Pro zájemce o studium

Z p r á v a
o průběhu přijímacího řízení na PA ČR v Praze
pro akademický rok 2016/2017


Přijímací zkoušky na Policejní akademii ČR v Praze pro akademický rok 2016/2017 se konaly ve dnech 14. a 15. června 2016, náhradní termín byl dne 22. 6. 2016. Přijímací zkoušky proběhly v souladu s Interním aktem řízení rektora PA ČR v Praze, částka 72 ze dne 4. 11. 2015. Přijímací řízení bylo realizováno v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu bezpečnostně právní studia a veřejná správa a dále v doktorském studijním programu.

Ke studiu v bakalářském studijním programu "Bezpečnostně právní studia" se přihlásilo celkem 1749 uchazečů. Přijímací zkoušky se zúčastnilo celkem 1396 uchazečů.

Ke studiu v bakalářském studijním programu "Veřejná správa" se přihlásilo celkem 474 uchazečů. Přijímací zkoušky se zúčastnilo celkem 376 uchazečů.

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu "Bezpečnostně právní studia" se přihlásilo celkem 399 uchazečů. Přijímací zkoušky se zúčastnilo celkem 356 uchazečů.

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu "Veřejná správa" se přihlásilo celkem 143 uchazečů. Přijímací zkoušky se zúčastnilo celkem 128 uchazečů.

Uchazeči o studium na PA ČR v Praze pro akademický rok 2016/2017 se museli podrobit přijímací zkoušce v souladu s vyhlášenými podmínkami - viz čl. 6 Interního aktu řízení rektora PA ČR v Praze, částka 72 ze dne 4. 11. 2015.

V souladu s odst. 1 byli přijati s prominutím přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia ti uchazeči, kteří ukončili bakalářské studium s vyznamenáním a děkan jejich žádosti o prominutí přijímací zkoušky vyhověl.

V bakalářském studijním programu ve studijním oboru "Bezpečnostně právní studia B 60" bylo v prezenční formě studia přihlášeno 964 civilních uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 722 civilních uchazečů, dále se přihlásili 2 příslušníci P ČR a oba se přijímací zkoušky zúčastnili. V kombinované formě studia bylo přihlášeno 212 příslušníků bezpečnostních sborů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 179, z řad příslušníků P ČR bylo přihlášeno 76 uchazečů, z nichž se přijímací zkoušky zúčastnilo 71; dále bylo přihlášeno 5 státních úředníků MV ČR a všichni se přijímací zkoušky zúčastnili. V kategorii ostatních bylo přihlášeno 275 uchazečů, z nichž přijímací zkoušku vykonalo celkem 210.

V bakalářském studijním programu ve studijním oboru "Kriminalistika a další forenzní disciplíny B 61" bylo přijímací řízení vyhlášeno pouze pro kombinovanou formu studia. Přihlášeno bylo 10 uchazečů z bezpečnostních sborů, z nichž se přijímací zkoušky zúčastnilo 9.

V bakalářském studijním programu ve studijním oboru "Policejní činnosti B 62" se v kombinované formě přihlásilo 205 uchazečů policistů, z nichž se přijímací zkoušky zúčastnilo 198 uchazečů.

V bakalářském studijním programu ve studijním oboru "Bezpečnostní management ve veřejné správě B71" pro prezenční studium bylo přihlášeno 297 civilních uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 230 uchazečů. V kombinovaném studiu bylo z bezpečnostních sborů přihlášeno 50 uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 43 uchazečů. Z řad příslušníků P ČR bylo přihlášeno 12 uchazečů, z nichž přijímací zkoušku absolvovalo 11. Dále bylo přihlášeno 6 státních úřadníků MV ČR a všichni se přijímací zkoušky zúčastnili. V kategorii ostatních bylo přihlášeno 109 uchazečů, z nichž přijímací zkoušku vykonalo 86.

