Aktuality


Úspěšná reprezentace vědeckovýzkumné činnosti Policejní akademie ČR v Praze
na vědecké konferenci RAD v Černé Hoře

Ve dnech 25.-29. července 2022 se konala v Herceg Novi v Černé Hoře mezinárodní vědecká konference RAD 2022 " Radiation in various fields and research" zahrnující bezpečné využívání radiačních a jaderných technologii.

Konference se za Policejní akademii ČR v Praze aktivně zúčastnil doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc., který na konferenci předsedal plenárnímu zasedání a také řídil jednu z odborných sekcí. Tam také vystoupil se svými dvěma referáty, které souvisely s problematikou řešenou na Katedře krizového řízení PA ČR. Oba referáty se setkaly u účastníků konference se živým zájmem a vyústily také v diskusi, kde řada vystupujících projevila zájem o spolupráce s PA ČR na společných projektech zaměřených na bezpečnostní výzkum.11. 9. 2022


© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/sabol/sabol.html