Úřední deska

Interní protikorupční program Policejní akademie České republiky v Praze

Projednaný a schválený kolegiem rektora dne 22. září 2010
aktualizovaný dne 14. 1. 2015

Obsah:

1. Úvod
2. Obecná opatření na PA ČR
3. Oblasti s potenciálním rizikem výskytu korupčního jednání na PA ČR
4. Organizační články přímo řízené rektorem
5. Ekonomicko provozní úsek
6. Fakulty
7. Organizační články přímo řízené prorektory
8. Pomocné orgány

1. Úvod

Interní protikorupční program Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen "PA ČR") je souborem převážně dlouhodobě realizovaných opatření, aktuálně reagujících na vzniklé situace a poznatky, signalizující možný vznik korupčního prostředí na PA ČR.

Cílem Interního protikorupčního programu (dále jen "protikorupční program") je průběžně vnášet do řídícího procesu na všech stupních řízení PA ČR takové prvky, které svým charakterem brání vzniku korupčního prostředí. Protikorupční program PA ČR preferuje preventivní stránku protikorupčních opatření.2. Obecná opatření na PA ČR

Protikorupční opatření budou v souladu se systémem řízení PA ČR přijímána a zveřejňována formou Interních aktů řízení děkanů fakult a Interních aktů řízení rektora PA ČR.

Plnění protikorupčního programu bude hodnoceno nejméně jednou za rok na jednání kolegia rektora PA ČR.

Vedení fakult přijmou vlastní protikorupční programy, které rozpracují protikorupční opatření do podmínek fakult. Jeho plnění bude nejméně dvakrát za rok hodnoceno na jednání kolegia děkana.

PA ČR vyhlašuje nulovou toleranci zjištěným a prokázaným případům korupčního jednání ze strany zaměstnanců i studentů PA ČR. Každý takový případ bude řešen s využitím nejúčinnějších právních prostředků, daných k tomu zákony i vnitřními předpisy PA ČR.

V případě konkrétního podezření na korupční jednání kdokoli může toto oznámit osobně na pracovišti auditu a vnitřní kontroly PA ČR, písemně zaslat na adresu Policejní akademie České republiky v Praze, Pracoviště PKP, Lhotecká 559/7, P.O. BOX 54, 143 01 Praha 4, nebo zaslat e - mailem na adresu protikorupci@polac.cz a své oznámení doložit důkazy nebo informacemi o nich.

Proti oznamovatelům korupčního jednání nebudou, v souvislosti s jejich oznámením, ze strany PA ČR, činěna žádná personální, či jiná sankční opatření. Identita oznamovatele bude důsledně chráněna.3. Oblasti s potenciálním rizikem výskytu korupčního jednání na PA ČR

Potenciální riziko výskytu korupčního jednání na PA ČR je koncentrováno do těchto oblastí:

a) zadávání veřejných zakázek a vyhlašování výběrových řízení,
b) uzavírání a realizace smluv v oblasti dodávek zboží, služeb a smluv o dílo,
c) přijímací řízení ke studiu na PA ČR a rozhodování ve věcech studia,
d) ovlivňování výsledků prověrek kvality studia v jednotlivých studijních programech a oborech (obhajoby dizertačních prací, státní zkoušky, zkoušky a zápočty),
e) přijímání uchazečů do habilitačního řízení, nerespektování formálních podmínek přijetí,
f) ovlivňování průběhu a výsledků výběrového řízení na systemizovaná služební a pracovní místa akademických zaměstnanců,
g) ovlivňování průběhu a výsledků kontrol interního auditu a obecné kontroly,


