Aktuality

Vyhlášení 24. ročníku soutěže o nejlepší práci
ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) ak. rok 2022/2023


Rektor PA ČR v Praze vyhlašuje 24. ročník soutěže o nejlepší práci ve studentské vědecké a odborné činnosti (dále jen SVOČ) pro akademický rok 2022/2023.

Fakulta bezpečnostně právní - soutěžní sekce

1. Bezpečnostní služby
2. Kriminalistika, kriminologie

Fakulta bezpečnostního managementu - soutěžní sekce

1. Právní vědy
2. Společenské vědy
3. Bezpečnostní management, ochrana obyvatelstva, krizové řízení


Termín vyhlášení témat prací:    do 30. listopadu 2022
Termín odevzdání přihlášek na děkanát příslušné fakulty:    do 28. února 2023
Termín odevzdání prací na děkanát příslušné fakulty:    do 6. dubna 2023
Termín obhajob prací:    19. dubna 2023 (středa) zrušena výuka pro prezenční i kombinované studium

SVOČ se řídí Pokynem rektora Policejní akademie ČR v Praze, ze dne 2. prosince, kterým se vydává Organizace studentské vědecké a odborné činnosti na Policejní akademii ČR v Praze.

Informace k vyhlášení soutěže a jejímu průběhu vyučující sdělí studentům a budou vyvěšeny na internetových stránkách FBP a FBM PA ČR a ve vývěsních skříňkách fakult.

Přihlášky, Pokyn rektora č.16/2016 a kritéria hodnocení budou k dispozici na sekretariátech fakult a na webových stránkách FBP a FBM PA ČR v Praze. Vyplněnou přihlášku odevzdají soutěžící na sekretariátech fakult (osobně nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, tj. email a datová zpráva).


© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/svoc_24/index.html