S B Í R K A
INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ
REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY    Ročník: 2012 V Praze dne 7. listopadu 2012 Částka: 11           


Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze,
kterým se stanoví termín podání přihlášek ke studiu na Policejní akademii ČR v Praze
a podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014


Čl. 1

Studijní programy

1) Na základě rozhodnutí ministra vnitra ČR ze dne 17. 3. 2008 se souhlasem akreditační komise, byly dle ustanovení § 95 odst. 7 písm. b) a § 105 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů zřízeny:
a) Fakulta bezpečnostně právní
b) Fakulta bezpečnostního managementu
2) Organizace přijímacího řízení je však i nadále věcí PA ČR v Praze jako celku (univerzity).
3) Fakulta bezpečnostně právní realizuje následující studijní programy a obory:
a) Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijními obory:
aa) Bezpečnostně právní studia
ab) Kriminalistika a další forenzní disciplíny
ac) Policejní činnosti
b) Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijními obory:
aa) Policejní management a kriminalistika
ab) Bezpečnostně strategická studia
4) Fakulta bezpečnostního managementu realizuje následující studijní programy a obory:
a) Bakalářský studijní program Veřejná správa se studijním oborem:
Bezpečnostní management ve veřejné správě
b) Magisterský studijní program Veřejná správa se studijním oborem:
Bezpečnostní management ve veřejné správě
5) Doktorský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijním oborem:
Bezpečnostní management a kriminalistika je realizován jako univerzitní s ingerencí obou fakult.
6) Bakalářský studijní program lze absolvovat ve studiu prezenčním a ve studiu kombinovaném. Standardní doba studia jsou 3 roky. Podmínkou přijetí ke studiu je vykonání přijímací zkoušky. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je též obhajoba bakalářské práce. Absolventům je přiznáván titul "bakalář" ve zkratce "Bc".
7) Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program. Standardní doba studia jsou dva roky. Magisterský studijní program lze absolvovat ve studiu prezenčním a ve studiu kombinovaném. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce. Absolventům je přiznáván titul "magistr" ve zkratce "Mgr."
8) Doktorský studijní program "Bezpečnostně právní studia" navazuje na magisterské studijní programy "Bezpečnostně právní studia" a "Veřejná správa". Standardní doba studia jsou 3 roky. Studium lze absolvovat prezenční i kombinovanou formou studia. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce. Absolventům je přiznán akademický titul " doktor" ve zkratce "Ph.D." uváděný za jménem.


Čl. 2

Obecné informace o přijímacím řízení

1) Termín podání přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze pro akademický rok 2013/2014 je do 10. března 2013.
2) Bakalářský studijní program:
a) Přihlášky ke studiu: elektronicky nebo na tiskopisu obecné přihlášky na VŠ (SEVT 49 1450) nebo na tiskopisu přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze (MV č.skl. 920). Přihlášku ke studiu (tiskopis MV č. skl. 920) je možno získat ve vrátnici PA ČR v Praze, Lhotecká 559/7, Praha 4 - Kamýk.
b) Přílohy přihlášky: životopis, vlepený doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,- Kč (např. poslední díl poukázky typu A, potvrzení o bankovním převodu apod.), banka ČNB Praha, číslo účtu 000019-0002100881, kód banky 0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol 0379, název účtu - adresa Policejní akademie. Civilní uchazeči přiloží k přihlášce čestné prohlášení o bezúhonnosti a v případě přijetí ke studiu předloží při zápisu ke studiu na začátku akademického roku výpis z rejstříku trestů ne starší 6 měsíců. Originál maturitního vysvědčení předloží uchazeč ke kontrole při registraci v den konání přijímací zkoušky.
c) Uchazeč se může přihlásit pouze na jeden studijní program (Bezpečnostně právní studia nebo Veřejná správa) a v rámci tohoto programu pouze na jeden obor a na jednu formu studia (prezenční nebo kombinovanou).
d) Upozornění - přihlášky civilních uchazečů lze podávat pro prezenční i kombinovanou formu studia u studijního oboru "Bezpečnostně právní studia a u studijního oboru "Bezpečnostní management ve veřejné správě".
3) Magisterský studijní program:
a) Přihlášky ke studiu: elektronicky nebo na tiskopisu obecné přihlášky na VŠ (SEVT 49 1450) nebo na tiskopisu přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze (MV č.skl. 920). Přihlášku ke studiu (tiskopis MV č. skl. 920) je možno získat ve vrátnici PA ČR v Praze, Lhotecká 559/7, Praha 4 - Kamýk.
b) Přílohy přihlášky: životopis, vlepený doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,-Kč (např. poslední díl poukázky typu A, potvrzení o bankovním převodu apod.) banka ČNB Praha, číslo účtu 000019-0002100881, kód banky 0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol 0379, název účtu - adresa Policejní akademie. Civilní uchazeči přiloží k přihlášce čestné prohlášení o bezúhonnosti a v případě přijetí ke studiu předloží při zápisu ke studiu na začátku akademického roku výpis z rejstříku trestů ne starší 6 měsíců.
c) Upozornění: přihlášky civilních uchazečů lze podávat pro prezenční i kombinovanou formu studia. Prezenční forma studia je primárně určena pro uchazeče, kteří nejsou v pracovním poměru.

