Aktuality

Virtuální den otevřených dveří 2021Jaké jsou podmínky přijímacího řízení ke studiu na Policejní akademii ČR v Praze (dále jen "PA ČR") a kde je najdu?

Do kdy musím podat přihlášku ke studiu pro akademický rok 2021/2022?

Kolik mohu podat přihlášek ke studiu a na které obory?

Je nutné dodat všechny přílohy ke každé přihlášce zvlášť?

Je nutné v rámci přijímacího řízení absolvovat fyzické testy?

Musím být příslušníkem bezpečnostního sboru (Policie ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR atd.), abych mohl studovat na PA ČR?

Mohu se stát v průběhu studia příslušníkem bezpečnostního sboru?

Mohu studovat PA ČR, když jsem absolvent zahraniční střední školy?

Jaké je uplatnění absolventů PA ČR?

Jaký je rozdíl mezi prezenčním a kombinovaným studiem, jak probíhá výuka u obou forem studia

Jaké předměty jsou vyučovány v rámci jednotlivých studijních oborů?

Je možné v průběhu studia absolvovat zahraniční studijní pobyt?

Má PA ČR vlastní knihovnu?

Poskytuje PA ČR ubytování studentům?

Jaké jsou možnosti stravování v areálu PA ČR?

Jaké jsou poplatky za studium?

Jaké jsou podmínky přijímacího řízení ke studiu na Policejní akademii ČR v Praze (dále jen "PA ČR") a kde je najdu?

Podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny pokynem rektora a děkanů fakult č. 18/2020, kterým se stanoví termín podání přihlášek ke studiu na Policejní akademii ČR v Praze a podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022. Ten je zveřejněn na internetových stránkách univerzity (odkaz: http://www.polac.cz/uchazec/term_prihl21.pdf).Do kdy musím podat přihlášku ke studiu pro akademický rok 2021/2022?

Termín podání přihlášek ke studiu je dle výše uvedeného vnitřního předpisu stanoven do 30. dubna 2021.Kolik mohu podat přihlášek ke studiu a na které obory?

Každý uchazeč si může podat přihlášku ke studiu bakalářského nebo navazujícího magisterského studia v rámci obou fakult na všechny nabízené studijní obory a obě formy studia, pokud jsou otevřeny.Je nutné dodat všechny přílohy ke každé přihlášce zvlášť?

Každá přihláška musí obsahovat všechny stanovené přílohy podle jednotlivých kategorií uchazečů. Přihláška musí být podepsána a je nutno přiložit i potvrzení o provedení platby. Nelze zaplatit administrativní poplatek na více přihlášek najednou, platbu je nutné provázat variabilním symbolem, což je ID přihlášky, kterou vygeneruje Studijní informační systém.Je nutné v rámci přijímacího řízení absolvovat fyzické testy?

Testy fyzické zdatnosti nejsou podmínkou k přijetí ke studiu u žádného ze studijních oborů.Musím být příslušníkem bezpečnostního sboru (Policie ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR atd.), abych mohl studovat na PA ČR?

Ne, na PA ČR mohou studovat i studenti, kteří nejsou příslušníky bezpečnostního sboru.Mohu se stát v průběhu studia příslušníkem bezpečnostního sboru?

Ano, je to možné, pokud splníte stanovené předpoklady pro přijetí k příslušnému bezpečnostnímu sboru. Přijetí do služebního poměru je plně v gesci jednotlivých bezpečnostních sborů.Mohu studovat PA ČR, když jsem absolvent zahraniční střední školy?

Ano, ale pouze za předpokladu, že doklad o absolvování zahraniční střední školy je úředně ověřen a uznán platným (tzv. nostrifikován), a to v souladu právními předpisy České republiky.Jaké je uplatnění absolventů PA ČR?

Absolventi PA ČR naleznou uplatnění v odpovídajících stupních řídících funkcí a specializovaných profesí v resortu ministerstva vnitra, bezpečnostních sborech, v obecních a městských policiích, ve Vojenské policii, ale i v dalších subjektech v oblasti bezpečnosti. Uplatnění nacházejí také jako pracovníci úřadů státní správy a místní samosprávy.Jaký je rozdíl mezi prezenčním a kombinovaným studiem, jak probíhá výuka u obou forem studia

V rámci prezenční, tzv. denní, formy studia probíhá výuka pravidelně po celou dobu semestru. Jedná se o výuku předmětů podle rozvrhu zpravidla od pondělí do pátku, která se opakuje každý týden. Hodinové dotace u jednotlivých předmětů jsou rozděleny na přednášky a semináře. Účast na seminářích je pro studenty povinná.
Výuka v kombinované formě studia probíhá také v pracovní dny zpravidla v pondělí až pátek. Studenti se zúčastní přímé výuky 4x za semestr, 2x jsou to povinné předměty cca 4 po sobě jdoucí dny, kdy je výuka realizována od ranních až do večerních hodin. 2x za semestr jsou v rozvrhu zařazeny povinně volitelné předměty, které si studenti volí sami. Četnost výuky je rozdílná v jednotlivých semestrech a ročnících. Výuka probíhá především formou přednášek. Předpokládá se větší míra samostudia, kdy si student s využitím poznatků z přímé výuky a za pomoci odborné literatury a studijních materiálů sám prohlubuje znalosti potřebné ke zvládnutí jednotlivých předmětů.Jaké předměty jsou vyučovány v rámci jednotlivých studijních oborů?

Studijní plány jednotlivých studijních oborů jsou k dispozici na internetových stránkách univerzity,
viz odkaz:
http://www.polac.cz/g2/view.php?inf_stud/so_plany/st_pl_20.htmlJe možné v průběhu studia absolvovat zahraniční studijní pobyt?

Ano, PA ČR je dlouhodobě zapojena do programu Erasmus+, v rámci kterého je možno absolvovat zahraniční studijní pobyty. Více informací, včetně seznamu partnerských škol, je k dispozici na internetových stránkách univerzity, viz odkaz: https://www.polac.cz/g2/view.php?katedry/zahrstyk/index.html.Má PA ČR vlastní knihovnu?

PA ČR provozuje celkem 3 knihovny (studijní, vědeckou a speciální), které poskytují knihovnické služby studentům. Více viz internetové stránky knihovny: https://www.polac.cz/g2/view.php?knihovna/index.html.Poskytuje PA ČR ubytování studentům?

PA ČR disponuje vlastním ubytovacím zařízením, ve kterém poskytuje ubytování studentům prezenční i kombinované formy studia. V letech 2021 a 2022 probíhá rekonstrukce ubytovacího zařízení. Z tohoto důvodu je možné omezení kapacity ubytovacího zařízení. Vedení PA ČR se však pokusí pro studenty, kteří budou mít zájem, zajistit ubytování v rámci ubytovacích zařízení jiných vysokých škol na území Prahy.Jaké jsou možnosti stravování v areálu PA ČR?

PA ČR provozuje vlastní stravovací zařízení, které nabízí možnost celodenního stravování (snídaně, obědy večeře). Souhrnná cena celodenní stravy činí pro studenta 109,- Kč. V areálu PA ČR je rovněž k dispozici kantýna provozovaná Zařízením služeb pro MV.© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/dod_2021/index.html