Postup policie při získávání důkazů v případech prokazování ovlivnění alkoholem a návykovou látkou u řidičů (přestupky versus trestné činy)   kurz zrušen Příslušníci Dopravní služby Policie ČR, SKPV, příslušníci Policie ČR, učitelé VPŠ a SPŠ MV ČR a lektoři ÚVSP 1 25.03.2021
37. Problematika zákona o pozemních komunikacích   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR služby dopravní policie - dopravní inženýři a policisté zařazení do skupin dohledu na silniční provoz, učitelé VPŠ a SPŠ MV ČR, příslušníci HZS ČR 1 07.04.2021
38. Vězeňské tetování - vývoj a trendy   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR, Vězeňská služba ČR, GIBS, Celní správa ČR,VP ČR, zájemci ze státní správy 1 08.04.2021
39. Vybrané právní aspekty pobytu cizinců na území České republiky   kurz zrušen Zaměstnanci MV ČR, pracovníci všeobecné správy, kteří vedou správní řízení o žádostech o udělení státního občanství české republiky 1 12.04.2021
40. Daňový řád    kurz zrušen Příslušníci Policie ČR, úředníci územní samosprávy, celníci, úředníci finanční a daňové správy 1 21.04.2021
41. Kriminalistické a trestně právní aspekty postupu Policie ČR při odhalování, vyšetřování a předcházení pytláctví   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR zařazeni na základních útvarech, na odděleních hospodářské kriminality SKP, územních odborů a příslušníci Vojenské policie ČR 1 22.04.2021
42. Moderní technologie zaváděné Policií ČR - Donucovací prostředky, vrtulníky, drony   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR, zařazení na základních útvarech P ČR, na speciálních útvarech - SPJ, PMJ, OHS atd. 1 27.04.2021
43. Metody a techniky v zajišťování biologických stop   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR zařazeni na SKPV, lektoři ÚPVSP a policejních středisek, učitelé VPŠ a SPŠ MV ČR 1 28.04.2021
44. Soudní lékařství a kriminalistika - aktuální problémy - III. část   kurz zrušen Příslušníci SKPV územních odborů nebo krajských ředitelství Policie ČR, příslušníci Vojenské policie ČR, zaměření účastníků na násilnou trestnou činnost 1 05.05.2021
45. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich   kurz zrušen Pro nově nastoupené zaměstnance rezortu MV ČR aplikující při své činnosti zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, popř. zaměstnanci s velmi krátkou praxi 1 - 2 roky 1 06.05.2021
46. Nelegální výroba drog a její dopady na životní prostředí   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR (základní útvary, pohotovostní motorizovaná jednotka, speciální pořádková jednotka, zásahová jednotka, cizinecká policie, služba kriminální policie a vyšetřování) 2 02.-03.06. 2021
47. Vybrané aspekty šíření dětské pornografie v kyberprostoru   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR zařazení na SKPV (problematika mravnostní kriminality) 1 07.06.2021
48. Evropská integrace a evropské právo   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR, zaměstnanci MV ČR, PP ČR a správ Policie ČR, učitelé VPŠ a SPŠ MV ČR a další zájemci z řad Policie ČR a HZS ČR 1 09.06.2021
49. Daňový řád   kurz zrušen Příslušníci Policie ČR, úředníci územní samosprávy, celníci, úředníci finanční a daňové správy 1 10.06.2021
50. Kybernetická trestná činnost    kurz zrušen Příslušníci Policie ČR zařazeni na SKPV. Jedná se o základní kurz. Účastníky by měli být příslušníci, kteří potřebují získat znalosti v oblasti kybernetické trestné činnosti a trestné činnosti páchané pomocí informačních technologií 4 14.-17.06. 2021
51. Vedení profylaktického rozhovoru s osobou/cizincem   kurz zrušen Pracovníci OAMP 1 15.06.2021
52. Diplomatické minimum    kurz zrušen Pracovníci odboru mezinárodní policejní spolupráce PP ČR a pracovníci Krajských ředitelství Policie ČR, styční důstojníci Policie ČR v zahraničí a pracovníci Policie ČR vyslaní do zahraničí na kurzy, školení apod. 1 16.06.2021


24. 8. 2020

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?inf_stud/kata20/kata20.html