Oddělení celoživotního vzdělávání

KATALOG PROGRAMU
celoživotního vzdělávání
v akademickém roce 2019/2020

Vážení přátelé,

předkládáme Vám, stejně jako v minulých letech, katalog kurzů celoživotního vzdělávání, které pořádá Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen PA ČR) v akademickém roce 2019/2020.

Nabízené kurzy celoživotního vzdělávání jsou orientovány na stálé i aktuální problémy praxe a jejich využitelnost právě pro policejní praxi je vysoká. Jedná se zejména o aktualizované úpravy trestního práva, hospodářskou kriminalitu, problematiku výnosů z trestné činnosti, boje proti extremismu, daňové kriminality, kybernetické trestné činnosti, problematiku platebních karet a jejich kriminalistický význam, dále o správní řád, správní řízení, ale i problematiku migrace. Na základě požadavku PP ČR byl do katalogu opětovně zařazen kurz Přestupky a řízení o nich.

Žádáme Vás, abyste s nabídkou kurzů celoživotního vzdělávání seznámili své podřízené a spolupracovníky. Je naším společným zájmem, aby se s možností účasti na nabízených kurzech seznámil co nejširší okruh zájemců z oblasti bezpečnostní praxe. V souladu se zaměřením PA ČR jsou kurzy určeny zejména pro příslušníky Policie ČR, HZS ČR, zaměstnance rezortu Ministerstva vnitra ČR a experty z řad dalších bezpečnostních sborů. Tam, kde to kapacity umožní, rádi přivítáme též další mimorezortní účastníky z veřejné i soukromé sféry.

Okruh zájemců, pro které je daný kurz určen, je uváděn u jednotlivých kurzů. Je proto nezbytně nutné, aby se na jednotlivé kurzy přihlašovali prostřednictvím personálních pracovišť pouze ti zájemci, pro které je kurz určen. Do kurzů budou přednostně zařazováni uchazeči, pro něž, jako pro cílovou skupinu, byl kurz připraven. Zájemce lze přijímat podle kapacitních možností a podle obsahu kurzů. Tak jako v minulosti i letos lze kurzy, o které projevíte mimořádný zájem, rozšířit nad rámec uvedený v katalogu, případně ad hoc zorganizovat samostatný kurz o nejžádanější problematiku policejní praxe. V případě, že o nabízený kurz bude malý zájem, tedy méně než 10 přihlášených zájemců, posuzuje PA ČR rentabilitu kurzu a rozhoduje o jeho realizaci.

Veškeré případné další informace organizačního charakteru Vám poskytne Mgr. Jarmila Chvostková, oddělení celoživotního vzdělávání, ( 974 828 039), která zajišťuje průběh kurzů po organizační stránce. Na eventuální dotazy k obsahu kurzů Vám rádi poskytnou informace garanti, uvedení v katalogu.

Přivítáme veškeré Vaše náměty, připomínky a doporučení jak ke skladbě programu celoživotního vzdělávání, tak k úrovni jednotlivých kurzů.

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme si, aby Vás tato nabídka oslovila a poskytla Vám dobré podněty pro Vaši práci.

V Praze 30. dubna 2019


doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c.      

Základní organizační informace k pořádaným kurzům
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZŮ:

Pro příslušníky Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR a pro zaměstnance Ministerstva vnitra České republiky:

Probíhá pouze prostřednictvím informačního systému EKIS II.
Zájemce o kurz se obrátí na personální oddělení svého útvaru, které mu sdělí další postup.

Účast v kurzu pro příslušníky PČR a pro zaměstnance MV ČR je možná pouze na základě udělení souhlasu služebního funkcionáře s personální pravomocí (viz Přihláška do kurzu CŽV na PA ČR pro příslušníky a zaměstnance MV ČR), na jehož základě je uchazeč rezervován příslušným personálním oddělením do informačního systému EKIS II.

Přihlašování do kurzů je závazné (NMV č. 32/2016, část 3, čl. 10).
INFORMACE:

 • organizační informace podá Mgr. Chvostková, tel: 974 828 039
 • informace z oblasti personální (EKIS) poskytuje Bc. Kristýna Štaff Holcová, tel: 974 828 528
 • Informace a přehled aktuálních kurzů:
  Internetové stránky: www.polac.cz - studenti - informace o studiu a kurzech - Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2019/2020.
  Internetové stránky: www.polac.cz - úřední deska - Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2019/2020.
 • Pozvánky ke kurzům nejsou zasílány.
 • Místem konání kurzů, pokud není stanoveno jinak, je PA ČR, Praha 4 - Lhotka, Lhotecká 559/7, budova B (číslo učebny bude uvedeno ve vysílacím rozkaze ).
 • Doprava na PA ČR MHD: metrem trasa "C" stanice Kačerov, dále autobusem č. 139 nebo 150 do zastávky "Sídliště Lhotka" (naproti OBI).
 • Vjezd a parkování soukromých vozidel v areálu PA ČR není povoleno.

