S B Í R K A
INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ
REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY    Ročník: 2013 V Praze dne 7. listopadu 2013 Částka: 25           


Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze,
kterým se stanoví termín podání přihlášek ke studiu na Policejní akademii ČR v Praze
a podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015

Čl. 1

Studijní programy
1) Na základě rozhodnutí ministra vnitra ČR ze dne 17. 3. 2008 se souhlasem akreditační komise, byly dle ustanovení § 95 odst. 7 písm. b zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů zřízeny:
a) Fakulta bezpečnostně právní
b) Fakulta bezpečnostního managementu
2) Za organizaci přijímacího řízení pro bakalářské a magisterské studijní programy odpovídají děkani jednotlivých fakult, za organizaci přijímacího řízení pro doktorský studijní program odpovídá rektor.
3) Fakulta bezpečnostně právní realizuje následující studijní programy a obory:
a) Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijními obory:
aa) Bezpečnostně právní studia
ab) Kriminalistika a další forenzní disciplíny
ac) Policejní činnosti
b) Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijními obory:
aa) Policejní management a kriminalistika
ab) Bezpečnostně strategická studia
4) Fakulta bezpečnostního managementu realizuje následující studijní programy a obory:
a) Bakalářský studijní program Veřejná správa se studijním oborem:
Bezpečnostní management ve veřejné správě
b) Magisterský studijní program Veřejná správa se studijním oborem:
Bezpečnostní management ve veřejné správě
5) Doktorský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijním oborem:
Bezpečnostní management a kriminalistika je realizován jako univerzitní s ingerencí obou fakult.
6) Bakalářský studijní program lze absolvovat ve studiu prezenčním a ve studiu kombinovaném. Standardní doba studia jsou 3 roky. Podmínkou přijetí ke studiu je vykonání přijímací zkoušky. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je též obhajoba bakalářské práce. Absolventům je přiznáván titul "bakalář" ve zkratce "Bc".
7) Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program. Standardní doba studia jsou dva roky. Magisterský studijní program lze absolvovat ve studiu prezenčním a ve studiu kombinovaném. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce. Absolventům je přiznáván titul "magistr" ve zkratce "Mgr."
8) Doktorský studijní program "Bezpečnostně právní studia" navazuje na magisterské studijní programy "Bezpečnostně právní studia" a "Veřejná správa". Standardní doba studia jsou 3 roky. Studium lze absolvovat prezenční i kombinovanou formou studia. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce. Absolventům je přiznán akademický titul " doktor" ve zkratce "Ph.D." uváděný za jménem.

