Úřední deska

7

ÚPLNÉ ZNĚNÍ POKYNU
rektora Policejní akademie České republiky v Praze
ze dne 31. srpna 2016,

kterým se stanoví termín podání přihlášek ke studiu
na Policejní akademii ČR v Praze a podmínky přijímacího řízení
pro akademický rok 2018/2019


Čl. 1

Studijní programy
1) Na základě rozhodnutí ministra vnitra ČR ze dne 17. 3. 2008 se souhlasem akreditační komise, byly dle ustanovení § 95 odst. 7 písm. b zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů zřízeny:
a) Fakulta bezpečnostně právní
b) Fakulta bezpečnostního managementu
2) Za organizaci přijímacího řízení pro bakalářské a magisterské studijní programy odpovídají děkani jednotlivých fakult, za organizaci přijímacího řízení pro doktorský studijní program odpovídá rektor.
3) Fakulta bezpečnostně právní realizuje následující studijní programy a obory:
a) Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijními obory:
aa) Bezpečnostně právní studia;
ab) Kriminalistika a další forenzní disciplíny;
ac) Policejní činnosti.
b) Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijními obory:
aa) Policejní management a kriminalistika;
ab) Bezpečnostně strategická studia.
4) Fakulta bezpečnostního managementu realizuje následující studijní programy a obory:
a) Bakalářský studijní program Veřejná správa se studijním oborem:
Bezpečnostní management ve veřejné správě;
b) Magisterský studijní program Veřejná správa se studijním oborem:
Bezpečnostní management ve veřejné správě.
5) Doktorský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijním oborem:
Bezpečnostní management a kriminalistika je realizován jako univerzitní s ingerencí obou fakult.
6) Bakalářský studijní program lze absolvovat ve studiu prezenčním a ve studiu kombinovaném. Standardní doba studia jsou 3 roky. Podmínkou přijetí ke studiu je zpravidla vykonání přijímací zkoušky. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je též obhajoba bakalářské práce. Absolventům je přiznáván titul "bakalář" ve zkratce "Bc".
7) Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program. Standardní doba studia jsou dva roky. Magisterský studijní program lze absolvovat ve studiu prezenčním a ve studiu kombinovaném. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce. Absolventům je přiznáván titul "magistr" ve zkratce "Mgr."
8) Doktorský studijní program "Bezpečnostně právní studia" navazuje na magisterské studijní programy "Bezpečnostně právní studia" a "Veřejná správa". Standardní doba studia jsou 3 roky. Studium lze absolvovat kombinovanou formou studia. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce. Absolventům je přiznán akademický titul " doktor" ve zkratce "Ph.D." uváděný za jménem.