KURZOVNÉ:

Policistům a zaměstnancům Ministerstva vnitra České republiky je poskytováno další vzdělávání v nabízených kurzech zdarma.

STRAVOVÁNÍ a UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ:

Požadavek stravování a ubytování musí být vyznačen v infotypu 9050 informačního systému EKIS II. již při prvním zapsání zájemce o vybraný kurz, prostřednictvím příslušného personálního oddělení, jinak není možné stravování a ubytování poskytnout.

Na základě tohoto zapsaného požadavku je třeba si v den konání kurzu vyzvednout osobně do 8.45 hodin na oddělení provozu stravovacích služeb PA ČR, budova C 1. patro, potvrzení o nároku na stravu, které pak předložíte v jídelně.

V areálu PA ČR je také možno využít nabídky dvou kantýn (budova B 1. patro, budova A1 přízemí).

Ubytování mimopražských zájemců z řad příslušníků PČR a HZS ČR a zaměstnanců MV ČR je možno zajistit na kolejích PA ČR (pokud bude volná kapacita). Ubytování v rámci účasti na kurzu je za úhradu dle aktuálně platného interního aktu řízení - pokynu rektora PA ČR (viz www.polac.cz).

Začátek všech kurzů je zpravidla v 9.00 hodin
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZŮ:

Pro mimoresortní zájemce z veřejné nebo soukromé sféry

Zasláním písemné přihlášky


K dispozici v tomto katalogu nebo viz písemné formuláře přihlášek na
www.polac.cz - ke stažení přihláška ve formátu "docx"
INFORMACE:

Uzávěrka písemných přihlášek pro mimorezortní zájemce z veřejné nebo soukromé sféry je měsíc před dnem zahájení vybraného kurzu. Poté obdrží přihlášení uchazeči vyrozumění s potvrzením přihlášky, nebo informací o naplnění kurzu (při větším počtu přihlášených uchazečů než je vypsáno v kurzu), či o náhradním termínu nebo stornování kurzu. Pro urychlení tohoto procesu žádáme zdvořile uchazeče o poskytnutí tel. spojení a e-mailové adresy

 • Způsoby zasílání písemné přihlášky:
  elektronickou poštou na adresu: chvostkova@polac.cz
   
  písemně na adresu: Policejní akademie České republiky v Praze
    oddělení celoživotního vzdělávání
    P.O.BOX 54
    143 01 Praha 4
   
  Faxem na číslo: 974 827 260

 • Informace a přehled aktuálních kurzů najdete na:
  Internetové stránky: www.polac.cz - studenti - informace o studiu a kurzech - Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2019/2020.
  Internetové stránky: www.polac.cz - úřední deska - Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2019/2020.
 • Místem konání kurzů, pokud není stanoveno jinak, je PA ČR, Praha 4 - Lhotka, Lhotecká 559/7, budova B (číslo učebny bude uvedeno ve vyrozumění).
 • Doprava na PA ČR MHD: metrem trasa "C" stanice Kačerov, dále autobusem č. 139 nebo 150 do zastávky "Sídliště Lhotka" (naproti OBI).
  Vjezd a parkování soukromých vozidel v areálu PA ČR není povoleno.

KURZOVNÉ:

Mimorezortním zájemcům nabízíme účast na vybraných vzdělávacích programech s finanční úhradou. Účastnický poplatek činí 2 420,- Kč (včetně 21% DPH) za jednodenní kurz (cena bez DPH 2 000,- Kč, DPH činí 420,-Kč) a u vícedenních kurzů 1 210,- Kč (včetně DPH) za každý další den kurzu (cena bez DPH 1 000,- Kč, DPH 210,- Kč). Daňový doklad obdrží zájemci po zaplacení kurzovného na vyžádání na finančním oddělení PA ČR.

STRAVOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ:

Mimorezortní zájemci z veřejné nebo soukromé sféry se mohou stravovat ve stravovacím zařízení PA ČR za stanovenou cenu (viz www.polac.cz). Stravování lze objednat:

 • předem telefonicky na oddělení provozu stravovacích služeb PA ČR na telefonních číslech 974 828 711-2,
 • osobně v den konání kurzu na oddělení provozu stravovacích služeb PA ČR (budova C, 1. patro) do 8.45 hodin,
 • v areálu je také možno využít nabídky dvou kantýn (budova B 1. patro, budova A1 přízemí).

UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ:

Ubytování mimopražských mimorezortních zájemců a z řad veřejné nebo soukromé sféry je možno zajistit na kolejích PA ČR (pokud bude volná kapacita). Pravidla pro ubytování se řídí vždy aktuálně platným interním aktem řízení - pokynem rektora PA ČR (viz www.polac.cz).Začátek všech kurzů je zpravidla v 9.00 hodin

PŘEHLED KURZŮ

KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020


Poř. č. Název kurzu Cílová skupina Délka
kurzu(dny)
Termín
1. Správní řád - Řízení v I. stupni Kurz je určen zejména pro nově nastoupené zaměstnance aplikující při své činnosti správní řád, popř. zaměstnance, kteří mají velmi krátkou praxi 1 - 2 roky. 1 16.09.2019
2. Sociálně patologické jevy ve společnosti Pedagogičtí pracovníci SPŠ a VPŠ MV ČR a lektoři ostatních vzdělá-vacích zařízení MV ČR, pracovníci SKPV, pracovníci zabývající se prevencí kriminality a sociálně patologických jevů obecně, strážníci obecní a městské policie 1 18.09.2019
3. Přestupky a řízení o nich Kurz je určen zejména pro nově nastoupené zaměstnance aplikující při své činnosti zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, popř. zaměstnance, kteří mají velmi krátkou praxi 1 - 2 roky. 1 23.09.2019
4. Kurz pro vrcholové policejní manažery Dle určení PP ČR 9 07.-09.10. 2019
18.-20.11. 2019
25.-27-03. 2020
5. Krátkodobá ochrana osob Pouze příslušníci SKPV pověření operativně pátrací činností, nutný seznam s čísly odznaků SKPV 1 15.10.2019
6. Hospodářská kriminalita Policisté nově zařazeni na úseku odhalování, dokumentování a vyšetřování hospodářské kriminality zařazeni na všech úrovních. Kurz na vyžádání ÚSKPV 30 Od 21.10.2019 6 týdenních soustředění
7. Řízení ve věcech služebního poměru Příslušníci PČR, SKPV občanští zaměstnanci PČR 1 29.10.2019
8. Problematika migrace Příslušníci PČR, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR a učitelé VPŠ a SPŠ MV ČR a školních policejních středisek a další zájemci z řad bezpečnostních složek 1 31.10.2019
9. Daňová kriminalita Policisté zařazeni na SKPV 5 04.-08.11. 2019
10. Výslech dětského svědka - oběti mravnostní trestné činnosti Policisté SKPV zařazeni na úseku odhalování a vyšetřování mravnostní TČ páchané na dětech 5 11.-15.11. 2019
11. Zaměstnanecké karty a zaměstnávání cizinců v ČR Zaměstnanci státní správy a příslušníci PČR zabývající se problematikou zaměstnanec-kých karet a ostatní zájemci o danou problematiku 1 12.11.2019
12. Zajišťování a zkoumání digitálních stop (EDR) elektronických nehodových dat a jejich význam při vyšetřování dopravních nehod Především vyšetřovatelé a technici výjezdových skupin SKPV a výjezdových skupin provádějících dokumentaci na místech dopravních nehod. Dále hasiči provádějící zásah na místech dopravních nehod. 2 26.-27.11. 2019
13. Soudní lékařství a kriminalistika - aktuální problémy - I. část Příslušníci SKPV okresních nebo krajských ředitelství Policie ČR, příslušníci Vojenské policie ČR, zaměření účastníků na násilnou trestnou činnost 1 27.11.2019
14. Trestná činnost v oblasti veřejných zakázek Policisté SKPV 1 04.12.2019
15. Soudní lékařství a kriminalistika - aktuální problémy - II. část Příslušníci SKPV okresních nebo krajských ředitelství Policie ČR, příslušníci Vojenské policie ČR, zaměření účastníků na násilnou trestnou činnost 1 05.12.2019
16. Kvalifikační kurz kriminalistických znalců Pracovníci PČE - KUP, OKTE, PO PP nebo Vojenské policie připravující se na výkon znalecké činnosti Kurz na vyžádání KÚP 40 06.01.-28.02. 2020