Čl. 2

Obecné informace o přijímacím řízení
1) Termín podání přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze pro akademický rok 2014/2015 je do 10. března 2014.
2) Bakalářský studijní program:
a) Přihlášky ke studiu: elektronicky nebo na tiskopisu obecné přihlášky na VŠ (SEVT 49 1450) nebo na tiskopisu přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze (MV č.skl. 920). Přihlášku ke studiu (tiskopis MV č. skl. 920) je možno získat ve vrátnici PA ČR v Praze, Lhotecká 559/7, Praha 4 - Kamýk.
b) Přílohy přihlášky: životopis, vlepený doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,- Kč (např. poslední díl poukázky typu A, potvrzení o bankovním převodu apod.), banka ČNB Praha, číslo účtu 000019-0002100881, kód banky 0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol 0379, název účtu - adresa Policejní akademie. Civilní uchazeči přiloží k přihlášce čestné prohlášení o bezúhonnosti a v případě přijetí ke studiu předloží při zápisu ke studiu na začátku akademického roku výpis z rejstříku trestů ne starší 6 měsíců. Originál maturitního vysvědčení předloží uchazeč ke kontrole při registraci v den konání přijímací zkoušky, přijatí uchazeči doručí ověřenou kopii maturitního vysvědčení na studijní oddělení k založení do studijního spisu nejpozději do 4. 7. 2014.
c) Uchazeč se může přihlásit pouze na jeden studijní program (Bezpečnostně právní studia nebo Veřejná správa) a v rámci tohoto programu pouze na jeden obor a na jednu formu studia (prezenční, nebo kombinovanou) viz § 95 odst. 3 zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů.
d) Upozornění - přihlášky civilních uchazečů lze podávat pro prezenční, nebo kombinovanou formu studia u studijního oboru "Bezpečnostně právní studia a u studijního oboru "Bezpečnostní management ve veřejné správě".
3) Magisterský studijní program:
a) Přihlášky ke studiu: elektronicky nebo na tiskopisu obecné přihlášky na VŠ (SEVT 49 1450) nebo na tiskopisu přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze (MV č.skl. 920). Přihlášku ke studiu (tiskopis MV č. skl. 920) je možno získat ve vrátnici PA ČR v Praze, Lhotecká 559/7, Praha 4 - Kamýk.
b) Přílohy přihlášky: životopis, vlepený doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,-Kč (např. poslední díl poukázky typu A, potvrzení o bankovním převodu apod.) banka ČNB Praha, číslo účtu 000019-0002100881, kód banky 0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol 0379, název účtu - adresa Policejní akademie. Civilní uchazeči přiloží k přihlášce čestné prohlášení o bezúhonnosti a v případě přijetí ke studiu předloží při zápisu ke studiu na začátku akademického roku výpis z rejstříku trestů ne starší 6 měsíců.
c) Upozornění: přihlášky civilních uchazečů lze podávat pro prezenční i kombinovanou formu studia. Prezenční forma studia je primárně určena pro uchazeče, kteří nejsou v pracovním poměru.

V souladu s § 49 odst. 1 zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů stanoví fakulty z důvodů vyžadování specifických znalostí tuto podmínku:
navazující magisterské studijní programy jsou určeny pro absolventy některého z bakalářských studijních oborů

  • "bezpečnostně právní studia - B60"
  • "policejní činnosti - B62"
  • "kriminalistika a další forenzní disciplíny - B61"
  • "bezpečnostní management ve veřejné správě - B71"
4) Doktorský studijní program:
a) Přihlášky ke studiu: elektronicky nebo na tiskopisu obecné přihlášky na VŠ (SEVT 49 145 0) nebo na tiskopisu přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze (MV č. skl. 920). Přihlášku ke studiu (tiskopis MV č. skl. 920) pro akademický rok 2013/2014 je možno získat ve vrátnici PA ČR v Praze, Lhotecká 559/7, Praha 4 - Kamýk.
b) Přílohy přihlášky: vlepený doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,- Kč (např. poslední díl poukázky typu A, potvrzení o bankovním převodu apod.) - banka ČNB Praha, číslo účtu 000019-0002100881, kód banky 0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol 0379, název účtu - adresa Policejní akademie, úředně ověřené kopie diplomu o ukončeném magisterském studiu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo Dodatku k diplomu, stručný životopis obsahující zejména profesní dráhu uchazeče, předběžnou představu uchazeče o tématu disertační práce a o způsobu jejího zpracování v rozsahu 2 - 3 stran, doklad o eventuálních předchozích vědeckovýzkumných a publikačních aktivitách. Součástí přihlášky je navržené téma disertační práce vycházející z některého z dílčích výzkumných úkolů parafované garantem daného výzkumného úkolu. Seznam dílčích výzkumných úkolů je uveden v příloze tohoto pokynu. Civilní uchazeči přiloží k přihlášce čestné prohlášení o bezúhonnosti a v případě přijetí ke studiu předloží při zápisu ke studiu na začátku akademického roku výpis z rejstříku trestů ne starší 6 měsíců.