Čl. 2

Obecné informace o přijímacím řízení
1) Termín podání přihlášky ke studiu na PA ČR pro akademický rok 2018/2019 je do 13. března 2018.
2) Bakalářský studijní program:
a) Přihlášky ke studiu: elektronicky nebo na tiskopisu obecné přihlášky na VŠ (SEVT 49 1450) nebo na tiskopisu přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze (MV č.skl. 920). Přihlášku ke studiu (tiskopis MV č. skl. 920) je možno získat ve vrátnici PA ČR v Praze, Lhotecká 559/7, Praha 4 - Kamýk.
b) Přílohy přihlášky: životopis, vlepený doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,- Kč (např. poslední díl poukázky typu A, potvrzení o bankovním převodu apod.), banka ČNB Praha, číslo účtu 000019-0002100881, kód banky 0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol 0379, název účtu - adresa Policejní akademie. Civilní uchazeči přiloží k přihlášce čestné prohlášení o bezúhonnosti a v případě přijetí ke studiu předloží při zápisu ke studiu na začátku akademického roku výpis z rejstříku trestů ne starší 6 měsíců. Dále je součástí přihlášky ověřená kopie maturitního vysvědčení, uchazeči maturitních ročníků předloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení v den konání přijímací zkoušky, ve výjimečných případech nejpozději do 6. 7. 2018.
c) Uchazeč se může přihlásit pouze na jeden studijní program (Bezpečnostně právní studia nebo Veřejná správa) a v rámci tohoto programu pouze na jeden obor a na jednu formu studia (prezenční nebo kombinovanou).
d) Upozornění - přihlášky civilních uchazečů lze podávat pro prezenční, nebo kombinovanou formu studia u studijního oboru "Bezpečnostně právní studia a u studijního oboru "Bezpečnostní management ve veřejné správě".
3) Magisterský studijní program:
a) Přihlášky ke studiu: elektronicky nebo na tiskopisu obecné přihlášky na VŠ (SEVT 49 1450) nebo na tiskopisu přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze (MV č.skl. 920). Přihlášku ke studiu (tiskopis MV č. skl. 920) je možno získat ve vrátnici PA ČR v Praze, Lhotecká 559/7, Praha 4 - Kamýk.
b) Přílohy přihlášky: životopis, vlepený doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,-Kč (např. poslední díl poukázky typu A, potvrzení o bankovním převodu apod.) banka ČNB Praha, číslo účtu 000019-0002100881, kód banky 0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol 0379, název účtu - adresa Policejní akademie. Civilní uchazeči přiloží k přihlášce čestné prohlášení o bezúhonnosti a v případě přijetí ke studiu předloží při zápisu ke studiu na začátku akademického roku výpis z rejstříku trestů ne starší 6 měsíců.
c) Upozornění: přihlášky civilních uchazečů lze podávat pro prezenční i kombinovanou formu studia. Prezenční forma studia je svým zaměřením primárně určena pro uchazeče, kteří nejsou v pracovním poměru.
4) Doktorský studijní program:
a) Přihlášky ke studiu: elektronicky nebo na tiskopisu obecné přihlášky na VŠ (SEVT 49 145 0) nebo na tiskopisu přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze (MV č. skl. 920). Přihlášku ke studiu (tiskopis MV č. skl. 920) je možno získat ve vrátnici PA ČR v Praze, Lhotecká 559/7, Praha 4 - Kamýk.
b) Přílohy přihlášky: vlepený doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,- Kč (např. poslední díl poukázky typu A, potvrzení o bankovním převodu apod.) - banka ČNB Praha, číslo účtu 000019-0002100881, kód banky 0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol 0379, název účtu - adresa Policejní akademie, úředně ověřené kopie diplomu o ukončeném magisterském studiu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo Dodatku k diplomu, stručný životopis obsahující zejména profesní dráhu uchazeče, doklad o eventuálních předchozích vědeckovýzkumných a publikačních aktivitách. Součástí přihlášky je navržené téma disertační práce vycházející z projektů vědeckovýzkumné činnosti PA ČR parafované vedoucím příslušné katedry, v rozsahu 2 - 3 stran. Civilní uchazeči přiloží k přihlášce čestné prohlášení o bezúhonnosti a v případě přijetí ke studiu předloží při zápisu ke studiu na začátku akademického roku výpis z rejstříku trestů ne starší 6 měsíců.

Čl. 3

Počty studentů přijímaných na PA ČR na Fakultu bezpečnostně právní PA ČR

Studijní program "Bezpečnostně právní studia"

Celkem na FBP do prezenční formy: max. 260 studentů
Z toho Bc. max. 140 studentů Mgr. max. 120 studentů
 
Celkem na FBP do kombinované formy: max. 610 studentů
Z toho Bc. max. 490 studentů Mgr. max. 120 studentů
 
Celkem FBP: max. 870 studentů 

Rozdělení výše stanovených počtů do oborů a forem studia zajistí děkanka fakulty vlastním interním aktem řízení.


Čl. 4

Počty studentů přijímaných ke studiu na Fakultu bezpečnostního managementu PA ČR

Studijní program "Veřejná správa"

Celkem na FBM do prezenční formy: max. 190 studentů
Z toho Bc. max. 120 studentů Mgr. max. 70 studentů
 
Celkem na FBM do kombinované formy: max. 260 studentů
Z toho Bc. max. 170 studentů Mgr. max. 90 studentů
 
Celkem FBP: max. 450 studentů 

Rozdělení výše stanovených počtů do oborů a forem studia zajistí děkan fakulty vlastním interním aktem řízení.


