Pro zájemce o studium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018

( aktualizováno 31. 1. 2018 )

Bakalářské studijní programy
 • Příklady otázek znalostního testu
 • Příklady jazykových testů (AJ, FJ, NJ, RJ)
 • Doporučená literatura


a) ZNALOSTNÍ TEST:

Adheze vozovky je její:
Adhezním řízení se rozumí:
Akcionáři akciové společnosti:
Aklamace je:
Akontací nazýváme:
Akreditiv je:
Akulturace v sociologii označuje:
Alkoholickým nápojem se dle zák. č. 379/2005 Sb. rozumí nápoj, který obsahuje více než:
Anotace je:
Armádu České republiky lze použít:
Audit svým významem spadá do základní manažerské funkce:
Automobilový airbag využívá energie:
Autorem díla "Criminologia" z roku 1885 je:
Autorem díla "O zločinech a trestech" je:
Autorem díla "Protestantská etika a duch kapitalismu" je:
Autorem díla "Stav věznic v Anglii a Walesu" (1777) je:
Autoremedurou je v trestním řízení možné rozhodnout:
Bezpečnostní strategie České republiky navazuje na:
Bílý kruh bezpečí je občanské sdružení, které se specializuje na:
Brainstorming je:
být členem politické strany nebo politického hnutí ani vykonávat činnost v jejich prospěch:
Cabotova úžina leží:
Cash flow je:
Celoživotní proces začleňování člověka do společnosti a učení se hrát sociální role se v sociologii nazývá:
Cílem mezinárodní úmluvy o obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) je:
Cílem Milgramových experimentů bylo studium:
Co charakterizuje leadera:
Co je "zoon politikon":
Co je anarchismus:
Co je antisemitismus:
Co je feminismus:
Co je fundamentalismus:
Co je legalita vlády:
Co je legitimita vlády:
Co je machiavellismus:
Co je mediokracie:
Co je nacionalismus:
Co je obsahem pojmu environmentální bezpečnost:
Co je polis:
Co je politologie:
Co je populismus:
Co je sionismus:
Co je šoa:
Co je to benchmarking:
Co je to benchmarking:
Co je to implementace v průběžných manažerských funkcích:
Co je to stimul v procesu motivace:
Co je základem v rozhodovacím procesu:
Co lze zařadit mezi plošný benefit nabízený organizací:
Co není předmětem vlastnického práva:
Co nepatří do technik kontroly:
Co nepatří mezi místní poplatky:
Co nepředstavuje základní ekonomický problém :
Co patří do gestikulace v rámci nonverbální komunikace:
Co řadíme mezi informační šum v procesu komunikace:
Co se rozumí pod pojmem filtrační ochrana:
Co to jsou devizy:
Cyklista za snížené viditelnosti:
Černý střelný prach obsahuje:
Česká kriminologická společnost byla založena v roce:
Česká republika je členem Evropské unie od roku:
Česká republika je v Ústavě ČR charakterizována jako:
Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, se v trestním právu označuje jako:
Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, se v trestním právu označuje jako:
Činnost policejních složek členských států EU koordinuje:
Členským státem Evropské unie (EU) v současné době není:
Daktyloskopické stopy slouží typicky k:
Dalimilova kronika je psána:
Dálnice je odborný termín pro rychlostní komunikaci, který:
Daň z nemovitosti se váže:
Daně lze v České republice platit:
Daně v ČR:
Daňové úlevy se vztahují:
Daňovou exekuci nelze provést:
Debetní položka označuje:
Dědicem může být osoba:
Dědické právo vzniká:
Deklarativní paměť je:
Deliktní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí zahrnuje
Délka zkušební doby činí:
Den nástupu do práce sjednaný v pracovní smlouvě:
Devalvace znamená:
Dílo Ilias a Odysseia napsal:
Dimenze postoje, která vypovídá o tom, co si jedinec o předmětu svého postoje myslí, se nazývá:
Dítěti mladšímu 15 let lze z ochranných opatření uložit:
Dle správního řádu, je obecná lhůta pro podání odvolání:
Dnes již zrušený systém rasové segregace v Jihoafrické republice (JAR) bývá označován pojmem:
Do obchodního rejstříku může nahlížet:
Do služebního poměru může být přijat občan:
Do vazby lze vzít:
Doba vyslání na studijní pobyt se za výkon služby:
Dohled nad bankami v ČR vykonává:
Dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty (hotovost, ceniny, zboží atd.) může zaměstnavatel uzavřít se zaměstnancem, který:
Dotázaný v sociologickém výzkumu je označován pojmem:
Dráha letu střely vystřelené ve vzduchu z palné zbraně šikmo vzhůru má tvar:
Droga kokain se získává z keře koky, který roste především v:
Druhy a vzory služebních stejnokrojů jsou stanoveny:
Druhy služebního poměru jsou:
Dřeviny rostoucí mimo les:
Důchodová reforma v ČR:
Důchodový věk ženy ovlivňuje:
Dumping je:
Důvodem zániku trestní odpovědnosti není:
Ebbinghausova metoda vedla k objevu:
Enkláva je:
Entropie je:
Epistemologie je filosofické zkoumání spojené s:
Etiologie je:
Euro bylo zavedeno - do oběhu byly dány euromince a eurobankovky:
Evakuace se nevztahuje na osoby, které:
Evakuace znamená:
Evakuací se zabezpečuje:
Evropská unie je unie:
Evropská unie:
Evropské tísňové číslo je:
Evropský Globální polohový systém se nazývá:
Evropský soud pro lidská práva je soudním orgánem se sídlem v:
Extázi řadíme do skupiny drog s účinkem:
Fenomenologie:
Finanční arbitr:
Finanční právo je oblastí práva:
Forenzní psychologie patří mezi psychologické disciplíny:
Formami správního rozhodnutí není:
Fyzické osoby ve věku do 15-ti let nebo starší 15-ti let do skončení povinné školní docházky:
Genealogickými studiemi se zabýval:
Gestaltisté tvrdili, že:
Gnozeologie je:
Habilitace je:
Habituace je:
Havarijním plánováním se rozumí:
Herbartismus je:
Heroin řadíme do skupiny drog s účinkem:
Hlavní dílo shrnující A. Schopenhauerovo kritické pojetí metafyziky I.Kanta se nazývá:
Hlavní právní normou pracovního práva je:
Hlavním sídlem Organizace spojených národů je:
Hmotné stopy mohou být vytvořeny pouze:
Homeostáza je:
Hospodářská kriminalita:
Hospodářská, sociální a kulturní práva zajišťují:
Hostilita je:
Hranicí počátku branné povinnosti je:
Humanitární pomoc v ČR je chápána jako:
Charakteristické poranění způsobené přejetím vlakem je:
Chodec, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije:
Identifikace (jednoznačné určení objektu) má v kriminalistice:
Identifikace osob podle hlasu nebo věcí podle jejich zvuku:
Idiom je:
Impakt faktor je:
Impeachment je:
Informace o životním prostředí poskytují státní orgány:
Informace v paměti osob jsou využitelné:
Institut pro kriminologii a sociální prevenci působí v rámci resortu:
Institut pro kriminologii a sociální prevenci vznikl v roce:
Interpol je označení:
ISBN označuje:
Jak byste charakterizovali aktuální populační trendy ve většině zemí euroamerické civilizace:
Jak chápeme pojem manažerská mřížka v managementu:
Jak se na bezpečnostní situaci řady zemí světa (zejména Evropy) odráží jejich ekonomické potíže:
Jak se nazývá princip vyjadřující odpovědnost současné společnosti za zachování životního prostředí budoucím generacím:
Jaká činnost nepatří do personální práce:
Jaká metoda nepatří do strategického plánování:
Jaká metoda nepatří do TIME Managementu:
Jaké cíle má strategie environmentální bezpečnosti a ochrany životního prostředí v České republice:
Jaké jsou největší globální ekologické problémy současnosti :
Jaké právní vztahy upravuje pracovní právo především?
Jakou hlavní funkci plní bezpečnostní systém České republiky:
Jakou problematikou se zabývá Kjótský protokol (1997):
Jaký je celkový počet národních parků na území České republiky:
Jaký je dopad globální klimatické změny na životní prostředí a světové společenství:
Jaký je vztah mezi Ministerstvem vnitra a Policií České republiky a jaká je základní působnost Ministerstva vnitra:
Jaký subjekt je primárně odpovědným za odstranění újmy způsobené znečištěním životním prostředí:
Jakým výrazem bývají také označovány tzv. případové studie:
Jakým způsobem je odstraňováno převažující množství komunálního odpadu v České republice:
Jakými nástroji lze zlepšovat environmentální bezpečnost:
Je možné za krizových situací ukládat Policii České republiky úkoly nad rámec stanovený právními předpisy:
Jedinou identifikační metodou kriminalistické taktiky je:
Jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, se označuje jako:
Jednatel společnosti s ručením omezeným:
Jedním z pojmových znaků podnikatele § 420 odst. 1 občanského zákoníku je:
Jedním z nejdůležitějších Freudových objevů je:
Jedním z podstatných principů veřejné správy je:
Jednou z kázeňských odměn je:
Jednou z příčin sociálně deviantního jednání může být etiketizace. Jakým jiným slovem se tento proces ještě nazývá:
Jednou ze složek služebního příjmu je:
Je-li třeba zjistit pravost rukopisu svědka:
Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty":
Jestliže pachatel starší 18 let není pro nepříčetnost trestně odpovědný a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, může mu soud v trestním řízení uložit:
K improvizované ochraně se používají:
K odpovědnosti za přestupek:
K výrobě pervitinu jsou zneužívána léčiva obsahující:
K zadržení podezřelého se vyžaduje bezvýjimečně:
Kalendářní rok, ve kterém musí poplatník přiznat daň z příjmu je:
Kategorický imperativ je pojem:
Kázeňský trest služební hodnosti nelze uložit:
Každý je povinen počínat si s ohledem na okolnosti případu nebo zvyklostí soukromého života tak:
Kdo je poplatníkem daně z příjmů ze závislé činnosti:
Kdo je základním kontrolním orgánem státní správy na úseku ochrany životního prostředí:
Kdo je zřizovatelem městské policie v Praze:
Kdo je zřizovatelem obecní /městské/ policie:
Kdo ke spáchání trestného činu užije osobu, která není trestně odpovědná, se v trestním právu označuje jako:
Kdo patří mezi vnější subjekty kontrol pro Policii ČR:
Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, je v trestním právu označován jako:
Kdo se může stát strážníkem obecní policie:
Kdo schvaluje státní rozpočet České republiky:
Kdo stojí v čele kraje:
Kdo stojí v čele obce:
Kdo v jiné osobě vzbudí rozhodnutí spáchat trestný čin, se v trestním právu označuje jako:
Kdy byla přijata Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod:
Kdy byla přijata Charta Organizace spojených národů?
Kdy byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv:
Kjótský protokol je mezinárodní dokument upravující ochranu:
Klauzura je:
Klíčovým prekursorem pro výrobu pervitinu tzv. českou cestou je:
KODEK je zkratka pro:
Kokain řadíme do skupiny drog s účinkem:
Kolik chráněných krajinných oblastí se nachází na území České republiky:
Kolik krajů je v České republice zřízeno:
Kolik platí v ČR varovných signálů:
Komanditisté komanditní společnosti:
Komplementáři komanditní společnosti:
Komu zaručuje Listina základních práv a svobod právo na příznivé životní prostředí:
Koncentrace alkoholu v krvi u smrtících otrav se pohybuje mezi:
Konfrontace je úkon, při kterém lze postavit tváří v tvář:
Konsenzus je:
Konsolidace úvěrů vyjadřuje:
Kostrové nálezy člověka, které jsou typicky nalézány při zemních pracích mají:
Kraje, jako vyšší územní samosprávné celky:
Krátká intenzivní emoce se nazývá:
Kriminalistická biologie zkoumá:
Kriminalistická dokumentace z místa činu typicky sestává:
Kriminalistická metodika se zabývá především zkoumáním:
Kriminalistická taktika se nezabývá:
Kriminalistická taktika se zabývá především zkoumáním:
Kriminalistické stopy se dělí podle různých kritérií, např.:
Kriminalistické verze jako forma myšlení při vyšetřování trestných činů se:
Kriminalistické verze mají svůj základ v obecné metodě:
Kriminalistickým zkoumáním poškozených, demontovaných pneumatik lze zjistit:
Kriminalistika úzce spolupracuje s tzv. forenzními vědami, mezi které patří:
Kriminalistika využívá pouze tyto skupiny metod:
Kriminalistika, kromě jiného, historicky vychází též z:
Kromě jiných mezi orgány hl. města Prahy patří:
Která daň nepatří mezi majetkové daně:
Která níže uvedená legislativa upravuje současný daňový proces:
Která věta nejlépe vyjadřuje princip "neznalost zákona neomlouvá":
Která z níže uvedených ekonomických teorií zdůrazňuje vykořisťování dělnické třídy vlastníky kapitálu, odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a nahrazení tržního mechanismu řádným plánováním:
Která zkratka reprezentuje ekonomiku v ČSSR:
Která, z níže uvedených funkcí daně není správná:
Které jsou základní činnosti Policie České republiky:
Který s autorů se explicitně nezabýval filosoficko-výchovným konceptem tzv. "Školy stáří":
Který z níže uvedených myslitelů definoval sociologii jako vědu o sociálním jednání:
Který z uvedených myslitelů nebyl sociologem:
Kterým z níže uvedených termínů lze označit převod veřejného (státního) majetku do soukromého vlastnictví:
Latinský výraz nullum crimen sine culpa v trestním právu znamená:
Legislativní podobu státního rozpočtu ČR schvaluje:
Lidské ucho vnímá zvukové vlny v rozsahu frekvencí (v Hz):
Lobbying je:
LSD řadíme do skupiny drog s účinkem:
Majetková kriminalita:
Management jako vědní obor se datuje od:
Management je též:
Manželství je:
Manželství lze v České republice uzavřít formou:
Manželství vzniká:
Mapové měřítko 1:25 000 znamená:
Matkou dítěte je:
Maximální přípustné množství znečišťující látky vypouštěné ze zdroje znečišťování ovzduší se označuje jako:
Maximální výše pořádkové pokuty je podle trestního řádu:
Mediokracie je:
Mechanoskopie se zabývá nástroji a jejich stopami. Za nástroje se kromě jiných považuje:
Měřit rychlost vozidel za účelem zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je oprávněna:
Měsíční fáze:
Metadata jsou:
Metafora je:
Metoda brainstormingu patří mezi:
Metoda EFQM - Model Excellence slouží k:
Metoda sebepozorování se záznamem vlastních myšlenek a pocitů se nazývá:
Metodická pomůcka SMART se uplatňuje při:
Mezi cíle prohlídky patří:
Mezi drogy přírodního původu patří:
Mezi etapy rozhodovacího procesu nepatří:
Mezi formy vzdělávání pracovníků v organizaci řadíme:
Mezi globální problémy životního prostředí vyvolané znečišťováním ovzduší náleží:
Mezi hlavní orgány OSN nepatří:
Mezi hlavní zdroje organizace řadíme:
Mezi kompetence manažera nepatří:
Mezi krizové stavy patří:
Mezi majetkovou kriminalitu z hlediska kriminologie a policejních statistik nepatří:
Mezi manažery první linie patří:
Mezi metody hodnocení pracovníků nepatří:
Mezi metody pro strategická rozhodnutí nepatří:
Mezi metody tvůrčího myšlení nepatří:
Mezi mimořádné opravné prostředky patří:
Mezi nástroje územní ochrany povrchových a podzemních vod náleží:
Mezi nepřímé daně patří:
Mezi nepřímou hmotnou stimulaci v odměňování pracovníků nepatří:
Mezi nositele územní samosprávy řadíme:
Mezi obecné zásady finančního práva nepatří zásada:
Mezi okolnosti vylučující protiprávnost nepatří:
Mezi personální činnosti nepatří:
Mezi podstatné ekonomické faktory podnikání nepatří:
Mezi polehčující okolnosti v trestním právu nepatří:
Mezi politická práva náleží:
Mezi prameny správního práva nepatří:
Mezi průběžné manažerské funkce nepatří:
Mezi pružné organizační struktury patří:
Mezi představitele klasického managementu nepatří:
Mezi představitele motivační koncepce realizujícího se člověka nepatří:
Mezi přímé daně nepatří:
Mezi roční podnikové plány nepaří:
Mezi současné manažerské přístupy neřadíme:
Mezi specifické manažerské postupy, techniky nepatří:
Mezi stupně řízení organizace nepatří:
Mezi subjekty zúčastněné na řízení v trestních ve věcech mládeže nepatří:
Mezi typické nepřímé nástroje řízení nepatří:
Mezi účastníky správního řízení řadíme:
Mezi úkony prováděné před započetím vlastního ohledání místa činu patří:
Mezi vedlejší faktory střelby (povýstřelové zplodiny) nepatří:
Mezi veřejnoprávní korporace nepatří:
Mezi vnější faktory podnikání nepatří:
Mezi vnější faktory podnikání nepatří:
Mezi vnitřní faktory podnikání nepatří:
Mezi vnitřní faktory podnikání nepatří:
Mezi základní manažerské funkce nepatří:
Mezi základní styly vedení lidí nepatří:
Mezi základní zásady místní působnosti trestního zákoníku nepatří:
Mezi zaměřenost strategických cílů organizace nepatří:
Mezinárodní smlouvy na ochranu lidských práv a svobod:
Mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy České republiky:
Mezinárodní tribunál pro mořské právo sídlí v:
Mezinárodní vládní organizací není:
Migraci lze obecně definovat jako:
Mimořádná událost s názvem "epifytie" znamená:
Minimální výše základního kapitálu akciové společnosti je:
Minimální výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným je:
Mládeží se v trestním právu rozumí:
Mladiství zaměstnanci jsou:
Moderní liberální politická doktrína čerpá v mnohém z myšlenkového odkazu:
Moderní počítačové pirátství, kdy se sdružují skupiny crackerů za účelem prolomení softwarových ochran programů, se nazývá:
Modré barety je označení pro:
Molekulárně genetické zkoumání v kriminalistické biologii (tzv. zkoumání DNA) slouží za optimálních podmínek nejčastěji:
Monády v pojetí G.W.Leibnitze jsou:
Možný rozdíl mezi kriminalistickými stopami v paměti člověka a tzv. stopami materiálními (např. obuvi, nástrojů nebo zbraní) spočívá v tom, že:
Mravnostní kriminalita:
Na jakém úseku se lze setkat s veřejnou stráží, jako speciální kategorií fyzických osob pověřených výkonem kontroly plnění povinností:
Na kolik týdnů dovolené v kalendářním roce má příslušník nárok:
Na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci smí jet:
Nabídnutí nebo darování malého množství omamné nebo psychotropní látky je v ČR posuzováno jako:
Nadměrné užívání či zneužívání návykových látek se označuje jako:
Nadmořská výška se na topografických mapách zobrazuje pomocí:
Nalezené daktyloskopické stopy na různých podkladech je třeba zajistit. Typicky lze použít metodu:
Naplní-li dítě mladší 15 let svým jednáním skutkovou podstatu trestného činu, tento čin se nazývá:
Národní důchod je:
Násilná kriminalita:
Naukou zabývající se zneužíváním drog, drogovými závislostmi a odbornou pomocí osobám, které jsou drogami ohroženy je:
Nauku o kriminalitě nazýváme:
Nejdůležitější podmínkou uplatňování metod kriminalistické praxe je:
Nejdůležitější smlouvou v pracovním právu je:
Nejnižší index registrovaných trestných činů, z níže uvedených krajů, zaznamenáváme v:
Nejpřesněji lze stanovit dobu smrti člověka na podkladě:
Nejrozšířenější metodou kriminalistické praxe je:
Nejrozšířenějším druhem ohledání podle charakteru ohledávaných objektů je ohledání:
Nejstarším chráněným územím, vyhlášeným na území našeho státu je:
Největší část vzduchu tvoří:
Největší kloub v těle je:
Největší moře je:
Nejvyšší index registrovaných trestných činů dlouhodobě zaznamenáváme v:
Nejvyšší kontrolní úřad primárně zajišťuje:
Nejvyšším řeckým bohem byl:
Neoprávněné monitorování elektronické komunikace za využití speciálních programů se nazývá:
Nesprávné (nevhodné) užívání léků:
Nezletilí:
Nízkoemisní zóna je:
Noční práci nesmí vykonávat:
Nukleární rodina:
Nultý (základní) poledník prochází:
O ochranném léčení rozhoduje:
O překročení mezí nutné obrany jde v trestním právu tehdy, jestliže
O vzetí obviněného do vazby rozhoduje:
Občan získává informace o ohroženích a připravených opatřeních zejména od:
Obecně závazná vyhláška nabývá platnosti:
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce jsou publikovány na:
Obecní (městská)policie se, v souladu se zákonem o obecní policii:
Obhájcem v přípravném řízení může být:
Obchodní rejstřík vede:
Objekt informačního systému v kontextu bezpečnostní politiky organizace je:
Objektivně existující pachové stopy člověka jsou:
Obligace se vydávají za účelem:
Obligatorní činností při přípravě prohlídky je:
Obviněného smí podle trestního řádu zadržet:
Obviněným je:
Obvykle technicky kvalitní daktyloskopické stopy se vytvářejí na:
Occamova břitva je metodologický postup:
Od kdy je Česká republika členem NATO:
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu nařizuje:
Odzkoušené, funkční a očekávané vzorce chování v jisté sociální pozici či situaci sociologie označuje pojmem:
OECD je:
Ohledání místa činu je založeno na:
Ohrožení biosférického systému se zejména projevuje:
Ochrana ohrožených druhů živočichů, rostlin a vzácných přírodních stanovišť na území Evropské unie je zajišťována prostřednictvím:
Ochranná funkce pracovního práva spočívá:
Ochranou obyvatelstva v ČR rozumíme:
Ochranu státního majetku zajišťuje primárně:
Omezit svéprávnost může jedině:
Ontogeneze je:
Oppidum je:
Oprávnění prosazovat svou vůli vůči podřízeným se nazývá:
Oranžová tabulka se dvěma čísly na vozidle značí:
Orgánem obce není:
Orgánem státu, který v České republice schvaluje a přijímá zákony, je:
Orgánem veřejné správy není:
Orgány činnými v trestním řízení jsou:
Orgány činnými v trestním řízení se rozumí:
Osoba je obviněna z přestupku:
Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení na chodníku nebo na stezce pro chodce:
Osoba, která je vyzvána správním orgánem aby vypovídala jako svědek ve správním řízení:
Osobní prohlídku je možno podle trestního řádu vykonat:
Osobou zastupující Českou republiku navenek je podle čl. 63 odst. 1 písm. a) Ústavy ČR:
Osoby, které úmyslným společným jednáním spáchají trestný čin, označuje trestní právo jako:
Pach člověka je tvořen pachovou složkou potu a je:
Pach věcí má z kriminalistického hlediska:
Pachatelé některých trestných činů často podobným až stejným způsobem opakují svojí trestnou činnost:
Paradigma je:
Patos je:
Pedel je:
Penologie je:
Perihélium je:
Pěstování více jak 5 rostlin konopí rod Cannabis v ČR:
Podle G. Berkeleyho je realita celku světa možná díky:
Podle společenské nerovnosti můžeme v historii rozlišit následující typy stratifikačních systémů:
Podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže jsou orgány činnými v trestním řízení:
Podmínkou pro vznik trestní odpovědnosti je:
Podmínkou pro trestní odpovědnost fyzické osoby mimo jiné je:
Podnikatelem podle občanského zákoníku, resp. zákona o obchodních korporacích, je:
Podnikatelem v České republice je podle občanského zákoníku:
Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, cyklista jedoucí stejným směrem jako tato vozidla:
Pojem "alibi" znamená (představuje):
Pojem "kriminologie" poprvé použil:
Pojem "modus operandi" znamená (představuje):
Pojem "privatizace bezpečnosti" znamená:
Pojem "theodicea" zformuloval ve stejnojmenné knize:
Pojem kriminální profylaxe odpovídá pojmu:
Pojem nulla poena sine lege lze v trestním právu chápat jako:
Pojem rekognice:
Pojem rekonstrukce:
Pojem socializace v sociologii označuje proces, v jehož rámci:
Pojem sociální deviace v sociologii v obecné rovině označuje:
Pojem trestného činu je uveden v:
Pojetí managementu představuje:
Pojistné na zdravotní pojištění studentů (nezaopatřených dětí) do 26-ti let věku hradí:
Pokud jde o výkon práce dohodnuté v pracovní smlouvě, je zaměstnanec:
Pokus trestného činu není možný:
Policejní kriminologie:
Policejní statistika eviduje údaje o:
Policie České republiky je podřízena:
Policie České republiky má krajských ředitelství policie:
Policie je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu:
Policista Policie České republiky nesmí být členem:
Policista:
Policistou se může stát osoba, která dosáhla minimálně věku:
Policistou se může stát osoba, která:
Polygamii dělíme na:
Poplatníkem daně z příjmů ze závislé činnosti je:
Portrétní identifikace člověka (identifikace člověka podle jeho podoby) nejčastěji využívá:
Porucha paměti se nazývá:
Poskytování anabolik nebo látek s hormonálním účinkem za jiným než léčebným účelem je v ČR:
Poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou:
Poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je volen:
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR má:
Postulát je:
Postup úpravy či zkoumání programového kódu programu se nazývá:
Postup úpravy programového kódu programu s cílem odstranit ochranu programu se nazývá:
Posturika zkoumá:
Poškozený a zúčastněná osoba se mohou v trestním řízení nechat zastupovat:
Pouze státní zástupce je v přípravném řízení oprávněn:
Povinnost přijímat trestní oznámení podle § 158 odst. 2 tr. řádu má:
Pracovní poměr se zakládá:
Pracovní smlouvu může uzavřít:
Pramenem obchodního práva není:
Práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích upravuje zákon:
Pravidlo in dubio pro reo se vztahuje:
Právní moc nabývá rozhodnutí vydané správním orgánem v prvním stupni řízení:
Právní řád je:
Právnická osoba:
Právnické osobě nemůže být v trestním řízení uložen trest:
Právo být volen do Poslanecké sněmovny:
Právo být volen do Senátu nebo do funkce prezidenta republiky:
Právo EU je ve vztahu k právu členských států:
Právo je:
Právo na příznivé životní prostředí je v českém ústavním pořádku zakotveno ve prospěch:
Právo na výživné se:
Právo nahlédnout do spisu a spolu s ním spojená práva v přípravném řízení může odepřít:
Právo se v občanskoprávních vztazích promlčí:
Prezident České republiky je do své funkce volen:
Prezident republiky může jmenovat ředitele bezpečnostního sboru, jeho náměstka nebo vedoucího organizační části bezpečnostního sboru na návrh vlády do hodnosti:
Primárním cílem přístupu "harm reduction" je:
Princip "reformatio in peius" znamená:
Princip vyjadřující odpovědnost současné lidské společnosti za zachování příznivého stavu životního prostředí pro budoucí generace se označuje jako:
Pro identifikaci osoby podle popisu svědka lze využít:
Pro posouzení podání je rozhodující:
Probace znamená:
Problém "dekonstrukce" je jedním z ústředních témat filosofických textů:
Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) spočívá:
Proces vyčlenění jedince či sociální skupiny na okraj společnosti sociologie nazývá:
Proces zbavování se některých původních vzorců chování a hodnot, za kterým následuje přijímání vzorců a hodnot nových, odpovídajících změnám v sociální realitě, sociologie označuje pojmem:
Profesor Jan Patočka proslul svým originálním vkladem do filosofického směru, který se nazývá:
Prognóza je:
Program, který má za úkol zjišťovat informace z počítače uživatele bez jeho vědomí a odesílat zjištěná data na předem zadané místo v internetu se nazývá:
Prohlášení o registrovaném partnerství osoby učiní:
Prohlídku jiných prostor a pozemků lze provést:
Prostituce je v České republice:
Proti rozhodnutí služebního funkcionáře:
Proti rozhodnutí správního orgánu je přípustný řádný opravný prostředek, kterým je:
Proti zjevně těhotné ženě:
Protokol:
Provozování bezpečnostní agentury s předmětem činnosti "Ostraha majetku a osob" je živností:
Provozování bezpečnostní agentury s předmětem činnosti "Služby soukromých detektivů" je živností:
První analýzy kriminálních statistik vznikají:
První analýzy kriminálních statistik vznikali zejména:
První inteligenční testy vytvořil:
První kníže Velkomoravské říše se jmenoval:
První latinský překlad Bible je:
První let člověka do vesmíru se uskutečnil:
První Newtonův pohybový zákon je:
První Nobelova cena míru byla udělena v roce:
První obeplul Afriku:
První papírové peníze na našem území se jmenovaly:
Prvním ministrem financí Československé republiky byl:
Prvotním cílem evropské integrace bylo:
Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy s horní hranicí trestu odnětí svobody do:
Před vznikem pracovního poměru smí zaměstnavatel vyžadovat od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci nebo od jiných osob:
Před vznikem sociologie jako samostatné vědecké disciplíny byl předmět poznání společnosti řešen převážně v rámci:
Předmětem dokazování je:
Předmětem personálního managementu není:
Předmětem personálního managementu není:
Předmětem vlastnického práva jsou:
Předmětem zkoumání kriminologie je:
Předsedou Evropské komise je:
Předsedou Evropské rady je:
Představitelem "teorie kontroly" ve vztahu k vysvětlení geneze kriminality je:
Představitelem "teorie sociálních vazeb" ve vztahu k vysvětlení geneze kriminality je:
Překonat odpor obviněného za účelem odběru krve:
Přesné geografické místo kriminalistické události se v současnosti nejčastěji určuje podle:
Při jednání v krajní nouzi:
Při kriminalistické expertíze využíváme mimo jiné i odborných znalostí z oborů:
Při ohledání místa činu se zpracovávají tyto druhy kriminalistické dokumentace:
Při realizaci sociologického výzkumu se v jedné jeho fázi ověřuje funkčnost navržené techniky sběru dat (např. dotazníku). Jak se toto ověřování nazývá:
Při vyhlášení krizového stavu se mimořádná událost nazývá:
Při obecném užívání lesa je každá fyzická osoba oprávněna:
Přídavek na dítě stejně jako ostatní dávky státní sociální podpory vyplácí:
Přímou daní není:
Přímým důkazem je důkaz:
Příprava k trestnému činu je trestná:
Příslušník může být zařazen v záloze pro přechodně nezařazené nejdéle:
Příslušník nesmí:
Příslušník zpravodajské služby je při přijetí do služebního poměru ustanoven na:
Příslušníka lze v kalendářním roce převelet k plnění jiných úkolů, jež nevyplývají z jeho služebního místa:
Příslušníka odvolaného ze služebního místa z organizačních důvodů je možno ustanovit na jiné služební místo, pro které je stanovena služební hodnost:
Přiznat svéprávnost nezletilému staršímu 16 let lze:
Psychologická koncepce zdůrazňující hledání smyslu a vůle k životu v každé životní situaci je spojována se jménem:
Působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky ve věcech provozu na pozemních komunikacích upravuje:
Původcem komunálního odpadu je:
Rada Evropské unie je:
Rada Evropy je:
Rada Evropy vznikla v roce:
Radu obce tvoří:
Rasismus:
Registrované partnerství vzniká:
Registrovaní partneři:
Res extensa je:
Rodičovská dovolená přísluší:
Rodinným závodem je závod, ve kterém:
Rozhodnutí o příčetnosti (nebo nepříčetnosti) náleží:
Rozhodující koordinační složkou v rámci IZS je:
Rozsáhle používané počítačové tiskárny lze v kriminalistické praxi individuálně identifikovat:
Rozvor je:
Rukou psané písmo konkrétní osoby lze využít pro:
S významným myslitelem 20. století Karlem Raimundem Popperem jsou nerozlučně spjaty pojmy:
Sazba daně z příjmu fyzických osob je pro rok 2016:
Semtex je podle svých charakteristických vlastností:
Sérologická zkoumání se v kriminalistické biologii týkají především:
Schodek státního rozpočtu neznamená:
Schůze rady obce jsou v zásadě:
Signál Požární poplach pro svolání hasičů je:
Signál Všeobecná výstraha je vyhlašován:
Silniční dopravní nehody šetří:
Skutkové podstaty trestných činů jsou v trestním zákoníku tříděny do:
Slabina informačního systému využitelná ke způsobení škod nebo ztrát útokem na informační systém nazýváme:
Slavný filosofický motiv "smrti Boha" lze nalézt v díle:
Směsný (nevytříděný) komunální odpad je v České republice odstraňován převážně:
Sociální stratifikace je:
Sociologie se jako samostatná vědní disciplína s vlastním programem ustavila:
Sociometrie zahrnuje soubor technik, které slouží jako:
Soubor právních předpisů upravující dispozice s hodnotami, jimiž je možné uhrazovat závazky do zahraničí a některými dalšími hodnotami, souvisejícími s platebním a úvěrovým stykem se zahraničím je předmětem:
Soubor specifických hodnot a norem, k nimž se hlásí určitá část populace, které jsou odlišné od většinové kultury, ale zůstávají její integrální součástí, společenské vědy označují pojmem:
Současný demografický vývoj v rámci světa lze charakterizovat jako:
Soudce Ústavního soudu jmenuje do jejich funkce:
Soudní dvůr EU má sídlo v:
Soustava daní byla v roce 2008 doplněna:
Spojené státy evropské v roce 1946 navrhl vytvořit:
Společníci veřejné obchodní společnosti:
Společnost s ručením omezeným je založena:
Společnost s ručením omezeným se zrušuje:
Spotřebitelské smlouvy jsou:
Správcem daně nejsou:
Správcem daně:
Správní a finanční právo patří:
Správní rozhodnutí je obecně vydáváno ve lhůtě:
Správní řízení a rozhodování správních orgánů je obecně upraveno:
Stav společnosti zmítané hodnotovou a regulační nejistotou, pocitem bezmocnosti se v sociologii nazývá:
Stěžejní právní úprava upravující majetek a vlastnictví státu vychází ze:
Strategické cíle organizace vytyčují:
Strategie vyjadřuje:
Strážník obecní (městské) policie:
Strážník obecní policie ve stejnokroji:
Strážníkem obecní policie se může stát občan ČR:
Strážníkem obecní policie se může stát podle zákona občan:
Struktura bezpečnostního systému České republiky zahrnuje:
Středoevropský čas (SEČ) je odvozen od základního časového pásma kolem nultého poledníku:
Subjekt během celního řízení je odborně nazýván:
Subjektem odpovědným za odstranění závažného poškození životního prostředí, neznáme-li jeho původce, je:
Subjekty trestního řízení jsou:
Symbolem postmoderny je:
Synergií se rozumí:
Škodou nikoli nepatrnou se v trestním právu rozumí škoda:
Škodou velkého rozsahu se v trestním právu rozumí škoda dosahující částky nejméně:
Škůdce odpovídá za škodu, kterou způsobil:
Technický stav silničních vozidel v provozu na pozemních komunikacích je oprávněna v rámci dohledu na silniční provoz kontrolovat:
Teokracie je:
Teologie je:
Teplé oceánské proudy jsou:
Terénní předměty jsou porostlé mechy a lišejníky na straně:
Terénní předměty jsou v našich zeměpisných šířkách porostlé mechy a lišejníky na straně:
Termín - železná opona - je z autorství:
Termín percipient označuje:
Termín plenér znamená:
Termín vyjadřující celkové peněžní hodnoty statků a služeb vyrobených za dané období na určitém území je:
Těžiště vozidla je:
Tísňová linka Policie České republiky je:
Tomáš Akvinský zformuloval své slavné učení o vztahu esence a existence pod myšlenkovým vlivem starořeckého filosofa:
Toxikologická zkoumání se v kriminalistice týkají:
Trasologie se zabývá stopami obuvi:
Trest domácího vězení smí být uložen soudem nejvíce na dobu:
Trestné činy se třídí na:
Trestné činy spáchané mladistvým se nazývají:
Trestní opatření lze ukládat:
Trestní právo dělí jednání na:
Trestní řád zná tyto formy rozhodnutí:
Trestní řízení není:
Trestní řízení před soudem se koná na podkladě:
Trestní sankce se dělí na:
Trestní stíhání je:
Trestnost činu se posuzuje:
Typicky jsou v kriminalistice identifikovány:
Tzv. technické ochrany dokladů a platidel mají za účel:
Účel zkušební doby uzavírané mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem:
Úhlový rozdíl mezi směry svislé kilometrové čáry a magnetickým poledníkem se označuje jako:
Úhlový rozdíl mezi směry zeměpisného a magnetického severního pólu se označuje jako:
Úhlový rozdíl mezi směry zeměpisného poledníku a svislé kilometrové čáry se označuje jako:
Ukrytí osob je v ČR realizováno:
Úlohou bezpečnostní politiky České republiky je:
Ultrafialové záření se v kriminalistické praxi kromě jiného využívá i při:
Ústavní právo upravuje:
Ústředním orgánem státní správy pro řešení problematiky státního rozpočtu a státního závěrečného účtu je:
Ústředním správním úřadem na úseku ochrany lesa, myslivosti a rybářství je:
Utilitarismus je etický koncept, který své pojetí dobra zakládá na kritériu :
Územním samosprávným celkem není:
Územními samosprávnými celky jsou:
Užívání omamných nebo psychotropních látek je v ČR posuzováno jako:
V roce 1919 byla založena mezinárodní organizace s cílem zlepšit pracovní podmínky a sociální zabezpečení ve světě. V současné době patří k největším a nejvýznamnějším mezinárodním odborným organizacím zaměřujícím se na ochranu práv a oprávněných zájmů jednotlivců v sociální oblasti. Je to:
V čele České národní banky ČR je:
V čele Nejvyššího kontrolního úřadu ČR je:
V čele Policie České republiky je:
V České republice není kriminalizováno:
V každé detektivce se píše o stopách. Jsou to:
V každé společnosti se vyskytují striktní sociální zákazy týkající se určitých lidských aktivit (též osob, věcí a témat) považovaných za "svaté a nedotknutelné". Jejich porušení je vnímáno jako nežádoucí a obzvlášť zavrženíhodné. Jak se tento druh sociokulturního regulativu nazývá:
V kotli na pevná paliva určeném k vytápění domácnosti:
V kriminalistické praxi se často zviditelňují odstraněné znaky na kovových materiálech (např. výrobní čísla). K tomu se využívají:
V kriminalistické praxi se nejčastěji setkáváme se zbraněmi:
V kriminalisticko-taktické metodě pátrání musí mít jeho objekt tyto vlastnosti:
V oblasti produkce odpadu:
V posledním období se mohutně rozvíjí kriminalistická biologie, resp. aplikace biologických poznatků pro kriminalistické účely. Platí to především o:
V případě uložení pokuty v blokovém řízení:
V rámci Evropské unie se shromažďováním statistických údajů o registrované kriminalitě zabývá:
V rámci monologického stádia výslechu (monologu):
V rámci obecného nakládání s vodami lze:
V rámci samostatné působnosti mohou obce a kraje své záležitosti spravovat vydáváním:
V sociologických výzkumech je výběrový soubor respondentů považován za reprezentativní, když:
V současnosti již technicky zastaralé psací stroje lze identifikovat podle:
V trestním právu hmotném je analogie přípustná:
V trestním právu je mladistvým osoba:
V Ženevě nesídlí:
Varování v ČR se skládá z:
Vazba mladistvého může trvat:
Vazbu lze nahradit:
Vdovecký důchod dostává:
Vdovský důchod dostává:
Ve správním řízení svědek:
Ve správním soudnictví jednají a rozhodují:
Vědecko-výzkumný ústav kriminalistiky vznikl v roce:
Vedoucím příslušníkem je:
Věk pro uzavření manželství je:
Veřejná správa je z hlediska dělby moci v ústavním systému ČR:
Veřejná stráž jako speciální kategorie fyzických osob pověřených výkonem správního dozoru působí na úseku:
Větší škodou se v trestním právu rozumí škoda dosahující částky nejméně:
Viktimologie je:
Vlastníkem volně žijících živočichů je:
Vlastností daně není:
Vstřelový otvor na těle člověka lze zjistit:
Všeobecná deklarace lidských práv z 10 prosince 1948 byla přijata:
Vyberte chybnou odpověď: "Bankovní licence:
Výjimečným trestem se v trestním právu rozumí:
Vykonatelné je rozhodnutí:
Výkonem státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených k ochraně životního prostředí je pověřen(a):
Výměra dovolené za kalendářní rok činí nejméně:
Vynálezcem dynamitu byl:
Výpovědní doba je stejná pro zaměstnance a zaměstnavatele a činí:
Výslech očitého svědka je:
Výslechu je z kriminalisticko-taktických metod nejblíže:
Výsluhový příspěvek náleží příslušníkovi, trval-li jeho služební poměr:
Výše přídavků na dítě je závislá na:
Výše rodičovského příspěvku:
Výškový systém je pro ČR odvozován podle střední hladiny:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem trvá:
Z hlediska sledovaných cílů rozlišujeme organizace:
Z několika souvisle řazených stop pohybujícího se člověka lze zjistit:
Z objektivních důvodů nemůže být v písemném protokolu z místa činu uvedeno:
Za dvousměnný nebo třísměnný režim služby se považuje:
Za mobilní zdroj znečišťování ovzduší je považován(a):
Za nezvěstného může soud prohlásit:
Za podnikatele se považuje:
Za představitele konstituční teorie je považován:
Za řidiče podle zákona o silničním provozu není považován:
Za vozidlo hromadné dopravy osob zákon o silničním provozu nepovažuje:
Za zakladatele moderní sociologie bývá nejčastěji považován:
Za zakladatele současného pojetí kriminalistiky je především považován:
Za účastníka provozu na pozemních komunikacích je považován:
Zajištění toho, že informace je dostupná pouze osobám s autorizovaným přístupem, je:
Základní doba služby příslušníka činí:
Základní jednotkou zpomalení motorového vozidla je:
Základní myšlenkové operace (postupy) jsou:
Základní poznávací metodou ohledání je:
Základní práva a svobody jsou:
Základní složky Integrovaného záchranného systému tvoří:
Základní zásady dokazování v trestním řízení jsou:
Základní zásady trestního řízení jsou:
Základním dokumentem vymezujícím podmínky využití území obce je (jsou):
Základním koncepčním dokumentem schvalovaným vládou ČR pro oblast ochrany životního prostředí je:
Základním právním předpisem českého právního řádu je:
Základním úkolem ozbrojených sil, jejichž hlavní složkou je Armáda České republiky:
Základním územně samosprávným celkem je:
Základními funkcemi práva jsou:
Základními orgány akciové společnosti jsou:
Základními orgány družstva jsou:
Základními orgány komanditní společnosti jsou:
Zákon o přestupcích neumožňuje uložit za spáchaný přestupek:
Zákon o služebním poměru výjimky z požadovaného vzdělání v současné době:
Zákonná povinnost výběru daní je zakotvena v Listině základních práv a svobod v:
Zákony jsou:
Zásada akcesority účastenství v trestním právu znamená:
Zásady územního rozvoje stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území:
Závazky, které plynou České republice z členství v Evropské unii:
Závěrečnou řeč jako první přednese:
Závislost civilizace na moderních informačních a komunikačních technologiích:
Zdrojem individuálních rozdílů je:
Zkouška sirén bývá prováděna:
Zkratkou EBRD se označuje:
Zletilost se nabývá dovršením:
Značnou škodou se v trestním právu rozumí škoda dosahující částky nejméně:
Zneužití telekomunikačních služeb, kdy se používá pevná linka bez zaplacení za tyto služby provozovateli, se nazývá:
Znovupoznání dříve vnímaného objektu označujeme v kriminalistice pojmem:
Znovupoznání osoby se nazývá:
Způsobilost fyzické osoby mít v mezích právního řádu práva a povinnosti vzniká:
Ztráta paměti (tzv. okénko) je příznakem:
Zvláště chráněné území s nejvyšší mírou ochrany přírody a krajiny je:
Živnost mohou provozovat:b) JAZYKOVÉ TESTY:

ANGLICKÝ JAZYK

Task: Read the text and choose the correct option to complete the sentence in the text.

History of Ice Cream

http://en.wikipedia.org/wiki/Ice_cream

Ancient civilizations have served ice for cold foods for thousands of years. The BBC reports that a frozen ___1___ of milk and rice was invented in China around 200 BC, and in 618-97 AD, King Tang of Shang had 94 men who made a frozen dish of buffalo milk, flour, and camphor. The Roman Emperor Nero (37-68) had ice brought ___2___ the mountains and combined with fruit toppings. These were some early ___3___ delicacies.

Ancient Persians mastered the technique of storing ice inside giant naturally-cooled refrigerators known ___4___ yakhchals. These structures kept ice brought ___5___ from the winter, or from nearby mountains, well into the summer. They worked by using tall wind-catchers that kept the sub-level storage space at frigid temperatures.

In 400 BC, Persians invented a special chilled pudding-like dish, made of rose water and vermicelli which ___6___ to royalty during summers. The ice was mixed with saffron, fruits, and various other flavours. The treat, widely made in Iran today, is called "faloodeh", and is made from starch (usually wheat), spun in a sieve-like machine which produces threads or drops of the batter, ___7___ are boiled in water. The mix is then frozen, and mixed with rose water and lemons, ___8___serving.