Čl. 3

Počty studentů přijímaných na PA ČR na fakultu bezpečnostně právní PA ČR
1) Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia
a) Studijní obor Bezpečnostně právní studia:
aa) prezenční studium 25 příslušníků (zpravidla PČR) ve služebním poměru k bezpečnostním sborům dle zák. č. 361/2003 Sb. - příslušníci PČR, HZS, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, GIBS, BIS a ÚZSI - dále jen příslušníci BS
90 civilních uchazečů;
ab) kombinované studium 80 příslušníků BS
85 ostatních, tj. civilních uchazečů, občanských pracovníků státní a veřejné správy, příslušníků Vojenské policie a Armády ČR, strážníků obecní a městské policie, atd. dále jen ostatní.
b) Studijní obor Policejní činnosti:
kombinované studium 150 příslušníků PČR (z pořádkové, dopravní, cizinecké policie a SKPV).
c) Studijní obor Kriminalistika a další forenzní disciplíny:
kombinované studium 20 příslušníků PČR - kriminalistických techniků, expertů, pracovníků Kriminalistického ústavu Praha (dále jen "KÚ"), odborů kriminalistické techniky a expertíz (dále jen "OKTE"), policejních komisařů pověřených vyšetřováním.
2) Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia
a) Studijní obor Policejní management a kriminalistika:
aa) prezenční studium 25 příslušníků BS (zpravidla PČR)
50 civilních uchazečů;
ab) kombinované studium 90 příslušníků BS
45 ostatních.
b) Studijní obor Bezpečnostně strategická studia:
prezenční studium 10 příslušníků BS (zpravidla PČR)
10 civilních uchazečů.

Pro každý studijní program a v jeho rámci každý studijní obor a formu studia se vytváří samostatné pořadí po přijímací zkoušce (samostatné pořadí je i v rámci formy studia pro civilní uchazeče a v kombinované formě pro příslušníky BS a ostatní).


Čl. 4

Počty studentů přijímaných ke studiu na Fakultu bezpečnostního managementu PA ČR
1) Bakalářský studijní program Veřejná správa
a) Studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě:
aa) prezenční studium 25 příslušníků BS (zpravidla PČR)
50 civilních uchazečů;
ab) kombinované studium 35 příslušníků BS, zejména HZS
50 ostatních.
2) Magisterský studijní program Veřejná správa
a) Studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě:
aa) prezenční studium 20 příslušníků BS (zpravidla PČR)
30 civilních uchazečů;
ab) kombinované studium 30 příslušníků BS
20 ostatních.

Pro každý studijní program a v jeho rámci každý studijní obor a formu studia se vytváří samostatné pořadí po přijímací zkoušce (samostatné pořadí je i v rámci formy studia pro civilní uchazeče a pro příslušníky BS a ostatní).


Čl. 5

Počty studentů přijímaných ke studiu v doktorském studijním programu na PA ČR

Doktorský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijním oborem Bezpečnostní management a kriminalistika: 13 uchazečů.


Čl. 6

Přijímací zkoušky
1) Uchazeči o studium na PA ČR v Praze jsou povinni se podrobit přijímacím zkouškám. To platí i pro studenty, kteří jeden nebo část studijního programu absolvovali na jiné vysoké škole v ČR či v zahraničí nebo kteří studují podle jiného studijního programu na jiných vysokých školách. Děkani fakult mohou přijmout s prominutím přijímací zkoušky studenty, kteří ukončili studium bakalářských studijních programů na PA ČR v Praze s vyznamenáním, pokud o to požádají.
2) Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději měsíc před konáním přijímací zkoušky. Pozvánka slouží zároveň jako potvrzení o registraci přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze.
3) Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Po zahájení přijímacího řízení se administrativní poplatek v žádném případě nevrací.
4) Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude uchazečům doručeno do vlastních rukou nejpozději do 21. 7. 2014. O přijetí či nepřijetí ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů rozhodují děkani fakult, o přijetí či nepřijetí ke studiu doktorského programu rozhoduje rektor. Rozhodnutí po přezkumném řízení bude vydáno nejpozději do 28. 8. 2014. U nedoručených rozhodnutí se za náhradní doručení považuje zveřejnění výsledků přijímacího řízení na úřední desce PA ČR v Praze.
5) Uchazeči, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky, mají možnost nahlédnout do všech svých materiálů, které měly význam pro rozhodnutí o přijetí dne 8. 8. 2014 v době od 10.00 do 13.00. hod. na studijním oddělení PA ČR v Praze.

