Pro zájemce o studium

Přijímací řízení 2016

( aktualizováno 29. 1. 2016 )

Magisterské studijní programy

  • Příklady testů logického myšlení
  • Příklady znalostního testu
  • Příklady jazykových testů (AJ, FJ, NJ, RJ)

a) Charakteristika a příklady testů logického myšlení:  • V úlohách 1-20 jsou věty, ve kterých chybí vždy jedno slovo. Z uvedených čtyř slov vyberte to, které patří na místo otazníku nahoře. V záznamovém listu pečlivě označte křížkem pouze jedno okénko pod číslem Vámi zvolené odpovědi.

…? nepatří k počasí

1) vítr
2) bouře
3) kroupy
4) zemětřesení

Opakem marnotratný je …?

1) lakomý
2) spořivý
3) cenný
4) bohatý


  • V úlohách číslo 21-35 budeme hledat analogie mezi slovy. V záznamovém listu označte křížkem jedno okénko pod číslem Vámi zvolené odpovědi.

najít se má ke ztratit jako vzpomenout k …?

1) zapamatovat
2) odvolat
3) zapomenout
4) nevzpomenout

pošťák se má k doručovatel balíků jako kovář k …!

1) kovadlina
2) prodavač v železářství
3) oheň
4) podkovář


  • V úlohách číslo 36 - 50 jsou čísla uspořádaná do posloupnosti podle jistého pravidla, které máte odhalit.

Které z následujících čísel patří místo otazníku? - 120, 30, 10, 5, ?,

1) 0
2) 1
3) 2
4) 5

Které z následujících čísel patří místo otazníku? - 3, 6, 11, 18, ?

1) 23
2) 24
3) 27
4) 33


  • V úlohách 51 - 60 budeme řešit anagramy, tj. slova s přeházenými písmeny. V záznamovém listu pečlivě označte křížkem pouze jedno okénko pod číslem Vámi zvolené odpovědi.

Přeházíte-li písmena v jednom z těchto výrazů, dostanete květinu:

1) ZALGE
2) KLFAIA
3) OYTKAM
4) CKONAR

Přeházíte-li písmena v jednom z těchto výrazů, dostanete nářadí:

1) NZOKVE
2) ŽOKAVU
3) NAŽBTA
4) BÍKOLH


  • Dále jsou uvedeny čtyři možné odpovědi na danou otázku, z nichž jedna je správná. V záznamovém listu pečlivě označte křížkem pouze jedno okénko pod číslem Vámi zvolené odpovědi.

"A" je starší než "C" a "B" je mladší než "C". Kdo je nejstarší a kdo nejmladší?

1) Nejstarší je "A", nejmladší je "B".
2) Nejstarší je "C", nejmladší je "A".
3) Nejstarší je "A", nejmladší je "C".
4) Nejstarší je "B", nejmladší je "A".

Město "X" leží blíže k "Z" než k "Y", které leží blíže k "Z" než k "X". Všechna tři města leží v jedné linii. Jaké je jejich pořadí?

1) X, Z, Y.
2) Y, X, Z.
3) Z, Y, X.
4) Z, X, Y.b) Příklady znalostního testu:

Úlohy 61 - 70

1. Vznětlivý, prudký, výbušný je popis temperamentu
 1) Sangvinika
 2) cholerika
 3) melancholika
 4) flegmatika
2. Epizodická paměť zahrnuje
 1) vzpomínky na osobní zážitky
 2) vědomosti a fakta
 3) dovednosti
 4) reflexy
3. Mezi Barbora Bobulova_10 vykonavatele veřejné správy nenáleží:
 1) správní úřad
 2) vláda
 3) stát
 4) Hasičský záchranný sbor
4. Mezi subjekty veřejně správy v oblasti zájmové samosprávy náleží:
 1) obec
 2) vojenský újezd
 3) obecně prospěšná společnost
 4) Česká advokátní komora
5. Spotřebitelské smlouvy jsou:
 1) smlouvy, týkající se spotřebního zboží
 2) zvláštní smlouvy o spotřebním zboží
 3) smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel
 4) smlouvy o prodeji zboží v obchodě
6. Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil:
 1) porušením právní povinnosti
 2) svým úmyslným jednáním
 3) neopatrným jednáním
 4) v duševní poruše
7. Právní princip liberálního právního státu "Quae lex non prohibet, debent permissa videri" znamená:
 1) spravedlivý zákon nezakazuje konání obecného dobra
 2) nezakazuje soudům soudit podle svědomí
 3) co zákon nezakazuje má se pokládat za dovolené
 4) zákony jsou od toho je porušovat
8. Přirozenoprávní zásada "Pacta sunt servanda" znamená:
 1) nikomu neškodit
 2) každému co jeho jest
 3) smlouvy mají být dodržovány
 4) dobré smlouvy dobří přátelé
9. Sociální stereotypy:
 1) jsou předsudky vůči menšinám
 2) jsou zvyky a obyčeje dané kultury
 3) jsou normy dané společnosti
 4) nejsou chyby percepce
10. Tzv. percepční pole se skládá z:
 1) počitku a vjemu
 2) popředí a pozadí
 3) figury a pozadí
 4) reálných a iluzorních vjemůc) Příklady jazykového testu:

ANGLICKÝ JAZYK

Task: Read the text and choose the correct option to complete the sentence in the text.Death Penalty - The Only Justice for Killers?

In the USA, a majority of the people supports capital punishment and ___1___ those politicians that take a strong stand against crime. Those who support the death penalty use such arguments as: An eye for an eye! Society should not have to pay for someone so dangerous that they can never return to live around normal people. The threat of execution is enough to make criminals ___2___ twice about committing a capital crime. Those who oppose the death penalty argue their position with statements such as: although the act of murder is horrific and inexcusable, executing the killer does nothing to bring the person back. It often costs more to execute a criminal than it would to keep him/her alive in jail. It is irrational to assume that a criminal is going to consider the consequences of his actions before ___3___ a criminal act. The compelling question is: if justice is served by putting a murderer to death, in what way is it served?

In 2003, a Gallop report showed public support was at a high level with 74 percent for the death penalty for ___4___ killers. A small majority still favoured the death penalty when given a choice between life in prison or death, for a murder conviction. A May 2004 Gallup Poll found that there is a rise in Americans that support a sentence of life without parole ___5___ than the death penalty for those convicted ___6___ murder. In recent years DNA testing has revealed past mistaken convictions. There have been 111 people released from death row because DNA ___7___ proved they did not commit the crime for which they were convicted. Even with this information, 55 percent of the public feels confident that the death penalty is applied fairly, while 39 percent say it is not.

Use of the death penalty in the United States ___8___ regularly, dating back to 1608, until a temporary ban was established in 1967, during which time the Supreme Court reviewed its constitutionality. The death penalty was reinstated in 1976 after 10 years of ___9___. A total of 885 death row prisoners ___10___ from 1976 until 2003.

1. 1) vote from 2) vote for 3) vote on 4) vote about
2. 1) think 2) thing 3) thank 4) sink
3. 1) committing 2) comitting 3) commiting 4) comiting
4. 1) excused 2) charged 3) convicted 4) accused
5. 1) better 2) best 3) worse 4) rather
6. 1) on 2) from 3) with 4) of
7. 1) evidences 2) evidence 3) testimony 4) proves
8. 1) were practiced 2) is practiced 3) was practiced 4) has been practiced
9. 1) abolishing 2) abolished 3) being abolished 4) be abolished
10. 1) were executed 2) executed 3) was executed 4)have been executedFRANCOUZSKÝ JAZYK

Lisez le texte et complétez ? l'aide des solutions proposées.

Liberté conditionnelle pour le plus ancien détenu français

Apres 38 ans en prison, l'homme qui détient le record de détention en France est libre, c'est la décision ce mercredi matin du ___1___ d'application des peines de Créteil. Une libération conditionnelle pour Philippe El Shennawy qui devra porter un bracelet électronique pendant 2 ans. Philippe El Shennawy a 59 ans, il en a passé 38 en prison.

Philippe El Shennawy va a nouveau respirer le grand air des ce vendredi. Sous la surveillance rapprochée d'un bracelet électronique certes, mais loin des ___2___ derriere lesquels il a passé 38 ans. Les démarches pour cette libération ont commencé en mars dernier, quand François Hollande ___3___ partiellement Philippe El Shennawy.

Le président a soulevé la période de sureté qui devait encore maintenir le plus ancien ___4___ français en prison pendant 3 ans.

Philippe El Shennawy a 20 ans quand il est ___5___ , en 1975, pour le braquage d'une banque avec prise ___6___ , avenue de Breteuil a Paris. Pour ce braquage auquel il nie avoir participé, Philippe El Shennawy est condamné a une peine d'emprisonnement a perpétuité. Apres une premiere libération ___7___ en 1990, il retourne en prison pour violation d'une interdiction de séjour en région parisienne - il tentait de rendre visite ? son fils. Il s'évade ensuite de prison, en 1997, puis d'une unité pour malades difficiles en 2004. A chaque fois, il est repris apres quelques mois, apres quelques vols a main ___8___ .

