Pro zájemce o studium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2017

( aktualizováno 23. 1. 2017 )

Bakalářské studijní programy
 • Příklady otázek znalostního testu
 • Příklady jazykových testů (AJ, FJ, NJ, RJ)
 • Doporučená literatura


a) ZNALOSTNÍ TEST:

Adhezním řízení se rozumí:
Aklamace je:
Akontací nazýváme:
Akreditiv je:
Analogie je v trestním právu hmotném přípustná:
Analogie je v trestním právu:
Andragogika je:
Anotace je:
Aplikované psychologické vědy:
Apriorní znamená:
Arbitráž je:
Armádu České republiky lze použít:
Aspirace v psychologii znamená:
Astronauti Armstrong a Aldrin stanuli na Měsíci:
Atomová bomba byla svržena na Hirošimu v Japonsku:
Atribut popisuje:
Audit je:
August Comte provedl základní dělení sociologie na:
Autokracie znamená:
Automobilový airbag využívá energie:
Autorem citátu "stokrát opakovaná lež je pravda" byl:
Autorem slavného výroku Cogito, ergo sum (myslím, tedy jsem) je:
Autorem slavného výroku: "Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně", je:
Autorem teorie revizionismu:
Autoremedurou je v trestním řízení možné rozhodnout:
Axiologičnost jako znak (rys) objektivního práva se týká:
Behaviorismus chápe psychologii jako:
Bezpečnostní strategie České republiky navazuje na:
Bibliografické údaje obsahují:
Bílý fosfor je na vzduchu samozápalný, proto se uchovává:
Bílý kruh bezpečí je občanské sdružení, které se specializuje na:
Bitva na Bílé hoře byla svedená:
Bojkot jako jeden z nástrojů OSN, kterým Rada bezpečnosti může zakročit při porušování míru, znamená:
Brainstorming je:
Buddhismus je nábožensko-filosofické učení, které vzniklo koncem:
Cash flow je:
Celková kriminalita v ČR ve třetím tisíciletí má tendenci dle oficiálních statistik:
Celoživotní proces začleňování člověka do společnosti a učení se sociálním rolím se v sociologii nazývá:
Ceniny jsou považovány za součást:
Centrální evidenci dopravních nehod vede:
CIA je orgán:
Cílem merkantilistů bylo:
Co charakterizuje leadera:
Co je „zoon politikon“?
Co je antisemitismus?
Co je feminismus?
Co je mediokracie?
Co je obsahem pojmu environmentální bezpečnost:
Co je polis?
Co je politologie?
Co je populismus?
Co je to implementace v průběžných manažerských funkcích
Co je základem v rozhodovacím procesu:
Co nepředstavuje základní ekonomický problém:
Co patří do gestikulace v rámci nonverbální komunikace:
Co řadíme mezi informační šum v procesu komunikace:
Co se odvrací jednáním v nutné obraně:
Co to je eurozóna:
Co zkoumá filosofická disciplína zvaná „ontologie“?
Co znamená pojem insolventnost?
Co znamená v ekonomii statek:
Curriculum vitae je:
Cyklista za snížené viditelnosti:
Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu v roce:
Časová dělba státní moci má vyloučit:
Časová působnost trestního zákona znamená:
Černobyl vstoupil do dějin jako místo největší poválečné jaderné katastrofy. Leží na území:
Černý střelný prach obsahuje:
Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR) zanikla v roce:
Česká kriminologická společnost byla založena v roce:
Česká republika je členem Evropské unie od roku:
Česká republika je v Ústavě ČR charakterizována jako:
Česká republika se dělí na kraje podle čl. 99 Ústavy ČR. Včetně Prahy jich je:
Česká republika se stala členem Evropské unie v roce:
Česká republika vstoupila do NATO:
České právo je právo:
Československo před rokem 1992 byl z hlediska formy:
Čeština a slovenština patří mezi jazyky:
Členské státy Evropské unie:
Členské státy NATO:
Členským státem Evropské unie (EU) v současné době není:
Členy skupiny G-8 jsou země:
Daktyloskopické stopy slouží typicky k:
Dálnice je odborný termín pro rychlostní komunikaci, který:
Daň z nemovitosti:
Daně v České republice:
Databází v informatice rozumíme:?
Datům pro vytvoření elektronického podpisu se říká:
Debetní položka označuje:
Dědicem může být osoba:
Dědictví se podle našeho práva nabývá:
Deflace v ekonomii je:
Deklarace nezávislosti USA byla přijata v roce:
Deklarativní paměť je
Délka funkčního období prezidenta republiky podle československé ústavy z roku 1920:
Délka zkušební doby činí:
Demokratický stát charakterizují dva základní principy:
Den lidských práv se slaví:
Den nástupu do práce sjednaný v pracovní smlouvě:
Derogace znamená:
Devalvace znamená:
Devizy jsou:
Dezinformace je:
Diakritika znamená:
Didaktika je:
Disciplína zkoumající ustálené vzorce chování různých živočišných druhů se nazývá:
Disponovat právem vetovat přijaté zákony může následující orgán státu:
Dispozice v trestním právu vyjadřuje:
Distanční vzdělávání je:
Dítě narozené na území ČR se nestane občanem ČR, jestliže:
Dle zákona o přestupcích nelze za přestupek uložit:
Do kraje Vysočina patří města:
Do metodiky sociologického výzkumu nepatří následující technika:
Do obchodního rejstříku může nahlížet:
Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se užívá volební systém:
Do Senátu Parlamentu ČR může být zvolen každý občan ČR starší:
Do služebního poměru může být přijat občan, který:
Do služebního poměru může být přijat občan:
Do služebního poměru na dobu určitou v trvání 3 let se zařazují:
Do Středočeského kraje patří města:
Do vazby lze vzít:
Do vazby lze vzít:
Do vlastních zdrojů patří:
Doba vyslání na studijní pobyt se za výkon služby:
Dohled nad bankami v ČR vykonává:
Domácnost tvoří:
Domovní prohlídku v přípravném řízení nařizuje:
Donucovací prostředky, které může strážník použít, patří:
Dotázaný v sociologickém výzkumu je označován pojmem:
Dráha letu střely vystřelené ve vzduchu z palné zbraně šikmo vzhůru má tvar:
Droga kokain se získává z keře koky, který roste především v:
Druhá generace lidských práv jsou:
Druhá světová válka začala:
Druhou nejcenější historickou pomátkou po korunovačních klenotech je:
Druhy a vzory služebních stejnokrojů jsou stanoveny:
Druhy opatření ukládaných mladistvým:
Druhy služebního poměru jsou:
Dřeviny rostoucí mimo les:
Dumping je:
Důvodem zániku trestní odpovědnosti není:
Dynamit obsahuje:
Ebbinghausova metoda vedla k objevu:
Editor je:
Ego je ve filozofii S. Freuda označení pro:
Empatie jako součást souboru sociálních dovedností je:
Empirický výzkum je metoda:
Enkláva je:
Entropie je:
Enviromentalismus:
Epistemologie je filosofické zkoumání spojené s:
Erudice je:
Estetika je filosofická disciplína pojednávající o:
Etiketa je:
Etiologie je:
Etnikum je:
Etnocentrismus znamená:
Eugenika:
Euro bylo zavedeno - do oběhu byly dány euromince a eurobankovky:
EUROPOL je:
Euthanasie znamená:
Evakuace se nevztahuje na osoby, které:
Evakuace se nevztahuje na osoby, které:
Evakuace znamená:
Evoluce je:
Evropské společenství (ES) se změnilo na Evropskou unii (EU):
Evropské tísňové číslo je:
Evropském hospodářském společenství (EHS) je:
Evropský Globální polohový systém se nazývá:
Evropský parlament:
Evropský soud pro lidská práva je soudním orgánem se sídlem v:
Evropský soud pro lidská práva působí v rámci:
Exaktní znamená:
Exekutiva znamená:
Extázi řadíme do skupiny drog s účinkem:
Fakultativní znamená:
FED je mezinárodně používaná zkratka pro:
Federativní uspořádání Československa vzniklo v roce:
Fenomenologie:
Filantrop znamená:
Finanční právo spolu s právem správním patří:
Forenzní psychologie patří mezi psychologické disciplíny:
Formou průzkumu terénu je:
Formy správního rozhodnutí:
Francis Bacon byl jedním z průkopníků vědecké metody, kterou nazýváme:
Funkce poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky NENÍ slučitelná s funkcí:
Fylogeneze je:
Fyzika zkoumá fyzikální jevy mimo jiné jako jevy termodynamické, tedy jako:
Genealogickými studiemi se zabýval:
Geochemie zkoumá:
Gestaltisté tvrdili, že
Habilitace je:
Halo efekt je:
Halucinace je:
Haptika v mimoslovní komunikaci znamená:
Havarijním plánováním se rozumí:
Heraldika zkoumá:
Heroin zařadíte do drog typu:
Hlavní myšlenkou informační společnosti je:
Hlavní právní normou pracovního práva je:
Hlavní sídlo OSN je ve městě:
Hlavním pramenem českého trestního práva hmotného je:
Hlavním pramenem obchodního práva je:
Hledisko, stanovisko uplatňované při posuzování něčeho, se nazývá:
Hmotné stopy mohou být vytvořeny pouze:
Hodnota NULL znamená:
Homo erectus je označován jako:
Hormon slinivky břišní, který reguluje hladinu glukózy v krvi, se nazývá:
Hostilita je:
Hranicí počátku branné povinnosti je:
Hudbu ke státní hymně České republiky složil:
Humanitární pomoc v ČR je chápána jako:
Humanitární pomoc v ČR je chápána jako:
Hypnóza je:
Chodec, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije:
Identifikace (jednoznačné určení objektu) má v kriminalistice:
Identifikace osob podle hlasu nebo věcí podle jejich zvuku:
Impakt faktor je:
Impeachment je:
Implementace v průběžných manažerských funkcích je:
In dubio mitius znamená:
Indukce je obvykle charakterizována jako:
Inflace jako projev ekonomické nerovnováhy je spojena s:
Informace v paměti osob jsou využitelné:
Informační průmysl je průmysl založený na:
Informační systémy určené pro řízení vztahů se zákazníky se označují zkratkou:
Institut pro kriminologii a sociální prevenci působí v rámci resortu:
Institut pro kriminologii a sociální prevenci vznikl v roce:
Interakce je:
Interpol je označení:
INTERPOL je:
Intragenerační sociální mobilita je:
Introspekce je:
Introverze znamená:
ISBN označuje:
Islámské náboženství je v ČR:
Jak budete reagovat, když při chůzi po ulici uslyšíte kolísavý zvuk sirény (varovný signál "Všeobecná výstraha"):
Jaká metoda nepatří do TIME Managementu:
Jaké je pořadí státních barev České republiky:
Jaké jsou největší globální ekologické problémy současnosti
Jakou roli manažer v organizaci nezastává:
Jaký následek může být způsoben v krajní nouzi:
Jakým výrazem bývají také označovány tzv. případové studie?
Jakým způsobem vzniká služební poměr?
Jakými nástroji lze zlepšovat environmentální bezpečnost:
Jan Želivský byl:
Jan Žižka z Trocnova:
Jaroslav Heyrovský:
Jednáním ve smyslu trestního práva je:
Jedním z druhů kázeňského trestu je:
Jedním z nejdůležitějších Freudových objevů je:
Jedním ze základních principů policejně bezpečnostní činnosti je princip subsidiarity, což znamená:
Jedním ze způsobů skončení služebního poměru je:
Jednotlivá stadia trestního řízení:
Jednou z kázeňských odměn příslušníků bezpečnostních sborů je:
Jednou z největších ekologických katastrof v dějinách byla válka:
Jednou z kázeňských odměn je:
Jednou ze složek služebního příjmu je:
Je-li Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR rozpuštěna, její veškeré pravomoci:
Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty":
Jiný název pro všelidové hlasování, při kterém občan rozhoduje způsobem ano - ne:
Josef Gabčík a Jan Kubiš byli:
Judo má svůj původ v bojovém umění:
Justice znamená:
K metodám kvantitativního výzkumu patří např.:
K označení dráhy letu střely na cíl slouží:
K trestní odpovědnosti fyzické osoby je zapotřebí:
K územním samosprávným celkům nepatří:
K výrobě pervitinu jsou zneužívána léčiva obsahující
Karate znamená v překladu:
Karel Čapek byl v literatuře představitelem:
Kategorický imperativ je pojem:
Kategorie chráněných území jsou:
Kázeňský trest služební hodnosti nelze uložit:
Kazuistika patří mezi metody:
Každý chemický prvek je charakterizován především:
Každý je povinen počínat si s ohledem na okolnosti případu nebo zvyklostí soukromého života tak:
Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil:
Kdo je oprávněn jednat v nutné obraně:
Kdo je zřizovatelem obecní /městské/ policie:
Kdo patří mezi vnější subjekty kontrol pro Policii ČR:
Kdo požívá v plném rozsahu na území ČR práv a svobod zaručených ústavním pořádkem státu:
Kdo se zmocní cizího motorového vozidla, s úmyslem jej prodat do ciziny, se dopouští:
Kdy byla přijata Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod:
Kdy byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv?
Kdy byla vyhlášena a jak se nazývala první zákonná kodifikace zemského práva v Čechách:
Kdy byly vyhlášeny tzv. "čtyři artikuly pražské" a znamenaly:
Ke vzájemnému propojení odlišných přístrojů a k jejich přizpůsobení se používá zařízení, které se označuje termínem:
Keltská skladba Tristan a Isolda inspirovala:
Kinezika je:
Kjótský protokol je smlouva:
Klasická politická ekonomie se jako samostatná vědní disciplína začala vyvíjet:
Klasickou školu trestního práva reprezentuje:
Klíčovým prekursorem pro výrobu pervitinu tzv. českou cestou je:
Kokain řadíme do skupiny drog s účinkem:
Kolektivní vyjednávání probíhá mezi:
Kolik má celkem členů Rada bezpečnosti OSN:
Kolik platí v ČR varovných signálů:
Kolokvium je:
Komparativní znamená:
Kompatibilita znamená:
Komunikace o délce 20,4 km je na mapě znázorněna linií o délce 27,2 cm. Vypočtěte měřítko mapy:
Koncepci stresu vytvořil:
Konfederace je:
Konsenzus je:
Konstituce je:
Konvergentní myšlení:
Kost hlezenní patří ke kostem:
Kost skalní je součást kostry:
Kosterních svalů je:
Kraje, jako vyšší územní samosprávné celky
Krajem s největší rozlohou v České republice je:
Krátká intenzivní emoce se nazývá:
Krátkodobý cenný papír zakládající vztah obchodního úvěru mezi dlužníkem a věřitelem se nazývá:
Kriminalistická balistika se nezabývá:
Kriminalistická biologie zkoumá::
Kriminalistická metodika se zabývá především zkoumáním:
Kriminalistická taktika se nezabývá:
Kriminalistická taktika se zabývá především zkoumáním:
Kriminalistické verze mají svůj základ v obecné metodě:
Kriminalistika je:
Kriminalistika úzce spolupracuje s tzv. forenzními vědami, mezi které patří:
Kriminalistika využívá pouze tyto skupiny metod:
Kriminalistika, kromě jiného, historicky vychází též z:
Která generace počítačů začala využívat integrované obvody:
Která zkratka reprezentuje ekonomiku v ČSSR:
Které jsou základní činnosti Policie České republiky:
Kultura je:
Laický popis osoby podává:
Latentní kriminalita je:
Latinský výraz "nulla poena sine culpa" v trestním právu znamená:
Látky schopné odpuzovat vodu nazýváme:
Legalita vlády je:
Legenda je:
Legislativní podobu státního rozpočtu ČR schvaluje:
Legitimita vlády je:
Léky snižující horečku se nazývají:
Listina základních práv a svobod byla přijata (jako ústavní zákon č. 23):
Listina základních práv a svobod je publikována:
Listina základních práv a svobod v čl. 1 doktrinálně (koncepčně) vychází z ideje:
Listina základních práv a svobod ve své preambuli:
Listina základních práv a svobod zaručuje právo na příznivé životní prostředí:
Lobbying je:
LSD řadíme do skupiny drog s účinkem:
Maastrichtské fiskální kritérium pro velikost deficitu státního rozpočtu je:
Majetková kriminalita
Majetkové vztahy, týkající se zejména otázek např. vlastnictví, občanskoprávních deliktů, dědění a závazků, řeší:
Majorita znamená:
Malá dohoda byla meziválečné obranné spojení zemí :
Management jako vědní obor se datuje od:
Management je též:
Manažerské účetnictví zahrnuje:
Mandát člena parlamentu mimo jiné zaniká:
Manželství je:
Manželství lze v České republice uzavřít formou:
Manželství uzavřené v ČR před orgánem církve:
Manželství vzniká:
Mapové měřítko 1:25 000 znamená:
Marginální znamená:
Matkou dítěte je:
Mediace je metoda restorativní justice, která:
Mediokracie je:
Mekka je spjata s:
Měna, kterou je možno volně směňovat, tj. nakupovat nebo prodávat za měny jiných zemí, je:
Mensa sdružuje:
Měřit rychlost vozidel za účelem zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je oprávněna:
Měřit rychlost vozidel za účelem zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je oprávněna:
Metadata jsou:
Metafora je:
Metaforický význam sousloví "Tabula rasa" je:
Metoda brainstormingu patří mezi:
Metoda sebepozorování se záznamem vlastních myšlenek a pocitů se nazývá:
Metoda, kterou Karl Raimund Popper navrhl k prověření platnosti vědeckých teorií, se nazývá:
Metodická pomůcka SMART se uplatňuje při:
Mezi cíle prohlídky patří:
Mezi drogy přírodního původu patří:
Mezi ekonomické aktivity člověka s největším ekologicky devastujícím dopadem nepatří:
Mezi globální problémy životního prostředí nenáleží:
Mezi hlavní orgány OSN nepatří:
Mezi hlavní zdroje organizace řadíme:
Mezi hospodářská, sociální a kulturní práva podle Hlavy IV. Listiny základních práv a svobod patří:
Mezi krizové stavy patří:
Mezi kvalitativní techniky sběru dat nepatří:
Mezi majetkovou kriminalitu z hlediska kriminologie a policejních statistik nepatří:
Mezi manažery první linie patří:
Mezi mimořádné opravné prostředky patří:
Mezi nepřímé daně patří:
Mezi nepřímou hmotnou stimulaci v odměňování pracovníků nepatří:
Mezi odvětví soukromého práva patří:
Mezi politická práva náleží:
Mezi prameny správního práva nepatří:
Mezi práva druhé generace nepatří (podle konstitucionalistické koncepce jusnaturální):
Mezi pružné organizační struktury patří:
Mezi pružné organizační struktury patří:
Mezi přímé daně nepatří:
Mezi sekundární (podzákonné) normativní právní akty v ČR patří (dle čl. 78 Ústavy ČR):
Mezi specifické manažerské postupy, techniky nepatří:
Mezi stálé členy Rady bezpečnosti patří:
Mezi tzv. daňové ráje patří:
Mezi vnější faktory podnikání nepatří:
Mezi vnější subjekty kontrol pro Policii ČR patří:
Mezi vnitřní faktory podnikání nepatří:
Mezi základní ekonomické subjekty nepatří:
Mezi základní lidská práva patří:
Mezi základní manažerské funkce nepatří:
Mezi základní výrobní faktory patří:
Mezinárodní kriminální policie INTERPOL byla založena:
Mezinárodní měnový fond:
Mezinárodní smlouvy na ochranu lidských práv a svobod:
Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace vznikla:
Mikroekonomie je:
Mimořádná událost s názvem „epifytie“ znamená:
Minimální počet zakladatelů veřejné obchodní společnosti je:
Minimální výše základního kapitálu akciové společnosti založené bez veřejné nabídky akcií je:
Minimální výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným je:
Minorita znamená:
Místem předávání Nobelovy ceny za mír je:
Místní poplatky jsou:
Místní příslušnost soudu prvního stupně se v první řadě stanoví podle:
Mladistvým ve smyslu trestního práva je:
Mnichovská dohoda byla přijata vládou ČSR:
Moderní počítačové pirátství, kdy se sdružují skupiny crackerů za účelem prolomení softwarových ochran programů, se nazývá
Molekulární strukturu DNA poprvé vysvětlil:
Monarchie je:
Morfologie popisuje:
Možný rozdíl mezi kriminalistickými stopami v paměti člověka a tzv. stopami materiálními (např. obuvi, nástrojů nebo zbraní) spočívá v tom, že:
Může strážník obecní policie požadovat od osoby podání vysvětlení:
Můžete na tísňovou linku poslat SMS:
Mystérie znamená:
Mzda před srážkami na daně a příspěvky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění se nazývá:
Na celém území našeho státu se začalo jezdit vpravo od:
Na koho se můžete obrátit, pokud se dostanete do potíží v zahraničí, v zemi, kde není zastupitelský úřad České republiky, a s postupem místních orgánů nejste spokojeni:
Na kolik týdnů dovolené v kalendářním roce má příslušník nárok?
Na prezidentské vlajce prezidenta ČR je heslo (v mezích čl. 14 Ústavy ČR):
Na území bývalého Rakouska-Uherska, které se rozpadlo a zaniklo v roce 1918 jsou dnes (zcela či zčásti) tyto státy:
Na základě čeho je možno občanům ukládat povinnosti:
Na základě tzv. Bruselské smlouvy z r. 1948 byla založena organizace:
Nadměrné užívání či zneužívání návykových látek se označuje jako:
Nadmořská výška se na mapách zobrazuje pomocí:
Nadmořská výška se na topografických mapách zobrazuje pomocí:
Nalezené daktyloskopické stopy na různých podkladech je třeba zajistit. Typicky lze použít metodu:
Nanotechnologie je:
Nápis Národ sobě je:
Naplní-li dítě mladší 15 let svým jednáním skutkovou podstatu trestného činu, tento čin se nazývá:
Napoleon Bonaparte zemřel na ostrově:
Národní důchod je:
Násilná kriminalita:
Následek trestného činu je:
Nástroji pro ochranu obyvatelstva v ČR rozumíme:
Naší nejjedovatější houbou je:
Nauka o slovní zásobě se nazývá:
Naukou zabývající se zneužíváním drog, drogovými závislostmi a odbornou pomocí osobám, které jsou drogami ohroženy je:
Nauku o kriminalitě nazýváme:
Název „Indiáni“ jako označení pro původní obyvatele Severní Ameriky pochází z doby:
Název nejstarší mince ražené na našem území:
Název vývojové poruchy čtení, která se diagnostikuje, pokud má dítě alespoň průměrnou inteligenci?
Nejdelší společnou státní hranici má Česká republika s:
Nejdůležitější podmínkou uplatňování metod kriminalistické praxe je
Nejdůležitější smlouvou v pracovním právu je:
Nejdůležitějším a závazným dokumentem havarijní připravenosti v rámci území je:
Nejlepším vodičem elektřiny je:
Nejnebezpečnější mykotoxiny produkuje:
Nejrozšířenější jazyk světa podle počtu uživatelů je:
Nejrozšířenější metodou kriminalistické praxe je:
Nejstarší evropská univerzita byla založena:
Největší část vzduchu tvoří:
Největší kloub v těle je:
Největší množství biomasy lze trvale odebírat:
Největší moře je:
Největší podíl lesních ploch na celkové rozloze státu má z uvedených zemí:
Nejvíce znaků blízkých člověku nacházíme u:
Nejvyšší dovolená rychlost jízdy při použití sněhových řetězů je stanovena na:
Nejvyšší finančně ekonomickou kontrolu v ČR vykonává:
Nejvyšší představitel fakulty se nazývá:
Nejvyšší výkonný orgán v ČR:
Nejvyšším řeckým bohem byl:
Nejvýznamnější národohospodářský ukazatel měřící výkonnost ekonomiky má v češtině zkratku:
Nejznámější pravěká soška ženy (tzv. Venuše) byla nalezena:
Některé možnosti portrétní identifikace v kriminalistice využívá i biometrie. Ta v tomto případě principielně neumožňuje:
Nelegální používání software je:
Nemovitostmi jsou:
Neoprávněné monitorování elektronické komunikace za využití speciálních programů se nazývá:
Nervové buňky CNS člověka odumírají při normální tělesné teplotě bez přívodu kyslíku:
Nesobecký způsob myšlení a cítění, nezištné jednání ve prospěch druhých jako mravní princip, se nazývá:
Nevolnictví je:
Nezávislý soudní orgán, jehož hlavním úkolem je kontrola ústavnosti:
Nezletilí:
Noční práci nesmí vykonávat:
Nominální mzda je:
Normální rozložení vlastností v populaci demonstruje křivka:
Nositelem územní samosprávy:
Nukleární rodina:
Nultý (základní) poledník prochází
Nutná obrana je:
O atomu jako pralátce uvažoval poprvé:
O ochranném léčení rozhoduje:
O poválečném uspořádání Německa jednala konference dne 4. - 11.2.1945 v:
O uspořádání prvků do periodické soustavy se zasloužil především:
O vazbě obviněného v přípravném řízení rozhoduje:
O vině a trestu za spáchané trestné činy jako jediný může rozhodovat:
Obce mohou upravovat záležitosti spadající do samostatné působnosti obce vydáním:
Občan získává informace o ohroženích a připravených opatřeních k ochraně obyvatelstva zejména od:
Občan získává informace o ohroženích a připravených opatřeních zejména od:
Občan, který se uchází o přijetí do služebního poměru, musí být o výsledku přijímacího řízení písemně vyrozuměn. Důvody nepřijetí se:
Občanem obce je:
Občanské fórum se v roce 1991 rozdělilo na:
Obecná lhůta pro vydání správního rozhodnutí ve správním řízení je:
Obecná úprava rozhodování správních orgánů ve správním řízení je upravena v zákoně, který se nazývá:
Obecně závazná vyhláška nabývá platnosti:
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce jsou publikovány na
Obecně závaznou vyhlášku obce v samostatné působnosti může vydat:
Obecní (městskou) policii přímo řídí:
Obecní policii zřizuje obecně závaznou vyhláškou:
Oběti komunismu 50. let:
Obhájcem v přípravném řízení může být:
Obhájcem v trestním řízení může být:
Obchodní firma je:
Obchodní rejstřík vede:
Objekt informačního systému v kontextu bezpečnostní politiky organizace je:
Objektem trestného činu je:
Objektivně existující pachové stopy člověka jsou
Objektivně existující pachové stopy člověka jsou:
Objem plateb do zahraničí a ze zahraničí shrnuje:
Objevitelem nitroglycerinu je:
Obligace se vydávají za účelem
Obligace se vydávají za účelem:
Obligatorní činností při přípravě prohlídky je:
Obsahem působnosti Policie ČR v rámci zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu není:
Obviněným je:
Obviněným je:
Obviněným z přestupku se osoba stává:
Obvykle technicky kvalitní daktyloskopické stopy se vytvářejí na:
Obžalobu v trestním řízení podává a zastupuje:
Od jakého věku (dolní věková hranice) může být člověk umístěn do zařízení pro výkon trestu odnětí svobody (věznice)?
Od kdy funguje Nejvyšší správní soud:
Od kdy je Česká republika členem NATO:
Odpovědnosti za škodu se zprostí ten, kdo prokáže, že:
Odzkoušené, funkční a očekávané vzorce chování v jisté sociální pozici či situaci sociologie označuje pojmem:
OECD je zkratka pro:
OECD je:
Oficiální písemný dotaz poslance vznesený členu vlády se nazývá:
Ohrožení biosférického systému se zejména projevuje
Ochlokracie je:
Ochranná funkce pracovního práva spočívá:
Ochranná výchova v České republice:
Ochrannými opatřeními podle českého trestního práva jsou:
Ochranou obyvatelstva v ČR rozumíme:
Okolnost podněcující, povzbuzující k nějaké činnosti, k aktivitě, se nazývá:
Oligarchie je:
Olympijské hry se vyvinuly z všeřeckých her od roku:
Ombudsman je:
Omezit nebo zbavit způsobilosti k právním úkonům může jedině:
Omezit svéprávnost může jedině:
Omezit svobodu osoby přistižené při trestném činu nebo bezprostředně poté, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti nebo k zamezení útěku nebo k zajištění důkazu, může: Ontogenetická psychologie se nezabývá:
Ontogeneze je:
Oppidum je:
Oprávnění prosazovat svou vůli vůči podřízeným se nazývá:
Oprávnění příslušníků Policie ČR:
Oprávnění strážníka obecní policie při použití donucovacích prostředků a zbraně je:
Orgán, který je v ČR oprávněn vydávat zákony, se nazývá:
Orgánem činným v trestním řízení je:
Orgánem moci zákonodárné je v České republice:
Orgánem obce není:
Orgánem státu, který v České republice schvaluje a přijímá zákony, je:
Orgánem veřejné správy není:
Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) byla podepsána ve Washingtonu v roce:
Organizace spojených národů byla založena v roce:
Orgány činnými v trestním řízení jsou:
Orgány činnými v trestním řízení jsou:
Orgány činnými v trestním řízení se rozumí:
Orgány hlavního města Prahy jsou:
Orgány obce jsou:
Orgány OSN:
Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení na chodníku nebo na stezce pro chodce:
Osobu, proti které se vede trestní řízení trestní řád označuje pojmem:
Osvojení nezrušitelné je osvojení, které:
Otcem dějepisu byl nazýván:
Označení "terciální sektor" v ekonomii patří pro:
Pach člověka je tvořen pachovou složkou potu a je:
Pach věcí má z kriminalistického hlediska:
Pachatelé některých trestných činů často podobným až stejným způsobem opakují svojí trestnou činnost:
Panelový efekt je:
Papírové peníze se začaly poprvé používat v 18. století:
Paradigma je:
Paralingvistický způsob komunikace je:
Parlament České republiky má:
Patos je:
Pedel je:
Peněžní částka za dovolenou patří mezi:
Penologie se zabývá:
Periodická soustava prvků:
Pěstování více jak 5 rostlin konopí rod Cannabis v ČR:
Píseň Kde domov můj je poprvé zaznamenána ve hře nebo sbírce:
Planety zemského typu jsou:
Platný právní status zaměřuje činnost soukromých bezpečnostních služeb tam:
Plebiscit je:
Plícemi zdravého dospělého člověka při klidném dýchání projde za hodinu:
Plní služba pořádkové policie také úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku:
Plynulost silničního provozu je závislá na jeho hustotě. Ta je vyjádřena klasifikačními stupni. Nasycený provoz je vyjádřen:
Po rozpadu Rakousko-Uherska v roce 1918 vzniklo v Rakousku politické uspořádání:
Po smrti fyzické osoby přísluší právo na ochranu její osobnosti:
Počet národních parků na území České republiky je:
Počet používaných varovných signálů v ČR:
Podání vysvětlení strážník obecní policie od osoby požadovat:
Podle čl. 16, odst. 1 Ústavy má Poslanecká sněmovna x poslanců, kteří jsou voleni na dobu y let:
Podle čl. 16, odst. 2 Ústavy ČR má Senát:
Podle čl. 41, odst. 2 Ústavy ČR navrhnout návrh zákona může (tj. má zákonodárnou iniciativu):
Podle čl. 55 a čl. 57, odst. 2 Ústavy prezidentu republiky trvá volební období x let a nemůže být zvolen více než Podle čl. 68, odst. 1 je Vláda ČR odpovědna:
Podle čl. 72, odst. 2 Ústavy ČR je k přijetí návrhu na vyslovení nedůvěry vládě na půdě Poslanecké sněmovny třeba souhlasu x poslanců: Podle čl. 8, odst. 3 Listiny základních práv a svobod policie může zadržet osobu (omezit osobní svobodu) na:
Podle indexu vnímání korupce (IPC) podle Transparency International je takřka nulová korupce v:
Podle listiny základních práv a svobod jsou lidé svobodní a rovní v:
Podle metody konkurenčního boje dělíme konkurenci v ekonomii na:
Podle počtu vyznavačů světových náboženství je nejpočetnější náboženskou komunitou:
Podle Ústavy České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) je zdrojem státní moci:
Podle Ústavy České republiky v současné době nemůže navrhnout návrh zákona:
Podle ústavy ČR může občan pozbýt státního občanství pouze:
Podmínkou platnosti obecně závazné vyhlášky je:
Podmínkou pro vznik trestní odpovědnosti je:
Podmínky nezpůsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích jsou stanoveny:
Podnikatelem podle obchodního zákoníku není:
Podpisu tzv. Mnichovské dohody se v roce 1938 NEúčastnil/o:
Pojem "akulturace" znamená:
Pojem „kriminologie“ poprvé použil:
Pojem „modus operandi“ znamená (představuje):
Pojem „privatizace bezpečnosti“ znamená:
Pojem bit v oblasti informačních technologií je:
Pojem CAN označuje:
Pojem cenová liberalizace označuje:
Pojem freska znamená:
Pojem kriminální profylaxe odpovídá pojmu:
Pojem ministr bez portfeje je:
Pojem nevědomí označuje:
Pojem nulla poena sine lege lze v trestním právu chápat jako:
Pojem nullum crimen sine lege lze v trestním právu chápat jako:
Pojem rekonstrukce:
Pojem renesance znamená:
Pojem sociální deviace v sociologii v obecné rovině označuje:
Pojem sociologie vytvořil a poprvé použil:
Pojem trestného činu je uveden v:
Pojem, úkoly a povinnosti subjektů na úseku ochrany obyvatelstva v ČR definuje zákon:
Pojetí managementu představuje:
Pojistné na zdravotní pojištění studentů (nezaopatřených dětí) do 26-ti let věku hradí:
Pojmem humanismus rozumíme:
Pojmem NASCITURUS v českém právu označujeme:
Pokud jde o věk, strážníkem se může stát občan, který:
Pokud je vedeno trestní řízení proti osobě mladistvé, musí tato osoba:
Pokud se stanete rukojmím oznámíte zločincům, kteří vás zadržují:
Pokus trestného činu není možný:
Polarografii, tj. elektrochemickou metodu využívanou v kriminalistice k analýze kovových i nekovových látek, objevil:
Policejní akademie ČR v Praze byla zřízena:
Policejní prezident stojí v čele:
Policejní statistika eviduje údaje o:
Policejního prezidenta jmenuje:
Policie České republiky byla zřízena:
Policie České republiky je podřízena:
Policie České republiky je součástí:
Policie České republiky má krajských ředitelství policie:
Policie České republiky plní úkoly v oblastech:
Policie České republiky v rámci krizového řízení:
Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu:
Policista Policie České republiky nesmí být členem:
Policista:
Policistou se může stát osoba, která dosáhla minimálně věku:
Policistou se může stát osoba, která:
Politologie se jako samostatná věda začala rozvíjet:
Poplatníkem daně z příjmů ze závislé činnosti je:
Porodné je poskytováno:
Portfolio je:
Portrétní identifikace člověka (identifikace člověka podle jeho podoby) nejčastěji využívá:
Porucha paměti se nazývá:
Porušením právní povinnosti na úseku ochrany životního prostředí může fyzická osoba spáchat:
Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku je:
Poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se může stát každý občan starší:
Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu:
Poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vzniká poslanecký mandát:
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky:
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR má:
Poslední slovo při řízení před soudem má:
Postulát je:
Postup úpravy či zkoumání programového kódu programu se nazývá:
Postup úpravy programového kódu programu s cílem odstranit ochranu programu se nazývá
Posturika zkoumá:
Poškozený v trestním řízení je ten:
Povinnost přijímat trestní oznámení má/mají:
Povolení vodoprávního úřadu není třeba k:
Pozitivismus byl mimo jiné:
Poznáním se zabývá jedna z filozofických disciplín:
Pracovní síla je definována jako:
Pracovní smlouva musí vždy obsahovat 3 tzv. podstatné náležitosti. Jsou to:
Pracovní smlouvu může fyzická osoba jako zaměstnanec uzavřít nejdříve:
Pracovníky zařazené v obecní policii označujeme jako:
Pramenem obchodního práva není:
Prameny práva v ČR tvoří:
Práv a svobod zaručených ústavním pořádkem státu požívá v plném rozsahu na území ČR:
Práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích upravuje zákon:
Práva homosexuálů a lesbiček se objevuje v Listině základních práv a svobod v článku:
Pravá strana účtu se označuje:
Pravidelná technická prohlídka představuje pro provozovatele vozidla povinnost přistavit k technické prohlídce osobní automobil po jeho prvním zápisu do registru silničních vozidel nejpozději ve lhůtě:
Pravidlo "in dubio pro reo" se vztahuje:
Právní civilizací není:
Právní princip "ingoratia iuris non excusat" znamená:
Právní princip "Neminem leadere" znamená:
Právní princip "Quae lex non prohibet, debent permissa videri" podle čl. 2, odst. 3 Listiny základních práv a svobod znamená:
Právní princip nulla poena sine lege, který je obsažen v článku 39 Listiny základních práv a svobod znamená:
Právní předpis s nejvyšší právní silou je:
Právní předpisy obce se bez dalšího publikují na:
Právní řád je:
Právní vztahy mezi podnikateli upravuje prioritně odvětví práva:
Právo být volen do Poslanecké sněmovny má občan:
Právo být volen do Poslanecké sněmovny:
Právo být volen do Senátu nebo do funkce prezidenta republiky má občan:
Právo být volen do Senátu nebo do funkce prezidenta republiky:
Právo je:
Právo na bezpečnost (osobní bezpečí) a na ochranu před zločinností (kriminalitou) je obsaženo v Listině základních práv a svobod v článcích:
Právo na informace o stavu životního prostředí:
Právo na stávku podle čl. 27, odst. 4 Listiny základních práv a svobod nepřísluší:
Právo na užívání drog se v Listině základních práv a svobod objevuje v podobě článků:
Právo na výživné se:
Právo se v občanskoprávních vztazích promlčí:
Právo volit získává občan ČR dosažením:
Právo zákonodárné iniciativy požívá v ČR:
Pravomoce Rady Evropské unie:
Pravomoci strážníků obecní policie se z hlediska teritoriálního vztahují na:
Precedens je:
Premisa je:
Prezident České republiky je do své funkce volen:
Prezident České republiky je ústavně odpovědný (dle dikce čl. 54, odst. 3 Ústavy ČR):
Prezident republiky je v ČR volen na:
Prezident republiky může jmenovat ředitele bezpečnostního sboru na návrh vlády do hodnosti:
Prezidentem Československé republiky byl v době podpisu tzv. Mnichovské dohody:
Prezidentem ČSSR se 30. března 1968 stal:
Prezidentem Slovenské republiky (1939-1945) "chráněné" nacistickým Německem se stal:
Prezidentem USA za 1. světové války byl:
Primárním cílem přístupu „harm reduction“ je:
Princip subsidiarity vyjadřuje:
Princip vyjadřující odpovědnost současné společnosti za zachování životního prostředí budoucím generacím se označuje:
Pro identifikaci osoby podle popisu svědka lze využít:
Pro růst rostlin má rozhodující význam dostatek:
Probace znamená:
Proces postupného znehodnocování měny v důsledku růstu cen označujeme pojmem:
Proces socializace bývá ukončen:
Proces vyčlenění jedince či sociální skupiny na okraj společnosti sociologie nazývá:
Profesionální poskytování odborné rady nebo návrhu řešení problému druhého subjektu je:
Profesor Jan Patočka proslul svým originálním vkladem do filosofického směru, který se nazývá
Prognóza je:
Program, který má za úkol zjišťovat informace z počítače uživatele bez jeho vědomí a odesílat zjištěná data na předem zadané místo v internetu se nazývá
Prohlášení o registrovaném partnerství osoby učiní:
Prostituce je v České republice:
Proti rozhodnutí služebního funkcionáře:
Proti usnesení o zastavení správního řízení:
Proti zjevně těhotné ženě:
Protikladem elity je:
Protikladem k marxismu, zastáncem kapitalismu byl:
Protiprávný čin spáchaný mladistvým se nazývá:
Protiváhou Trojspolku se stala Trojdohoda, vzniklá v letech 1893-1907 ze států:
Provozování autoškoly, průvodcovská činnost, vedení účetnictví, projektování a provádění staveb apod. je:
Provozování bezpečnostní agentury s předmětem činnosti „Služby soukromých detektivů“ je živností:
Průkopníkem české kinematografie byl:
Průměrný člověk při hmotnosti 70 kg má v těle přibližně:
První analýzy kriminálních statistik vznikali zejména:
První inteligenční testy vytvořil:
První kníže Velkomoravské říše se jmenoval:
První latinský překlad Bible je:
První let člověka do vesmíru se uskutečnil:
První Nobelova cena míru byla udělena v roce:
První papírové peníze na našem území se jmenovaly:
První pražská defenestrace byla roku:
První předseda Rady odborových hnutí se stal:
První ryze česká právní norma je starší než:
První státy v dějinách vznikly asi:
První svobodné volby v ČSSR se uskutečnily v:
První ucelenou teorii evoluce podal:
První umělá družice Sputnik I byla vypuštěna na oběžnou dráhu kolem Země v roce:
První ústava samostatného československého státu byla přijata v roce:
První zákonná kodifikace zemského práva v Čechách se nazývala a byla vyhlášena:
Prvním českým králem se stal:
Prvním ministrem financí Československé republiky byl:
Prvním ministrem financí Československé republiky byl:
Prvním římským císařem se stal:
Prvotním cílem programu PHARE byla podpora:
Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy s horní hranicí trestu odnětí svobody do:
Předcházení sociálně patologickým jevům říkáme:
Předmětem dokazování je:
Předmětem personálního managementu není:
Předmětem společného jmění manželů není:
Předmětem vlastnického práva jsou
Předmětem vlastnického práva nejsou:
Předmětem zkoumání kriminologie je:
Předsednictví Rady EU:
Předsedou Evropské komise je:
Předsedou vědecké rady veřejné vysoké školy je:
Představitelem „teorie sociálních vazeb“ ve vztahu k vysvětlení geneze kriminality je:
Přenos dat pomocí radiových vln zajišťuje:
Převod veřejného (státního) majetku do soukromého vlastnictví se označuje jako:
Převoz obviněného z vazební věznice k soudu označujeme jako:
Při jednání v krajní nouzi:
Při kriminalistickém zkoumání dokladů a platidel se nejvíce využívají:
Při podpisu zákonů má právo veta:
Při pozdějším posuzování trestnosti činu se použije zákona účinného v době rozhodování:
Při realizaci sociologického výzkumu se v jedné jeho fázi ověřuje funkčnost navržené techniky sběru dat (např. dotazníku). Toto ověřování se nazývá:
Při řízení silničního provozu jsou z hlediska závaznosti pro řidiče nejvýznamnější:
Při vyhlášení krizového stavu se mimořádná událost nazývá:
Při zjišťování totožnosti osoby je strážník obecní policie oprávněn zajišťovat:
Přímé daně zahrnují:
Přímým důkazem je důkaz:
Přípustná hladina alkoholu v krvi při řízení motorového vozidla v ČR činí:
Příslušníci ve služebním poměru mají nárok na rodičovskou dovolenou nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne věku:
Příslušník nesmí:
Příslušník zpravodajské služby je při přijetí do služebního poměru ustanoven na:
Příslušníka lze v kalendářním roce převelet k plnění jiných úkolů, jež nevyplývají z jeho služebního místa:
Příslušníka odvolaného ze služebního místa z organizačních důvodů je možno ustanovit na jiné služební místo, pro které je stanovena služební hodnost:
Psychický stav vyvolaný nemožností uspokojit silně pociťovanou potřebu se nazývá:
Psychóza, která se vyskytuje zvláště v období dospívání, se nazývá:
Půdní poměry v ekosystému vyjadřuje:
Působností trestního zákona se rozumí:
Původcem komunálního odpadu je
Původní (nedokončený) protiraketový obranný zbrojní program USA se nazývá:
Rada Evropské unie je:
Rada Evropské unie:
Rada Evropy vznikla v roce:
Rada obce je:
Rada pro ekonomickou spolupráci Asie používá zkratku:
Rada vzájemné hospodářské pomoci vznikla v roce:
Rakousko-Uherská monarchie vznikla v roce:
Rasismus představuje:
Rasismus:
Reálná alternativa k pojmu demokracie se někdy užívá pro vládu více osob termín:
Reálná mzda je vyjádřena:
Recesí je myšleno:
Recidiva znamená:
Redundance je odborný výraz pro:
Referenční skupina je především skupina:
Referendum je prvkem:
Registrované partnerství vzniká:
Registrovaní partneři:
Rejstřík při studiu textu znamená:
Relativně dlouhotrvající, stálý psychický stav s nepříliš velkou intenzitou, který tvoří kladné nebo záporné pozadí psychiky jedince, se nazývá:
Relevantní informace je:
Reliéf je:
Relikviář sv. Maura se nachází:
Reportáž:
Respondent je totéž co:
Retribuce znamená:
Richterova stupnice se týká:
Riziko ve výrobě a výzkumu označujeme jako:
Riziko vzniku fyzické závislosti je vyšší u drog ze skupiny:
Rokoko je sloh mezi:
Roku 331 př.n.l. Alexandr Makedonský:
Romaneto je:
Rotunda je typická církevní stavba doby:
Rozhodnutí je vykonatelné:
Rozhodnutí správního orgánu vydané v I. stupni řízení nabývá právní moci Rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN vznikl jediný stát na světě, a to:
Rozhodující koordinační složkou v rámci IZS je:
Rozloha České republiky je přibližně stejná jako rozloha:
Rozpustit Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR může svým rozhodnutím:
Rozsáhle používané počítačové tiskárny lze v kriminalistické praxi individuálně identifikovat:
Rozvahové účty obsahují:
Rozvor je:
Ručení je právní vztah mezi:
Rukou psané písmo lze v kriminalistické praxi využít pro:
Růstový hormon:
Řádná inventarizace se provádí:
Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí správního orgánu:
Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel:
Řidičský průkaz je doklad, který je v rámci členských států Evropské unie:
Římskou bohyní lásky a krásy byla:
Římskou bohyní války byla:
Řízení toku dat mezi aplikačními procesy jednotlivých stanic podle OSI modelu, zabezpečuje:
Řízení v trestních věcech mladistvých upravuje:
S pojmem renesance nesouvisí:
S teorií relativity je spjato jméno A. Einsteina. Nobelovu cenu však získal za:
S veřejnou stráží jako speciální kategorií fyzických osob pověřených výkonem kontroly plnění povinností se lze setkat na úseku
Salmonelóza je důsledkem:
Samospráva je:
Sankce, které lze uložit za přestupek:
Sarkofág je:
Sbližující se názory na něco, co je předmětem obecného úsudku, nazýváme:
Sémantika:
Semtex je podle svých charakteristických vlastností:
Senát ČR má podle Ústavy:
Senát Parlamentu ČR musí hlasovat:
Senát Parlamentu ČR:
Senzualismus klade při poznání důraz na:
Sérologická zkoumání se v kriminalistické biologii týkají především:
Severní pól dobyl:
Schengenská dohoda:
Schodek státního rozpočtu neznamená:
Schopnost otevřeného, upřímného a přiměřeného důrazu prosazování oprávněných požadavků a práv jedince se nazývá:
Sídlem INTERPOLU je:
Sídlem ústavního soudu ČR je:
Sídlo Evropské komise a Rady Evropské unie:
Sigmund Freud byl:
Signál Všeobecná výstraha je vyhlašován:
Silniční dopravní nehody šetří:
Situace, kdy pasiva firmy převyšují její celková aktiva, se nazývá:
Skutkové podstaty trestných činů jsou v trestním zákoníku tříděny do:
Slabina informačního systému využitelná ke způsobení škod nebo ztrát útokem na informační systém nazýváme:
Slavný filosofický motiv „smrti Boha“ lze nalézt v díle
Sloh, ve kterém je postaveno Národní divadlo v Praze je:
Slova "I ty, můj synu" řekl:
Slovo akropolis původně znamenalo:
Slovo broker označuje:
Slovo reinkarnace znamená:
Služba v noci je služba konaná v době:
Směr psychologie, považující za základ výzkumu psychických procesů chování, se nazývá:
Směrná účtová osnova obsahuje:
Smlouvu o omezování počtu protiraketových systémů a zmrazování množství mezikontinentálních balistických střel SALT I. podepsal L.I. Brežněv s:
Smyslem etického kodexu policie je především:
Snížení oficiálního kurzu domácí měny ve vztahu k měnám zahraničním označujeme jako:
Socializace znamená:
Sociální deviace je:
Sociální skupiny se podle stability dělí na:
Sociální stereotyp je:
Sociální stratifikace je:
Sociologie jako samostatná společenská věda vznikla:
Sociologie se jako samostatná vědní disciplína s vlastním programem ustavila:
Sociometrie zahrnuje soubor technik, které slouží jako:
Somatizace v psychologii je:
Sonet je:
Soubor jedinců různých druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů určitého stanoviště tvoří celek označovaný jako:
Současně i národním parkem je CHKO:
Současný demografický vývoj v rámci světa lze charakterizovat jako:
Součinnost dělíme na:
Soudce Ústavního soudu jmenuje:
Soudní dvůr EU má sídlo v:
Souhrn relativně stabilních vlastností osobnosti, jimiž člověk projevuje svůj vztah k hodnotám, objektům, jevům, činnosti, lidem i sobě samému a které podmiňují typické způsoby chování a jednání konkrétního člověka:
Soukromá bezpečnostní agentura je:
Soukromé právo obsahuje tato právní odvětví:
Speciální metoda, která zkoumá vztahy uvnitř malých sociálně stejnorodých skupin, se nazývá:
Spojenci Německa v 1. světové válce:
Spojené státy evropské v roce 1946 navrhl vytvořit:
Společníci společnosti s ručením omezeným:
Společnost s ručením omezeným může mít nejvýše:
Společnost s ručením omezeným vzniká:
Spolková republika Německo vznikla v roce:
Spor o zlaté jablko rozsuzoval:
Správcem daně nejsou:
Správní rozhodnutí je obecně vydáváno ve lhůtě:
Správní rozhodnutí se z hlediska struktury člení na:
SSSR přestal existovat:
SSSR vyhlásil válku Japonsku v:
Stabilita ekosystémů:
Stáří Země se odhaduje na (v mld let):
Stát nepatřící mezi jednotné (unitární) státy:
Státní barvy České republiky podle čl. 14 Ústavy ČR a zákona ČNR č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR jsou:
Státní idea (pokřik) Spojených států amerických je:
Státní moc v ČR lze uplatňovat pouze v případech stanovených:
Státní rozpočet v ČR schvaluje:
Státní svátek Den české státnosti je v kalendáři:
Státní zástupce bývá označován též jako "pán sporu". Latinsky tuto zásadu vyjadřuje pojem:
Státní zastupitelství je podle čl. 80 Ústavy ČR součástí moci:
Statutárním orgánem akciové společnosti je/jsou:
Statutárním orgánem komanditní společnosti je/jsou:
Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je/jsou:
Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti je/jsou:
Státy Evropské unie:
Stav bez řádu, neuspořádanost, zmatek se nazývá:
Stavba první dálnice na našem území byla zahájena v roce:
Stavy jsou:
Stimul v procesu motivace je:
Stoprocentní zlato v klenotnictví má:
Stoupenci myšlenky absolutní lidské svobody se nazývají:
Strangulační rýha je:
Strategie vyjadřuje:
Strategie vyjadřuje:
Strážníci jsou v pracovním poměru:
Strážník obecní (městské) policie:
Strážník obecní policie je oprávněn kontrolovat doklady k vozidlu a řidičský průkaz:
Strážník obecní policie je oprávněn požadovat prokázání totožnosti:
Strážník obecní policie je oprávněn vykonávat svoji pravomoc:
Strážník obecní policie je v rámci trestního řízení:
Strážník obecní policie vyzval občana, aby se dostavil na úřadovnu obecní policie k podání vysvětlení, občan této výzvy neuposlechnul. Tím se dopustil:
Strážníkem obecní policie se může stát podle zákona občan:
Stropní fresky v Sixtinské kapli v Římě jsou dílem:
Struktura bezpečnostního systému České republiky zahrnuje:
Středoevropské sdružení volného obchodu CEFTA sdružuje:
Středoevropský čas (SEČ) je odvozen od základního časového pásma kolem nultého poledníku:
Střela vystřelená šikmo ze země by ve vzduchoprázdnu opisovala:
Střežení budov soudů a dalších objektů v resortu ministerstva spravedlnosti zajišťuje:
Střežení osob ve výkonu trestu odnětí svobody a ve vazbě provádí:
Střídání dne a noci je způsobeno:
Střídání ročních období způsobuje:
Studiem hub se zabývá:
Studium logiky nám umožňuje především:
Studium na vysoké škole v ČR může probíhat ve formě:
Subjekt během celního řízení je odborně nazýván:
Subjektem primárně odpovědným za odstranění újmy způsobené znečištěním životním prostředí je Sugestibilita znamená:
Svár vody s vínem je:
Svědek ve správním řízení:
Světová obchodní organizace (WTO) sídlí ve městě:
Svolení poškozeného je okolností vylučující:
Svržení panovníka je:
Sylabus je:
Symbolem postmoderny je:
Synergie je:
Synergií se rozumí:
Synoptické mapy obsahují:
Systém státní sociální podpory je určen především:
Šíření (kopírování) nelegálního software je:
Škodou nikoli malou se v trestním právu rozumí škoda dosahující částky nejméně:
Škodou nikoli nepatrnou se v trestním právu rozumí škoda:
Škodou velkého rozsahu se v trestním právu rozumí škoda dosahující částky nejméně:
Školní docházka (Všeobecný školní řád Marie Terezie) pro děti od 6 do 12 let byla zavedena:
Školní docházka (Všeobecný školní řád Marie Terezie) pro děti od 6 do 12 let byla zavedena:
Škůdce odpovídá za škodu, kterou způsobil:
Technický stav silničních vozidel v provozu na pozemních komunikacích je oprávněna v rámci dohledu na silniční provoz kontrolovat:
Technokracie jako forma státu znamená:
Telefonát na linku tísňového volání stojí:
Ten, kdo opouští svou vlast, se nazývá:
Teokracie je:
Teologie je:
Terénní předměty jsou porostlé mechy a lišejníky na straně:
Terénní předměty jsou v našich zeměpisných šířkách porostlé mechy a lišejníky na straně:
Termín - železná opona - je z autorství :
Termín percipient označuje:
Termín sociální stereotyp označuje:
Těžiště vozidla je:
Tichomořský vojenský obranný pakt má zkratku:
Tiráž je:
Tísňová linka Policie České republiky je:
Tomáš Akvinský (1225 -1274) byl představitelem:
Tomáš Akvinský zformuloval své slavné učení o vztahu esence a existence pod myšlenkovým vlivem starořeckého filosofa
Torricelliho pokus prokáže:
Totalitní forma vlády se vyznačuje:
Trasologie se zabývá stopami obuvi:
Trestné činy mohou být vymezeny:
Trestné činy se třídí na:
Trestní opatření lze ukládat:
Trestní právo dělí jednání na:
Trestní řád zná tyto formy rozhodnutí:
Trestní řízení je:
Trestní sankce lze ukládat:
Trestní stíhání je:
Trestný čin spáchaný mladistvým se nazývá:
Trestným činem se rozumí:
Trumanovou doktrínou z r. 1947 rozumíme:
Tržní rovnováha je:
Třetí agregátní nabídka v ekonomii znamená:
Třicetiletá válka končí v roce:
Typicky jsou v kriminalistice identifikovány:
Typy temperamentu:
Tzv. centrální mocnosti je označení spolku, který během 1. světové války spojoval:
Tzv. elementární částice jsou:
Tzv. kategorický imperativ (obecný formální zákon mravnosti) pochází od:
Tzv. magický čtyřúhelník bývá užíván jako základní analytický nástroj:
Tzv. rajský plyn je:
Tzv. suchý led vzniká ochlazením:
Tzv. technické ochrany dokladů a platidel mají za účel:
Tzv. Trumanovou doktrínou z r. 1947 rozumíme:
Uctívači Satana se nazývali:
Účastníkem správního řízení je:
Učení je v psychologickém pojetí:
Učení se pohybovým vzorcům nebo stereotypům nazýváme:
Účet musí obsahovat:
Účetní jednotka dosáhne zisku, když:
Udržování světového míru a spravedlivých vztahů mezi státy je posláním:
Úhlový rozdíl mezi směry zeměpisného a magnetického severního pólu se označuje jako:
Úhlový rozdíl mezi směry zeměpisného poledníku a svislé kilometrové čáry se označuje jako:
Uchazeč o studium na vysoké škole se stává studentem:
Ukládání kyseliny močové při poruchách metabolismu v kloubech a svalech se nazývá:
Úlohou bezpečnostní politiky České republiky je:
Uložením souboru se rozumí:
Ultrafialové záření se v kriminalistické praxi kromě jiného využívá i při:
Umělé přerušení těhotenství (interrupce) je podle práva ČR:
Umělý mezinárodní jazyk, opírající se zejména o jazyky románské, se nazývá:
Unitární stát s autonomním útvarem či útvary je:
Určete počet entit z následující věty. Obchody prodávají své zboží.
USA koupily od Ruska Aljašku v roce:
Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) byla přijata:
Ústavní zákon, který má stejnou právní pozici jako ústava, se nazývá:
Ústředním správním úřadem na úseku ochrany lesa, myslivosti a rybářství je
Utilitarismus je etický koncept, který své pojetí dobra zakládá na kritériu
Utopickou vizi ideální společnosti sepsal Francis Bacon pod názvem:
Území České republiky náleží převážně do biomu:
Územně správní členění České republiky je:
Územní plán obce vydává:
Územní samosprávné celky:
Územním samosprávným celkem není
Užívání nealkoholových drog se v ČR trestá:
Užívání omamných nebo psychotropních látek je v ČR posuzováno jako:
V čele České národní banky ČR je:
V čele České národní banky ČR je:
V čele kraje stojí:
V čele NATO stojí:
V čele Nejvyššího kontrolního úřadu ČR je:
V čele obce stojí:
V čele obce stojí:
V čele Policie České republiky je:
V čele vysoké školy stojí:
V jaké podobě jsou vydávány v ČR zákony:
V každé detektivce se píše o stopách. Jsou to:
V koordinačně kovalentní vazbě se dárce nazývá:
V kriminalistické praxi se nejčastěji setkáváme se zbraněmi:
V mezích čl. 91 Ústavy ČR je v České republice vrchních soudů:
V Nošovicích vyrábí osobní automobily firma:
V nutné obraně je oprávněn jednat:
V občanskoprávních vztazích mají účastníci:
V oblasti používání software se často vyskytují tzv. softwarové demoverze. Jde o software, který:
V oblasti rovníku je po celý rok:
V parlamentním shromáždění Rady Evropy má ČR:
V poslední době se hodně rozšířilo pro připojování periférií k osobnímu počítači tzv. univerzální sériové rozhraní (USB). Jde o:
V poslední třetině 19. století největší koloniální říší byla/o:
V posledním období se mohutně rozvíjí kriminalistická biologie, resp. aplikace biologických poznatků pro kriminalistické účely. Platí to především o:
V pracovní smlouvě nemusí být dohodnut:
V roce 1919 byla z podnětu prezidenta Spojených států amerických založena organizace, která se nazývá:
V roce 1945 vznikla:
V roce 1988 získal/a nezávislost:
V San Francisku byla podepsána Charta Organizace spojených národů (jako základní dokument mezinárodního práva) v roce:
V současné době je v celosvětovém měřítku přibližně x suverénních států:
V současnosti již technicky zastaralé psací stroje lze identifikovat pod
V trestním právu hmotném je analogie přípustná:
V tzv. hilsneriádě se angažoval:
V kriminalistické praxi se často zviditelňují odstraněné znaky na kovových materiálech (např. výrobní čísla). K tomu se využívají:
V kriminalistické praxi se nejčastěji setkáváme se zbraněmi:
V trestním právu je mladistvým osoba:
V trestním právu se osoba mezi 15 a 18 rokem věku nazývá:
Validita je:
Valorizace je:
Variabilita je:
Varování v ČR se skládá z:
Vazbu lze nahradit:
Ve druhé polovině 19. století se zrodil v literární oblasti detektivní žánr, který je spojen se jménem:
Ve kterém roce bylo založeno pražské biskupství:
Ve scholastice se řešil spor:
Ve struktuře zaměstnanosti vyspělých ekonomik převažuje sektor:
Ve středu zájmu Rady Evropy je především tzv. syndrom CAN, což znamená:
Ve válce o Falklandy v roce 1982 bojovala Velká Británie s:
Ve veřejné správě se uplatňuje převážně:
Vědecko-výzkumný ústav kriminalistiky vznikl v roce:
Vedoucím příslušníkem je:
Věk pro uzavření manželství je:
Věková hranice pro vznik trestní odpovědnosti je:
Velká Británie, Irsko a Dánsko se staly členy Evropských společenství v roce:
Velkomoravská říše byla vojensky rozvrácena:
Velký státní znak České republiky je tvořen (v mezích čl. 14 Ústavy ČR):
Velmi jasný meteor se nazývá:
Veřejná správa je součástí moci:
Veřejná správa je z hlediska dělby moci v ústavním systému ČR:
Veřejné právo obsahuje např. tato právní odvětví:
Veřejnoprávní korporací není:
Veřejným zdravím je:
Veškeré aktivní jmění úpadce se nazývá:
Větší škodou se v trestním právu rozumí škoda dosahující částky nejméně:
Větu "A přece se točí" řekl:
Viktimologie je nauka:
Viktoriiny vodopády se nacházejí na řece:
Vitriol, používaný sebevrahy především v minulém století, byl:
Vláda je orgánem:
Vláda několika vlivných jedinců se nazývá:
Vlastník cenného papíru se nazývá:
Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je:
Vlastníkem volně žijících živočichů je
Vlastnoruční závěť (tzv. holografická) musí být sepsána:
Vlastnost myšlení, která se vyznačuje schopností výstižně postřehnout a zformulovat problémy úloh a důsledně postupovat při jejich řešení, se nazývá:
Vnímání je:
Vnitrozemskými státy jsou:
Voda je nejhustší při:
Vodík má za normálních podmínek:
Vodík se používá:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhlašuje za běžné situace:
Vrchním velitelem ozbrojených sil je v naší republice:
Vrchol přesahující svou nadmořskou výškou 1400 m.n.m.:
Vrcholným orgánem státní moci výkonné v ČR je:
Vrozené hnací síly k činnosti se nazývají:
Vstřelový otvor na těle člověka lze zjistit:
Všeobecná deklarace lidských práv byla přijata Valným shromážděním OSN:
Vůči zvýšené radioaktivitě jsou nejodolnější:
Vyberte správné tvrzení: manifest Dva tisíce slov:
Vychovatelem Alexandra Velikého byl:
Výkon práva plnění povinnosti jsou okolnosti:
Výkonná moc v ČR je tvořena:
Výměra dovolené za kalendářní rok činí nejméně:
Vynález knihtisku je datován k roku:
Vynálezcem dynamitu byl:
Vynálezcem lodního (nekonečného) šroubu byl:
Vynálezcem parního stroje jako zdroje pohonné síly byl:
Vynálezcem žárovky byl:
Výpovědní doba je stejná pro zaměstnance a zaměstnavatele a činí:
Výraz "ius publicum" znamená:
Výraz "laissez - faire" znamená:
Výraz anemogamie znamená přenos pylu:
Výrazu mezní situace použil pro zlomové chvíle v životě, kdy si lidé většinou začínají klást filosofické otázky, filosof:
Výrok "Non olet" (nesmrdí) se týkal:
Výroková část rozhodnutí se nazývá:
Výslech svědka je možné označit za:
Výstřelná je označení pro:
Výškový systém je pro ČR odvozován podle střední hladiny:
Vývoj jedince označujeme jako:
Vývojově nejpokročilejším předchůdcem člověka moudrého je:
Vývojový úkol v prvním roce života (kojenecký věk) je:
Vyvolání místní nabídky (kontextové menu):
Vyvraždění hugenotů v Paříži za tzv. Bartolomějské noci bylo provedeno:
Významného českého skladatele 18. století působícího převážně v zahraničí nazývali božským Čechem (Il divino Boemo). O kterého skladatele se jedná:
Významní představitelé sociologie:
Významným ekonomickým teoretikem byl:
Významným právním dokumentem v počátcích českého státu, který nechal sepsat Václav II., byl:
Významným představitelem postmoderní filosofie je:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem trvá:
Výživu a růst rostlin zajišťují orgány:
Vznik psychologie jako samostatné vědy je spojován se jménem:
Vzorek je reprezentativní, když:
Vztah Ameriky k fašismu zobrazil ve svém románu Sophiina volba:
Vztahy mezi občany upravuje prioritně právo:
Vztahy mezi podnikateli upravuje prioritně odvětví práva:
Vztahy mezi zaměstnancem soukromé bezpečnostní agentury a jeho zaměstnavatelem upravuje:
Vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci upravuje prioritně právo:
Vztahy týkající se např. postupu soudu v rámci civilního řízení řeší:
Xenofobie je: y-krát za sebou:
Z historického hlediska jsou předchůdcem Policie České republiky složky:
Z hlediska sledovaných cílů rozlišujeme organizace:
Z psychologického hlediska součástí struktury osobnosti jsou:
Za disciplinární přestupek nelze studentovi vysoké školy uložit:
Za dvousměnný nebo třísměnný režim služby se považuje:
Za formu ochrany "Veřejného pořádku" je považována forma:
Za kterého panovníka došlo k vytvoření státoprávní instituce tzv. zemí Koruny české:
Za mobilní zdroj znečišťování ovzduší je považován(a):
Za otce geografie je pokládán:
Za patrona české země je od své násilné smrti považován:
Za představitele konstituční teorie je považován:
Za převážně horský evropský stát lze z hlediska nadmořských výšek označit:
Za správce daně:
Za účastníka provozu na pozemních komunikacích je považován:
Zábavní pyrotechnika 1. kategorie se nesmí dodávat ani jinak poskytovat osobám bez odborné způsobilosti, které nedosáhly věkové hranice:
Zábavní pyrotechnika 2. kategorie se nesmí dodávat ani jinak poskytovat osobám bez odborné způsobilosti, které nedosáhly věkové hranice:
Začátkem druhé světové války byla událost :
Zadržet řidičský průkaz řidiči je oprávněn podle ustanovení zákona:
Zajištění toho, že informace je dostupná pouze osobám s autorizovaným přístupem, je
Zákaz retroaktivity trestního zákona znamená:
Zakladatel fašistického hnutí v Itálii:
Zakladatel protestantismu byl:
Zakladatelem Kyjevské Rusi byl kníže:
Zakladatelem rétoriky byl řecký filosof:
Zakladatelem samizdatové edice Petlice je novinář a spisovatel:
Zakladatelem sociologie jako samostatné vědní disciplíny je považován:
Zakladatelem Sokola je:
Zakladatelem Svaté říše římské národa německého byl:
Zakladatelem vývojové teorie byl:
Základní doba služby příslušníka činí:
Základní druh paměti, kdy se do vědomí dostávají zážitky, které jsme si neměli v úmyslu zapamatovat, se nazývá:
Základní funkce rodiny jsou:
Základní myšlenkové operace (postupy) jsou
Základní myšlenkové operace (postupy) jsou:
Základní náboženská kniha judaismu se nazývá:
Základní poznávací metodou ohledání je:
Základní principy veřejno-pořádkové činnosti:
Základní složky Integrovaného záchranného systému tvoří:
Základní surovinou pro výrobu heroinu je:
Základní třídění krizových situací je:
Základní typy představivosti jsou:
Základní zásady dokazování jsou:
Základní zásady trestního řízení jsou:
Základní zdroj energie téměř pro všechny organismy tvoří:
Základním dokumentem vymezujícím možnosti budoucího využití území obce je (jsou):
Základním dokumentem vymezujícím podmínky využití území obce je (jsou)
Základním kontrolním orgánem státní správy na úseku ochrany životního prostředí je Základním kontrolním orgánem státní správy na úseku ochrany životního prostředí je:
Základním právním předpisem českého právního řádu je:
Základním územně samosprávným celkem je:
Základními orgány společnosti s ručením omezeným jsou:
Základními složkami IZS jsou:
Základy činnosti služby pořádkové policie:
Zákon o prevenci kriminality v ČR:
Zákon o služebním poměru výjimky z požadovaného vzdělání v současné době:
Zákony a další právní předpisy se v České republice oficiálně vyhlašují:
Zákony jsou:
Zakřivení páteře se týká pojem:
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď:
Zásada právní "ne bis in idem", která je v čl. 40, odst. 2 Listiny základních práv a svobod znamená:
Zásada presumpce neviny znamená:
Zásada teritoriality, která ovládá místní působnost trestního zákona, znamená:
Zasedání zastupitelstva obce jsou:
Závěrečnou řeč jako první přednese:
Závěť musí být ve formě:
Zavinění má tyto formy:
Závislost na práci se nazývá:
Zbroj českého lva na státním znaku České republiky je:
Zdrojem individuálních rozdílů je:
Ze slunečního záření má pro organismy největší význam:
Země G7 jsou:
Země má poloměr:
Zkoumáním zbraní a střeliva se pro potřeby trestního řízení zabývá:
Zkouška sirén se v ČR provádí:
Zkratka HDP znamená:
Zlatá bulla sicilská byla vydána:
Zletilost se nabývá dovršením:
Zločincem se zabýval:
Změna směru jízdy z levostranného na pravostranný směr byla na území České republiky provedena v roce:
Značnou škodou se v trestním právu rozumí škoda dosahující částky nejméně:
Známé podobenství o jeskyni, v němž je alegoricky ztvárněn zrod filosofického tázání, nám v jednom ze svých spisů zanechal:
Zneužití telekomunikačních služeb, kdy se používá pevná linka bez zaplacení za tyto služby provozovateli, se nazývá:
Znovupoznání dříve vnímaného objektu označujeme v kriminalistice pojmem:
Způsob hlasování veřejným vyjádřením souhlasu či nesouhlasu se nazývá:
Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká:
Způsobilost fyzické osoby mít v mezích právního řádu práva a povinnosti vzniká:
Způsobilost k právům a povinnostem fyzické osoby vzniká (podle čl. 5 Listiny základních práv a svobod):
Zřizovatelem obecní (městské policie) je:
Ztráta paměti (tzv. okénko) je příznakem:
Zvláště chráněné území s nejpřísnějším režimem ochrany je:
Zvláště chráněné území s nejvyšší mírou ochrany přírody a krajiny je
Žádoucí charakteristikou výsledku hospodaření podniku je především:
Ženy v Československu získaly volební právo v roce:
Živnost mohou provozovat:
Život na Zemi vznikl pravděpodobně:
Život pařížského kabaretu Moulin Rouge se stal tvůrčí inspirací malíře jménem:
Živý obsah buněk se označuje jako:
Živý organismus představuje systém:b) JAZYKOVÉ TESTY:

ANGLICKÝ JAZYK

Task: Read the text and choose the correct option to complete the sentence in the text.

History of Ice Cream

http://en.wikipedia.org/wiki/Ice_cream

Ancient civilizations have served ice for cold foods for thousands of years. The BBC reports that a frozen ___1___ of milk and rice was invented in China around 200 BC, and in 618-97 AD, King Tang of Shang had 94 men who made a frozen dish of buffalo milk, flour, and camphor. The Roman Emperor Nero (37-68) had ice brought ___2___ the mountains and combined with fruit toppings. These were some early ___3___ delicacies.

Ancient Persians mastered the technique of storing ice inside giant naturally-cooled refrigerators known ___4___ yakhchals. These structures kept ice brought ___5___ from the winter, or from nearby mountains, well into the summer. They worked by using tall wind-catchers that kept the sub-level storage space at frigid temperatures.

In 400 BC, Persians invented a special chilled pudding-like dish, made of rose water and vermicelli which ___6___ to royalty during summers. The ice was mixed with saffron, fruits, and various other flavours. The treat, widely made in Iran today, is called "faloodeh", and is made from starch (usually wheat), spun in a sieve-like machine which produces threads or drops of the batter, ___7___ are boiled in water. The mix is then frozen, and mixed with rose water and lemons, ___8___serving.

Ice cream was the ___9___ dessert for the Caliphs of Baghdad. Arabs were the first ___10___ milk as a major ___11___ in its production, sweeten the ice cream with sugar rather than fruit juices, as well as perfect ways for its commercial production. As early as the 10th century, ice cream was widespread ___12___ many of the Arab world's major cities such as Baghdad, Damascus and Cairo. Their version of ice cream ___13___ from milk or cream and often some yoghurt similar to Ancient Greek recipes, flavoured with rosewater as well as dried fruits and nuts. It is believed that this was ___14___ on older Ancient Arab, Mesopotamian, Greek or Roman recipes, which were probably the first and precursors to Persian faloodeh.

In 62 AD, the Roman emperor Nero sent slaves to the Apennine mountains ___15___ snow to be flavoured with honey and nuts.

When Italian duchess Catherine de' Medici married the duc d'Orléans in 1533, she ___16___ to have brought with her Italian chefs who had recipes for flavoured ices or sorbets and introduced them in France. One hundred years later, Charles I of England was supposedly so impressed by the "frozen snow" that he offered his own ice cream maker a lifetime pension ___17___ for keeping the formula secret, so that ice cream could be a royal prerogative. There is, however, no historical evidence to support these legends, which first appeared during the 19th century.

Nowadays ice cream is a frozen dessert usually made from dairy products, such as milk and cream, and often ___18___ with fruits or other ingredients and flavours. Most varieties contain sugar, although some are made with other sweeteners. In some cases, artificial flavourings and colourings are used in addition to (or in replacement of) the natural ingredients. This mixture is stirred slowly while cooling to prevent large ice crystals from forming; the result is a smoothly textured ice cream.

Although chocolate, vanilla, and strawberry are the traditional favourite flavours of ice cream, and once enjoyed ___19___ equal popularity, vanilla has grown to be far and away the most popular.

Ice cream is an extremely popular dessert in the United States. Americans consume more than 13 litters of ice cream per person per year - the most in the world. As a foodstuff it is deeply ingrained into the American psyche and has been available in America since ___20___ founding in 1776. In American supermarkets it is not uncommon for ice cream and related products to take up a wall full of freezers.