Čl. 7

Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program
1) Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program obsahuje:
a) Znalostní test:
Test zkoumá průřezové znalosti a vědomosti z oblasti středoškolského učiva a je doplněn o otázky vztahující se ke specifice studia na PA ČR v Praze (právní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, policejně bezpečnostní problematika, psychologie).
b) Jazykový test:
Uchazeč prokáže dovednost čtení s porozuměním autentickému cizojazyčnému textu (AJ, FJ, NJ, RJ) všeobecného charakteru. V rámci daného textu také kompetenci lexikální a stupeň praktického zvládnutí gramatických jevů.
2) Uvedené testy jsou písemné, na každou otázku odpovídají uchazeči označením správné varianty z několika možných odpovědí. Příklady testových položek včetně doporučené literatury budou od února 2014 uvedeny na webových stránkách PA ČR v Praze.

Čl. 8

Přijímací zkouška pro magisterský studijní program

Přijímací zkouška pro magisterský studijní program obsahuje:

a) Test logického myšlení.
Test zkoumá logický úsudek a kritické myšlení. Uvedený test je písemný. Na každou otázku odpovídají uchazeči označením správné varianty z několika možných odpovědí.
b) Jazykový test:
Uchazeč prokáže dovednost čtení s porozuměním autentickému cizojazyčnému textu (AJ, FJ, NJ, RJ) odborného charakteru. V rámci daného textu také kompetenci lexikální a stupeň praktického zvládnutí gramatických jevů.
c) Znalostní test:
Test zkoumá znalosti a vědomosti z vybraných předmětů bakalářských studijních oborů (teorie práva, psychologie, občanské právo).
d) Významným hlediskem pro přijetí jsou výsledky dosažené v předchozím bakalářském studiu.

Čl. 9

Přijímací zkouška pro doktorský studijní program z vybraných předmětů studijního programu "Bezpečnostně právní studia"

Přijímací zkouška pro doktorský studijní program obsahuje

a) Písemný jazykový test z vybraného cizího světového jazyka;
b) Ústní zkouška z vybraných předmětů studijního programu "Bezpečnostně právní studia" v rozsahu předmětové magisterské zkoušky (teorie práva a ústavní právo, kriminalistika, trestní právo, psychologie, kriminologie, management - požadavky ke zkoušce z těchto předmětů lze zjistit na stránkách kateder, které jednotlivé předměty garantují);
c) Body získané podle studijního průměru ze státní závěrečné zkoušky magisterského studia;
d) Body získané za prokázané schopnosti náležitě zdůvodnit výběr zvoleného tématu disertační práce a způsoby jeho zpracování;
e) Body získané za dosud uskutečněné vědeckovýzkumné a publikační aktivity uchazeče;
f) Body získané za korelaci zamýšlené disertační práce s výzkumnými záměry PA ČR a bezpečnostních sborů.