Ice cream was the ___9___ dessert for the Caliphs of Baghdad. Arabs were the first ___10___ milk as a major ___11___ in its production, sweeten the ice cream with sugar rather than fruit juices, as well as perfect ways for its commercial production. As early as the 10th century, ice cream was widespread ___12___ many of the Arab world's major cities such as Baghdad, Damascus and Cairo. Their version of ice cream ___13___ from milk or cream and often some yoghurt similar to Ancient Greek recipes, flavoured with rosewater as well as dried fruits and nuts. It is believed that this was ___14___ on older Ancient Arab, Mesopotamian, Greek or Roman recipes, which were probably the first and precursors to Persian faloodeh.

In 62 AD, the Roman emperor Nero sent slaves to the Apennine mountains ___15___ snow to be flavoured with honey and nuts.

When Italian duchess Catherine de' Medici married the duc d'Orléans in 1533, she ___16___ to have brought with her Italian chefs who had recipes for flavoured ices or sorbets and introduced them in France. One hundred years later, Charles I of England was supposedly so impressed by the "frozen snow" that he offered his own ice cream maker a lifetime pension ___17___ for keeping the formula secret, so that ice cream could be a royal prerogative. There is, however, no historical evidence to support these legends, which first appeared during the 19th century.

Nowadays ice cream is a frozen dessert usually made from dairy products, such as milk and cream, and often ___18___ with fruits or other ingredients and flavours. Most varieties contain sugar, although some are made with other sweeteners. In some cases, artificial flavourings and colourings are used in addition to (or in replacement of) the natural ingredients. This mixture is stirred slowly while cooling to prevent large ice crystals from forming; the result is a smoothly textured ice cream.

Although chocolate, vanilla, and strawberry are the traditional favourite flavours of ice cream, and once enjoyed ___19___ equal popularity, vanilla has grown to be far and away the most popular.

Ice cream is an extremely popular dessert in the United States. Americans consume more than 13 litters of ice cream per person per year - the most in the world. As a foodstuff it is deeply ingrained into the American psyche and has been available in America since ___20___ founding in 1776. In American supermarkets it is not uncommon for ice cream and related products to take up a wall full of freezers.

1. 1) texture 2) mixture 3) nature 4) overture
2. 1) off 2) of 3) to 4) from
3. 1) grilled 2) filled 3) drilled 4) chilled
4. 1) like 2) so 3) as 4) as to
5. 1) up 2) out 3) at 4) in
6. 1) have served 2) were serving 3) served 4) was served
7. 1) whose 2) which 3) whom 4) who
8. 1) ago 2) before 3) after 4) then
9. 1) favourite 2) popular 3) famous 4) known
10. 1) to utilise 2) utilised 3) been utilised 4) utilise
11. 1) spice 2) ingredient 3) dressing 4) taste
12. 1) past 2) between 3) amongst 4) via
13. 1) was done 2) was produced 3) was mastered 4) was designed
14. 1) established 2) placed 3) built 4) based
15. 1) to fill 2) to exhaust 3) to mine 4) to collect
16. 1) has been said 2) says 3) is said 4) was saying
17. 1) in return 2) on behalf of 3) over 4) again
18. 1) combined 2) taken 3) given 4) bought
19. 1) as far as 2) roughly 3) in advance 4) in turn
20. 1) theirs 2) their 3) its 4) it´s

Task: Choose the correct definition of the following words.

21. ancient
  1) an amount of time which is more than average or usual
  2) of or from a long time ago
  3) modern, technologically improved
  4) the most important and of the best quality
22. delicacy
  1) needing careful treatment
  2) something esp. rare or expensive that is good to eat
  3) a good match of ideas or feelings
  4) an idea or behaviour which is foolish or ridiculous
23. master
 1) to become skilled at
 2) to come into mind
 3) to rub something in order to make it clean or shine
 4) to make known, show or allow to be shown
24. invent
 1) to design or create something which has never been made before
 2) to become noticeable or to be present
 3) to experience or show the effects of something
 4) to accept unwillingly
25. commerce
 1) all the activities connected with policy
 2) all the activities connected with business, trade
 3) all the activities connected with education
 4) all the activities connected with physical training
26. recipe
 1) a set of instructions, rules telling you how to behave
 2) a set of instructions telling you how to prepare and cook food
 3) a set of instructions telling you how to translate books
 4) a set of instructions and rules teaching you how to drive a car
27. perfect
 1) having a powerful effect, making you feel slightly excited
 2) complete and correct in every way
 3) highly developed and often used
 4) gentle, not forceful
28. slave
 1) a person who is legally owned by someone else
 2) a small piece of photographic film in a frame
 3) a person who is permanently employed in another person´s house, doing jobs such as cooking and cleaning
 4) a very poor and crowded area in an extremely bad state with low living conditions
29. psyche
 1) the mind, or the deepest thoughts, feelings or beliefs of a person or group
 2) the ability to understand and learn and make judgments or have opinions that are based on reason
 3) a person who has terrible nightmares
 4) scientific study of the way of human mind works and how it influences behaviour
30. freezer
 1) a form that makes small pieces of ice to put in drinks
 2) an appliance, operated by electricity, which preserves food at a very cold temperature
 3) a structure that holds the parts of an object in a fixed position
 4) the state of slight body shaking usually because of coldFRANCOUZSKÝ JAZYK

Lisez le texte et complétez ? l'aide des solutions proposées.

Comment Steve Jobs a révolutionné l'iQuotidien

A la tete de la firme Apple entre 1976 et 2011, Steve Jobs a bouleversé le monde de l'informatique, de la musique ou encore de la téléphonie. Rappel de l'état ___1___ ces secteurs avant et apres que Steve Jobs y mette son grain de sel.

Steve Jobs s'est évertué, durant son regne chez Apple, a mettre du beau et du "grand public" dans la plupart des secteurs qui, aujourd'hui, forment ce qu'il est convenu d'appeler "les nouvelles technologies".

Une approche qui a non seulement permis a Apple de devenir la deuxieme société la plus riche au monde en termes de capitalisation boursiere, mais qui a aussi influencé la plupart des concurrents de la marque a la Pomme. Illustration.

L'iMac, bienvenue dans le monde de la couleur

Avant l'iMac, les ordinateurs de bureau étaient laids, lourds et compliqués. C'est en tous les cas le message que Steve Jobs et Apple voulaient faire passer en présentant ___2___ ovni informatique en 1998.

Le design du premier iMac G3 n'a, en effet, rien ___3___ voir avec les traditionnelles boîtes grises et tristes qui ___4___ jusqu'alors les bureaux des mordus du clavier. "L'arriere de notre ordinateur est plus beau que l'avant de tous nos concurrents", se vantait m?me Steve Jobs en dévoilant son bébé informatique.

L'iMac n'a pas seulement des contours ___5___ : il innove aussi sous ___6___ capot. Il est le premier ordinateur a offrir une connexion Internet intégré et il est présenté comme le plus simple a utiliser ___7___ le marché. D'ailleurs, la campagne publicitaire qui accompagne son lancement insiste sur la simplicité de l'iMac, comparé ? un traditionnel PC. La sainte trinité "beau, simple et connecté" ___8___ par la plupart des concurrents de l'iMac... avec plus ou moins de succes.

L'iPod, symbole du r?gne MP3

En 2001, Steve Jobs reprend sa baguette magique pour révolutionner le monde de la musique. L'iPod, qui ___9___ le 23 octobre 2001, n'est pas le premier baladeur MP3 sur le marché, mais il deviendra le symbole de cette révolution numérique.

C'est, en fait, en 1998 que la société asiatique SaeHan Information System met sur le marché le premier lecteur portable de musique digitale : le MPMan. D'autres enseignes, comme le français Archos et le japonais Sony, font également des incursions sur ce marché prometteur... avant qu'Apple ___10___ empare.

Son argument ? Une simplicité d'utilisation a toute épreuve et un design, la encore, bien plus attrayant que celui de la concurrence. La renommée de l'iPod sera ___11___ qu'il deviendra meme un accessoire de mode, popularisé dans des séries ___12___ comme Sex and the City. En tout, Apple a vendu plus de 314 millions d'iPod (tous mod?les confondus) depuis 2001.

L'iPhone, un succes planétaire

Avant l'arrivée de l'iPhone, on pensait qu'un téléphone portable servait a passer des coups de ___13___ . Mais c'était sans compter sur le génie commercial de Steve Jobs. Le PDG d'Apple a completement bouleversé le secteur de la téléphonie, le 9 janvier 2007, en présentant le premier modele de sa future machine a faire de l'argent.

L'iPhone, a rendu les smartphones - ces téléphones qui permettent d'aller sur Internet et de faire pléthore d'activités réservées au monde des ordinateurs - attrayants et accessibles ___14___ plus grand nombre. Jobs a, la encore, utilisé ses ___15___ recettes : une interface aussi simple que possible et un look sans équivalent.

Le succes a été immédiat et l'iPhone original s'est vendu a 6,1 millions d'exemplaires a travers le monde. A partir de l'iPhone 3 (présenté le 9 juin 2008), Apple rajoute au succes de l'appareil un nouveau moyen de faire de l'argent : l'App Store et ses applications pour son smartphone. Un nouveau marché qui ___16___ ? Apple de gagner, depuis 2009, environ 900 millions de dollars.