" La levée d'écrou interviendra vendredi matin, le placement sous surveillance électronique va dépendre du dispositif technique qui sera probablement mis en place dans la journée et puis lundi, il est au travail ", a précisé maître Maud Marian.

Un travail qui lui doit permettre de stabiliser sa situation. Philippe El Shennawy a aussi une famille qui l'attend. " Il va ___9___ chez sa femme. Il est tres, tres heureux, a ajouté l'avocate. J'ai eu sa femme au téléphone, il y a eu des larmes, des cris de joie ". Le bracelet électronique " ne va pas etre tres facile a vivre psychologiquement. Il le dit, c'est une liberté au rabais, mais c'est toujours mieux que la ___10___ ", a estimé maître Marian.

http://www.rfi.fr/france/20140122-philippe-el-shennawy-liberte-conditionnelle-le-plus-ancien-detenu-france-justice

1. 1) liberté 2) justice 3) loi 4) tribunal
2. 1) couvertures 2) barreaux 3) sentences 4) conventions
3. 1) est arreté 2) a accident 3) a gracié 4) est questionné
4. 1) détenu 2) perpétuité 3) peine 4) condamnation
5. 1) mort 2) incarcéré 3) suicidé 4) délibérer
6. 1) interrogation 2) d'otage 3) prison ferme 4) a acquittement
7. 1) frontalier 2) annulé 3) employés 4) conditionnelle
8. 1) armée 2) concernées 3) législatif 4) précis
9. 1) appel 2) accuse 3) résider 4) victime
10. 1) témoin 2) public 3) prison 4) avocatNĚMECKÝ JAZYK

Aufgabe: Lesen Sie den Text und wählen Sie für jeden fehlenden Ausdruck die richtige Variante aus.

Unter Brandstiftung versteht man das vorsätzliche oder fahrlässige und unerlaubte Inbrandsetzen eines nicht dazu bestimmten Sachgutes. Der Großteil der aufgeklärten Brandstiftungen dient dem Versicherungsbetrug oder der Vertuschung anderer ___1___ (etwa Einbruch, Unterschlagung). Jedoch bleiben etwa 51 % der Brandstiftungen unaufgeklärt.

Es gibt zahlreiche Motive, einen ___2___ zu legen. Die meisten davon sind normalpsychologisch nachvollziehbar. Immer wieder zeigt sich, dass der populär gewordene Begriff der "Pyromanie" in vielen ___3___ irrelevant ist. - In der griechischen Mythologie war Hestia die Göttin des häuslichen Herdes; ihr Feuer musste in Form von ___4___ Holzkohlen in jedem Haus aufrecht erhalten werden. Im Christentum spielte das Feuer ebenfalls eine eminent wichtige Rolle. Heutzutage sind ___5___ ausgesprochen häufige Vorkommnisse: Gemäß Suss wurden in den Jahren zwischen 1983 und 1989 allein in den USA über 2 Millionen Ereignisse jährlich registriert, was 5 800 Tote, 28 500 ___6___ und rund 8 Milliarden Dollar Sachschaden ___7___ hatte. In der Schweiz wurden jährlich zwischen 1 200 und 1 300 Brandstiftungsdelikte angezeigt, Wobei natürlich von einer erheblichen ___8___ auszugehen ist. Österreichische Daten aus dem Jahr 1990 sprechen von über 12 000 offiziell registrierten Bränden, von denen 1 088 als Brandstiftung eingestuft wurden. 64 Prozent davon blieben ___9___, 26 Prozent fielen auf Kinder. Bei ___10___ durch Kinder überwiegen Neugier, Abenteuerlust, kindliche Lust am Flackern und Prasseln des Feuers oder auch eine angeborene Pyromanie, die schon im Kleinkinderalter auftreten kann.

1. 1) Straftaten 2) Straftat 3) Tat 4) Strafe
2. 1) Diebstahl 2) Brand 3) Überfall 4) Raub
3. 1) Fällen 2) Ämtern 3) Dienststellen 4) Ministerien
4. 1) heutigen 2) kalten 3) brennenden 4) obdachlosen
5. 1) Brände 2) Feuerwasser 3) Feuer 4) Feuerwehr
6. 1) Unfällen 2) Behinderten 3) Verletzte 4) Gefangene
7. 1) zur Folge 2) folgenlos 3) folgewidrig 4) folgern
8. 1) Dunkelmann 2) Dunkelkammer 3) Dunkelziffer 4) Dunkelheit
9. 1) aufgeklärt 2) unaufgeklärt 3) erklärt 4) unangenehm
10. 1) Brandstiftungen 2) Brandung 3) Brandstifter 4) BrandlegerinRUSKÝ JAZYK© 2016 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/test_mag.html