Čl. 10

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky
1) Pro bakalářské studijní programy
Procentuální bodový zisk z jednotlivých částí přijímací zkoušky je následující:
Znalostní test: 70% - 70 otázek za 4 body;
Jazykový test 30% - 30 otázek za 4 body.
2) Pro magisterské studijní programy
Procentuální zisk z jednotlivých částí přijímací zkoušky je následující:
a) Test logického myšlení 40% - 45 otázek za 1 bod;
    - 10 otázek za 2 body;
    - 5 otázek za 3 body;
b) Jazykový test 10% - 10 otázek za 2 body;
c) Znalostní test 10% - 10 otázky za 2 body;
d) Prospěch dosažený u všech zkoušek v bakalářském studiu, až do 40%, 80 bodů při průměru 1,00.
3) Pro doktorský studijní program
Při přijímací zkoušce budou komplexně zhodnocena kritéria stanovená v čl. 9 následovně:
aa) 0 - 5 bodů podle procent splnění jazykového testu 0 bodů do 45%, 1 bod 46% až 56%, 2 body 57% až 67%, 3 body 68% až 78%, 4 body 79% až 89%, 5 bodů 90% až 100%;
ab) podle rozsahu prokázaných znalostí 0 až 10 bodů;
ac) 5 bodů za studijní průměr 1,00; 4 body do průměru 1,59; 3 body za průměr 1,60 až 1,89; 2 body za průměr 1,90 až 2,19; 1 bod za průměr 2,20 až 2,59; 0 bodů za průměr horší než 2,60;
ad) 0 až 20 bodů;
ae) 0 až 5 bodů;
af) 0 až 5 bodů.
Podle součtu získaných bodů se stanoví pořadí uchazečů.
- zkušební komise doporučuje přijetí;
- zkušební komise nedoporučuje přijetí.
Počet přijatých uchazečů se odvíjí od personálních možností na obsazení míst školitelů.

Čl. 11

Poplatky
1) Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 500,-Kč. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Má-li přihláška formální nedostatky, vrátí se uchazeči k opravě a doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu nedoručí přihlášku s odstraněnými závadami, nesplnil základní podmínku pro účast v přijímacím řízení a přijímací řízení se zastavuje. Přijímací řízení se zastavuje rovněž u uchazečů, kteří se nezúčastnili přijímací zkoušky. Vyrozumění o zastavení přijímacího řízení se uchazečům nedoručuje. Po zahájení přijímacího řízení se však administrativní poplatek v žádném případě nevrací.
2) Poplatek za překročení standardní doby studia bude vybírán v 5. akademickém roce studia u studentů bakalářského studia a ve 4. akademickém roce studia u studentů magisterského studia.
3) Poplatek za studium v dalším studijním programu bude studentům stanoven po zápise v 1. ročníku bezprostředně po zahájení akademického roku. Výše poplatku je stanovena v souladu s § 95 odst. 8, písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ministerstvem vnitra ČR.

Čl. 12

Konání zkoušek

Přijímací zkoušky budou konány ve dnech 9. 6. 2014 - 13. 6. 2014, náhradní termín pro bakalářské a magisterské obory se uskuteční dne 18. 6. 2014, náhradní termín pro doktorský studijní obor dne 19. 6. 2014.

PA ČR v Praze neorganizuje druhé kolo přijímacích zkoušek.

Přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 končí dne 30. 9. 2014.


Čl. 13

Schválení podmínek přijímacího řízení

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 byly projednány a schváleny:

a) Akademickým senátem PA ČR dne 24. 10. 2013;
b) Akademickým senátem FBP dne 14. 10. 2013;
c) Akademickým senátem FBM dne 24. 10. 2013.

Čl. 14

Adresa školy

Policejní akademie České republiky v Praze
studijní oddělení
P.O.BOX 54
Lhotecká 559/7
143 01 Praha 4 - Kamýk
tel.: 974828626-9, fax: 974827276
e-mail: SO@polac.cz
www.polac.cz


Čl. 15

Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Garant: vedoucí studijního oddělení PA ČR v Praze JUDr. Karel Novosad


Č.j.: PA- 03999/13děkan Fakulty bezpečnostně právní děkan Fakulty bezpečnostního managementu
doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D.         doc. RNDr. Josef Požár, CSc.


rektor Policejní akademie ČR v Praze
     doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Seznam dílčích vědeckovýzkumných úkolů PA ČR a jejich řešitelůIntegrovaný úkol 1
Kriminalistika a forenzní vědy
Odpovědný řešitel: doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.