V navazujícím magisterském studijním programu Bezpečnostně právní studia v oboru "Policejní management a kriminalistika N 61" v prezenčním studiu bylo přihlášeno 42 civilních uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 38 z nich. V kombinované formě studia bylo přihlášeno 113 uchazečů z bezpečnostních sborů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 95. Z řad příslušníků P ČR bylo v kombinované formě studia přihlášeno 150 uchazečů, z nichž přijímací zkoušku absolvovalo 148. Dále byl přihlášen 1 státní úředník MV ČR a přijímací zkoušky absolvoval. V kategorii ostatních bylo přihlášeno 71 uchazečů, z nichž přijímací zkoušku vykonalo 55.

V navazujícím magisterském studijním programu Bezpečnostně právní studia ve studijním oboru "Bezpečnostně strategická studia N62" se z řad civilních studentů přihlásilo 22 uchazečů a přijímací zkoušky se zúčastnilo 19 uchazečů, z policistů se nepřihlásil nikdo.

V navazujícím magisterském studijním programu veřejná správa v oboru "Bezpečnostní management ve veřejné správě N 71" se pro prezenční formu studia přihlásilo 57 civilních uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 53 uchazečů. V kombinované formě studia bylo přihlášeno 26 příslušníků bezpečnostních sborů a přijímací zkoušky se zúčastnilo 24 uchazečů. Z řad příslušníků P ČR se přihlásili 2 uchazeči a oba se přijímací zkoušky zúčastnili. Dále se přihlásili 3 státní úředníci MV ČR, z nichž 2 přijímací zkoušku vykonali. V kategorii ostatních bylo přihlášeno 55 zájemců, přijímací zkoušku absolvovalo 47 z nich.

Do doktorského studijního programu se na kombinovanou formu studia přihlásilo 19 uchazečů, z nichž se přijímací zkoušky zúčastnilo 14 uchazečů.

Přijímací zkouška se v bakalářském studijním programu skládala z písemných testů. Písemné testy tvořily test obecných studijních předpokladů a jazykový test. Otázky do testu obecných studijních předpokladů byly vybrány ze zveřejněných tezí na Internetu, kde byly rovněž prezentovány ukázky jazykových testů. Žádný z testů nebyl použit opakovaně.

Test obecných studijních předpokladů obsahoval celkem 70 otázek a jazykový test 30 úloh. Na vyřešení všech otázek testu bylo vyhrazeno 90 minut čistého času. Ve vědomostním testu za každou správně zodpovězenou otázku mohl uchazečů získat 4 body; maximálně tedy mohl uchazeč získat za test 280 bodů. V jazykovém testu (cizí jazyky - angličtina, němčina, ruština, francouzština) bylo možné získat celkem 120 bodů. Za oba testy - celou přijímací zkoušku - mohlo být dosaženo maximálně 400 bodů.

Přijímací zkouška v navazujícím magisterském studijním programu obsahovala písemný test logického myšlení, jazykový test a znalostní test. Na jeho komplexní řešení bylo vyhrazeno 90 minut čistého času. Test logického myšlení obsahoval 60 otázek s tím, že podle obtížnosti bylo 45 otázek za 1 bod, 10 otázek za 2 body a 5 otázek za 3 body. Jazykový test obsahoval 10 otázek za 2 body a znalostní test rovněž 10 otázek za 2 body. Každý uchazeč obdržel za průměrný prospěch v bakalářském studiu přesně stanovený počet bodů, maximálně 80 bodů při studijním průměru 1,00. Maximální počet bodů v přijímací zkoušce, tedy za písemné testy a za studijní průměr, bylo 200 bodů. Žádný z testů nebyl použit opakovaně.

Použití jednotlivých variant přijímacích testů pro určitý den a hodinu bylo losováno členem akademického senátu PA ČR za přítomnosti prorektora pro studijní a pedagogickou činnost, bezpečnostního ředitele a proděkanů pro studijní a pedagogickou činnost. Vyhodnocení testů bylo provedeno s využitím výpočetní techniky na základě zpracovaného klíče.