Čl. 5

Počty studentů přijímaných ke studiu v doktorském studijním programu na PA ČR

Doktorský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijním oborem Bezpečnostní management a kriminalistika: max.20 uchazečů.


Čl. 6

Rámec dalších podmínek přijímacího řízení
1) Další podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019, včetně počtu přijímaných studentů, byly projednány a schváleny akademickou samosprávou - akademickými senáty FBP, FBM i PA ČR.
2) Požadavky ke studiu příslušníků PČR na PA ČR v Praze stanoví Ministerstvo vnitra ČR.
3) K podání přihlášky uchazečů z bezpečnostních sborů ani státních zaměstnanců (případně služebních orgánů) se nevyžaduje doporučení nebo souhlas ke studiu ze strany nadřízeného s personální pravomocí.
4) Možnost přijetí bez přijímací zkoušky příslušníků bezpečnostních sborů (PČR, VS, CS, HZS, BIS, ÚZSI, GIBS), kteří jsou ve služebním poměru nejméně 6 let. Tuto skutečnost doloží úředním potvrzením příslušného personálního útvaru.
5) Možnost přijetí na Fakultu bezpečnostního managementu bez přijímací zkoušky osob, které jsou státními zaměstnanci nebo služebním orgánem podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a které prokážou vykonání úřednické zkoušky a nejméně 6 let praxe ve veřejné správě; u služebního orgánu se toto považuje za splněné.
6) Zaměstnanci obecní policie, kteří prokážou nejméně 6 let praxe u obecní policie. Tuto skutečnost doloží úředním potvrzením příslušného personálního útvaru.
7) Možnost přijetí bez přijímací zkoušky vojáků z povolání, kteří jsou ve služebním poměru nejméně 6 let. Tuto skutečnost doloží úředním potvrzením příslušného personálního útvaru.
8) Přijímací řízení bude organizováno ve dvou kolech:
a) v prvním kole budou přijati ti uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí bez přijímací zkoušky;
b) počet přijímaných v prvním kole činí nejvýše 50 % maximálního počtu přijímaných studentů do dané formy (prezenční, kombinovaná) studijního programu a oboru;
c) v případě, že podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky splní větší počet uchazečů, než stanovených 50 % vyčleněné kvóty pro daný obor a formu studia, bude využito rozřazovací kritérium a to: primárně celkový studijní průměr maturitní zkoušky, v případě rovnosti výsledku maturitní zkoušky u více uchazečů bude pořadí seřazeno podle délky trvání služebního poměru, případně délky praxe;
d) všichni ostatní uchazeči, kteří nebyli přijati bez přijímací zkoušky, se podrobí přijímací zkoušce, která představuje druhé kolo přijímacího řízení.
9) V souladu s § 49 odst. 1 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, stanoví fakulty z důvodů vyžadování specifických znalostí tuto podmínku: navazující magisterské studijní programy jsou určeny pro absolventy některého z bakalářských studijních oborů:
  • "bezpečnostně právní studia - B60"
  • "policejní činnosti - B62"
  • "kriminalistika a další forenzní disciplíny - B61"
  • "bezpečnostní management ve veřejné správě - B71"
V odůvodněných případech schvaluje výjimku z této podmínky rektor nebo v jeho zastoupení děkan příslušné fakulty.

Čl. 7

Přijímací zkoušky pro bakalářské a magisterské studijní programy
1) Uchazeči o studium na PA ČR v Praze jsou zpravidla povinni se podrobit přijímacím zkouškám. To platí i pro studenty, kteří jeden nebo část studijního programu absolvovali na jiné vysoké škole v ČR či v zahraničí nebo kteří studují podle jiného studijního programu na jiných vysokých školách. Děkani fakult mohou přijmout s prominutím přijímací zkoušky studenty, kteří ukončili studium bakalářských studijních programů na PA ČR v Praze s vyznamenáním, pokud o to požádají.
2) Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději měsíc před konáním přijímací zkoušky. Pozvánka slouží zároveň jako potvrzení o registraci přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze.
3) Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Po zahájení přijímacího řízení se administrativní poplatek v žádném případě nevrací.
4) Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude uchazečům doručeno do vlastních rukou nejpozději do 30 dnů od konání přijímací zkoušky (§ 50 odst. 5 zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů. O přijetí či nepřijetí ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů rozhodují děkani fakult, o přijetí či nepřijetí ke studiu doktorského programu rozhoduje rektor. Rozhodnutí o odvolacím řízení bude vydáno nejpozději do 31. 8. 2018. U nedoručených rozhodnutí se za náhradní doručení považuje zveřejnění výsledků přijímacího řízení na úřední desce PA ČR v Praze.
5) Uchazeči, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky, mají možnost nahlédnout do všech svých materiálů, které měly význam pro rozhodnutí o přijetí dne 10. 8. 2018 v době od 10.00 do 13.00. hod. na studijním oddělení PA ČR v Praze.