17. Teorie a praxe krizového řízení Příslušníci a zaměstnanci PČR, obecní a městská policie, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory 1 08.01.2020
18. Nelegální výroba drog a její dopady na životní prostředí Příslušníci PČR SKPV (pověření vyšetřováním) 1 09.01.2020
19. Domácí násilí a stalking Policisté zařazeni na SKPV a pořádková služba 1 14.01.2020
20. Mezinárodní humanitární právo Policisté, zaměstnanci MV ČR, PP ČR a správ Policie ČR, lektoři VPŠ a SPS MV ČR a další zájemci z řad PČR a HZS 1 15.01.2020
21. Komunikačně náročné situace - krizová komunikace po telefonu Policisté - operační důstojníci 1 16.01.2020
22. Seberozvoj manažera Zaměstnanci státních organizací a příslušníci bezpečnostních sborů - management na všech úrovních 1 21.01.2020
23. Moc a nemoc médií Tiskoví mluvčí na všech úrovních organi-zace PČR, vedoucí obvodních a okresních oddělení PČR, pracovníci analytických oddělení PČR a MV ČR, pracovníci PIS, příslušníci a zaměstnanci HZS 1 22.01.2020
24. Kybernetická trestná činnost - workshop Policisté zařazeni na SKPV a další osoby, které se v praxi setkávají s moderními způsoby páchání TČ pomocí informačních a komunikačních technologií 1 23.01.2020
25. Geografický informační systém v IZS Všechny osoby, které při výkonu povolání řeší jevy a problémy geograficky lokalizovatelné 2 28.-29.01. 2020
26. OSINT - Open Source Intelligence Analytici SKPV územních odborů KŘP, analytici odborů analytiky krajských ředitelství a ÚCP a další zájemci o problematiku získávání a zpracování informací z otevřených zdrojů 1 04.02.2020
27. Dimenze ochrany lidských práv Policisté, zaměstnanci MV ČR, PP ČR a správ Policie ČR, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR a další zájemci z řad PČR a HZS 1 11.02.2020
28. Operativně pátrací prostředky   kurz zrušen Příslušníci GIBS, policisté zařazení u SKPV (bude ověřováno) 1 11.02.2020
29. Aktuální trendy delikvence mládeže a sankční politiky uplatňované vůči mládeži Příslušníci PČR SKPV (pověření vyšetřováním kriminality mládeže) 1 12.02.2020
30. Využití videokonferenčního zařízení v policejní a justiční praxi Policisté - vedoucí pracovníci 1 12.02.2020
31. Zkušenosti ze znalecké analýzy pro vyšetřování silničních dopravních nehod Především technici SKPV a technici výjezdových skupin provádějící dokumentaci na místech dopravních nehod 2 13.-14.02. 2020
32. Okolnosti vylučující protiprávnost s akcentem na nutnou obranu a oprávněné použití zbraně Příslušníci PČR, HZS ČR a IZS, strážníci obecních a městských policií 1 04.03.2020
33. Zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti v praxi policejního orgánu Specializovaní pracovníci SKPV 5 09.-13.03. 2020
34. Zkoumání platebních karet a jejich kriminalistický význam Především policisté zařazeni na SKPV a provádějící vyšetřování v oblasti hospodářské kriminality, Vojenská policie ČR a Celní správa ČR 1 10.03.2020
35. Změny v zákoníku práce   kurz zrušen Personalisté, mzdové účetní, vedoucí pracovníci, pracovníci legislativních a právních pracovišť, referenti sociálních věcí 1 10.03.2020
36. Právní odpovědnost ve zdravotnictví   kurz zrušen Policisté, hasiči, záchranáři, státní zástupci, úředníci krajských úřadů, pracovníci poskytovatelů zdravotní péče 1 19.03.2020
37. Kybernetická trestná činnost   kurz zrušen Policisté zařazeni na SKPV. Jedná se o základní kurz. Účastníky ba měli být příslušníci, kteří potřebují získat znalosti v oblasti kybernetické trestné činnosti a trestné činnosti páchané pomocí informačních technologií. Notebook s sebou. 4 23.-26.03. 2020
38. Aktuální otázky trestního zákonodárství   kurz zrušen Příslušníci SKPV 1 25.03.2020
39. Postup policie při získávání důkazů v případech prokazování ovlivnění alkoholem a návykovou látkou u řidičů (přestupky versus trestné činy)   kurz zrušen Příslušníci dopravní služby PČR, SKPV, příslušníci PČR, učitelé VPŠ a SPŠ MV ČR 1 26.03.2020