1. 1) texture 2) mixture 3) nature 4) overture
2. 1) off 2) of 3) to 4) from
3. 1) grilled 2) filled 3) drilled 4) chilled
4. 1) like 2) so 3) as 4) as to
5. 1) up 2) out 3) at 4) in
6. 1) have served 2) were serving 3) served 4) was served
7. 1) whose 2) which 3) whom 4) who
8. 1) ago 2) before 3) after 4) then
9. 1) favourite 2) popular 3) famous 4) known
10. 1) to utilise 2) utilised 3) been utilised 4) utilise
11. 1) spice 2) ingredient 3) dressing 4) taste
12. 1) past 2) between 3) amongst 4) via
13. 1) was done 2) was produced 3) was mastered 4) was designed
14. 1) established 2) placed 3) built 4) based
15. 1) to fill 2) to exhaust 3) to mine 4) to collect
16. 1) has been said 2) says 3) is said 4) was saying
17. 1) in return 2) on behalf of 3) over 4) again
18. 1) combined 2) taken 3) given 4) bought
19. 1) as far as 2) roughly 3) in advance 4) in turn
20. 1) theirs 2) their 3) its 4) it´s

Task: Choose the correct definition of the following words.

21. ancient
  1) an amount of time which is more than average or usual
  2) of or from a long time ago
  3) modern, technologically improved
  4) the most important and of the best quality
22. delicacy
  1) needing careful treatment
  2) something esp. rare or expensive that is good to eat
  3) a good match of ideas or feelings
  4) an idea or behaviour which is foolish or ridiculous
23. master
 1) to become skilled at
 2) to come into mind
 3) to rub something in order to make it clean or shine
 4) to make known, show or allow to be shown
24. invent
 1) to design or create something which has never been made before
 2) to become noticeable or to be present
 3) to experience or show the effects of something
 4) to accept unwillingly
25. commerce
 1) all the activities connected with policy
 2) all the activities connected with business, trade
 3) all the activities connected with education
 4) all the activities connected with physical training
26. recipe
 1) a set of instructions, rules telling you how to behave
 2) a set of instructions telling you how to prepare and cook food
 3) a set of instructions telling you how to translate books
 4) a set of instructions and rules teaching you how to drive a car
27. perfect
 1) having a powerful effect, making you feel slightly excited
 2) complete and correct in every way
 3) highly developed and often used
 4) gentle, not forceful
28. slave
 1) a person who is legally owned by someone else
 2) a small piece of photographic film in a frame
 3) a person who is permanently employed in another person´s house, doing jobs such as cooking and cleaning
 4) a very poor and crowded area in an extremely bad state with low living conditions
29. psyche
 1) the mind, or the deepest thoughts, feelings or beliefs of a person or group
 2) the ability to understand and learn and make judgments or have opinions that are based on reason
 3) a person who has terrible nightmares
 4) scientific study of the way of human mind works and how it influences behaviour
30. freezer
 1) a form that makes small pieces of ice to put in drinks
 2) an appliance, operated by electricity, which preserves food at a very cold temperature
 3) a structure that holds the parts of an object in a fixed position
 4) the state of slight body shaking usually because of coldFRANCOUZSKÝ JAZYK

Lisez le texte et complétez ? l'aide des solutions proposées.

Comment Steve Jobs a révolutionné l'iQuotidien

A la tete de la firme Apple entre 1976 et 2011, Steve Jobs a bouleversé le monde de l'informatique, de la musique ou encore de la téléphonie. Rappel de l'état ___1___ ces secteurs avant et apres que Steve Jobs y mette son grain de sel.

Steve Jobs s'est évertué, durant son regne chez Apple, a mettre du beau et du "grand public" dans la plupart des secteurs qui, aujourd'hui, forment ce qu'il est convenu d'appeler "les nouvelles technologies".

Une approche qui a non seulement permis a Apple de devenir la deuxieme société la plus riche au monde en termes de capitalisation boursiere, mais qui a aussi influencé la plupart des concurrents de la marque a la Pomme. Illustration.

L'iMac, bienvenue dans le monde de la couleur

Avant l'iMac, les ordinateurs de bureau étaient laids, lourds et compliqués. C'est en tous les cas le message que Steve Jobs et Apple voulaient faire passer en présentant ___2___ ovni informatique en 1998.

Le design du premier iMac G3 n'a, en effet, rien ___3___ voir avec les traditionnelles boîtes grises et tristes qui ___4___ jusqu'alors les bureaux des mordus du clavier. "L'arriere de notre ordinateur est plus beau que l'avant de tous nos concurrents", se vantait m?me Steve Jobs en dévoilant son bébé informatique.

L'iMac n'a pas seulement des contours ___5___ : il innove aussi sous ___6___ capot. Il est le premier ordinateur a offrir une connexion Internet intégré et il est présenté comme le plus simple a utiliser ___7___ le marché. D'ailleurs, la campagne publicitaire qui accompagne son lancement insiste sur la simplicité de l'iMac, comparé ? un traditionnel PC. La sainte trinité "beau, simple et connecté" ___8___ par la plupart des concurrents de l'iMac... avec plus ou moins de succes.

L'iPod, symbole du r?gne MP3

En 2001, Steve Jobs reprend sa baguette magique pour révolutionner le monde de la musique. L'iPod, qui ___9___ le 23 octobre 2001, n'est pas le premier baladeur MP3 sur le marché, mais il deviendra le symbole de cette révolution numérique.

C'est, en fait, en 1998 que la société asiatique SaeHan Information System met sur le marché le premier lecteur portable de musique digitale : le MPMan. D'autres enseignes, comme le français Archos et le japonais Sony, font également des incursions sur ce marché prometteur... avant qu'Apple ___10___ empare.

Son argument ? Une simplicité d'utilisation a toute épreuve et un design, la encore, bien plus attrayant que celui de la concurrence. La renommée de l'iPod sera ___11___ qu'il deviendra meme un accessoire de mode, popularisé dans des séries ___12___ comme Sex and the City. En tout, Apple a vendu plus de 314 millions d'iPod (tous mod?les confondus) depuis 2001.

L'iPhone, un succes planétaire

Avant l'arrivée de l'iPhone, on pensait qu'un téléphone portable servait a passer des coups de ___13___ . Mais c'était sans compter sur le génie commercial de Steve Jobs. Le PDG d'Apple a completement bouleversé le secteur de la téléphonie, le 9 janvier 2007, en présentant le premier modele de sa future machine a faire de l'argent.

L'iPhone, a rendu les smartphones - ces téléphones qui permettent d'aller sur Internet et de faire pléthore d'activités réservées au monde des ordinateurs - attrayants et accessibles ___14___ plus grand nombre. Jobs a, la encore, utilisé ses ___15___ recettes : une interface aussi simple que possible et un look sans équivalent.

Le succes a été immédiat et l'iPhone original s'est vendu a 6,1 millions d'exemplaires a travers le monde. A partir de l'iPhone 3 (présenté le 9 juin 2008), Apple rajoute au succes de l'appareil un nouveau moyen de faire de l'argent : l'App Store et ses applications pour son smartphone. Un nouveau marché qui ___16___ ? Apple de gagner, depuis 2009, environ 900 millions de dollars.

L'iPad, l'impossible pari aux 29 millions d'exemplaires écoulés

Avec l'iPad, Apple s'aventure pour ___17___ fois dans un monde inexploré. Jusqu'alors, Steve Jobs s'était contenté d'améliorer des technologies qui existaient déja. Mais lorsqu'il dévoile ___18___ janvier 2010 sa premiere tablette tactile, Steve Jobs n'a aucun concurrent.

Certains accueillent a l'époque ce ___19___ pari avec scepticisme, s'interrogeant sur l'utilité d'un produit hybride, entre ordinateur portable et smartphone. Mais ils devront tres vite se rendre a l'évidence : l'iPad est un succes. En un an, les iPad 1 et 2 se sont ___20___ a pres de 29 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, malgré des tentatives de Samsung, HP et autres Motorola, l'iPad n'a toujours pas de concurrent sérieux.


http://www.france24.com/fr/20111006-steve-jobs-imac-ipod-iphone-ipad-technologie-changement-apple-innovation-parcours
1. 1) de toute 2) de tous 3) de toutes 4) des toutes
2. 1) cet 2) cette 3) ce 4) ces
3. 1) a 2) dans 3) sur 4) pour
4. 1) ornait 2) ornais 3) ornaient 4) orné
5. 1) original 2) originale 3) originales 4) originaux
6. 1) la 2) les 3) des 4) le
7. 1) a 2) sur 3) sous 4) derriere
8. 1) sera repris 2) seras repris 3) sera reprise 4) serai repris
9. 1) sont dévoilées 2) sont dévoilés 3) est dévoilé 4) es dévoilée
10. 1) s'en 2) a 3) dans 4) pour
11. 1) tel 2) telle 3) telles 4) tels
12. 1) télévisé 2) télévisée 3) télévisés 4) télévisées
13. 1) fille 2) fils 3) filles 4) fil
14. 1) aux 2) les 3) au 4) des
15. 1) vieux 2) vieilles 3) vieille 4) vieil
16. 1) a permis 2) as pris 3) as mis 4) as dit
17. 1) la premiere 2) les premiers 3) le premier 4) premier
18. 1) aux 2) a 3) en 4) a la
19. 1) nouveaux 2) nouveau 3) nouvelle 4) nouvelles
20. 1) écoulé 2) écoulées 3) écoulée 4) écoulés

Choisissez la définition qui convient.

21. bouleverser
 1) fournir de fausses informations ou des informations biaisées
 2) remuer en tous sens, déranger
 3) rendre stable, placer ou conserver en équilibre stable (une monnaie, un syst?me, un navire)
 4) etre transporté de telle ou telle façon (voyager en premiere classe)
22. ovni
 1) (technologie) sigle de "objet volant non identifié"
 2) limite qui sépare deux États
 3) émission en multiples épisodes
 4) réunion familiale ou amicale a l'occasion d'un événement important
23. lancement
 1) garder secret, soustraire a la connaissance
 2) faire connaître un produit, une entreprise
 3) faire cesser du point de vue du temps
 4) effectuer une critique
24. baladeur
 1) lecteur de cassettes portatif
 2) celui qui participe a des compétitions sportives et culturelles
 3) véhicule a deux roues d'égale dimension, actionnée par des pédales
 4) appareil qui sert a faire griller des tranches de pains
25. incursion
 1) invasion, action brusque et de courte durée, coup de main
 2) dénonciation en justice d'une infraction
 3) présentation orale de tous les arguments en faveur d'une cause, d'un accusé
 4) fait d'abandonner
26. pléthore
 1) petite quantité, petit nombre
 2) abondance, profusion
 3) ne pas tenir compte de quelque chose
 4) argent disponible en esp?ces
27. rajouter
 1) ne pas entendre ou voir quelque chose
 2) familierement ajouter de nouveau
 3) contester, rejeter
 4) risquer sa réputation
28. gagner
 1) acquérir quelque chose par son travail
 2) mettre au courant de quelque chose
 3) donner a une somme d'argent de provenance illicite une apparence légale
 4) cesser d'avoir, etre privé
29. inexploré
 1) qui n'a pas été exploré
 2) mauvais, malveillant
 3) pourri, abîmé matériellement
 4) faisant bon accueil, aimable
30. tentative
 1) essai, action par laquelle on tente d'atteindre un but
 2) fait d'attaquer, action de conqu?te
 3) fait de licencier, de priver quelqu'un de son emploi
 4) action d'informer ou de s'informerNĚMECKÝ JAZYK

Aufgabe: Lesen Sie den Text und wählen Sie für jeden fehlenden Ausdruck die richtige Variante aus.

Junge Mode ist vor allem für trendbewusste junge Menschen, für die Werte wie Individualität und Echtheit ___1___ größter Bedeutung sind. Diese Mode ist ___2___ und auffällig, sie hilft jungen Menschen ihre eigene Persönlichkeit zu äußern und anderen Menschen zu zeigen, was eigentlich für sie zählt. Junge Mode-Designer versuchen gar nicht, die Kleidung für alle Jugendliche zu schaffen. Ein Individuum ist für sie und Hersteller am wichtigsten. Junge Mode setzt auf die Einmaligkeit und Besonderheit.

Regelmäßig untersuchen Forscher in Deutschland die Einstellung junger Menschen. Die Ergebnisse sind zum Teil überraschend: Statt zu rebellieren, ___3___ Jugendliche Wert auf Sicherheit.?