  Název Odpovědný řešitel
1. Teoretické otázky kriminalistické vědy a praxe doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
2. Přesnost a správnost zjišťování nízkých koncentrací etylalkoholu ve vydechovaném vzduchu člověka doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc.
3. Aktuální otázky forenzní psychologie doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
4. Rozhodování pachatelů trestné činnosti vzhledem k parametrům situační prevence PhDr. Marcela Moulisová, Ph.D.
5. Detekce a analýza výbušnin plk. doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D.Integrovaný úkol 2
Bezpečnostní management a krizové řízení
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.

1. Vytváření metod simulace pro potřeby řízení bezpečnosti prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
2. Zvýšení účinnosti vzdělávacího systému v krizovém řízení prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
3. Identifikace a charakteristika vybraných sociogenních mimořádných událostí Dr. Bc. Ján Šugár, CSc.
4. Participace a bezpečnostní rizika vysílání příslušníků Policie ČR a Armády ČR mimo území ČR v rámci operací mezinárodního společenství doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.
5. Specifika prožívání a chování jedinců a sociálních souborů v krizových situacích doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.
6. Aplikace moderních statistických metod při analýze dat z empirických výzkumů a časových řad ukazatelů kriminality v ČR a SR Dr. Zdeněk Kovařík, CSc.Integrovaný úkol 3
Analýza a predikce vybrané aktuální policejně bezpečností problematiky
Odpovědný řešitel: doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.

1. Analýza a možný vývoj vybrané aktuální policejně bezpečnostní problematiky doc. JUDr. Kamil Pavlíček, CSc.
2. Pokročilé technologie pro boj s terorismem, extremismem a kriminalitou plk. doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D.
3. Současné problémy kriminalistických metod identifikace osob a věcí doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc.
4. Systémová analýza rizik sociální reintegrace propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (ochranné výchovy, ochranného léčení) - příspěvek k prevenci recidivy /potažmo k bezpečnosti regionu/ pplk. PhDr. JUDr. Jana Firstová
5. Vypracování - návrh optimálního plánu modelu komplexní služební přípravy Policie ČR Mgr. Karel Kadlec, Ph.D.
6. Zkouška spolehlivosti - explikace, aplikace, efektivita JUDr. Josef Hrudka
7. Metodika prevence, odhalování a dokumentace trestné činnosti s extremistickým podtextem plk. doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D.
8. Použití non-lethal weapons - neletálně působících zbraní v policejní praxi JUDr. Martin Kloubek, Ph.D.
9. Analýza a syntéza důsledků rekodifikace trestního zákonodárství pro orgány činné v trestním řízení s akcentem na činnost policejních orgánů doc. JUDr. František Novotný, CSc.
10. Možnosti zdokonalování střelecké přípravy Mgr. Karel Kadlec, Ph.D.Integrovaný úkol 4
Analýza a predikce vybraných aktuálních problémů veřejné správy
Odpovědný řešitel: Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

1. Problematika radikalismu a extremismu v České republice doc. Ing. dr. Štefan Danics, CSc.
2. Etické aspekty v činnosti policie a veřejné správy - eticky náročné situace PhDr. Mgr. David Krámský, Ph.D.
3. Systém řízení státních organizací, jeho charakter a základní problémy Ing. Milan Kný, CSc.
4. Informační bezpečnost a kybernetická kriminalita v organizaci doc. RNDr. Josef Požár, CSc.
5. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
6. Optimalizace procesů při projednávání přestupků ve vztahu k principům dobré správy doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
7. Optimalizace testování cizojazyčných kompetencí studentů kombinované formy studia v podmínkách PA ČR a možnosti IT při jeho řešeních doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.
8. Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.Laboratoře

  Odpovědný řešitel
Výzkumné pracoviště katedry kriminalistiky doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc.
Výzkumné centrum bezpečnostního managementu doc. RNDr. Josef Požár, CSc.
Laboratoře bezpečnostních technologií plk. doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D.
Psychofyziologická a behaviorální laboratoř katedry společenských věd PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/sb_in_2513.html