Aktuality

Zaměstnanecká mobilita ze Spolkové republiky Německo

Na bulharského kolegu navázal svou návštěvou v termínu od 4. 09. do 7. 09. Ralf Zimmer, institucionální koordinátor z Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg.
Německý kolega na PA ČR v Praze absolvoval jednání k dalšímu rozvoji spolupráce v rámci programu Erasmus+. V centru pozornosti byly studentské studijní mobility vzhledem ke specifiku organizace studia na partnerské instituci. Dále se hledaly cesty k navýšení počtu učitelských mobilit mezi oběma institucemi. V rámci pobytu proběhla velmi přínosná schůzka s českým studentem, který bude v zimním semestru vůbec prvním Erasmus studentem na tamní instituci.
Pan Zimmer byl přijat prorektorem pro zahraniční styky a vnější vztahy Mgr. Františkem Hřebíkem, Ph. D. a prorektorkou pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání doc. PhDr. Ludmilou Čírtkovou, CSc.

Součástí programu bylo setkání s děkankou Fakulty bezpečnostně právní pplk. PhDr. Barborou Vegrichtovou, Ph. D., MBA a proděkankou pro vědu a výzkum, doc. JUDr. Ivanou Zoubkovou, CSc. V rámci této schůzky byla našemu hostu představena fakulta a proběhla jednání ohledně rozvoje spolupráce v oblasti vědy.

Vedoucí katedry jazyků doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc. jednala s německým kolegou na téma rozvoje vzájemné spolupráce obou jazykových kateder.
Na přání německého kolegy bylo také zorganizováno setkání s vedoucí knihovny PhDr. Ladislavou Tejchmanovou, CSc. a poté proběhla exkurze do našich knihoven.
Aktivity v prostorách školy byly zakončeny prohlídkou nedávno otevřené specializované učebny zásahových prostředků, která je součástí katedry profesní přípravy. Pracovníci naší katedry předvedli vybavení učebny a rovněž způsoby praktických cvičení se studenty. Z německé strany byl projeven velký zájem o spolupráci s naší Katedrou profesní přípravy.
Časově náročný program byl poté doplněn kulturními akcemi v centru Prahy.


 

25. 9. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/nemecko5/foto.html