Navazující magisterské studijní programy jsou určeny pro absolventy bakalářských studijních programů realizovaných na PA ČR v Praze.

4) Doktorský studijní program:
a) Přihlášky ke studiu: elektronicky nebo na tiskopisu obecné přihlášky na VŠ (SEVT 49 145 0) nebo na tiskopisu přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze (MV č. skl. 920). Přihlášku ke studiu (tiskopis MV č. skl. 920) pro akademický rok 2013/2014 je možno získat ve vrátnici PA ČR v Praze, Lhotecká 559/7, Praha 4 - Kamýk.
b) Přílohy přihlášky: vlepený doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,- Kč (např. poslední díl poukázky typu A, potvrzení o bankovním převodu apod.) - banka ČNB Praha, číslo účtu 000019-0002100881, kód banky 0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol 0379, název účtu - adresa Policejní akademie, úředně ověřené kopie diplomu o ukončeném magisterském studiu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo Dodatku k diplomu, stručný životopis obsahující zejména profesní dráhu uchazeče, předběžnou představu uchazeče o tématu disertační práce a o způsobu jejího zpracování v rozsahu 2 - 3 stran, doklad o eventuálních předchozích vědeckovýzkumných a publikačních aktivitách. Součástí přihlášky je schválené téma disertační práce vycházející z jednotlivých dílčích výzkumných úkolů parafované garantem daného výzkumného úkolu (témata jsou uvedena v příloze tohoto pokynu). Civilní uchazeč je povinen k přihlášce ke studiu přiložit čestné prohlášení o bezúhonnosti, uchazeč příslušník Policie ČR přikládá doporučující stanovisko nadřízeného s personální pravomocí. Uchazeč se může přihlásit pouze na jednu formu studia.


Čl. 3

Počty studentů přijímaných ke studiu na Fakultu bezpečnostně právní PA ČR

1) Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia:
a) Studijní obor Bezpečnostně právní studia
aa) prezenční studium 50 civilních uchazečů;
ab) kombinované studium 60 příslušníků ve služebním poměru k bezpečnostním sborům dle zák. č. 361/2003 Sb. - příslušníci PČR, HZS, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, GIBS, BIS a ÚZSI - dále jen příslušníci BS
85 ostatních, tj. civilních uchazečů, občanských pracovníků státní a veřejné správy, příslušníků Vojenské policie a Armády ČR, strážníků obecní a městské policie, atd. - dále jen ostatní
b) Studijní obor Policejní činnosti:
kombinované studium

120 policistů PČR (z pořádkové, dopravní, cizinecké policie a SKPV).
c) Studijní obor Kriminalistika a další forenzní disciplíny:
kombinované studium

20 policistů PČR - kriminalistických techniků, expertů, pracovníků Kriminalistického ústavu Praha (dále jen "KÚ"), odborů kriminalistické techniky a expertíz (dále jen "OKTE"), policejních komisařů pověřených vyšetřováním.


2) Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia
a) Studijní obor Policejní management a kriminalistika:
aa) prezenční studium 25 civilních uchazečů;
ab) kombinované studium 60 příslušníků BS;
45 ostatních.
b) Studijní obor Bezpečnostně strategická studia
 prezenční studium                10 civilních uchazečů.

Pro každý studijní program a v jeho rámci každý studijní obor a formu studia se vytváří samostatné pořadí po přijímací zkoušce (samostatné pořadí je i v rámci formy studia pro civilní uchazeče a v kombinované formě pro příslušníky BS a ostatní).Čl. 4

Počty studentů přijímaných ke studiu na Fakultu bezpečnostního managementu PA ČR

1) Bakalářský studijní program Veřejná správa
a) Studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě
aa) prezenční studium 50 civilních uchazečů;
ab) kombinované studium 35 příslušníků BS, zejména HZS;
25 ostatních.


2) Magisterský studijní program Veřejná správa
a) Studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě
aa) prezenční studium 30 civilních uchazečů;
ab) kombinované studium 25 příslušníků BS;
10 ostatních.
Pro každý studijní program a v jeho rámci každý studijní obor a formu studia se vytváří samostatné pořadí po přijímací zkoušce (samostatné pořadí je i v rámci formy studia pro civilní uchazeče a v kombinované formě pro příslušníky BS a ostatní).

Čl. 5

Počty studentů přijímaných ke studiu v doktorském studijním programu na PA ČR

Doktorský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijním oborem Bezpečnostní management a kriminalistika:

a) prezenční studium   0 uchazeči;
b) kombinované studium 13 uchazečů.


Čl. 6

Přijímací zkoušky

1) Uchazeči o studium na PA ČR v Praze jsou povinni se podrobit přijímacím zkouškám. To platí i pro studenty, kteří jeden nebo část studijního programu absolvovali na jiné vysoké škole v ČR či v zahraničí nebo kteří studují podle jiného studijního programu na jiných vysokých školách. Děkani fakult mohou přijmout s prominutím přijímací zkoušky studenty, kteří ukončili studium bakalářských studijních programů na PA ČR v Praze s vyznamenáním, pokud o to požádají.
2) Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději měsíc před konáním přijímací zkoušky. Pozvánka slouží zároveň jako potvrzení o registraci přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze.
3) Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Po zahájení přijímacího řízení se administrativní poplatek v žádném případě nevrací.
4) Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude uchazečům doručeno do vlastních rukou nejpozději do 21. 7. 2013. O přijetí či nepřijetí ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů rozhodují děkani fakult, o přijetí či nepřijetí ke studiu doktorského programu rozhoduje rektor. Rozhodnutí po přezkumném řízení bude vydáno nejpozději do 28. 8. 2013. U nedoručených rozhodnutí se za náhradní doručení považuje zveřejnění výsledků přijímacího řízení na úřední desce PA ČR v Praze.
5) Uchazeči, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky, mají možnost nahlédnout do všech svých materiálů, které měly význam pro rozhodnutí o přijetí dne 9. 8. 2013 v době od 10.00 do 13.00. hod. na studijním oddělení PA ČR v Praze.


Čl. 7

Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program

1)Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program obsahuje:
a) Znalostní test:
Test zkoumá průřezové znalosti a vědomosti z oblasti středoškolského učiva a je doplněn o otázky vztahující se ke specifice studia na PA ČR v Praze (právní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, policejně bezpečnostní problematika, psychologie).
b)Jazykový test:Uchazeč prokáže dovednost čtení s porozuměním autentickému cizojazyčnému textu (AJ, FJ, NJ, RJ) všeobecného charakteru. V rámci daného textu také kompetenci lexikální a stupeň praktického zvládnutí gramatických jevů.
2) Uvedené testy jsou písemné, na každou otázku odpovídají uchazeči označením správné varianty z několika možných odpovědí. Příklady testových položek včetně doporučené literatury budou od února 2013 uvedeny na webových stránkách PA ČR v Praze.