L'iPad, l'impossible pari aux 29 millions d'exemplaires écoulés

Avec l'iPad, Apple s'aventure pour ___17___ fois dans un monde inexploré. Jusqu'alors, Steve Jobs s'était contenté d'améliorer des technologies qui existaient déja. Mais lorsqu'il dévoile ___18___ janvier 2010 sa premiere tablette tactile, Steve Jobs n'a aucun concurrent.

Certains accueillent a l'époque ce ___19___ pari avec scepticisme, s'interrogeant sur l'utilité d'un produit hybride, entre ordinateur portable et smartphone. Mais ils devront tres vite se rendre a l'évidence : l'iPad est un succes. En un an, les iPad 1 et 2 se sont ___20___ a pres de 29 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, malgré des tentatives de Samsung, HP et autres Motorola, l'iPad n'a toujours pas de concurrent sérieux.


http://www.france24.com/fr/20111006-steve-jobs-imac-ipod-iphone-ipad-technologie-changement-apple-innovation-parcours
1. 1) de toute 2) de tous 3) de toutes 4) des toutes
2. 1) cet 2) cette 3) ce 4) ces
3. 1) a 2) dans 3) sur 4) pour
4. 1) ornait 2) ornais 3) ornaient 4) orné
5. 1) original 2) originale 3) originales 4) originaux
6. 1) la 2) les 3) des 4) le
7. 1) a 2) sur 3) sous 4) derriere
8. 1) sera repris 2) seras repris 3) sera reprise 4) serai repris
9. 1) sont dévoilées 2) sont dévoilés 3) est dévoilé 4) es dévoilée
10. 1) s'en 2) a 3) dans 4) pour
11. 1) tel 2) telle 3) telles 4) tels
12. 1) télévisé 2) télévisée 3) télévisés 4) télévisées
13. 1) fille 2) fils 3) filles 4) fil
14. 1) aux 2) les 3) au 4) des
15. 1) vieux 2) vieilles 3) vieille 4) vieil
16. 1) a permis 2) as pris 3) as mis 4) as dit
17. 1) la premiere 2) les premiers 3) le premier 4) premier
18. 1) aux 2) a 3) en 4) a la
19. 1) nouveaux 2) nouveau 3) nouvelle 4) nouvelles
20. 1) écoulé 2) écoulées 3) écoulée 4) écoulés

Choisissez la définition qui convient.

21. bouleverser
 1) fournir de fausses informations ou des informations biaisées
 2) remuer en tous sens, déranger
 3) rendre stable, placer ou conserver en équilibre stable (une monnaie, un syst?me, un navire)
 4) etre transporté de telle ou telle façon (voyager en premiere classe)
22. ovni
 1) (technologie) sigle de "objet volant non identifié"
 2) limite qui sépare deux États
 3) émission en multiples épisodes
 4) réunion familiale ou amicale a l'occasion d'un événement important
23. lancement
 1) garder secret, soustraire a la connaissance
 2) faire connaître un produit, une entreprise
 3) faire cesser du point de vue du temps
 4) effectuer une critique
24. baladeur
 1) lecteur de cassettes portatif
 2) celui qui participe a des compétitions sportives et culturelles
 3) véhicule a deux roues d'égale dimension, actionnée par des pédales
 4) appareil qui sert a faire griller des tranches de pains
25. incursion
 1) invasion, action brusque et de courte durée, coup de main
 2) dénonciation en justice d'une infraction
 3) présentation orale de tous les arguments en faveur d'une cause, d'un accusé
 4) fait d'abandonner
26. pléthore
 1) petite quantité, petit nombre
 2) abondance, profusion
 3) ne pas tenir compte de quelque chose
 4) argent disponible en esp?ces
27. rajouter
 1) ne pas entendre ou voir quelque chose
 2) familierement ajouter de nouveau
 3) contester, rejeter
 4) risquer sa réputation
28. gagner
 1) acquérir quelque chose par son travail
 2) mettre au courant de quelque chose
 3) donner a une somme d'argent de provenance illicite une apparence légale
 4) cesser d'avoir, etre privé
29. inexploré
 1) qui n'a pas été exploré
 2) mauvais, malveillant
 3) pourri, abîmé matériellement
 4) faisant bon accueil, aimable
30. tentative
 1) essai, action par laquelle on tente d'atteindre un but
 2) fait d'attaquer, action de conqu?te
 3) fait de licencier, de priver quelqu'un de son emploi
 4) action d'informer ou de s'informerNĚMECKÝ JAZYK

Aufgabe: Lesen Sie den Text und wählen Sie für jeden fehlenden Ausdruck die richtige Variante aus.

Junge Mode ist vor allem für trendbewusste junge Menschen, für die Werte wie Individualität und Echtheit ___1___ größter Bedeutung sind. Diese Mode ist ___2___ und auffällig, sie hilft jungen Menschen ihre eigene Persönlichkeit zu äußern und anderen Menschen zu zeigen, was eigentlich für sie zählt. Junge Mode-Designer versuchen gar nicht, die Kleidung für alle Jugendliche zu schaffen. Ein Individuum ist für sie und Hersteller am wichtigsten. Junge Mode setzt auf die Einmaligkeit und Besonderheit.

Regelmäßig untersuchen Forscher in Deutschland die Einstellung junger Menschen. Die Ergebnisse sind zum Teil überraschend: Statt zu rebellieren, ___3___ Jugendliche Wert auf Sicherheit.?

Jungen Menschen in Deutschland sind traditionelle Werte wie Treue und Pflichtbewusstsein wichtig. Sie ___4___ lieber Freunde oder machen Sport, als zu Hause am Computer zu spielen. Die 15-jährige Maike und der 16-jährige Jonas sagen ___5___: "Freunde sind die Familie, die man sich aussuchen kann." Maike und Jonas sind ___6___ von vielen Jugendlichen, die Soziologen vom Sinus-Institut in Heidelberg befragt haben.

Marc Calmbach, einer der Heidelberger ___7___, berichtet: "Die Jugend richtet sich in unsicheren Zeiten nach klassischen ___8___. Man will das Leben genießen, aber auch einen ___9___ Job. Man will Freiheit, aber auch ___10___. Man ist angepasst, will sich aber auch selbst verwirklichen," so Calmbach. Gleichzeitig wächst der ___11___ Druck. Junge Menschen haben Ängste und Sorgen - vor allem beim Thema Arbeitsplatz.

Das hat Folgen für das Verhalten der ___12___. Calmbach überrascht, dass viele sich schon wie kleine Erwachsene verhalten. Trotz der ___13___ blicken etwa sechzig Prozent der jungen Menschen optimistisch in die Zukunft. Das bestätigt auch Mathias Albert, Leiter der "Shell-Jugendstudie": "Was die Jugendlichen sich ___14___ wünschen, ist Berechenbarkeit." Albert weiß, dass ihnen deswegen ___15___ Regeln wichtig sind. Sie wünschen sich zum Beispiel Lehrer, die auch persönliche ___16___ sind.

Aber nicht alle sind optimistisch. Bei ___17___ sozial schwächeren Jugendlichen dominieren ___18___ und Niedergeschlagenheit. Alle Forscher ___19___ außerdem eine starke Grenze zwischen ihnen und der Ober- und Mittelschicht___19__. Sozialforscher Peter Martin Thomas vom Sinus-Institut empfiehlt mehr Toleranz und Verständnis. Ansonsten, so sagen die meisten Wissenschaftler, droht ___20___ für den sozialen Frieden und die Demokratie.

1. 1) zu 2) durch 3) mit 4) von
2. 1) streng 2) voll 3) mutig 4) sorgfältig
3. 1) stehen 2) legen 3) lag 4) stand
4. 1) bringen 2) kommt 3) nimmt 4) treffen
5. 1) dazu 2) darin 3) wozu 4) worin
6. 1) zweitens 2) drei 3) zwei 4) drittens
7. 1) Fakten 2) Faktoren 3) Forscher 4) Fernsprecher
8. 1) Werten 2) Werte 3) Wunsch 4) Wünsche
9. 1) unangenehmen 2) gutes 3) guten 4) unangenehmes
10. 1) Schluss 2) Gefängnis 3) Kampfs 4) Sicherheit
11. 1) sozialer 2) soziales 3) soziale 4) sozial
12. 1) Jugendlichen 2) Rentner 3) Alten 4) Erwachsenen
13. 1) Blüte 2) Aufblühens 3) Wirtschaftskrise 4) Stimme
14. 1) unfertig 2) unbedingt 3) unfrei 4) ungültig
15. 1) gesellschaftliche 2) privater 3) persönlicher 4) gefährliche
16. 1) Geister 2) Bilder 3) Bildung 4) Vorbilder
17. 1) welchen 2) den 3) der 4) welcher
18. 1) Niederdruck 2) Hoffnung 3) Sieg 4) Hoffnungslosigkeit
19. 1) stellen…fest 2) stellen…ab 3) stellen…zu 4) stellen…aus
20. 1) Geduld 2) Gefahr 3) Gedanke 4) Gefühl

Aufgabe: Wählen Sie die richtige Variante aus.