4. Organizační články přímo řízené rektorem

a) kancelář rektora

 • prostřednictvím pracovníků kontrolní skupiny v součinnosti s vedoucími zaměstnanci organizačních jednotek PA ČR plánovat kontrolní činnost obecné kontroly v souladu s protikorupčním programem, zaměřit se na realizaci konkrétních protikorupčních opatření, vyhlášených v Interních aktech řízení děkanů a rektora, důsledně prověřit každou informaci o možném korupčním jednání,
 • ve zprávách o výsledcích obecné kontroly předkládat vedoucím zaměstnancům úplná kontrolní zjištění,

b) personální oddělení

 • nepřipustit obcházení či nerespektování kritérií výběrových řízení na místa akademických zaměstnanců,
 • zabezpečit objektivnost přijímání ostatních nových zaměstnanců,

c) interní audit

 • podle pokynů rektora a v součinnosti s vedoucími zaměstnanci organizačních jednotek PA ČR plánovat kontrolní činnost v souladu s protikorupčním programem, důsledně prověřit každou informaci o možném korupčním jednání


5. Ekonomicko provozní úsek

a) v oblasti veřejných zakázek

Zajistit transparentnost a objektivitu procesů, spojených zejména s:

 • přípravou podkladů pro zadávání veřejné zakázky,
 • průběhem zadávání veřejné zakázky,
 • složením komisí zadavatele pro výběrová řízení,
 • výběrem nejvhodnější nabídky a zadání veřejné zakázky,
 • kontrolou procesu zadávání veřejných zakázek.

b) v oblasti uzavírání a realizace smluv

 • využít odborné pomoci věcně příslušných útvarů ministerstva vnitra,
 • provádět vyhodnocování aktuálních nabídek před výběrem dodavatele nebo zhotovitele,
 • řádně kontrolovat plnění závazků, vyplývajících z již uzavřených smluv,

c) v oblasti hospodaření s majetkem státu

 • nepřejímat nedokončené nebo nekvalitně odvedené práce, služby nebo dodávky zboží,
 • stanovit a dodržovat priority v péči o areál PA ČR,
 • nájemní smlouvy sjednávat ve výši ceny v místě obvyklé.


6. Fakulty

 • přijmout vlastní protikorupční programy,
 • zajistit objektivitu a transparentnost přijímacího řízení studentů do prvních ročníků všech studijních oborů a programů,
 • omezit na nezbytné minimum okruh osob, přicházejících do styku s výsledky přijímacích testů,
 • důsledně prověřit každou informaci o možném korupčním jednání v souvislosti s prověrkami výsledků studia, proti viníkům důsledně postupovat podle zásad, stanovených v kapitole 2. tohoto protikorupčního programu.


7. Organizační články přímo řízené prorektory

a) studijní oddělení

 • zajistit naprostou objektivitu a bezchybnost při zadávání podkladů pro strojové zpracování výsledků přijímacích testů a dalších kritérií přijímacího řízení do všech studijních programů a oborů na PA ČR,
 • nepřipustit nestandardní zápisy výsledků studia do studijní dokumentace,
 • zamezit přístupu neoprávněných osob ke studijní dokumentaci,

b) oddělení vzdělávání a rozvoje

 • zajistit vícestupňovou kontrolu postupu pracovníků oddělení při přijímání žádostí uchazečů o habilitaci,
 • navrhnout prorektorovi okruh osob, kterým bude umožněno seznamovat se s dokumentací doktorského studia a habilitačního řízení,
 • zajistit vícestupňovou kontrolu postupu pracovníků oddělení při povolování přístupu třetím osobám k dokumentaci doktorského studia a habilitačního řízení,


8. Pomocné orgány

a) komise pro posuzování škod na zdraví a majetku

 • při posuzování odpovědnosti za škodu důsledně vycházet z objektivně zjištěného skutkového stavu,
 • při zpracování návrhů na řešení škodní události důsledně aplikovat příslušná ustanovení zákoníku práce, zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a interních předpisů PA ČR

b) komise FKSP

 • tvorbu, čerpání a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb (dále jen "FKSP") uskutečňovat důsledně v souladu s platnou právní úpravou a Zásadami pro čerpání FKSP PA ČR,
 • hospodaření s prostředky FKSP průběžně ověřovat.


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?urde/protikor.html