Pro zájemce o studium

Z p r á v a
o průběhu přijímacího řízení na PA ČR v Praze
pro akademický rok 2015/2016


Přijímací zkoušky na Policejní akademii ČR v Praze pro akademický rok 2015/2016 se konaly ve dnech 15. a 16. června 2015, náhradní termín byl dne 24. 6. 2015. Přijímací zkoušky proběhly v souladu s Interním aktem řízení rektora PA ČR v Praze, částka 16 ze dne 20. 11. 2014, Oznámením děkana FBM PA ČR v Praze č. 9 ze dne 2. 12. 2014 a Oznámením děkana FBP PA ČR v Praze č. 13 ze dne 1. 12. 2014. Přijímací řízení bylo realizováno v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu bezpečnostně právní studia a veřejná správa a dále v doktorském studijním programu.

Ke studiu v bakalářském studijním programu "Bezpečnostně právní studia" se přihlásilo celkem 2008 uchazečů. Přijímací zkoušky se zúčastnilo celkem 1486 uchazečů.

Ke studiu v bakalářském studijním programu "Veřejná správa" se přihlásilo celkem 485 uchazečů. Přijímací zkoušky se zúčastnilo celkem 377 uchazečů.

Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu "Bezpečnostně právní studia" se přihlásilo celkem 502 uchazečů. Přijímací zkoušky se zúčastnilo celkem 450 uchazečů.

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu "Veřejná správa" se přihlásilo celkem 162 uchazečů. Přijímací zkoušky se zúčastnilo celkem 150 uchazečů

Uchazeči o studium na PA ČR v Praze pro akademický rok 2015/2016 se museli podrobit přijímací zkoušce v souladu s vyhlášenými podmínkami - viz čl. 4 odst. 1 písem. a) Interního aktu řízení rektora PA ČR v Praze, částka 16 ze dne 20. 11. 2014.

V souladu s odst. 1 písm. b) byli přijati s prominutím přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia ti uchazeči, kteří ukončili bakalářské studium s vyznamenáním a děkan jejich žádosti o prominutí přijímací zkoušky vyhověl.

Podle čl. 4 odst. 1 písm. c) výše citovaného Interního aktu řízení rektora byli přijati bez přijímací zkoušky ti uchazeči z bezpečnostních sborů, o jejichž přijetí požádal příslušný ředitel bezpečnostního sboru a doložili souhlas služebního funkcionáře s personální pravomocí o vyslání ke studiu.

Celkové počty přijatých, včetně těch, kteří byli přijati bez přijímací zkoušky, jsou zřejmé z tabulky, která je součástí této hodnotící zprávy.

V bakalářském studijním programu ve studijním oboru "Bezpečnostně právní studia B 60" bylo v prezenční formě studia přihlášeno 1153 civilních uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 895 civilních uchazečů. V kombinované formě studiu bylo přihlášeno 196 příslušníků bezpečnostních sborů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 185 a dále bylo přihlášeno 308 uchazečů ostatních, z nichž se přijímací zkoušky zúčastnilo 228.

V bakalářském studijním programu ve studijním oboru "Kriminalistika a další forenzní disciplíny B 61" bylo přijímací řízení vyhlášeno pouze pro kombinovanou formu studia. Přihlášeno bylo 13 uchazečů z bezpečnostních sborů, z nichž se přijímací zkoušky zúčastnilo 12.

V bakalářském studijním programu ve studijním oboru "Policejní činnosti B 62" se v kombinované formě přihlásilo 338 uchazečů policistů, z nichž se přijímací zkoušky zúčastnilo 166 uchazečů.

V bakalářském studijním programu "Veřejná správa B 71" pro prezenční studium bylo přihlášeno 271 civilních uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 200 civilních uchazečů. V kombinovaném studiu bylo z bezpečnostních sborů přihlášeno 63 uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 54 uchazečů. Dále se přihlásilo 151 ostatních, přijímací zkoušky se zúčastnilo 123 uchazečů.