40. Nové formy a metody kriminalistické dokumentace    kurz zrušen Policisté, Vojenská policie ČR, Celní správa ČR, HZS ČR 1 26.03.2020
41. Vybrané právní aspekty pobytu cizinců na území České republiky   kurz zrušen Zaměstnanci MV ČR, pracovníci všeobecné správy, kteří vedou správní řízení o žádostech o udělení státního občanství České republiky 1 06.04.2020
42. Problematika zákona o pozemních komunikacích    kurz zrušen Policisté služby dopravní policie - dopravní inženýři a policisté zařazení do skupin dohledu na silniční provoz, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR, příslušníci HZS ČR 1 08.04.2020
43. Výslech dětského svědka - oběti mravnostní trestné činnosti II.   kurz zrušen Policisté SKPV, kteří se již zúčastnili kurzu I. Uvedení pracovníci by měli být zařazeni na úseku odhalování a vyšetřování mravnostní TČ páchané na dětech. 5 20.-24.04. 2020
44. Kriminalistické a trestně právní aspekty postupu Policie ČR při odhalování, vyšetřování a předcházení pytláctví   kurz zrušen Policisté PČR zařazeni na základních útvarech PČR a na základních útvarech SKPV územních odborů 1 23.04.2020
45. Daňový řád   kurz zrušen Policisté, úředníci územní samosprávy, celníci, úředníci finanční a daňové správy 1 23.04.2020
46. Základy policejní pyrotechnické činnosti   kurz zrušen Určen pro vedoucí/zástupce a operační důstojníky základních útvarů Policie ČR 1 19.05.2020
47. Krajní pravice a islamismus v EU a ČR   kurz zrušen Zájemci z řad PČR, pracovníci státní správy a další zájemci 1 20.05.2020
48. Extremismus v České republice   kurz zrušen Příslušníci PČR, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR a učitelé VPŠ a SPŠ MV ČR a školních policejních středisek, příslušníci HZS ČR a další zájemci z řad bezpečnostních složek 1 21.05.2020
49. Aktuální problémy českého vězeňství   kurz zrušen Příslušníci policie, Vězeňské služby ČR, zájemci ze státní správy 1 03.06. 2020
50. Psychologie obětí kriminality   kurz zrušen Policisté z praxe (SKPV) 1 04.06.2020
51. Vybrané aspekty šíření dětské pornografie v kyberprostoru   kurz zrušen Policisté zařazení na SKPV (problematika mravnostní kriminality) 1 08.06.2020
52. Evropská integrace a evropské právo   kurz zrušen Policisté, zaměstnanci MV ČR, PP ČR a správ Policie ČR, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR a další zájemci z řad PČR a HZS 1 09.06.2020
53. Psychologické aspekty jednání kriminalistického znalce před soudem   kurz zrušen Kriminalističtí znalci KÚP, OKTE KŘP, Pyrotechnické služby  11.06.2019
54. Kybernetická trestná činnost   kurz zrušen Policisté zařazeni na SKPV. Jedná se o základní kurz. Účastníky ba měli být příslušníci, kteří potřebují získat znalosti v oblasti kybernetické trestné činnosti a trestné činnosti páchané pomocí informačních technologií. Notebook s sebou. 4 15.-18.06. 2020
55. Detekce lži a hodnocení věrohodnosti
Taktika výslechu   kurz zrušen
Policisté SKPV, GIBS 1 16.06.2020
56. Daňový řádCelníci, policisté, úředníci územní samosprávy, úředníci finanční a daňové správy   kurz zrušen 1 10.06.2020
57. Nové formy a metody kriminalistické dokumentace   kurz zrušen Pro zaměstnance Celní správy ČR 1 12.03.2020
58. Základy operativně pátrací činnosti policieZákladní kurz pro příslušníky Policie ČR, GIBS, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR a Vojenské policie krátkou dobu zařazené v "policejních orgánech" (ve smyslu § 12 odst. 2 trestního řádu), a to s omezením analogicky ve smyslu § 115 zákona č. 273/2018 o Policii ČR1 11.02.2020
59. Základy operativně pátrací činnosti policieZákladní kurz pro příslušníky Policie ČR, GIBS, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR a Vojenské policie krátkou dobu zařazené v "policejních orgánech" (ve smyslu § 12 odst. 2 trestního řádu), a to s omezením analogicky ve smyslu § 115 zákona č. 273/2018 o Policii ČR1 25.02.2020


30. 5. 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?inf_stud/kata19/kata19.html