Čl. 8

Přijímací zkouška pro magisterský studijní program

Přijímací zkouška pro magisterský studijní program obsahuje test logického myšlení. Test zkoumá logický úsudek a kritické myšlení. Uvedený test je písemný. Na každou otázku odpovídají uchazeči označením správné varianty z několika možných odpovědí. Významným hlediskem pro přijetí jsou výsledky dosažené v předchozím bakalářském studiu.

Čl. 9

Přijímací zkouška pro doktorský studijní program z vybraných předmětů studijního programu "Bezpečnostně právní studia"

Přijímací zkouška z vybraných předmětů studijního programu "Bezpečnostně právní studia" obsahuje studovanou problematiku těchto předmětů v rozsahu předmětové magisterské zkoušky. Jedná se o předměty:

a) teorie práva a ústavní právo;
b) správní právo;
c) trestní právo hmotné a trestní právo procesní;
d) psychologie;
e) kriminologie;
f) management a informatika;
g) kriminalistika;
h) bezpečnostní služby;
i) z některého ze světových jazyků (AJ, NJ, FJ, RJ).


Čl. 10

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky

1) Pro bakalářské studijní programy
Procentuální bodový zisk z jednotlivých částí přijímací zkoušky je následující:
Znalostní test: 70 % - 70 otázek za 4 body;
Jazykový test 30 % - 30 otázek za 4 body.

2) Pro magisterské studijní programy
Procentuální bodový zisk z jednotlivých částí přijímací zkoušky je následující:
Test logického myšlení 60 % - 70 otázek za 1 bod;
  - 10 otázek za 2 body;
  - 10 otázek za 3 body.

Prospěch dosažený u všech zkoušek v bakalářském studiu, až do 40 %, 80 bodů při průměru 1,0.

3) Pro doktorský studijní program
a) Při přijímací zkoušce budou komplexně zhodnocena tato hlediska:
  • způsobilost uchazeče náležitě zdůvodnit výběr zvoleného tématu disertační práce a způsoby jejího zpracování;
  • znalosti prokázané při ústní zkoušce;
  • výsledky předchozího magisterského studia;
  • eventuální předchozí vědecko-výzkumné a publikační aktivity uchazeče;
  • nakolik směřování uchazeče koresponduje s výzkumnými záměry PA ČR v Praze a resortu Ministerstva vnitra a Policie ČR.
b) Hodnocení výsledku zkoušky:
  • zkušební komise doporučuje přijetí;
  • zkušební komise nedoporučuje přijetí.


Čl. 11

Poplatky

1) Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 500,-Kč. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Má-li přihláška formální nedostatky, vrátí se uchazeči k opravě a doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu nedoručí přihlášku s odstraněnými závadami, nesplnil základní podmínku pro účast v přijímacím řízení a přijímací řízení se zastavuje. Po zahájení přijímacího řízení se však administrativní poplatek v žádném případě nevrací.
2) Poplatek za překročení standardní doby studia bude vybírán v 5. akademickém roce studia u studentů bakalářského studia a ve 4. akademickém roce studia u studentů magisterského studia.
3) Poplatek za studium v dalším studijním programu bude studentům stanoven po zápise v 1. ročníku bezprostředně po zahájení akademického roku. Výše poplatku je stanovena v souladu s § 95 odst. 8, písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ministerstvem vnitra ČR.


Čl. 12

Konání zkoušek

Přijímací zkoušky budou konány ve dnech 10. 6. 2013 - 14. 6. 2013, náhradní termín se uskuteční 19. 6. 2013.

PA ČR v Praze neorganizuje druhé kolo přijímacích zkoušek.