Čl. 8

Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program
1) Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program obsahuje:
a) Znalostní test:
Test zkoumá průřezové znalosti a vědomosti z oblasti středoškolského učiva a je doplněn o otázky vztahující se ke specifice studia na PA ČR v Praze (právní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, policejně bezpečnostní problematika, psychologie).
b) Jazykový test:
Uchazeč prokáže dovednost čtení s porozuměním autentickému cizojazyčnému textu (AJ, FJ, NJ, RJ) všeobecného charakteru. V rámci daného textu také kompetenci lexikální a stupeň praktického zvládnutí gramatických jevů.
2) Uvedené testy jsou písemné, na každou otázku odpovídají uchazeči označením správné varianty z několika možných odpovědí. Příklady testových položek včetně doporučené literatury budou od února 2018 uvedeny na webových stránkách PA ČR v Praze.

Čl. 9

Přijímací zkouška pro magisterský studijní program

Přijímací zkouška pro magisterský studijní program obsahuje:

a) Test logického myšlení.
Test zkoumá logický úsudek a kritické myšlení. Uvedený test je písemný. Na každou otázku odpovídají uchazeči označením správné varianty z několika možných odpovědí.
b) Jazykový test:
Uchazeč prokáže dovednost čtení s porozuměním autentickému cizojazyčnému textu (AJ, FJ, NJ, RJ) odborného charakteru. V rámci daného textu také kompetenci lexikální a stupeň praktického zvládnutí gramatických jevů.
c) Znalostní test:
Test zkoumá znalosti a vědomosti z vybraných předmětů bakalářských studijních oborů (teorie práva, psychologie, občanské právo).
d) Uvedené testy jsou písemné, na každou otázku odpovídají uchazeči označením správné varianty z několika možných odpovědí. Příklady testových položek včetně doporučené literatury budou od února 2018 uvedeny na webových stránkách PA ČR v Praze.
e) Významným hlediskem pro přijetí jsou výsledky dosažené v předchozím bakalářském studiu.

Čl. 10

Přijímací zkouška pro doktorský studijní program z vybraných předmětů studijního programu "Bezpečnostně právní studia"

Přijímací zkouška pro doktorský studijní program obsahuje

a) Písemný jazykový test z vybraného cizího světového jazyka;
b) Ústní zkouška z vybraných předmětů studijního programu "Bezpečnostně právní studia" v rozsahu předmětové magisterské zkoušky (teorie práva a ústavní právo, kriminalistika, trestní právo, psychologie, kriminologie, management - požadavky ke zkoušce z těchto předmětů lze zjistit na stránkách kateder, které jednotlivé předměty garantují);
c) Body získané podle studijního průměru ze státní závěrečné zkoušky magisterského studia;
d) Body získané za prokázané schopnosti náležitě zdůvodnit výběr zvoleného tématu disertační práce a způsoby jeho zpracování;
e) Body získané za dosud uskutečněné vědeckovýzkumné a publikační aktivity uchazeče;
f) Body získané za korelaci zamýšlené disertační práce s výzkumnými záměry PA ČR a bezpečnostních sborů.

