Fakulta bezpečnostně právní


Magisterský studijní program FBP

  • studijní obor Policejní management a kriminalistika

Dvouletý magisterský studijní program "Bezpečnostně právní studia", studijní obor "Policejní management a kriminalistika", je strukturován a svým obsahem učiva zaměřen tak, aby profil absolventa splňoval požadavky na odborníky, připravené řešit komplexní problematiku policejního managementu a kriminalistiky na středních a vyšších stupních řídících funkcí.

Absolventi studiem získají znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k řízení policejních útvarů a řízení policejně bezpečnostních akcí. Získají též potřebnou manažerskou kompetenci založenou na znalosti řídícího procesu a dovednostech řídit lidské zdroje v konkrétních útvarech bezpečnostních sborů. Mimo tyto oblasti osvojených znalostí a dovedností bude student hlouběji orientován v právních, ekonomických a společenských vědních disciplínách. Specializace studentů v rámci studia dává možnost výběru z povinně volitelných předmětů podle jejich zaměření na zásahovou nebo správní a řídící činnost. Absolvent má disponovat společensko-vědními a bezpečnostně právními poznatky umožňující pochopit a znát fungování bezpečnostních sborů.

Umožňuje výběrem povinně volitelných předmětů, a případně volitelných předmětů, dosažení potřebné specializace, vhodné pro řešení konkrétních problematik a náročných nestandardních a krizových situací. Tvořivě reagovat na proměnlivou společenskou realitu a na dynamiku policejní profese. Dosažení potřebné specializace pro řešení konkrétních problematik je zajištěno strukturou povinných předmětů. Studijní obor je určen pro absolventy bakalářského studijního programu "Bezpečnostně právní studia.

  • studijní obor Bezpečnostně strategická studia

Dvouletý magisterský studijní obor "Bezpečnostně strategická studia" představuje navazující specializaci tříletého bakalářského studijního oboru "Bezpečnostně právní studia". Je určen především pro studenty kteří se zajímají o specifikum zpracování bezpečnostních informací.

Magisterský stupeň vysokoškolského studia reaguje na požadavky zejména zpravodajských složek státu. Jeho cílem je zajistit dostatečný počet mladých vzdělaných odborníků, připravených řešit problematiku operativní a analytické služby v bezpečnostních sborech i ozbrojených silách, nebo jiných obdobných státních orgánech. Studijní obor je určen pro absolventy bakalářského studijního programu "Bezpečnostně právní studia" a je realizován pouze prezenční formou studia.
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?fbp/o_fbp/msp.html