Podle získaného počtu bodů bylo v bakalářském studijním programu ve studijním oboru bezpečnostně právní studia přijato v 1. a 2. kole (řádný a náhradní termín) přijímacích zkoušek 57 civilních uchazečů v prezenčním studiu. V této kategorii získal v pořadí první uchazeč 328 bodů. Pro prezenční formu studia byli přijati 2 příslušníci P ČR, v pořadí první uchazeč získal 176 bodů. V kombinované formě studia bylo přijato celkem 31 příslušníků bezpečnostních sborů, uchazeč na prvním místě získal 304 bodů. V kategorii příslušníků P ČR bylo přijato 71 studentů, v pořadí první uchazeč získal 308 bodů. Ve skupině úředníků MV ČR bylo přijato 5 uchazečů, v pořadí první uchazeč získal 300 bodů a dále u ostatních v kombinované formě bylo přijato 51 uchazečů. Uchazeč na prvním místě získal 332 bodů. V bakalářském studijním programu ve studijním oboru kriminalistika a další forenzní disciplíny bylo přijato 9 příslušníků bezpečnostních sborů. První v pořadí získal 256 bodů. V bakalářském studijním programu ve studijním oboru policejní činnosti bylo přijato v kombinované formě 198 příslušníků P ČR. Uchazeč na prvním místě získal 292 bodů.

Podle získaného počtu bodů bylo v bakalářském studijním programu ve studijním oboru bezpečnostní management ve veřejné správě přijato v řádném a náhradním termínu 55 civilních uchazečů v prezenčním studiu. V této kategorii získal v pořadí první uchazeč 312 bodů. V kombinované formě studia bylo přijato celkem 24 příslušníků bezpečnostních sborů, uchazeč na prvním místě získal 284 bodů. V kategorii příslušníků P ČR bylo přijato 11 studentů, první v pořadí získal 276 bodů. Ve skupině státních úředníků MV ČR bylo přijato 6 studentů, první v pořadí získal 240 bodů. Dále bylo přijato 40 ostatních, první v pořadí získal 296 bodů.

V navazujícím magisterském studijním programu bezpečnostně právní studia byli přijati v řádném a náhradním termínu 4 civilní uchazeči v prezenční formě studia bez přijímací zkoušky na základě studia s vyznamenáním a dalších 34 uchazečů po přijímací zkoušce. Uchazeč na prvním místě po přijímací zkoušce získal 175 bodů. V kombinované formě studia bylo přijato 148 příslušníků P ČR, první v pořadí získal 166 bodů. V kategorii příslušníků bezpečnostních sborů byli přijati 3 bez přijímací zkoušky na základě studia s vyznamenáním a dalších 24 uchazečů po přijímací zkoušce, první v pořadí získal 159 bodů. Ze státních úředníků MV ČR byl přijat 1 uchazeč, který při přijímací zkoušce získal 99 bodů. V kategorii ostatních byli 4 uchazeči přijati bez přijímací zkoušky na základě studia s vyznamenáním a dalších 51 uchazečů po přijímací zkoušce, první v pořadí po přijímací zkoušce získal 175 bodů.

V navazujícím magisterském studijním programu Bezpečnostně právní studia ve studijním oboru "Bezpečnostně strategická studia" bylo po řádném a náhradním termínu přijato 19 civilních uchazečů, z toho 4 bez přijímací zkoušky na základě studia s vyznamenáním, první v pořadí po přijímací zkoušce získal 171 bodů.

V navazujícím magisterském studijním programu veřejná správa v oboru bezpečnostní management ve veřejné správě v prezenční formě studia u civilních uchazečů bylo přijato 40 studentů, z nichž bylo 13 přijato na základě studia s vyznamenáním. První v pořadí získal 174 bodů. V kombinované formě bylo přijato ve skupině příslušníků bezpečnostních sborů 24 uchazečů. První v pořadí získal 148 bodů. V kategorii příslušníci P ČR byli přijati 2 uchazeči, první v pořadí získal 98 bodů. Z uchazečů, státních úředníků MV ČR, byli přijati 2 studenti, první v pořadí získal 95 bodů. U ostatních uchazečů bylo přijato 47 studentů, z toho 5 na základě studia s vyznamenáním. První v pořadí získal 174 bodů.

