Aktuality


Zahájení nové spolupráce a posílení stávajících kontaktů na partnerských institucích v Turecku


Cíl nedávné zaměstnanecké mobility do Turecka spočíval především v navázání nových kontaktů a spolupráce s Univerzitou společenských věd v Ankaře (Social Sciences University of Ankara) a rovněž v posílení stávající a rozvíjející se spolupráce s Univerzitou v Aksaray (University of Aksaray). Cesty se zúčastnila Mgr. Eva Hanková, Institucionální Erasmus+ koordinátor, ke které se později připojil doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc.

Na Univerzitě společenských věd v Ankaře proběhlo velmi přátelské a plodné setkání s rektorem univerzity prof. Dr. Mehmetem Barcou a jeho spolupracovníky přednášejícími na Právnické fakultě (Faculty of Law) a Fakultě politických věd (Faculty of Political Sciences). Na organizaci tohoto setkání se největší měrou podílel profesor společenských věd Recai Aydin, který bude v dubnu v rámci učitelské mobility přednášet také na PA ČR.

Hlavní pracovní schůzku pro nás zorganizoval a vedl prof. Dr. Ali Günes, prorektor pro zahraniční styky. Setkání proběhlo za účasti pracovníků oddělení zahraniční spolupráce a některých akademických pracovníků. Všichni zúčastnění vyjádřili nově navázané spolupráci maximální podporu. Koordinátorka projednala oblast výměn studentů a akademických pracovníků včetně nezbytného zázemí na obou univerzitách. Prodiskutována byla také oblast výuky předmětů v anglickém jazyce a uznávání kreditů získaných na zahraniční instituci.

Další jednání se týkalo forem spolupráce zaměřených na vědeckou činnost, která by mohla vyústit ve společné projekty, publikace či konference organizované za podpory Evropské unie. Při setkání J. Sabola s prof. Dr. Mustafou Cewikem, vedoucím vědeckých programů na univerzitě a uznávaných tureckým odborníkem na extremismus a terorismus, byly diskutovány některé konkrétní možnosti rozvíjení společné spolupráce ve specifických oblastech bezpečnostního výzkumu, které představují styčné body v zaměření jak PA ČR, tak i Univerzity společenských věd v Ankaře.

Pokud jde o budoucí možnosti rozvíjení oboustranně prospěšných aktivit, za zmínku stojí uvést, že turečtí partneři připisují stále větší význam výuce cizích jazyků, a to nejenom angličtiny, ale i dalších jazyků zejména arabštiny. Ke kvalitnímu jazykovému vybavení studentů i přednášejících ve velké míře přispívá i to, že přibližně 30 % předmětů je vyučováno v anglickém jazyce.

Opomenout nelze ani strategickou polohu univerzity v centru Ankary včetně historických zrenovovaných budov campusu vytvářejících velmi příjemné a atraktivní prostředí.

Další část týdenního pracovního programu probíhala na Univerzitě v Aksaray, která je partnerem PA ČR již 5 let. Na 12 fakultách zde studuje 22 tisíc studentů, včetně 1 270 zahraničních studentů ze 40 zemí. Na škole působí 750 akademických pracovníků a 800 ostatních zaměstnanců.

Hlavní záměr této pracovní cesty spočíval především v jednání o posílení dosavadní spolupráce a její případné rozšíření i mimo rámec programu Erasmus+. Zahajovací program probíhal na Fakultě ekonomických a správních věd (Faculty of Economics and Administrative Sciences), kde se uskutečnilo setkání s prorektorem fakulty, členy mezinárodního oddělení a pedagogy. Tureckým kolegům byla představena struktura naší instituce a poté směřovali své dotazy zejména ke studijním programům a výuce studentů v rámci programu Erasmus na naší škole.

Doc. J. Sabol zde navázal důležité kontakty z hlediska budoucí spolupráce ve vědě a motivoval místní kolegy ke společným publikacím ve čtvrtletníku "Bezpečnostní teorie a praxe".

Opravdu netradiční prohlídku univerzitního areálu absolvovali naši zástupci společně s místním s koordinátorem na kolech, která jsou v areálu vzhledem k jeho rozloze běžným dopravním prostředkem. Tento způsob dopravy se zde velmi ujal především díky rektorovi, který je vášnivým cyklistou. Vedle kol lze v areálu a do centra města využít i kyvadlový autobus.

Příjemným zážitkem a vítanou změnou bylo pozvání na kulturní odpoledne pořádané africkými studenty, kteří poutavou formou představili ostatním studentům svůj kontinent za pomoci krátkých filmů, videoklipů, tanců a zpěvů. 
 
 
 

5. 4. 2019

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/erasmus9/foto.html