Přijímací řízení pro akademický rok 2013/2014 končí dne 30. 9. 2013.Čl. 13

Schválení podmínek přijímacího řízení

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 byly projednány a schváleny:

a) Akademickým senátem PA ČR dne 10. 10. 2012;
b) Akademickým senátem FBP dne 15. 10. 2012; 5. 11. 2012;
c) Akademickým senátem FBM dne 22. 10. 2012, 5. 11. 2012.


Čl. 14

Adresa školy

Policejní akademie České republiky v Praze
studijní oddělení
P.O.BOX 54
Lhotecká 559/7
143 01 Praha 4 - Kamýk
tel.: 974828626-9, fax: 974827276
e-mail: SO@polac.cz
www.polacČl. 15

Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Garant:   vedoucí studijního oddělení PA ČR v Praze JUDr. Karel Novosad

Č.j.: PA-03324/12   děkan Fakulty bezpečnostně právní děkan Fakulty bezpečnostního managementu      
doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D. v.r. doc. RNDr. Josef Požár, CSc. v.r.              


rektor Policejní akademie ČR v Praze
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. v.r.


Příloha č. 1 k č. j. PA-03324/12     
Počet listů: 2                                  

Témata disertačních pracíPoř.čís. Téma Garant
1. Teoretické otázky kriminalistické vědy a praxe prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
2. Teorie kriminalistických stop a identifikace prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
3. Současné problémy kriminalistických metod identifikace osob a věcí prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
4. Teorie forenzní biomechaniky a její praktické aplikace prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
5. Aktuální otázky forenzní psychologie doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
6. Rozhodování pachatelů trestné činnosti vzhledem k parametrům situační prevence PhDr. Marcela Moulisová, Ph.D.
7. Detekce a analýza výbušnin plk. doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D.
8. Vytváření metod simulace pro potřeby řízení bezpečnosti prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
9. Zvýšení účinnosti vzdělávacího systému v krizovém řízení prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
10. Identifikace a charakteristika vybraných sociogenních mimořádných událostí Dr. Bc. Ján Šugár, CSc.
11. Specifika prožívání a chování jedinců a sociálních souborů v krizových situacích JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.
12. Analýza časových řad ukazatelů kriminality v České a Slovenské republice dr. Zdeněk Kovařík, CSc.
13. Analýza a možný vývoj vybrané aktuální policejně bezpečnostní problematiky plk. doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D.
14. Pokročilé technologie pro boj s terorismem, extremismem a kriminalitou plk. doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D.
15. Organizační a právní problémy prvotního zásahu policie při řešení incidentů vykazujících znaky domácího násilí doc. JUDr. František Novotný, CSc.
16. Metodika prevence, odhalování a dokumentace trestné činnosti s extremistickým podtextem plk. doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D.
17. Analýza a syntéza důsledků rekodifikace trestního zákonodárství pro orgány činné v trestním řízení s akcentem na činnost policejních orgánů doc. JUDr. František Novotný, CSc.
18. Problematika radikalismu a extremismu v České republice doc. Ing. dr. Štefan Danics, CSc.
19. Etické aspekty v činnosti policie a veřejné správy - eticky náročné situace PhDr. Mgr. David Krámský, Ph.D.
20. Systém řízení státních organizací, jeho charakter a základní problémy doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.
21. Informační bezpečnost a kybernetická kriminalita v organizaci doc. RNDr. Josef Požár, CSc.
22. Rozhodování pachatelů trestné činnosti vzhledem k parametrům situační prevence doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
23. Kriminologické aspekty recidivy doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
24. Aktuální otázky kriminální politiky doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
25. Základní prameny informací o kriminalitě doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
26. Vybrané kriminalisticko taktické metody, teoretická analýza a praktická aplikace prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
27. Aktualizace kriminalistických metod vyšetřování vybraných druhů trestné činnosti prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
28. Rozvoj bezpečnostního managementu v podmínkách státu a veřejné správě doc. RNDr. Josef Požár, CSc.
29. Aspekty informační bezpečnosti v organizaci doc. RNDr. Josef Požár, CSc.
30. Aktuální problémy kybernetické kriminality doc. RNDr. Josef Požár, CSc.© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/sb_in_1112.html