Do doktorského studijního programu bylo rektorem PA ČR, na návrh zkušebních komisí, přijato 10 uchazečů v kombinované formě studia, přijímací zkoušky se zúčastnilo 14 uchazečů.

Přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské studijní obory se zúčastnilo celkem 2256 uchazečů, z nichž po 1. a 2. kole přijímacích zkoušek bylo přijato 963 studentů.

Závěr

Údaje zveřejněné ve zprávě se řídí vyhláškou MŠMT č. 343 ze dne 11. července 2002 o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách.


V Praze 5. října 2016

Zpracoval:
JUDr. Karel NOVOSAD
vedoucí studijního oddělení

PhDr. Barbora VEGRICHTOVÁ, Ph.D., MBA
děkanka fakulty bezpečnostně právní

doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc.
děkan fakulty bezpečnostního managementu

doc. PhDr. Ludmila ČÍRTKOVÁ, CSc.
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání

doc. JUDr. Mgr. Josef SALAČ, Ph.D.
rektor PA ČR v PrazeVyhodnocení přezkumného řízení o nepřijetí do bakalářského, navazujícího magisterského
a doktorského studijního programu
pro akademický rok 2016/2017

Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení, zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů prominout. Jestliže je tímto orgánem děkan, může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí. Přezkumné řízení se uskutečnilo dne 24. 8. 2016.

Pro akademický rok 2016/2017 požádalo o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí do bakalářského studijního programu "Bezpečnostně právní studia" celkem 161 uchazečů.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí na bakalářský studijní program "Veřejná správa", obor "Bezpečnostní management ve veřejné správě" podalo celkem 68 uchazečů.

Pro navazující magisterský studijní program "Bezpečnostně právní studia" ve studijním oboru "Policejní management a kriminalistika" podalo žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí pro akademický rok 2016/2017 celkem 22 uchazečů, pro studijní program "Veřejná správa", obor "Bezpečnostní management ve veřejné správě" 8 uchazečů.

Pro doktorský studijní program požádal o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí celkem 1 uchazeč.

V souladu s ustanovením § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách bylo umožněno uchazečům o studium nahlédnout do všech materiálů, které byly významné pro rozhodování o přijetí ke studiu. Této možnosti využilo celkem 7 zájemců, všichni pro bakalářské studium. Ze 7 zájemců, kteří se dostavili, byl 1 ke studiu přijat. Všem zájemcům byla poskytnuta individuální péče. Po seznámení se s předloženými materiály se někteří rozhodli podat žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí, resp. doplnit již podanou žádost.

Děkani fakult v rámci přezkumného řízení formou autoremedury přijali pro bakalářské studijní programy celkem 7 uchazečů, pro navazující magisterské studijní programy celkem 1 uchazeče. Rektor v rámci přezkumného řízení neshledal důvody pro změnu rozhodnutí děkanů, jejich rozhodnutí potvrdil a tudíž nepřijal pro bakalářské a magisterské studijní programy žádného uchazeče.

Pro studium v doktorském studijním programu rektor v rámci přezkumného řízení nevyhověl a nepřijal žádného uchazeče.V Praze 5. října 2016

Zpracoval:
JUDr. Karel NOVOSAD
vedoucí studijního oddělení

PhDr. Barbora VEGRICHTOVÁ, Ph.D., MBA
děkanka fakulty bezpečnostně právní

doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc.
děkan fakulty bezpečnostního managementu

doc. PhDr. Ludmila ČÍRTKOVÁ, CSc.
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání

doc. JUDr. Mgr. Josef SALAČ, Ph.D.
rektor PA ČR v Praze


14. 10. 2016

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/vyhodnoc16.html