V navazujícím magisterském studijním programu Bezpečnostně právní studia v oboru "Policejní management a kriminalistika N 61" v prezenčním studiu bylo přihlášeno 53 civilních uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 42 z nich. V kombinované formě studia bylo přihlášeno 351 uchazečů z bezpečnostních sborů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 335 a dále bylo přihlášeno 79 civilních uchazečů, z nichž se přijímací zkoušky zúčastnilo 59.

V navazujícím magisterském studijním programu Bezpečnostně právní studia ve studijním oboru "Bezpečnostně strategická studia" se z řad civilních studentů přihlásilo 19 uchazečů a přijímací zkoušky se zúčastnilo 14 uchazečů, z policistů se nepřihlásil nikdo.

V navazujícím magisterském studijním programu veřejná správa v oboru "Bezpečnostní management ve veřejné správě N 71" se pro prezenční formu studia přihlásilo 49 civilních uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 44 uchazečů. V kombinované formě studia bylo přihlášeno 47 příslušníků bezpečnostních sborů a přijímací zkoušky se zúčastnilo 45 uchazečů. Dále bylo přihlášeno 66 civilních uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 61 uchazečů.

Do doktorského studijního programu se na kombinovanou formu studia přihlásilo 9 uchazečů, z nichž se přijímací zkoušky zúčastnilo všech 9 uchazečů.

Přijímací zkouška se v bakalářském studijním programu skládala z písemných testů. Písemné testy tvořily test obecných studijních předpokladů a jazykový test. Otázky do testu obecných studijních předpokladů byly vybrány ze zveřejněných tezí na Internetu, kde byly rovněž prezentovány ukázky jazykových testů. Žádný z testů nebyl použit opakovaně.

Test obecných studijních předpokladů obsahoval celkem 70 otázek a jazykový test 30 úloh. Na vyřešení všech otázek testu bylo vyhrazeno 90 minut čistého času. Ve vědomostním testu za každou správně zodpovězenou otázku mohl uchazečů získat 4 body; maximálně tedy mohl uchazeč získat za test 280 bodů. V jazykovém testu (cizí jazyky - angličtina, němčina, ruština, francouzština) bylo možné získat celkem 120 bodů. Za oba testy - celou přijímací zkoušku - mohlo být dosaženo maximálně 400 bodů.

Přijímací zkouška v navazujícím magisterském studijním programu obsahovala písemný test logického myšlení, jazykový test a znalostní test. Na jeho komplexní řešení bylo vyhrazeno 90 minut čistého času. Test logického myšlení obsahoval 60 otázek s tím, že podle obtížnosti bylo 45 otázek za 1 bod, 10 otázek za 2 body a 5 otázek za 3 body. Jazykový test obsahoval 10 otázek za 2 body a znalostní test rovněž 10 otázek za 2 body. Každý uchazeč obdržel za průměrný prospěch v bakalářském studiu přesně stanovený počet bodů, maximálně 80 bodů při studijním průměru 1,00. Maximální počet bodů v přijímací zkoušce, tedy za písemné testy a za studijní průměr, bylo 200 bodů. Žádný z testů nebyl použit opakovaně.

Použití jednotlivých variant přijímacích testů pro určitý den a hodinu bylo losováno členem akademického senátu PA ČR za přítomnosti prorektora pro studijní a pedagogickou činnost, bezpečnostního ředitele a proděkanů pro studijní a pedagogickou činnost. Vyhodnocení testů bylo provedeno s využitím výpočetní techniky na základě zpracovaného klíče.

Podle získaného počtu bodů bylo v bakalářském studijním programu ve studijním oboru bezpečnostně právní studia přijato v 1. a 2. kole (řádný a náhradní termín) přijímacích zkoušek 53 civilních uchazečů v prezenčním studiu. V této kategorii získal v pořadí 1. uchazeč 316 bodů. V kombinované formě studia bylo přijato celkem 98 příslušníků bezpečnostních sborů bez přijímací zkoušky. Po přijímací zkoušce uchazeč na 1. místě získal 268 bodů a dále u ostatních v kombinované formě bylo přijato 42 uchazečů. Uchazeč na 1. místě získal 296 bodů. V bakalářském studijním programu ve studijním oboru kriminalistika a další forenzní disciplíny bylo přijato 12 příslušníků bezpečnostních sborů bez přijímací zkoušky. V bakalářském studijním programu ve studijním oboru policejní činnosti bylo přijato v kombinované formě 164 příslušníků P ČR bez přijímací zkoušky.