Jungen Menschen in Deutschland sind traditionelle Werte wie Treue und Pflichtbewusstsein wichtig. Sie ___4___ lieber Freunde oder machen Sport, als zu Hause am Computer zu spielen. Die 15-jährige Maike und der 16-jährige Jonas sagen ___5___: "Freunde sind die Familie, die man sich aussuchen kann." Maike und Jonas sind ___6___ von vielen Jugendlichen, die Soziologen vom Sinus-Institut in Heidelberg befragt haben.

Marc Calmbach, einer der Heidelberger ___7___, berichtet: "Die Jugend richtet sich in unsicheren Zeiten nach klassischen ___8___. Man will das Leben genießen, aber auch einen ___9___ Job. Man will Freiheit, aber auch ___10___. Man ist angepasst, will sich aber auch selbst verwirklichen," so Calmbach. Gleichzeitig wächst der ___11___ Druck. Junge Menschen haben Ängste und Sorgen - vor allem beim Thema Arbeitsplatz.

Das hat Folgen für das Verhalten der ___12___. Calmbach überrascht, dass viele sich schon wie kleine Erwachsene verhalten. Trotz der ___13___ blicken etwa sechzig Prozent der jungen Menschen optimistisch in die Zukunft. Das bestätigt auch Mathias Albert, Leiter der "Shell-Jugendstudie": "Was die Jugendlichen sich ___14___ wünschen, ist Berechenbarkeit." Albert weiß, dass ihnen deswegen ___15___ Regeln wichtig sind. Sie wünschen sich zum Beispiel Lehrer, die auch persönliche ___16___ sind.

Aber nicht alle sind optimistisch. Bei ___17___ sozial schwächeren Jugendlichen dominieren ___18___ und Niedergeschlagenheit. Alle Forscher ___19___ außerdem eine starke Grenze zwischen ihnen und der Ober- und Mittelschicht___19__. Sozialforscher Peter Martin Thomas vom Sinus-Institut empfiehlt mehr Toleranz und Verständnis. Ansonsten, so sagen die meisten Wissenschaftler, droht ___20___ für den sozialen Frieden und die Demokratie.

1. 1) zu 2) durch 3) mit 4) von
2. 1) streng 2) voll 3) mutig 4) sorgfältig
3. 1) stehen 2) legen 3) lag 4) stand
4. 1) bringen 2) kommt 3) nimmt 4) treffen
5. 1) dazu 2) darin 3) wozu 4) worin
6. 1) zweitens 2) drei 3) zwei 4) drittens
7. 1) Fakten 2) Faktoren 3) Forscher 4) Fernsprecher
8. 1) Werten 2) Werte 3) Wunsch 4) Wünsche
9. 1) unangenehmen 2) gutes 3) guten 4) unangenehmes
10. 1) Schluss 2) Gefängnis 3) Kampfs 4) Sicherheit
11. 1) sozialer 2) soziales 3) soziale 4) sozial
12. 1) Jugendlichen 2) Rentner 3) Alten 4) Erwachsenen
13. 1) Blüte 2) Aufblühens 3) Wirtschaftskrise 4) Stimme
14. 1) unfertig 2) unbedingt 3) unfrei 4) ungültig
15. 1) gesellschaftliche 2) privater 3) persönlicher 4) gefährliche
16. 1) Geister 2) Bilder 3) Bildung 4) Vorbilder
17. 1) welchen 2) den 3) der 4) welcher
18. 1) Niederdruck 2) Hoffnung 3) Sieg 4) Hoffnungslosigkeit
19. 1) stellen…fest 2) stellen…ab 3) stellen…zu 4) stellen…aus
20. 1) Geduld 2) Gefahr 3) Gedanke 4) Gefühl

Aufgabe: Wählen Sie die richtige Variante aus.

21. Folge, die
  1) Auswirkung eines bestimmten Handelns
  2) Vertrauen in die eigenen Kräfte, Fähigkeiten
  3) feste Vorstellung
  4) Rede über ein bestimmtes Thema
22. optimistisch
  1) so, dass jemand nur das Gute sieht
  2) Lebensauffassung von Menschen, die alles von der schlechten Seite betrachten
  3) auf geistreiche Art spaßig, einfallsreich und lustig
  4) der Wissenschaft entsprechend
23. Studie, die
  1) die Tatsache, dass eine Person weiß, wie sie handeln muss
  2) wissenschaftliche Untersuchung über eine Einzelfrage
  3) Wissenschaft der Entstehung, Entwicklung und Veränderung der Erde
  4) Gruppe von Personen, die durch gemeinsame Gedanken verbunden sind
24. Vorbild, das
  1) ein sehr trauriger Anblick
  2) eine Person, die anderen Menschen zeigt, wie man etwas richtig macht
  3) öffentliche Institution, die Verstöße gegen die Vorschriften bestraft
  4) festes Prinzip, das das Verhalten oder den Ablauf von etwas bestimmt
25. sozial schwach
  1) pflichtbewusst sein
  2) aus armen Familien und mit wenigen Möglichkeiten in der Gesellschaft
  3) psychosoziale und materielle Betreuung bestimmter Personen
  4) taktvoll zurückhaltend
26. dominieren
  1) vorherrschen; in der Mehrheit sein
  2) sich an etwas orientieren
  3) Wichtiges, allgemein Interessierendes nicht öffentlich bekanntgeben
  4) von etwas in Kenntnis setzen
27. Einstellung, die
  1) die Meinung; die Ansicht
  2) Fähigkeit zu verstehen, Begriffe zu bilden
  3) Satz, der einen Wunsch ausdrückt
  4) bestimmte Körperhaltung, die jemand einnimmt
28. auf etwas Wert legen
  1) auf etwas lange warten
  2) auf etwas besonders achten
  3) in eine bestimmte Richtung bringen
  4) in Ordnung bringen
29. sozialer Druck
  1) einen guten Job finden
  2) der Druck, den die Erwartung der Gesellschaft auf jemanden ausübt
  3) ein Verwaltungsvorgang, bei dem eine Person als Student an der Hochschule aufgenommen und damit Mitglied dieser Hochschule wird
  4) Recht haben, etwas zu tun
30. etwas genießen
  1) etwas ist so verändert, dass es zu den Umständen passt
  2) bei etwas Freude empfinden
  3) von keiner Emotion erfüllt sein
  4) wütend werdenRUSKÝ JAZYK
c) Doporučená literatura:

 • Výběr ze seznamu středoškolské literatury (schváleno MŠMT ČR)


 • NÁZEV AUTOR VYDALO ROK VYDÁNÍ
  Maturita 2013- Český jazyka a literatura Hložek, M., Kulhavá, M., Tobolíková, M. Didaktis 2013
  Maturita ze zeměpisu Valenta, V., Herber, V. a kol. NČGS 2004
  Biologie v kostce pro SŠ Hančová, H., Vlková, M. Fragment 2008/2013
  Dějepis v kostce 1 Kantorek, P., Sochrová, M. Fragment 2008
  Dějepis v kostce 2 Kantorek, P., Sochrová, M. Fragment 2008
  Zeměpis v kostce pro střední školy Kašparovský, K., Kantorek, P. Fragment 2008
  Ekonomie pro střední školy, 4. vyd. Sojka, M., Pudlák, J. Fortuna 2007
  Právo pro střední školy Ryska, R. Fortuna 2001
  Základy managementu pro střední školy Veber, J. a kol. Fortuna, 2003
  Společenské vědy v kostce pro střední školy Hladík, J. Fragment 2004/2007
  Úvod do sociologie 6. vydání Keller, J. Slon 2012
  Odmaturuj z literatury 1 Hánová, E. a kol. Didaktis 2004
  Česká a světová literatura pro 4. ročník středních škol Nezkusil, V. a kol. Fortuna 2000
  Základy společenských věd I. Základy psychologie, sociologie 3. vydání Buriánek, J., Gillernová, I. Fortuna 2004
  Základy sociologie Petrusek, M. Akademie veřejné správy 2009
  Chemie v kostce pro SŠ Kantorek, P., Kotlík, B. Fragment 2009/2013
  Občanská nauka pro střední odborné školy Dudák, V., Mareda, R., Stodůlková, E., Šolc, V. SPN, a.s. 2008
  Informatika a výpočetní technika pro střední školy
  Praktická učebnice
  Roubal, P. COMPUTER PRESS 2010
  Odmaturuj z fyziky Tarábek, P., Červinková, P. a kol. Didaktis 2004
  Maturitní otázky z informatiky Karlíková, L., Hašková, H. Tutor 2006
  Informatika a výpočetní technika pro střední školy
  Teoretická učebnice
  Roubal, P. COMPUTER PRESS 2010

  Ostatní doporučená literatura

  • ADAMOVÁ, K., KŘÍŽKOVSKÝ, L., ŠOUŠA, J. ŠOUŠOVÁ, J. Politologický slovník. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-469-4
  • ANTUŠÁK, E. Krizový management Hrozby-krize-příležitosti 1. vyd. Praha : Linde, 2010, 369 s. ISBN 978-80-7357-488-8
  • BURIÁNEK, J. Sociologie. 3. vyd. Praha : Fortuna, 2008
  • ČEJKA, M. Encyklopedie blízkovýchodního terorismu. 1. vyd. Brno : Barrister&Principal, 2007. ISBN 8087029190
  • ČÍRTKOVÁ, L., Forenzní psychologie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013. 345 s.
  • ČÍRTKOVÁ, L., Policejní psychologie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-581-4
  • DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. přepracované a doplněné vydání, Praha : C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-498-1
  • GERLOCH, A. Teorie práva. 6. aktualizované vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, ISBN 978-80-7380-454-1
  • GERLOCH, A., HŘEBEJK, J., ZOUBEK, V. Ústavní systém České republiky. Základy českého ústavního práva. Praha : Prospektrum, 2010
  • GERLOCH, A., HŘEBEJK, J., ZOUBEK, V. Ústavní systém České republiky. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013. 516 s. ISBN 978-80-7380-423-7
  • GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4. vyd. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014. ISBN 978-80-7478-614-3
  • HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha : Portál, 1998. 168 s. ISBN 80-7178-198-3
  • HEYWOOD, A. Politologie. 3. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-115-1
  • HORZINKOVÁ, E., FIALA, Z. Správní právo hmotné. Obecná část. 2. aktualizované vydání, Praha : Leges, 2015.224 s. ISBN 978-80-7502-092-5
  • CHMELÍK, J. et al. Trestní řízení. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. 509 s., ISBN 978-80-7380-488-6
  • IBÁNEZ Luis de la Corte Logika terorismu. Praha : Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1724-6
  • LEDNICKÝ, V. Základy managementu. 2007.
  • MILLER, D. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno : Barrister&Principal. 2003 ISBN 80-85947-56-0
  • MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, 583 s. ISBN 80-7179-878-9
  • NOVOTNÝ, F. a kol. Trestní právo hmotné. 3. rozšířené vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010. 379 s. ISBN 978-80-7380-291-2
  • NOVOTNÝ, F., SOUČEK, J. a kol Trestní právo procesní. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. 410 s. ISBN 978-80-7380-237-0
  • PORADA, V. a kol. Kriminalistika, technické, forenzní a kybernetické aspekty. Pleň : Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-589-0
  • RUSSELL, D., H., RUSSELL, D. B. H. Terrorism and Counterterrorism. 4th ed. Boston : McGraw-Hill, 2012, ISBN 00-735-2778-5
  • ŘÍHA, M. Živelní pohromy. 2. vydání, Praha : ARMEX Publishing, 2011. ISBN 80-86795-32-2
  • ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vyd. Praha : Wolterskluwer,a.s. 2014. ISBN 978-80-7478-616-7
  • VALEŠ, L. Dějiny politických teorií. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004
  • VETEŠNÍK, P., CHAUER, I., ZÍDKA, A. Obecní policie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-463-3
  • VYMĚTAL, Š. Krizová komunikace a Komunikace rizika. Praha : Grada Publishing, 2009. 176 s. ISBN 978-80-247-1510-9
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 273/2008 Sb. o policii CR, ve znění pozdějších předpisů.
  • ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologický slovník. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. 251 s. ISBN 978-80-7380-312-4
  • ŽALOUDEK, K. Encyklopedie politiky. Praha : Libri, 1999.

  V seznamech doporučených učebnic a ostatní doporučené literatury jsou jednotlivé tituly uvedeny jako příklady, přičemž je možná jejich zaměnitelnost i jinými informačními zdroji.

  Testy z cizího jazyka (viz ukázky) nevycházejí z konkrétních učebnic, (doporučuje se zopakovat si probrané lexikálně gramatické struktury na střední škole).


  © 2016 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
  www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/test_bak.html