Čl. 11

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky
1) Pro bakalářské studijní programy
Procentuální bodový zisk z jednotlivých částí přijímací zkoušky je následující:
Znalostní test: 70 % - 70 otázek za 4 body;
Jazykový test 30 % - 30 otázek za 4 body.
2) Pro magisterské studijní programy
Procentuální zisk z jednotlivých částí přijímací zkoušky je následující:
a) Test logického myšlení 40 % - 45 otázek za 1 bod;
    - 10 otázek za 2 body;
    -  5 otázek za 3 body;
b) Jazykový test 10 % - 10 otázek za 2 body;
c) Znalostní test 10 % - 10 otázky za 2 body;
d) Prospěch dosažený u všech zkoušek v bakalářském studiu, až do 40 %, 80 bodů při průměru 1,00.
3) Pro doktorský studijní program
Při přijímací zkoušce budou komplexně zhodnocena kritéria stanovená v čl. 9 následovně:
aa) 0 - 5 bodů podle procent splnění jazykového testu 0 bodů do 45 %, 1 bod 46 % až 56 %, 2 body 57 % až 67 %, 3 body 68 % až 78 %, 4 body 79 % až 89 %, 5 bodů 90 % až 100 %;
ab) podle rozsahu prokázaných znalostí 0 až 10 bodů;
ac) 5 bodů za studijní průměr 1,00; 4 body do Ø 1,59; 3 body za Ø 1,60 až 1,89; 2 body za Ø 1,90 až 2,19; 1 bod za Ø 2,20 až 2,59; 0 bodů za Ø horší než 2,60;
ad) 0 až 20 bodů;
ae) 0 až 5 bodů;
af) 0 až 5 bodů.

Podle součtu získaných bodů se stanoví pořadí uchazečů.

- zkušební komise doporučuje přijetí;
- zkušební komise nedoporučuje přijetí.

Počet přijatých uchazečů se odvíjí od personálních možností na obsazení míst školitelů.


Čl. 12

Poplatky
1) Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 500,-Kč. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Má-li přihláška formální nedostatky, vrátí se uchazeči k opravě a doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu nedoručí přihlášku s odstraněnými závadami, nesplnil základní podmínku pro účast v přijímacím řízení a přijímací řízení se zastavuje. Přijímací řízení se zastavuje rovněž u uchazečů, kteří se nezúčastnili přijímací zkoušky. Vyrozumění o zastavení přijímacího řízení se uchazečům nedoručuje. Po zahájení přijímacího řízení se však administrativní poplatek v žádném případě nevrací.
2) Poplatek za překročení standardní doby studia bude vybírán v 5. akademickém roce studia u studentů bakalářského studia a ve 4. akademickém roce studia u studentů magisterského studia.
3) Poplatek za studium v dalším studijním programu bude studentům stanoven po zápise v 1. ročníku bezprostředně po zahájení akademického roku. Výše poplatku je stanovena v souladu s § 95 odst. 8, písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ministerstvem vnitra ČR.

Čl. 13

Konání zkoušek

Přijímací zkoušky budou konány ve dnech 11. 6. 2018 - 15. 6. 2018, náhradní termín pro bakalářské a magisterské obory se uskuteční dne 20. 6. 2018, náhradní termín pro doktorský studijní obor dne 21. 6. 2018.

PA ČR v Praze neorganizuje druhé kolo přijímacích zkoušek.

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 končí dne 30. 9. 2018.


Čl. 14

Schválení podmínek přijímacího řízení

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 byly projednány a schváleny:

a) Akademickým senátem PA ČR dne 30. 6. 2016;
b) Akademickým senátem FBP dne 30. 6. 2016;
c) Akademickým senátem FBM dne 30. 6. 2016 a 31. 8. 2016.

Čl. 15

Adresa školy

Policejní akademie České republiky v Praze
studijní oddělení
P.O.BOX 54
Lhotecká 559/7
143 01 Praha 4 - Kamýk
tel.: 974828626-9, fax: 974827276
e-mail: SO@polac.cz
www.polac.cz


Čl. 16

Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Garant:   doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
               prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání


PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA            doc. RNDr. Josef Požár, CSc.
   děkanka Fakulty bezpečnostně právní děkan Fakulty bezpečnostního managementu
           schváleno elektronicky             schváleno elektronicky


 doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.
rektor Policejní akademie ČR v Praze
           schváleno elektronicky

31. 8. 2016
10. 11.2016

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/sb_in_16437.html