21. Folge, die
  1) Auswirkung eines bestimmten Handelns
  2) Vertrauen in die eigenen Kräfte, Fähigkeiten
  3) feste Vorstellung
  4) Rede über ein bestimmtes Thema
22. optimistisch
  1) so, dass jemand nur das Gute sieht
  2) Lebensauffassung von Menschen, die alles von der schlechten Seite betrachten
  3) auf geistreiche Art spaßig, einfallsreich und lustig
  4) der Wissenschaft entsprechend
23. Studie, die
  1) die Tatsache, dass eine Person weiß, wie sie handeln muss
  2) wissenschaftliche Untersuchung über eine Einzelfrage
  3) Wissenschaft der Entstehung, Entwicklung und Veränderung der Erde
  4) Gruppe von Personen, die durch gemeinsame Gedanken verbunden sind
24. Vorbild, das
  1) ein sehr trauriger Anblick
  2) eine Person, die anderen Menschen zeigt, wie man etwas richtig macht
  3) öffentliche Institution, die Verstöße gegen die Vorschriften bestraft
  4) festes Prinzip, das das Verhalten oder den Ablauf von etwas bestimmt
25. sozial schwach
  1) pflichtbewusst sein
  2) aus armen Familien und mit wenigen Möglichkeiten in der Gesellschaft
  3) psychosoziale und materielle Betreuung bestimmter Personen
  4) taktvoll zurückhaltend
26. dominieren
  1) vorherrschen; in der Mehrheit sein
  2) sich an etwas orientieren
  3) Wichtiges, allgemein Interessierendes nicht öffentlich bekanntgeben
  4) von etwas in Kenntnis setzen
27. Einstellung, die
  1) die Meinung; die Ansicht
  2) Fähigkeit zu verstehen, Begriffe zu bilden
  3) Satz, der einen Wunsch ausdrückt
  4) bestimmte Körperhaltung, die jemand einnimmt
28. auf etwas Wert legen
  1) auf etwas lange warten
  2) auf etwas besonders achten
  3) in eine bestimmte Richtung bringen
  4) in Ordnung bringen
29. sozialer Druck
  1) einen guten Job finden
  2) der Druck, den die Erwartung der Gesellschaft auf jemanden ausübt
  3) ein Verwaltungsvorgang, bei dem eine Person als Student an der Hochschule aufgenommen und damit Mitglied dieser Hochschule wird
  4) Recht haben, etwas zu tun
30. etwas genießen
  1) etwas ist so verändert, dass es zu den Umständen passt
  2) bei etwas Freude empfinden
  3) von keiner Emotion erfüllt sein
  4) wütend werdenRUSKÝ JAZYK
c) Doporučená literatura:

 • Výběr ze seznamu středoškolské literatury (schváleno MŠMT ČR)


 • NÁZEV AUTOR VYDALO ROK VYDÁNÍ
  Maturita 2013- Český jazyka a literatura Hložek, M., Kulhavá, M., Tobolíková, M. Didaktis 2013
  Maturita ze zeměpisu Valenta, V., Herber, V. a kol. NČGS 2004
  Biologie v kostce pro SŠ Hančová, H., Vlková, M. Fragment 2008/2013
  Dějepis v kostce 1 Kantorek, P., Sochrová, M. Fragment 2008
  Dějepis v kostce 2 Kantorek, P., Sochrová, M. Fragment 2008
  Zeměpis v kostce pro střední školy Kašparovský, K., Kantorek, P. Fragment 2008
  Ekonomie pro střední školy, 4. vyd. Sojka, M., Pudlák, J. Fortuna 2007
  Právo pro střední školy Ryska, R. Fortuna 2001
  Základy managementu pro střední školy Veber, J. a kol. Fortuna, 2003
  Společenské vědy v kostce pro střední školy Hladík, J. Fragment 2004/2007
  Úvod do sociologie 6. vydání Keller, J. Slon 2012
  Odmaturuj z literatury 1 Hánová, E. a kol. Didaktis 2004
  Česká a světová literatura pro 4. ročník středních škol Nezkusil, V. a kol. Fortuna 2000
  Základy společenských věd I. Základy psychologie, sociologie 3. vydání Buriánek, J., Gillernová, I. Fortuna 2004
  Základy sociologie Petrusek, M. Akademie veřejné správy 2009
  Chemie v kostce pro SŠ Kantorek, P., Kotlík, B. Fragment 2009/2013
  Občanská nauka pro střední odborné školy Dudák, V., Mareda, R., Stodůlková, E., Šolc, V. SPN, a.s. 2008
  Informatika a výpočetní technika pro střední školy
  Praktická učebnice
  Roubal, P. COMPUTER PRESS 2010
  Odmaturuj z fyziky Tarábek, P., Červinková, P. a kol. Didaktis 2004
  Maturitní otázky z informatiky Karlíková, L., Hašková, H. Tutor 2006
  Informatika a výpočetní technika pro střední školy
  Teoretická učebnice
  Roubal, P. COMPUTER PRESS 2010

  Ostatní doporučená literatura

  • ADAMOVÁ, K., KŘÍŽKOVSKÝ, L., ŠOUŠA, J. ŠOUŠOVÁ, J. Politologický slovník. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-469-4
  • ANTUŠÁK, E. Krizový management Hrozby-krize-příležitosti 1. vyd. Praha : Linde, 2010, 369 s. ISBN 978-80-7357-488-8
  • BURIÁNEK, J. Sociologie. 3. vyd. Praha : Fortuna, 2008
  • ČEJKA, M. Encyklopedie blízkovýchodního terorismu. 1. vyd. Brno : Barrister&Principal, 2007. ISBN 8087029190
  • ČÍRTKOVÁ, L., Forenzní psychologie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013. 345 s.
  • ČÍRTKOVÁ, L., Policejní psychologie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-581-4
  • DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 2. přepracované a doplněné vydání, Praha : C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-498-1
  • FIALA, Z., FRUMANOVA, K., HORZINKOVÁ, E., ŠKUREK, M. et al. Správní právo trestní Praha: Leges, 2017. 304 s. ISBN 978-80-7502-219-6
  • GERLOCH, A. Teorie práva. 6. aktualizované vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, ISBN 978-80-7380-454-1
  • GERLOCH, A., HŘEBEJK, J., ZOUBEK, V. Ústavní systém České republiky. Základy českého ústavního práva. Praha : Prospektrum, 2010
  • GERLOCH, A., HŘEBEJK, J., ZOUBEK, V. Ústavní systém České republiky. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013. 516 s. ISBN 978-80-7380-423-7
  • HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha : Portál, 1998. 168 s. ISBN 80-7178-198-3
  • HEYWOOD, A. Politologie. 3. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-115-1
  • HORZINKOVÁ, E., FIALA, Z. Správní právo hmotné. Obecná část. 2. aktualizované vydání, Praha : Leges, 2015.224 s. ISBN 978-80-7502-092-5
  • CHMELÍK, J. et al. Trestní řízení. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. 509 s., ISBN 978-80-7380-488-6
  • IBÁNEZ Luis de la Corte Logika terorismu. Praha : Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1724-6
  • LEDNICKÝ, V. Základy managementu. 2007.
  • MILLER, D. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno : Barrister&Principal. 2003 ISBN 80-85947-56-0
  • MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, 583 s. ISBN 80-7179-878-9
  • NOVOTNÝ, F. a kol. Trestní právo hmotné. 3. rozšířené vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010. 379 s. ISBN 978-80-7380-291-2
  • NOVOTNÝ, F., SOUČEK, J. a kol Trestní právo procesní. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. 410 s. ISBN 978-80-7380-237-0
  • PORADA, V. a kol. Kriminalistika, technické, forenzní a kybernetické aspekty. Pleň : Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-589-0
  • RUSSELL, D., H., RUSSELL, D. B. H. Terrorism and Counterterrorism. 4th ed. Boston : McGraw-Hill, 2012, ISBN 00-735-2778-5
  • ŘÍHA, M. Živelní pohromy. 2. vydání, Praha : ARMEX Publishing, 2011. ISBN 80-86795-32-2
  • ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 7. vyd. Praha : Wolterskluwer,a.s. 2014. ISBN 978-80-7478-616-7
  • TOMÁŠEK, J. Úvod do kriminologie Jak studovat zločin. Praha : Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2982-4
  • VALEŠ, L. Dějiny politických teorií. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004
  • VETEŠNÍK, P., CHAUER, I., ZÍDKA, A. Obecní policie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-463-3
  • VYMĚTAL, Š. Krizová komunikace a Komunikace rizika. Praha : Grada Publishing, 2009. 176 s. ISBN 978-80-247-1510-9
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 273/2008 Sb. o policii CR, ve znění pozdějších předpisů.
  • ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologický slovník. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. 251 s. ISBN 978-80-7380-312-4
  • ŽALOUDEK, K. Encyklopedie politiky. Praha : Libri, 1999.

  V seznamech doporučených učebnic a ostatní doporučené literatury jsou jednotlivé tituly uvedeny jako příklady, přičemž je možná jejich zaměnitelnost i jinými informačními zdroji.

  Testy z cizího jazyka (viz ukázky) nevycházejí z konkrétních učebnic, (doporučuje se zopakovat si probrané lexikálně gramatické struktury na střední škole).


  © 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
  www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/test_bak.html