Aktuality

Návštěva Sankt Peterburgu, Ruská federace - tři referáty na dvou konferencích

Ve dnech 9.-14.4.2019 doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc. a Ing. Ján Hrivnák, CSc. z Katedry krizového řešení FBM PA ČR vykonali služební cestu do Sankt Peterburgu, kde se zúčastnili workshopu v Institutu radiační hygieny a mezinárodní konference "Něvské radiologické fórum".

Na workshopu, který se konal ve dnech 10.-11.4.2019, byly předneseny dva referáty:

J. Hrivnák referoval o potenciálních možnostech teroristických útoků na měkké cíle, kde se zaměřil i na jejich ochranu před takovými útoky. Soustředil se také na specifika ohrožení diváků při velkých mezinárodních sportovních akcích, jako je mistrovství světa, mistrovství Evropy atd. Referát se u posluchačů setkal se značným zájmem, zejména v souvislosti s pořádáním několika velkých sportovních soutěžích, které se nedávno uskutečnily v Ruské federaci.

Na stejném workshopu vystoupil také J. Sabol s referátem, v němž se zabýval problémy s kvantifikaci ozáření osob v důsledku radiačních havárií nebo radiologických teroristických útoků. Poukázal přitom na některé nekonzistence současného značně složitého systému veličin a jednotek používaných pro tyto účely. Takový systém nelze důsledně aplikovat v praxi, kde je zapotřebí zavést jednodušší systém opírající se o parametry, které lze přímo stanovit měřením příslušnými monitory.

Přínosná byla rovněž účast na mezinárodní konferenci Něvské radiologické fórum (12.-13.4.2019), která se mimo jiné věnovala i aktuálním otázkám dopadu využívání radiačních a jaderných technologií v medicíně a průmyslu na pracovníky, pacienty a obyvatelstvo jako celek. Řada referátů byla zaměřena i na možné důsledky použití zdrojů ionizujícího záření včetně radiologických zbraní. Na konferenci vystoupil J. Sabol se společným referátem (spoluautoři prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc., Dr.h.c. a Ing. Ján Hrivnák, CSc.), v němž představil analýzu současného stavu zajištění preventivních opatření a následné reakce na takové mimořádné situace z hlediska minimalizace dopadu ozáření na zasažené osoby.


 

6. 5. 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/sankt_peterburg/foto.html