Podle získaného počtu bodů bylo v bakalářském studijním programu ve studijním oboru veřejná správa přijato v řádném a náhradním termínu 37 civilních uchazečů v prezenčním studiu. V této kategorii získal v pořadí první uchazeč 280 bodů. V kombinované formě studia bylo přijato celkem 24 příslušníků bezpečnostních sborů bez přijímací zkoušky a dále 30 po přijímací zkoušce. Po přijímací zkoušce uchazeč na prvním místě získal 284 bodů. Dále bylo přijato 31 ostatních, první v pořadí získal 296 bodů.

V navazujícím magisterském studijním programu bezpečnostně právní studia bylo přijato v řádném a náhradním termínu 8 civilních uchazečů v prezenční formě studia bez přijímací zkoušky na základě studia s vyznamenáním a dalších 17 uchazečů po přijímací zkoušce. Uchazeč na 1. místě po přijímací zkoušce získal 165 bodů. V kombinované formě studia bylo přijato 191 příslušníků P ČR bez přijímací zkoušky, dále 1 na základě studia s vyznamenáním. Po přijímací zkoušce bylo přijato dalších 6, první uchazeč s nejvyšším počtem bodů získal 163 bodů. V kategorii ostatních uchazečů v kombinované formě studia bylo přijato 25. Uchazeč na 1. místě podle počtu bodů získal 171 bodů.

V navazujícím magisterském studijním programu Bezpečnostně právní studia ve studijním oboru "Bezpečnostně strategická studia" bylo po řádném a náhradním termínu přijato 14 civilních uchazečů, z toho 6 bez přijímací zkoušky na základě studia s vyznamenáním, první v pořadí po přijímací zkoušce získal 152 bodů.

V navazujícím magisterském studijním programu veřejná správa u civilních uchazečů bylo přijato 20 studentů, z nichž bylo 8 přijato na základě studia s vyznamenáním. První v pořadí získal 162 bodů. V kombinované formě bylo přijato ve skupině příslušníků bezpečnostních sborů 6 uchazečů bez přijímací zkoušky a dalších 39 uchazečů, z toho 1 na základě studia s vyznamenáním v bakalářském studiu. První v pořadí získal 134 bodů. U ostatních uchazečů bylo přijato 21 studentů, z toho 5 na základě studia s vyznamenáním. První v pořadí získal 153 bodů.

Do doktorského studijního programu byli rektorem PA ČR, na návrh zkušební komise, přijati 4 uchazeči v kombinované formě studia, přijímací zkoušky se zúčastnilo všech 9 uchazečů, kteří byli přihlášeni.

Přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské studijní obory se zúčastnilo celkem 2463 uchazečů, z nichž po 1. a 2. kole přijímacích zkoušek bylo přijato 846 studentů.

Závěr

Údaje zveřejněné ve zprávě se řídí vyhláškou MŠMT č. 343 ze dne 11. července 2002 o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách.


V Praze 5. října 2015

Zpracoval:
JUDr. Karel NOVOSAD
vedoucí studijního oddělení

Ing. Bc. Luděk MICHÁLEK
proděkan pro studium a rozvoj
pověřen řízením

doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc.
děkan fakulty bezpečnostního managementu

doc. PhDr. Ludmila ČÍRTKOVÁ, CSc.
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání

doc. JUDr. Mgr. Josef SALAČ, Ph.D.
rektor PA ČR v PrazeVyhodnocení přezkumného řízení o nepřijetí do bakalářského, navazujícího magisterského
a doktorského studijního programu
pro akademický rok 2015/2016

Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení, zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů prominout. Jestliže je tímto orgánem děkan, může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

Pro akademický rok 2015/2016 požádalo o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí do bakalářského studijního programu "Bezpečnostně právní studia" celkem 208 uchazečů.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí na bakalářský studijní program "Veřejná správa", obor "Bezpečnostní management ve veřejné správě" podalo celkem 89 uchazečů.

Pro navazující magisterský studijní program "Bezpečnostně právní studia" ve studijním oboru "Policejní management a kriminalistika" podalo žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí pro akademický rok 2015/2016 celkem 86 uchazečů, pro studijní program "Veřejná správa", obor "Bezpečnostní management ve veřejné správě" 46 uchazečů.

Pro doktorský studijní program požádali o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí celkem 3 uchazeči.

V souladu s ustanovením § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách bylo umožněno uchazečům o studium nahlédnout do všech materiálů, které byly významné pro rozhodování o přijetí ke studiu. Této možnosti využilo celkem 19 zájemců, z toho: pro bakalářské studium 15, pro magisterské studium 4. Z 19 zájemců, kteří se dostavili, byl 1 ke studiu přijat. Všem zájemcům byla poskytnuta individuální péče. Po seznámení se s předloženými materiály se někteří rozhodli podat žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí, resp. doplnit již podanou žádost.

Děkani fakult v rámci přezkumného řízení formou autoremedury přijali pro bakalářské studijní programy celkem 6 uchazečů, pro navazující magisterské studijní programy celkem 11 uchazečů. Rektor v rámci přezkumného řízení neshledal důvody pro změnu rozhodnutí děkanů, jejich rozhodnutí potvrdil a tudíž nepřijal pro bakalářské a magisterské studijní programy žádného uchazeče.

Pro studium v doktorském studijním programu rektor v rámci přezkumného řízení nevyhověl a nepřijal žádného uchazeče.


Celkové počty přijatých ke studiu na PA ČR v Praze pro akademický rok 2015/2016

Obor Plán 1. kolo Přezkum Celkem
B60 PS ost. 50 53 3 56
B60 PS pol. 25    
B60 KS BS 150 z toho 75 P ČR
25 VS
10 BS
40 ost.
75 bez přij. zkoušky
23 bez přij. zkoušky
10
42
1 76
23
10
42
151
B61 KS 20 12 bez přij. zkoušky   12
B62 KS 110
navýšeno na 164

164 bez přij.zkoušky

1

165
N61 PS ost.
N61 KS ost.
N61 KS BS
25
25
158
navýšeno na 191
7 BS
25 - z toho 8 bez přij. zkoušky - ČD
25

191 bez přij.zkoušky
7 - z toho 1 bez přij. zkoušky - ČD
 25
25

191
7
N62 PS ost. 15 14 - z toho 6 bez přij. zkoušky - ČD 2 16
B71 PS ost. 36
84 z toho 19 P ČR
20 HZS
15 BS
30 ost.
37
20 - z toho 18 bez přij. zkoušky
17
14 - z toho 6 VS bez přij. zkoušky
31
1
37
20
17
14
32        83
N71 PS ost. 20
78 z toho 20 P ČR
20 HZS
18 BS
20 ost.
20 - z toho 8 bez přij. zkoušky - ČD
21 - z toho 4 bez přij. zkoušky
19
5 - z toho 2 VS bez přij. zkoušky, 1 bez přij. zkoušky - ČD
21 - z toho 5 bez přij. zkoušky - ČD
3
2

1
3
23
23
19
6
24      72
Celkem FBP
Bc. 409
původní plán 355
379 5 384
Mgr. 263
původní plán 230
262 2 264
Celkem FBM
Bc. 120 119 1 120
Mgr. 97 88 9 95


V Praze 5. října 2015

Zpracoval:
JUDr. Karel NOVOSAD
vedoucí studijního oddělení

Ing. Bc. Luděk MICHÁLEK
proděkan pro studium a rozvoj
pověřen řízením

doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc.
děkan fakulty bezpečnostního managementu

doc. PhDr. Ludmila ČÍRTKOVÁ, CSc.
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání

doc. JUDr. Mgr. Josef SALAČ, Ph.D.
rektor PA ČR v Praze


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/vyhodnoc15.html